Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
Големина на текста:
Тип и вид на урока:обяснителен
Цели:
образователни:
да се изясни обмяната на веществата между животинските организми и средата и
преноса на веществата при различните групи животни
да се формира понятието кръвоносна система в живите организми
да се формира понятието кръвообращение в животинския организъм
да се проследи развитието на кръвоносната система при животните
да се формира представата за типовете кръвоносна система
развиващи:
развитие на уменията на учениците за логическо мисленеанализ, сравнение,
обобщение, изводи.
Очаквани резултати:
Ученикът трябва да може да:
Назовава органи и системи,които осъществяват движението на простите вещества и
продукти от жизнената дейност при животните .
Описва и проследява по схема движението на кръвта при животните
Оценява значението на транспортната система за единството на обменните
процеси(хранене,дишане,отделяне) в многоклетъчните организми
Понятия:
Нови:кръвоносна система,кръвообращение
За затвърдяване и разширяване:сърце,кръвоносни съдове,обмяна на веществата,кръв
Междупредметни връзки:
Човекът и природата” V клас разнообразие на организма,органи и жизнени процеси
при растенията,животните и човека,температура ,газове
български език и литература:умения за формиране на отговори в научната сфера на
общуване, работа с научен текст и извличане на съществена информация от него.
Изобразително изкуство:формироне но умения за наблюдаване на илюстрации и
схеми и съставяне на кратко описание върху тях, рисува се схема за връзката между
артерии,капиляри и вени и посоката на движение на кръвта
Методическа система на урока:
Подход: обяснително-илюстративен.
Методи:
методи на изложение: разказ, беседа, обяснение;
методи на самостоятелна работа на учениците: наблюдение,
експеримент.
Прийоми (похвати): план, демонстрация, схеми.
Средства за обучение: нагледни средства, учебник, учебна тетрадка.
Проблемен въпрос:Закакво служи кръвоносната система,кои са кръвоносните съдове и
каква е връзката на кръвоносната система с другите системи?
План на урока:
1.Същност на обмяната на веществата.
2.Обмяна на веществата между животинските организми и околната среда.Пренос на
веществата в животинските организми.
3.Кръвоносна система.
4.Типове кръвоносна система.
а)отворена
б)затворена
5.Развитие на кръвоносната система при гръбначните животни.
6.Кръвообращение.
Ход на урока
1. Кратък организационен момент.
2. Проверка и оценка на знанията:
Фронтална:
Актуализират се знанията за транспорт на веществата в растителните
организми.В хода на фронтална беседа се припомнят особеностите на
проводящата система и ролята и за целостта на растителния организъм.Учителя
задава въпроси за индивидуална проверка и оценка на знанията на двама
ученици .Единият ученик обяснява особеностите на възходящия ток , а другия на
низходящия .Въпросите са равностойни:Къде протича?,В каква посока се движи?
Какви вещества пренася?Кои са движещите сили ? и Какви са
последиците?.Беседата се насочва към произхода на веществата ,които се
пренасят чрез тях: при низходящия токхранителни вещества и получени при
фотосинтезата в листата(за нея се усвоява въглероден диоксид от въздуха ,вода и
минерални вещества от почвата) а при възходящ ия ток вода и минерални
вещества от почвата.Двамата ученика припомнят накратко същноста на
процесите хранене,дишане и отделяне.Така се стига до обяната на веществата
между растителния организъм и околната среда.Следва разискване на отговорите
на двамата ученици и оценяването им.Като преход към новата тема учителя
поставя въпросите:Обменят ли животните вещества с околната среда ? и Как се
осъществява преноса на веществата в животинските организми?
3. Съобщаване на темата на урока и записването й на дъската. Формулиране на
проблемния въпрос.
4. Разкриване на новото учебно съдържание.
Записва се заглавието на урока и т.1 от плана на дъската.Изяснява се същноста на
обмяната на веществата ,като се акцентира върху промените , които настъпват с
веществата и преобразуването на енергията.
Знанията по т.2 от плана се разкриват чрез следните действия. Учителя възлга да се
попълни с помощта на текста от учебника следната таблица.
ОрганизмиОбмяна на веществата
с околната среда
Преноса на вещества
в организмите
Едноклетъчни животниПрез клетъчната
мембрана
Чрез движение на
цитоплазмата
Примитивни
многоклетъчни
животни(мешести,плоски
и кръгли червеи)
През цялата повърхност
на тялото
От клетка в клетка чрез
движение на
цитоплазмата
При по-сложно
устроените
Чрез
храносмилателна,дихате
Чрез кръвоносната
система
многоклетъчни
животни(прешленести
червеи,членестоноги,меко
тели и гръбначни
животни)
лна и отделителна
система
С наклоненият шрифт се попълва от учениците.
Проверява се попълването на таблицата и се отстраняват грешките и пропуските
(ако има такива) чрез фронтална беседа.
Чрез решаване на задачата се въвежда понятието кръвоносна система и възниква
въпросът:От какво се състои тя? Знанията по т.3 от плана на урока се разкриват чрез
следните дейности:Учителя изброява частите на кръвоносната система при гръбначни
животни .За да се изясни какво представляват сърцето, учениците анализират фиг.37.1
от учебника и изброяват частите му при бозайниците.Учителя обяснява особеностите на
сърцето като кух мускулест орган, който чрез ритмични движения движи кръвта по
кръвоносните съдове.По фиг.37.2 от учебника или по табло с аналогично съдържание
един ученик изброява видовете кръвоносни съдове.Учителя последователно разкрива
устройството и функциите им.Успоредно с обясненията учителя изгражда на класната
дъска динамична рисунка, която показва връзката между артерии, капиляри и вени и
посоката на движението на кръвта.
Следва изпълнение на задача 1 от учебната тетрадка.Обръща се внимание на това , че
някои вени носят кръв,богата на кислород , а някои артерии носят кръв , богата на
въглероден диоксид.
По т.4 от плана на урока знанията се усвояват от учениците чрез анализ на фиг.37.3 от
учебника.Учителя разделя класа на две групипървата група има за задача да разгледа
особеностите на отворения тип кръвоносна система , а втората група на затворения тип.
След това учителя възлага един представител от всяка група да попълни в съответната
клетка мястото на протичане на кръвта в следната таблица на дъската:
Типове
кръвоносна
система
Белези за сравнение
Отворена Затворена
Къде се движи кръвта? В кръвоносните съдове и в
кухините на тялото
Само в кръвоносните
съдове
Как се движи кръвта? Движи се бавно Движи се бързо
Учителя изяснява разликата по отношение на скоростта, с която се движи кръвта в
двата случая.Останалите ученици попълват таблицата в тетрадките си.Чрез фронталната
беседа се обсъждат приликите между двата типа кръвоносна система.
По т.5 от плана учителят разяснява връзката между устройството на сърцето при
различните групи гръбначни животни и тяхната телесна температура,както и връзката
между настъпилите еволюционни промени в устройството на кръвоносната система и
преминаването от воден към сухоземен начин на живот.След това учителя възлага на
учениците да анализират фиг.37.4. Отделни ученици описват устройството на сърцето
при риби, земноводни, влечуги, птици и бозайници.
По т.6 учителя изяснява същността на кръвообращението и въз основа на фиг.37.4 или
табло с аналогично съдържание описва кръговете на кръвообращението при

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 юли 2021 в 18:27 студентка
27 юни 2021 в 11:17 учител
29 май 2021 в 13:06 потребител
28 апр 2021 в 23:19 учител на 43 години от Луковит - ПГСС "Сергей Румянцев", випуск 2020
09 апр 2021 в 17:02 в момента не учи на 33 години от Русе
27 мар 2021 в 20:21 студентка на 29 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика, випуск 2019
25 мар 2021 в 10:22 студент на 31 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Бизнес икономика, випуск 2018
17 мар 2021 в 21:24 потребител
25 фев 2021 в 14:28 студентка на 32 години от Пловдив - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", факулетет - пЛ, випуск 2020
22 фев 2021 в 19:46 студент на 26 години от Варна - Колеж по туризъм при Икономически университет Варна, факулетет - стопански, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2023
 
Домашни по темата на материала
методическа разработка на урока
добавена от polliaaa 19.02.2017
2
92
 
Онлайн тестове по Биология
Сетивни системи
тематичен тест по Биология за Ученици от 8 клас
Тестът съдържа 12 въпроса с избираем отговор като само един от тях е верен.
Тестът е изготвен от:
Ваня Хазаросова преподавател
(Лесен)
12
2
1
7 мин
30.07.2020
Биология и здравно образование
изходен тест по Биология за Ученици от 10 клас
Тестът се състои от 20 въпроса с един верен избираем отговор. Предназначен е за проверка на изходното ниво на знания за учениците в 10. клас.
(Труден)
20
7
1
5 мин
10.08.2020
» виж всички онлайн тестове по биология

Методическа разработка по биология и ЗО

Материал № 1178818, от 11 май 2015
Свален: 223 пъти
Прегледан: 359 пъти
Предмет: Биология
Тип: Урок
Брой страници: 4
Брой думи: 1,030
Брой символи: 6,609

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методическа разработка по биология и ЗО"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Петър Петров
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
141 11

Ирена Минкова
преподава по Биология
в град Пловдив
с опит от  22 години
99 3

виж още преподаватели...
Последно видяха материала