Големина на текста:
1.Възникване,развитие и задачи на стопанската отчетност.
До средата на 13 век се е развивало простото счетоводство.Зараждането на
системното счетоводство става през Средновековитео в италианските градове,в които
през този период се осъществява бурен стопаснко-търговски и културен живот.
Лука Пачиоли е получил името”баща на счетоводството” . Той се счита за автор на
първта книга по счетоводтво. В нея той е отделил една глава за счетоводството”За
сметките и записванията” . В нея Пачиоли описва прилаганата „венецианска система”
за водене на търговските книги,добила популярност в Италия.В края на 19 век и
началото на 20 век в счетоводството започват да се обособяват две чсти:
Управленско счетоводство(вътрешно-фирмено и аналитично).
Финансово счетоводство.
2.Клонове на стопанската отчетност.Съставни части са оперативна техническа
отчетност,статистическа отчетност и счетоводна отчетност.
Оперативната техническа отчетност е система за наблюдение,измеерване и
регистриране на отделни икономически процеси,информация за които много бързо
трябва да стигне до ръководните органи.
Статистическата отчетност служи за наблюдение,измерване и регистриране на
масовите явления и процеси с цел извличане на закономерностите относно тяхното
протичане.
Счетоводна отчетност е непрекъсната отчетностзапочва на 01.01 до 31.12 . Тя е
всеобхватна . Представлява система за непрекъснато взаимносвързано и
документално изобразяване в паричен измерител на процесите на стопанската
отчетност с цел тяхното ръководене и контролиране.
3.Отчетни измерители,използвани в стопанската отчетност.Служи си с 3 вида
измерители:
-натурален измерител-дава характеристика на отчетните обекти в натурална единица
като килограм,литър,метър и др.Този показател не позволява обобщаване на
информацията, защото не можем да сумираме метър,литър и килограм.
-трудов измерител-използва се за измерване на количество положен труд за
производство на единица продукт.Използва се в комбинация с натуралния измерител и
се определя производството на труда.Не позволява обобщаване на информацията.
-стоийностен показател-служи за характеристика на отчетните обекти посредством
паричната единица на съответна страна.предимство на показателя е ,че позволява
обобщаване на информацията и е задължен за счетоводно отчитане.
4.Същност,особености и и задачи на счетоводната отчетност. Основа на
човешкото същество е производството на материални блага,протича
непрекъснато,както е и неправилното потребление.Осъществява се в еднолични
фирми,колективни или държавни предприятия.За правилното ръководене и контрол
дейността на предприятието е хеобходима конкретна информация,такава осигуряваща
стопанската отчетност.Тя е система за наблюдаване,измерване и регистриране с
помощта на количествени и качествени показатели.
Задачите на стопанската отчетност са: да осигурява информация за оперативния и
текущ контрол на стопанската дейност; да осигурява информация за нуждите на
икономическия анализ;да осигурява информация за прогнозиране развитието на
стопанската дейност;да осигурява информация относно спазването на финансовата
дисциплина и данъчнаполитика в предприятието.
5.Предмет на счетоводството.Класификация на активите,собствения капитал и
пасивите. Счетоводната отчетност е част от стопанската отчетност и следователно
нейният предмет е част от предмета на стопанската отчетност,същевременно
стоп.отчетност се отличава с редица особености оказващи влияние върху нейния
предмет. СО не се осъществява навсякъде,а в рамките на звната наречени
предприятия.СО е задължителен стойностен показател .Предмета на СО
включва:средствата на предприятиетоп,за които може да се даде оценка в стойностен
показател,източниците на средствата и техните изменения в процес на осъществване
на стоп.дейност.
6.Метод на счетоводството. Това е система от сваимносвързани елементи,чрез
които се постига пълно непрекъснато документално обосновано и взаимносвързано
отразяване и обобщаване в паричен измерител на състоянието,движението и
изменението на активите,пасивите и СК на предприятието.Неговите елементи са:
Първата двойка са документация и инвентаризация.За всяка извършена стопанска
операция в момента на нейното извършване се съставя счетоводен документ,в които
се посочва съдържанието на стопанската операция, страните учстващи в операцията и
датата.Понякога на практика се случва протичане на стопанска операция без волята на
хората,поради което няма съставен документ.Такива случаи са свързани с
кражби,настъпили стихиини бедствия ,в които за да се установи действителното
състояние на обектите се провежда инвентаризация. Втората двойка са оценка и
калкулация. За да бъде включен в предмета на счетоводството всеки елемент трябва
да има стойностна оценка.Оценката е предварително определена,но понякога са
необходими по-сложни изчисления –калкулация.Калкулация е натрупване на всички
разходи формиращи оценката на съответния обект. Третата двойка са система на
счетоводните сметки и двойно записване. Данните,които се съдържат в счетоводните
документи дават разпокъсана характеристика за счетоводните обекти, за това
цялостна представа за тях може да се получи само чрез счетоводни сметки.Те са
система за отразяване на началните състояния,измененията и крайните състояния на
обеките за отчитане.Двойното записване е способ за отразяване на стоп.операции в
системата на счет. Сметки с помощта,на които двустранно противоположни изменения
се посочват в тяхната взимна връзка и обосновеност. Четвъртата двйка е балансово
обобщаване и сводка на отчетните данни. Балансовото обобщаване е един от
основните елементи на метода на счетоводното отчитане.Същността му се изразява в
съпоставяне в парична оценка на активите в една страна и пасивите и собствения
капитал от друга.Характеризира се с равенствои между общата сума на активите и
сумата на пасивите и СК.За да се провери клак е протекла стоп.дейност през даден
период е необходим периодичен преглед на резултатите. Това се постига чрез
сводиране на данните от текущото счет.отчитане в специални таблици.Сводката на
отч.данни е способ за получаване н обобщени показатели характеризиращиу различни
страни от стоп. И финансова дейност на предприятието.
7.Същност,строеж и форми на счетоводния баланс. Счетоводния баланс е способ
за икон.групировка и обобщено отразяване в парична оценка на активите,пасивите и
СК на предприятието. За да може да се установи поотделно общия състав на А,П и СК
е възприето счет.баланс да се изготвя в таблица в две страни.Възприето е
предприятията да изготвят своите баланси в двустранна форма.Съществува и
едностранна форма,за която на настоящия етап не се изисква.
8.Съдържание и структура на счетоводния баланс. Възприето е лявата страна да
се именува актив , а дясната пасив.Актив означава действен , а пасив
недействен.Всяка балансова статия се състои от две части наименование и
сума.Подреждането на балансовите пера става в строго определен ред,тоест има
обособени раздели в рамките на всеки раздел групи,а в рамките на всяка група се
описват бал.статии.Разделите се именуват с букви,групите с цигри,а бал.пера с
арабски цифри.
АКТИВПАСИВ
А.Невнесен капиталА.Собствен капитал
Б.Нетекущи активиI.Записан капитал
I.ДНАII.Премии от емисии
II.ДМАIII.Резерви от последваща оценка
III.ДФАIV.Резерви
IV.Отсрочени данъци
V.Натрупана печалба/непокрита
загуба
В. Текущи активиVI.Текуща печалба/загуба
I.Материални запасиБ.Провизии и сходни задължения
II.Вземания В.Задължения
III.Инвестиции
Г.Финансиране и приходи на бъдещи
периоди
IV.Парични средства
Г.Разходи за бъдещи периоди
9.Класификация на балансовите статии. Според ролята им в балансе се
подразделят на: регулиращи,основни и задбалансови.Основни са тези,чрез които се
отразяват конкретни средства и източници.Възможно е някои активи,пасиви или СК да
се посочват в баланса по занижена или завишена оценка спрямо действителната. В
тези случаи се използват регулиращи балансови статии.В зависимост от това дали
основната бал.статия се намира в А или П ,то и допълнителните бал.пера се
подразделят на допулващи актива и пасива. В зависимост от това дали основното
перо е в актива или пасива ,биват намаляващо активно и намаляващо пасивно
балансово перо. Задбалансовите пера служат за отчитане на : чужди средства
намиращи се временно в предприятието,наши средства , намиращи се в други
предприятия; вземания и задължения с условен характер; активи с продължителен
срок на използване и ниска стойност.
10. Видове стопански операции според измененията ,които предизвикват в
баланса. Могат да бъдат класифицирани в 4 основни групи:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Разработен конспект по счетоводство

Това е разработен конспект по счетоводство, който може да се ползва от всички...
Изпратен от:
Pavlina Parusheva
на 2015-05-05
Добавен в:
Общи материали
по Счетоводство
Статистика:
11 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Национални счетоводни стандарти
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за проверка на знанията за НСС. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
10
7
1
4 мин
13.08.2020
Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор
изпитен тест по Счетоводство за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
10
1
3 мин
26.06.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Разработен конспект по счетоводство

Материал № 1177032, от 05 май 2015
Свален: 11 пъти
Прегледан: 24 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 15
Брой думи: 4,477
Брой символи: 29,462

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разработен конспект по счетоводство"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
68

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
94

виж още преподаватели...
Последно видяха материала