Големина на текста:
4.Методи и похвати за обучение по КТБД.
Методът е начин за педагогическо адаптиране на действителността към възрастовите и
индивидуалните способности на децата с цел усвояване на социалният опит на
обществото в съвместна дейност с учителя.
Методите в обучението по КТБД се дифинират по следния начин :
-методи за комникация;методи за възприемане и облеследване на обектите;методи за
практическа дейност.
Комуникативни методи са беседата и обяснението.
Беседата е система от въпроси,които оточняват техническият процес :
Как”,”Какво”.Тя е кратка,ясна,точна.С нейна помощ се извършва достъпен и правилен
технически анализ на параметрите,които конструират конструкцията.При 3-5 год. Деца
беседата е описателно-действена,а при 3-7 годишните има аналитичен характер.
Обяснението уточнява изпълнението на техническите действия и технологичните
операции по време на показа.
Методи за възприемане и обследване са:
-наблюдениеначин за непосредствено сетивно възприемане на модела на предмета.
-анализ на образецаима за цел с достъпна техническа терминология да изясни
структурно-функционалните параметри.
Методи за практическа дейност
-ситуацияупражнениедава възможност на детето да упражнява технически
действия.
-моделиранепроцес на изработване на модел на предмет.
-ескперимент- осъществява се основно с два способадоконтруиране и
преконструиране.
-игриконструктивни,дидактически,театрализирани.
Конструирането също е метод на обучение.Той бива :
-предметно-оперативен - при манипулиране;
-информационнопознавателен ;
-игрово-преобразуващ;
-практико-изпробващ;
Похватът е конкретно действие на учителя,което внася точност в смисъла на
образователното съдържание в педагогическата ситуация.
Похвати за обучение :
-словестни-обяснение,напомняне,поущрение.
-нагледниобразец,показ на образец,показ на действия
-игровидидактична игра,конструктивна игра,художествени средства.
Похвати за практическа дейност:
-общологически,специфично логически,организационно-технически
6.ЯдроКонструиране и моделиране.Дидактически
параметри:цел,очаквани резултати,методически изисквания,възрастов
потенциал.
ЯдротоКонструиране и моделиранепредвижда усвояване на специализирани знания
и технологични действия,чрез които децата възпроизвеждат обемни модели на предмети
по конкретни технически параметри.
Образователното съдържание на това ядро предвижда запознаване на децата с
контруктивно-функционалните особености на предметите.
Целите на ядротоКонструиране и моделиранеса :
-то осигурява достъпни технологии за обработване на технологични материали;
-предпоставя специализирани образователни стратегии за технологично обучение в
предучилищна възраст.
Тези цели очертават обхвата на знанията и уменията като система от следните очаквани
резултати:
-децата да опознаят някои технически обекти и да усвоят знания за тяхното
технологично възпроизвеждане;
-да усвоят знания за разнообразни технологични материали;
-да овладеят типичните способи и да ги комбинират при обработване и съединяване на
материалите;
-да конструират предмети,в чийто процес се учат да спазват точен алгоритъм на
действията и етапите на работа;
-да изработват някои елементи за оформяне на модела;
-да разбират и следват указанията;
-да използват продукта на дейността в игрови ситуации и други дейности;
-да разбират взаимоотношението между предметите в пространството;
-постепенно да преминават към конструиране на предмети с по малък обем и по-сложна
конструкция;
-да участват във форми за екипно и съвместно конструиране;
-да осмислят значението на контруктивно-техническата дейност;
Формите за усвояване на съдържание по конструиране и моделиране биват:
-задължително регламентирани ситуацииобучаваща педагогическа ситуация в
разнообразни организационни варианти;
-задължително нерегламентирани ситуации- провокират се от учителя съобразни
степента на усвоените знания и умение.
Методическите изисквания:
-оптимално проектиране на ЗРС И ЗНС по конструиране и модлеиране с тематичните
единици във вътрешен междуядрен план;
-изборът на образците за онагледяване трябва да бъде ъсобразен със следните
изисквания:-знанията за обекта,степента на развитие,материала,сложността на
конструкцията;
-подсигуряване на подходящи материали за конструиране ци подходящи инструменти за
тяхн ото обртаботване;
-усвояване и използване на специализирана техническа терминология;
-приложение на продукта на конструктурската дейност в игрови и други занимания;
Средствата,с които се реализира предметният продукт в обучението о кионструиране и
моделиране са:
-на обемни модели на предметипечатни модели,строителни технически кон плекти
Lego,природни и отпадъчни технологични материали;
-на плоски модели в равнинапъзели,играТанграм”.
Възрастовият потенциал на децата по конструиране и моделиране е различен във всяка
друга.
В I група (3-4 год) обучението по конструиране и моделиране е предметно
действено,възпроизвеждането е по образец и постира разбиране у децата на равнище.Тук
се задава въпросаКакво е това?”.Значими са игровите похвати.Действията,които се
усвояват са елементарниподреждане,низане,забождане,съединяване.
В II група (4-5 год) се постига систематизиране на знанията и уменията и посволява
усвояването на нови.Обогатява се избора на материал,конструкциите стават по-
сложни,дейноста все още се извършва на равнище конструиране по образец,но
постепенно придобива по-определен технологичен характер.
В III група (5-6 год) децата осмислят по сложни закономерности при технологичното
изграждане на предметите.Тук навлиза въпросаКак”.Взаимодействието между
познаватените и практическите действия е на равнищеобраз-конструкция-функция”.
В IV група (6-7 год) обучението по конструиране и моделиране обобщава придобитите
знания и умения.Де цата могат сами да организират и планират контруктивно-
техническата дейност,за създават замисъл и обмислят неговото решение,да обясняват
на върастният,да подбират подходящи материали,да създават игрова ситуация с
продукта на дейността.Тук въпросите саЗащо”,”Как”,”Кой”,”Кога”,”Къде”.Постига се
преструктуриране на елементитето – „функцияобразконструкция”.
7.ЯдроОбработване и съединяване на материали.Дидактически
параметри:цел,очаквани резултати,методически изисквания,възрастов
потенциал.
Обучението по ядроОбработване и съединяване на материалигарантира успешно
ориентиране на детето в технологиите за работа с материалите.
Параметрите на образователното съдържание за 3- 7 годишните деца гарантират
натрупване на представи и знания за материалите и комплекс от умения за ръчно
изработване.Основата характеристика на това ядро е технико-технологичната.При
системно обучение по ОСМ децата се научават самостоятелно да изработват предмети
играчки.
Целите на обучението по ОС са:
-осигурява достъп до съвременни материали и технологии за техническа дейност;
-предоставя специализирани образователни стратегии за усвояване на знания за различни
по свойства материали и формиране на умения за тяхното обработване с подходящи
ръчни инструменти;
Целите очертават очакваните резултатиот децата:
-да натрупат знания и умения за основни технологични материали;
-да придобият опит за ръчна работа с материалите;
-да извършват специализирани действия в определена технологична последователност;
-да осмислят и да спазват указанията за етапите на технологичният процес.
Форми за усвояване на съдържанието
-ЗРС
-ЗНСза затвърдяване на знанията и уменията .
Методически изисквания:
-оптимално проектиране на ЗРС И ЗНС по ОСМ с тематичните единици във вътрешен
междуядрен план;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми по КТБД

Методи и похвати за обучение по КТБД. Методът е начин за педагогическо адаптиране на действителността към възрастовите и индивидуалните способности на децата с цел усвояване на социалният опит на обществото в съвместна дейност с учителя...
Изпратен от:
Mira
на 2015-05-08
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
237 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Педагогика от Враца за Студенти в ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий" от факултет педегогически специалност ПНУП бакалавър несваляни с 6 страници Други
 
Подобни материали
 

Кошничка за яйце

04 апр 2009
·
645
·
5
·
447
·
719

ПЛАН – КОНСПЕКТ ПО КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ ПРИ 5-6 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ТЕМА: „Кошничка за яйца” I.Образователно направление: II. Ядро:”Конструиране и моделиране” III. Зона: Природен свят IV.Тема : „Великденски празници” V.Изделие:„ Кошнич...
 

План-конспект на конструктивна игра

21 май 2012
·
774
·
4
·
471
·
1,125
·
8

План – конспект на игрова ситуация (вид) конструктивна игра в трета възрастова група. Образователно ядро: Конструиране и моделиране. Тема: "Да построим училище за нашите кукли". Цели на игровата ситуация: Обогатява личния...
 

Пищови по бит и техника

26 ное 2008
·
661
·
9
·
2,866
·
647

Пищови по бит и техника за ІV курс ПУНУП.
 

Сравнителен анализ на учебното съдържание по домашен бит и техника 1-4 клас

15 май 2009
·
143
·
10
·
1,098
·
167

Учебните програми по домашен бит и техника за 1,2,3 и 4 клас са част от културно-образователната област ”Бит и технологии”.Учебната програма за първи клас се реализира в рамките на 31 учебни часа,докато за 2,3 и 4 клас са по 32 учебни часа.....
 

Същност, цели и задачи на технологичното обучение в детската градина. Технологичното обучение в детската градина – средство за формиране на познавателната самостоятелност на децата”

22 мар 2010
·
478
·
7
·
1,302
·
658

Образователната ни система постави пред детската градина важна и отговорна задача – наред с опазване на физическото и психическото здраве на децата да ги подготви за училище, като развие у тях общите качества на ума...
1 2 3 4 5 »
 
Онлайн тестове по Педагогика
Методика на обучението по математика в детската градина - І-ва част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са от затворен тип - само с един верен отговор.
(Лесен)
49
5
1
28 мин
14.08.2019
Методика на обучението по математика в детската градина - ІІ-ра част
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тестът е разделен на три части и включва 150 въпроса от затворен тип, свързани с методиката на обучението по математика в детската градина. Предназначен е за студенти - магистри, със специалност начална и предучилищна педагогика. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(Труден)
48
2
1
10 мин
14.08.2019
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Теми по КТБД

Материал № 1177748, от 08 май 2015
Свален: 237 пъти
Прегледан: 331 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 1,816
Брой символи: 12,342

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми по КТБД"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
441

Накшедил Мустафова
преподава по Педагогика
в град Русе
с опит от  23 години
1,950 90

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения