Големина на текста:
Технолочните иновации са нови или осъвършенствани способи за
производство на продукти или услуги, които се изплзват самостоятелно или
са обект на търсене и предлагане на пазара. Технологичната иновация
осигурява навлизането на научните новости и качествените изменения на
техниката и принципите на нейното функциониране в производството.
Технологията се предопределя от нивото на изпозлваната техника в
производството, но и техниката обслужва определена технология. Поради
това, макар и обособени като отделни видове, техническите и
технологичните иновации са тясно свързани помежду си и взаимно се
допълват.
Организационно управленските иновации са всяко решение, метод, дейност
или процедура, които за първи път се реализират и значително се
различават от използваните в предприятието. Организацията като елемнт
на производствената система е сложно понятие и следва да бъде
разчленена на организация на производството, на труда и на управлението.
Съществува тясна връзка между организацията, техниката и технология на
производство тъй като на дадена степен на развитие на технологията и
техниката, отговаря определено равнище на организация на
производството, а организацията трябва да се привежда в съотведствие с
техниката и технологията. Следователно организационната иновация може
да се разглежда като логично продължение и следствие от продуктовата,
технологичната и техническата иновация. Съществува и обратна
възможност благодарение на организационно управленските иновации се
получава предпоставка за инициране и стимулиране на останалите видове
иновации във фирмата, което се свързва най-вече с промяната в
мисленето, философията на мениджърския екип и принципите на
управление на предприятието.
Много използвано като понятие в последните няколко години са т.н
„процесни иновации“. Някои автори слагат знак за равенство между тях и
технологичните иновации, а други и определят като не напълно еднакви.
Процесните иновации се дефинират, като инвестиция в уменията на
дружеството, неговите ресурси и способности, които позволяват на
компанията да намали разходите, да промени производствените процеси,
но също така да въведе нова технология посредством която ще се
произвежда широк спектър от продукти и услуги, доста различни от
съществуващите. Процесните иновации може да се преравнят към
технологичните на базата на изследователски внедрителски дейности, но
може и да не се отнасят към тях по отношение на пазарно ориентираните
умения и компетенции. Процесните иновации са също толкова важни при
конкуренцията между фирмите, както и продуктовите. В много случаи
процесните иновации намаляват разходите за единица продукция например
чрез оптимизиране на производствения процес. Например: производството
на плоско стъкло. Съществува много силна връзка между продукта и
процеса. Едно е да се създаде нов иновативен продукт, а съвсем друго да
се създаде процес, който позволява да се произведе или предложи на
пазара този нов продукт или услуга и то на цена ,която пазара ще приеме.
Но двата вида иновации са силно обвързани, а някои иновативни идеи за
продукти се налага да изчакат понякога доста време за да се реализират на
пазара докато бъде създаден адекватен иновационен процес. Интересен
вид иновации са и тези в областта на услугите. Това друга област, в която
иновациите също играят ключова рола. Този тип иновации често създават
печеливши бизнес модели.
Като друг вид иновации могат да се отбележат маркетинговите, които
представляват значителни промени в дизайна и опаковката в методите за
продажба и разпространение в съобразяването с желанието на копувачите
и т.н. Те се изключително актуални в съвременния свят, но биха могли да
се разгледат като част от организационно-упревленските иновации, тъй
като по отношение на всички посочени по-горе характеристики на
маркетинговите иновации, решенията се вземат от мениджерския екип,
следователно може да се приеме, че те са разновидност на
организационно-упревленските иновации. От гледна точка на
функционалната принадлежност и целите които преследват, иновациите
биха могли да се разграничат на:
А) производствени – те са ориентирани към разширяване на
производствените мощности, диверсификация на производството или
изменение на производствената структура.
Б) икономически- снижаване на себестойността, повишаване
ефективността, подобряване качеството на планирането и анализа в
предприятието
В) търговски иновации – отнасят се до внедряване на нови методи на
ценообразуване, отстъпки, въвеждане на новости в областта на
диструбуцията и т.н
Г) социални иновации – свързани са с подобряване условията на работа,
психологическия климат, социалните придобивки на трудещите се и други
нововъведения по отношение на персонала.
Друга важна класификация на иновациите е разделянето им на първични и
последващи или на основни, подобрени и псевдоиновации. При
сравнителния анализ на тези две класификации може да се установи, че
основните иновации отговарят до голяма степен на първичните, а
подобрените и псевдоиновациите на последващите. Основните иновации
са пряк резултат на фундаменталните и приложни изследвания.
Подобрените иновации в по-голяма степен са развитие на самата иновация
и по-рядко са резултат на фундаментални и приложни изследвания, а
псевдоиновациите в най-общ план са свързани с малки подобрения на
продукта и дори в много случаи не носят особена полза за предприятието.
Според следващата класификация иновациите се различават на ТЕГЛЕНИ
и ТЛАСКАНИ. Теглени са тези иновации, които са предизвикани от
потребности в производството или лични потребности, а тласкани онези
достижение на науката и техниката, които на свой ред пораждат нови,
непознати до сега потребности. Тази класификация може да бъде
доразвита при което може да се говори за иновация в различни поколения,
а именно:
иновация от първо поколение - те са технологично тласкани, базирани са
на индустриалната революция, свързани са с нови технологично развити
продукти, които са тласкани на пазара.
иновации от второ поколение – те са нуждаещи се от теглене. Те са с
фокус към пазара и потребителите, които заявяват определени
потребности, а продуктите и технологиите им отговарят.
иновации от трето поколение - те са теглено тласкани. Тези иновации
комбинират елементи от горните два вида. Тук или пазара има нужда от
нови идеи, но продуктовата технология ги рафинира, или посредством
научни изследвания и разработки се развиват нови идеи които маркетингът
рафинира посредством обратната връзка с пазара. И в двата случая става
дума за силна връзка между научна изследователска развойна дейност и
маркетинг.
иновации от четвърто поколение – наречени още интегрирани. При тях
връзката между маркетинг и научно изследователска и развойна дейност,
се наблюдават и силни контакти с основните доставчици и водещите
клиенти.
иновации от пето поколение – те са системно интегрирани мрежови
иновации. Базирани са на интегрираните иновации. Но включват
стратегическо партньорство с доставчици, клиенти, експерти и
сътрудничество между маркетинг и научно-изследователска и развойна
дейност. Тук се набляга на гъвкавостта и бързината на развойните
дейности като се фокусира върху качеството и други неценови фактори
3) иновации, които налагат нови потребителски навици. Тази класификация
би могла да бъде разширена на база степента на влияние върху моделите
на потребителско поведение. От тези позиции иновациите могат да
разграничат на:
А) не продължителни иновации – нови по своите фунцкии и
характеристики стоки услуги, процеси и т.н, които създават нови модели на
потребление с дълбок ефект върху обществото
Б) динамично продължаващи иновации – те не оказват значително
влияние върху обществото, не формират нов модел на потребителско
поведение от страна на копувачите, променят мисленето или жизнения
стереотип
В) продължителни иновации – те носят значително нова полза за
потребителите, но не се изискват промени в потребителското поведение,
тъй като промяната е в характеристиките на продукта, а не в начина на
употреба.
Г) съответстващи иновации – непрекъснати промени, които водят до
повищаване удовлетвореността на потребителя, но не носят значителна
полза и не изискват промяна в модела на поведение. В последните повече
от 30 години, все по-важно място заемат екологичните проблеми. И
необходимостта от тяхното решаване, което налага иновациите да бъдат
анализирани и в този аспект. След 1996-та година, редица автори налагат
понятието „ЕКОИНОВАЦИЯ“ . То включва производствени процеси, нови

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 фев 2020 в 21:25 студент на 42 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
04 фев 2020 в 08:30 студент на 32 години от София - УНСС, факулетет - Икономика на инфраструктурата, специалност - Икономика, випуск 2016
10 дек 2019 в 16:05 потребител
29 сеп 2019 в 16:15 студентка на 29 години от Пловдив - Европейски колеж по икономика и управление, факулетет - Професионално направление управление и администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2018
11 юни 2019 в 08:29 студент на 30 години от София - университет за национално и световно стопанство и, факулетет - Общо икономически, специалност - Човешки ресурси, випуск 2020
11 юни 2019 в 00:35 в момента не учи на 25 години
15 апр 2018 в 18:07 ученик на 23 години от Добрич - СОУ "Димитър Талев", випуск 2015
12 ное 2017 в 20:50 в момента не учи на 30 години
18 апр 2017 в 20:00 потребител
 
 
Онлайн тестове по Управление на иновациите
Тест по иновации за студенти от 4-ти курс
изпитен тест по Управление на иновациите за Студенти от 4 курс
Изпитен тест по иновации за студенти 4 курс. Университет за национално и световно стопанство. Съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
75
1
15.08.2014
Тест по иновационна политика - Част 3
изпитен тест по Управление на иновациите за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 16 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Труден)
16
15
1
1 мин
23.05.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на иновациите

Лекции по иновации

Материал № 1176540, от 03 май 2015
Свален: 31 пъти
Прегледан: 51 пъти
Предмет: Управление на иновациите
Тип: Лекция
Брой страници: 6
Брой думи: 2,107
Брой символи: 13,621

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по иновации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала