Големина на текста:
1. Предмет,задачи,развитие
ПФ разкрива основните и най-общи закономерности на възникването и произхода на
болестта. Крайната й цел е да открие законите, по които се развива болестта. Поради
това ПФ е фундаментална наука, а също така и приложна, защото служи за
медицинската практика. ПФ се състои от 3 раздела:
1 Обща ПФ
2 ПФ на органите и системите
3 Клинична ПФ1-ob6ta patofiz.
Общата разглежда въпроси за същността на болестта, стадии на протична, участие на
компенсаторни и адаптивни механизми.
ПФ е мостът м/у патологията и физиологията, свързва био преклиничните дисциплини с
клиничните.
Обект на ПФ е болестта, а предмет е ПФ експеримент. Той позволява да се наблюдава
развитието на патологичния процес от самото начало до края. Експериментите се делят
на остри и хронични. При острия опит се нарушава хомеостазата, промените във
функциите настъпват бързо, наблюдават се за кратко време и опитът завършва със
смърт. При хроничния опит, също се нарушава хомеостазата, но това става бажно, което
дава възможност организмът да включи своите защитни механизми и да се наблюдават
възникването, развитието и изходът на болестта. За експериментите се използват
различни методи: метод на изкл на даден орган или функция, метод на включването
трансплантация, метод на дразненето, метод на изолирани органи, сравнителен метод.
Обяснението на болестта еволюира с развитието на човешкото общество в зависимост от
натрупаните познания. Опити за обясняване на болестта са отркити в най-древни
китайски и египетски паметници. Научното развитие на ПФ се свързва с името на Клод
Бернар в началото на 19 век. Той е първият патофизиолог написал лекции по
експериментална патофизиология. Първата катедра по ПФ е основана в Русия.
Родоначалник на БГ ПФ се смята Минко Добрев. Първият който провежда научни
експерименти върху животни и извършва лапароскопия на болен.
2. Здраве,болест,патол,р-я,състояние,процес
Болестта и здравето са 2 основни форми на жизнена дейност, които многократно могат
да преминат една в друга. Не може да се даде точно определение на здраве, но според
повечето патофизиолози, здравето е нормалното състояни на организма, в което
структурата и функцията съответстват една на друга, а регулаторните системи са в
състояние на да подържат постоянството на вътрешната среда и адекватното
приспособяване към външните условия.
Болест е нарушениа нормална жизнена дейност на организма под действие на
увреждащи агенти, характеризираща се с разстроени регулаторни системи, понижена
приспособимост, ограничена трудоспособност. При болестта има не само патологични
промени, но и защитно-приспособителни и компенсаторни реакции. Съществуването на
болестта е немислимо без единството на тези 2 противоположни процеса.
Върху човек влияят и факторите на социалната среда. Те са едни от най-важните за
човека действащи чрез втората сигнална система (пример ССЗ). Към соц фактори се
отнасят замърсяването на околната среда.
Болестта е качествено ново състояние на организма. При нея са разстроени
регулаторните системи и преди всичко функциите на НС. Това води до нарушаване
саморегулацията, интеграцията и корелацията във функциите, неадекватност в
реакциите. В тясна връзка с болестта са патологичната реакция, патологичносто
състояние и патологичния процес.
Паталогичната реакция представлява краткотраен, неадеквате, нетипичен отговор на
организма спрямо нормално или патогенни дразнители и не се съпровожда с
продължително нарушение на трудоспособността (пример усилена перисталтика).
Силата и продължителността на патологичната реакция зависят от интензивността на
дразненето и функционалното състояние на тъканта. Патологичният процес е
съчетание от патологични и защитно-приспособнителни реакции с нарушаване
структурата и функцията на такъните, органите или организма. Все още не се ознчава
болест, може да има обратимо развитие. Основните типове патологични процеси са
възпалението, трескта, туморите. Патологичносто състояние е бавен процес и може да
премине в патологичен процес (пример цикатрикс).
3. Периоди
Различават се 4 периода на болестта: латентен, проднормален, период на начално
развитие и изход на болестта.
Латентен периодзапочва от момента на въздействието на болестотворния агент до
проявата на първите признаци на болестта. При инфекциозните болести се нарича
инкубационен. Продължителността му е различна от няколко минути до месеци и години.
През този период няма признаци на заболяването. Нерядко лечението само в този
период е ефективно само при бяс.
Проднормален периодвремето от появата на първите признаци на болестта до
пълното й развитие. Оплакванията през този период са нехарактерни. Те са от
функционален и общ характер отпадналост, главоболие, липса на апетит.
Продължителността на периода е различна.
Период на начално развитие на болесттатова е времето, когато се развиват
характерни за болестта признаци. Продължителността също е различна, протичането
на болестта зависи от реактивоспособността на организма. В този период патологичните
процеси доминират над защитно-приспособителните. В зависимост от
продължителността, болестите се делят на хронични (над 6 седмици), подостри (3-6) и
остри (2 до 3 седмици с бурни клични прояви, силни болки).
Изходът на болестта най-общо е 2 видаоздравяване и смърт.
Пълното оздравяване означава връщане към изходното състояние. Непълното
оздравяване е състояние, при което развилите се в хода на заболяването функционални
и структурни нарушение не изчезват напълно, дори никога. Временносто оздравяване се
нарича ремисия. Смъртта настъпва, когато организмът е изчерпал всички
компенсаторни и защитно-приспособителни възможности в резултат на действието на
прекалено силен болестотворен фактор.
4. терминални състояние и основни принципи на съживяване
Преди да настъпи окончателна смърт се различават терминални стадиипреагония,
агония и клинична смърт. Преагонията продължава различно дълго и се характеризира
с дълбоки нарушения в регулацията на жизнените функции. Дишането и сърд дейност
стават неправилни. Преагонията преминава в агония. През агонията постепенно се
изключват всички функции на организма с крайно напрежение на защитните механизми
(гърчове). Продължителността е от 2-3 минути до часове. Клиничната смърт е
състояние, когато всички видими признаци на живот са изчезнали. Спира нервната,
дихателната и СС дейност. Клиничната смърт не е окончателна смърт, тя е обратимо
състояние. Затова времето, за което клетките могат да оцелеят без невъзвратими
промени, определя продължителността на клиничната смърт. Биологичната смърт е
необратимо състояние, при което са прекратени завинаги всички жизнени процеси.
Съживаването е оправдано само в случаите на възстановяване на психичната дейност.
Това е възможно не по-късно от 5-6 минути след началото на клиничната смърт.
Реанимацията включва масай на сърцето, изкуствено дишане (уста в уста/ уста в нос) и
дефибрилация на сърцето. Масажът е пряк и непряк.
5. Обща етиология.Същност и възгледи.Съвременни разбирания
Етиологията е учение за причините и условията, при които възникват болестите.
Създадени са много теории за етиологият. Някои от тях са следните:
Монокаузализъмсъгласно нея, всяка болест се предизвиква от един единствен МО.
Това е свързано с успехите на микробио в края на миналия век, но вече е ясно, че не
всеки МО предизвиква заболяване и не всяка болест е предизвикана от МО.
Кондизионализъмвиждат причината за болестта в комплекс от разнозначни условия.
Болестта се явява следствие от множество различни фактори и нито един не може да
бъде отделен и наречен причина.
Канстелационализъмне причината и условията са решаващи за проявата на болестта,
а констелацията от вътрешни и външни фактори.
Конституционализъмрешаващо значение имат вътрешните фактори, неизменчивостта
на наследствеността.
Съвременният възглед за етиологията се базира на разбирането за неразривната
връзка между причина и условия, между причина и следствие. Причината е онова
въздействие върху организма, без което не може да има болест. Тя предхожда и
поражда болестта. Причината определя вида на заболяването. Рисковите и
провокирашите фактори също спадат към етиологичния фактор. Рисковите фактори
действат по-продължително време и подготвят почвата за изява на болестта. Рискови
фактори за инфарк са хипертонията, тютюнопушенето, заседнал начин на живот.
Провокиращите фактори действат по-бързо, по-кратко и играят роля на отключващ
механизъм. Условията не са абсолютно задължителни за развитие на болестта.
6.Обща ПГ.рефлексен механизъм
Патогенезата е учението за механизмите на възникване, протичане и изход на болестта.
Един от основните механизми за възникване и развитие на болестта е рефлексният
механизъм. Рефлексният път е най-бързият и в повечето случаи първият, по който се
предават въздействиета на болестотворния агент. В неговата основа лежат различните
видове рецептори, които улавят всички дразнения отвън (екстерорецептори,
химиорецептори, проприорецептори, интерорецептори).
Реакцията в отговор на дразненото на болестотворния агент върху рецепторите е
рефлексна. Възникналият рефлекс е патологичен. Той може да се разпростре до
съседна малка област на органааксон рефлекс или до кората на главния мозък. Осен
тези патологични безусловни рефлекси има и патологични условни рефлекси. Те лежат
в основата на заболявания като бронхиалната астрам, стенокардия, които се
предизвикват от дразнители нямащи нищо общо с тези, които са довели до заболяването.
Към рефлексния механизъм за възникване на болестите спадат редица явления като
патологична доминанта, парабиоза, кортико-висцералните взаимодействия.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2020 в 23:38 студент на 28 години от Враца - МУ - София, филиал Враца, факулетет - Обществено здраве, специалност - Медицинска сестра, випуск 2023
25 юни 2020 в 13:09 ученик на 22 години от Бургас - 77 ОУ "Св. св. Кирил и Методий, випуск 2017
23 юни 2020 в 22:38 родител
23 юни 2020 в 12:22 ученик на 42 години от Банско - ОУ "Св. Климент Охридски"
22 юни 2020 в 09:44 в момента не учи на 49 години
19 юни 2020 в 00:51 родител на 42 години
16 юни 2020 в 14:02 потребител
16 юни 2020 в 13:29 родител
15 юни 2020 в 19:56 ученичка на 22 години от Разград - ОУ "Васил Левски", випуск 2016
15 юни 2020 в 16:50 студент на 19 години от Враца - МУ - София, филиал Враца, факулетет - Обществено здраве, специалност - Акушерка, випуск 2019
 
 

Патофизиология

Материал № 1184638, от 05 юни 2015
Свален: 212 пъти
Прегледан: 253 пъти
Предмет: Патофизиология, Медицина
Тип: Общ материал
Брой страници: 47
Брой думи: 18,228
Брой символи: 123,368

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Патофизиология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала