Големина на текста:
Тема 1. Определение за здравна промоция
ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЗДРАВЕ
Негативистична представа
Здравето като отсъствие на болест или инвалидност – обективно съществуващи или субективно
възприемани. Т.е. здравето се оценява косвено чрез отсъствие на болест
Стратегическа основа на този подход – възстановяване на здравето
Здравна политика - насочена основно към организ. на медиц. социални служби за лечение
Позитивистично дефиниране -резултат от осъзнаване на ограничеността на терапевтичните
възможности за справяне с болестите,
-доказателствата за нетерапевтичните детерминанти на здравето,
-високата цена на медицинските грижи.
Определение на СЗО (1948): „Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално
благополучиe, а не само отсъствие на болест или недъг”
Силни страни от гл. т. на теорията и практиката:
· Холистичен подход - Отразява единството на биологичната, психичната и социална същност на
човешката личност, а от там на човешкото здраве
· Поставяне на целта за постигане на биологично, психично и социално блгополучие в политиката на
отделните страни – решителни промени в здравните стратегии на правителствата и успех в
осъществяването им.
· Да си здрав означава много повече от това да си в добра физическа форма
Дискусионни страни:
· “благополучие” ?
· здравето като състояние, т.е. като статична точка.
“ Здравето е относително състояние,което изразява степента,до която индивидът може ефект. да
функционира в услов.на своята наследственост,физич.и културна среда” McDermoff (1977
?Здравето като средство, ресурс / потенциал за ежедневния живот:
“Здравето е средство, предоставящо възможност на хората да станат всичко това, на което са
способни, т.е. да реализират пълния си потенциал” Seedhoose, 1986
“Здравето е способността на хората да реализират стремежи, да задоволяват потребности, и да
променят или да се приспособят към околната среда” СЗО, Отавска харта, 1986
? Здравето – изключителна по своята ценност категория, един от аспектите на качеството на
живот
- Основен ресурс както за развитието на отделния индивид, така и за развитието на обществото
- Здравето като важна социална инвестиция за просперитета на обществото го издига в ранг на
изключителна по своята категория ценност на обществото.
?Здравето като глобална цел в националната и локална политика
Заляга в стратегията на СЗО “Здраве за всички”
= Изричното разбиране за здравето като критерий във формирането на политиката;
= Изисква широкото участие на цялото общество във вземане на реш-я за разпределение на ресурсите
свързани със здравето
Промоция” – продажби, реклама, укрепване, издигане, утвърждаване
В здравен контекст:
· подобряване на здравето
· контрол върху факторите, повлияващи здравето
Здравна промоция – асоциирана със здравно обучение
Първоначална цел на здравното обучение – да запознае хората със здравните последици на тяхното
поведение
Промяната в индивидуалното поведение е разглеждано като резултат от информираността и знанията,
сл. ако се предоставят на хората знания, те могат да направят добър избор за тяхното здраве.
Кое определя индивидуалното поведение?
До средата на 1980-те терминът Здравно обучение / просвета е широко използван за описание на
работата на лекари и сестри по ПЗ.
Развитие на възгледа за здравно обучение
70-те год. – предоставянето само на знания не е достатъчно
За здравословен начин на живот значение имат индивидуалната мотивация,
Индивидът не може да бъде изолиран от социалното обкръжение, сл.индивидуалното поведение не
може да бъде изолирано от контекста
» Промяна в подхода – от здравно обучение към здравна промоция
Предпоставки за развитие на концепцията “Здравна промоция”:
Успехите на съвременните медико-социални и епидемиологични изследвания – определиха в
значителна степен рисковите фактори, обуславящи общественото здраве.
Развитие на здравната промоция1974г. Mark Lalonde разпространява документа “Нови перспективи
за здравето на канадците” – първият национален политически документ, който определя промоцията
като ключова стратегия. Той е едновременно конципция и подход, който може да бъде използван от
правителства, организации и индивиди.
Първа конференция на СЗО по здравна промоция в Отава, Канада,1986 - първото международно
признание и утвърждаване на ЗП.
Отавска харта за ЗП- дефинира здравето в контекста на ЗП:
Не като абстрактно състояние, а като финансово понятие – ресурс, даващ възможност на хората да
водят социално и икономически продуктивен живот
Здравето – ресурс за ежедневния живот
Изяснява концепцията на Промоция на здравето и подчертава усл. и ресурсите. за осъществяване
“Промоция на здраве (Health promotion) е процес, който дава възможност на индивидите и обществото
да засилят контрола върху определящите здравето фактори / детерминанти и по този начин да го
подобрят”. (СЗО, 1986)
Разглежда ПЗ като отговорност не само на здравната система, а на всички сектори от обществения
живот, излиза извън здравосл. начин на живот и обхваща околната среда
Концепцията и принципите за ЗП-базирани на човешк. права, разглеждайки хората като активно
участващи субекти–професионалисти и хора са взаимно ангажирани в процеса
Роля на професионалистите – да подпомагат и предоставят инф., която да даде възможност на хората
да направяй своя избор, да знаят детерминантите на здравето и да ги използват
Отавската харта идентифицира 3 основни стратегии на ЗП:
Защита на здравето ( изграждане на условия за здраве)
Даване на възможност на хората да реализират пълния си потенциал
Медиация / посредничество между различните обществени интереси в постигне на здраве
Основни стратегии на ЗП:
Защита на здравето – “комбинация от индивидуални и обществени действия за постигане на
политическо съгласие, правна подкрепа, социална приемливост за отделни здравни цели и програми за
изграждане на условия за здраве
Средства – медии, лобиране, мобилизиране на обществеността.
Определяща роля на здр. професионалисти да убеждават властите при вземане на решения
Ясна политич. ангажираност и включване на всички сектори и нива за да се направи здравосл. избор
най-лесния избор.
“Здравето във всички политики”
ЗП цели да направи икономическите, социалните, културни, поведенчески фактори благоприятни за
здравето чрез здравна защита
Основни стратегии на ЗП:
Даване на възможност – “ предприемане на действия за овластяване на индивиди или групи, чрез
мобилизиране на човешки и материални ресурси да подобрят своето здраве.”
Отавската харта фокусира върху създаване на възможност на всички хора да разгърнат своя потенциал
чрез контролиране на факторите, детерминиращи тяхното здраве.
ЗП акцентуира върху постигане на равенство във здравето, намаляване на различията в здравето и
разгръщане на пълния здравен потенциал, за което е необходими създаване на възможност за контрол
върху факторите определящи здравето.
Основни стратегии на ЗП:
Медиация – “ процес, чрез който различни интереси ( лични, политически, икономически) на индивида,
обществото и различни сектори се обединяват в опазване на здравето”
Здравните професионалисти са главните медиатори за постигане на здраве.
ЗП цели създаване на подкрепяща среда, чрез стимулиране на обществените действия насочени към
добро здраве.
Тези три стратегии се подкрепят от 5 основни приоритетни области на действие на ЗП
(лого на ЗП)
Развитие на обществена политика укрепваща здравето;
Създаване на жизнена среда укрепваща здравето;
Засилване на общественото участие;
Развитие на личните умения, знания и възможности за укрепване на здравето;
Преориентиране на здравната служба към промоция на здравето и междусекторно сътрудничество
(Отавска харта)
1. Развитие на обществена политика укрепваща здравето:
ЗП излиза извън пределите на здравеопазната система. Тя поставя здравето в програмите на
политиците, във всички политики ( на всички сектори )- осъзнаване какви са здравните последици от
техните решения и действия.
Политиката на ЗП включва законодателство, такси и организационни промени, физически измервания,
осигуряване на чиста среда и безопасни храни – “Да се направи здравословния избор най-лесния
избор
2. Създаване на жизнена среда укрепваща здравето;
Постигане на безопасна и приятна жилищна и трудова среда
Периодична оценка на отражението на променящата се среда върху здравето
Създаване на околна среда, в която здравния избор е лесен
3. Засилване на общественото участие
ЗП работи чрез организираните усилия на обществото - участие в определяне на приоритети, взем. на
решения, план. и внедр.– в основата е овластяването на обществото
Включване на цялото население в условията на тяхното ежедневие, отколкото фокусиране върху хора
в риск за определено заболяване;
4. Развитие на личните умения, знания и възможности за укрепване на здравето
Стимулиране на индивидуалното и обществено развитие чрез предоставяне на информация и
изграждане на умения, които позволяват:по-добър контрол върху здравето и средата ;да правят
здравословен избор;контрол на хроничните болести
Осъществяване чрез образователни, професионални, търговски и доброволни организации
5. Преориентиране на здравната служба
Към промоция на здравето и междусекторно сътрудничество
Подобряване достъпа до здравни услуги и включване във вземана на решение;
Отговорността за здравето се поема от индивида, обществото, здравните професионалисти
Внимание върху медицинските изследвания и промяна в медицинското образование
Bradshaw, 1972 разграничава 4 типа здравни и социални нужди:
1.Нормативни нужди, определени от експерти или професионални групи
2.Почувствани нужди от пациенти, клиенти, близки
3.Изразени нужди, когато почувстваните нужди стават търсене
4.Сравнителни нужди,определ.когато хора, групи или област не достигат опред. стандарт
Здравната ситема е само един от детерминантите на здравето (има още 3 групи)
Здравната ситема е неделима от икономиката. От икономическа гл. т. здравето на населението е от
изключителна важност.
Двете системи имат огромно влияние върху здравето
Здравето – в центъра на социалното, икономическо и хуманно развитие (СЗО)
Двете системи не са достатъчни – има други детерминанти, които изискват партньорството на индивида
и обществеността
Баланс между разл. типове здр. услуги – диагност., леч-е, рехабилит., ЗП и профилактика
5-та ключова дейност, дефинирана в Отавската харта – реориентация на здр система от предимно
лечебен подход към превантивен подход
- Този процес на преориентация на здр система е сърцевината на всеобхватния подход за
максимизиране на здравния капацитет на населението за минимизиране на разходите
Исторически преглед на идеята за преориентация на здр система:
Декларация за ПМП от Алма Ата:
Универсален достъп до ПМП за всички
Хората да се третират не само като обект, но и като субект на здравните грижи
ПМП – място за прилагане на всеобхватния подход
Отавска харта – дава тласък на всеобхватния подход
Огромна нужда от реформа в здр сектор
Значителна част от инвестициите за здраве трябва да бъдат вложени за подобряване ежедневния бит
на хората като част от личната и семейна здравна стратегия

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност на "Промоция на здравето"

Развитие на здравната промоция. "Здравето във всички политики" ЗП цели да направи икономическите, социалните, културни, поведенчески фактори благоприятни за здравето чрез здравна защита Основни стратегии на ЗП...
Изпратен от:
Cveta Hristova
на 2015-05-19
Добавен в:
Лекции
по
Статистика:
130 сваляния
виж още
 
 

Същност на "Промоция на здравето"

Материал № 1180608, от 19 май 2015
Свален: 130 пъти
Прегледан: 232 пъти
Тип: Лекция
Брой страници: 21
Брой думи: 10,244
Брой символи: 60,722

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност на "Промоция на здравето""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала