Големина на текста:
1.39.Органи и институции(национални и международни) за контрол и
противодействие на престъпността.
Държавната система за превенция и контрол над престъпността включва всички субекти,
принадлежащи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
Законодателната власт
Законодателната власт се осъществява от Народното събрание. Обстоятелството , че
страната е с парламентарно управление, определя особеното значение на Народното
събрание за провеждане на такава законодателна политика, която да бъде основа на
превенцията и контрола над престъпността. Това се постига посредством социалното и
трудовото законодателство, законите в сферата на икономиката и създаване условия за
изграждане на икономическите отношения върху принципа на конкуренцията,
реформата на наказателното законодателство.
Законодателството в социалната и икономическата област трябва да има за цел
създаване на жизнен стандарт на гражданите, осигуряващ нормалното им съществуване и
това на техните семейства , разкриването на работни места и намаляване на
безработицата. Посредством тези законодателни актове се създават посредством за
социална реализация на отделния човек.
Наказателното законодателство трябва да бъде рефлексивно по отношение на
реалната престъпност, да предлага ефективни правни средства за контрол над нея.
С особена актуалност е проблемът за контрола над организираната престъпност. След
САЩ и приетия през 1970г. Закон за контрол над престъпността, включващ и т.нар.
Закон RICO, преди няколко години Италия и Германия направиха съществени
изменения и допълнения в действащите наказателни закони, за да бъдат пригодени за
борба с организираната престъпност.
През 1995г. Конгресът на САЩ прие Закон за контрол над престъпността и за други
цели в резултат на активността на президента Б. Клинтън и неговата администрация.
Той е изцяло насочен срещу новите форми на престъпност, тежките престъпления и
особено агресивните, разпространението на наркоманията. Предвижда се защита на
жертвите от престъпления и др.
Изпълнителна власт
Министерският съвет, министерствата и другите ведомства като органи на
изпълнително-разпоредителната власт провеждат превантивната политика на държавата
по отношение на престъпността. Тяхна е основната задача да осигурят ред и
спокойствие посредством система от мерки за предотвратяване на престъпността и
ограничаване или премахване действието на криминогенните фактори. На
Министерския съвет е предоставено правомощието даосигурява обществения ред и
националната сигурност”.
Оттук произтича задължително на Министерския съвет да организира , вкл. и планира
превенцията на престъпността. Никой друг орган няма такива общи правомощия , както
правителството , в сферата на превенцията и контрола. Изпълнителната власт-
централна и местна, е единствената , която разполага с организационна структура за
провеждане на общосоциалната и специалната превенция. Министерството на
вътрешните работи и Министерството на правосъдието са най-тясно свързани с
осъществяването на контрола над престъпността.
През 1994г. Министерския съвет прие Национална програма за противодействие на
престъпността, актуализирана през 1995г. , и Неотложни мерки на правителството,
свързани с реализацията на програмата. През 1998г. и 2002г. са приети два документа с
еднакво наименованиеНационална стратегия за противодействие на престъпността.
Превантивна дейност на органите на реда
Органите на Министертвото на вътрешните работи са пряко обвързани с
произтичащите за правителството задължения за опазване реда и сигурността в страната.
Основните задачи на МВР са нормативно определени в чл.6 от ЗМВР. Към основните
задачи са отнесени също информационното осигуряване на министерството и
държавното управление , оказване съдействие на други държавни органи, осигуряване на
пожарна и аварийна безопасност, международно сътрудничество.
Съгласно чл.7 от ЗМВР основните дейности на МВР в областта на борбата с
престъпността са: осигуряване н информация, оценка, анализ и прогнозиране при
разработването на стратегическите насоки, свързани с националната сигурност и
обществения ред; действия срещу организираната престъпност и корупцията;
организиране и осъществяване на оперативно-издирвателна дейност; превантивна
дейност; осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства и използване и
съхранение на данни , придобити чрез тях. Задължение на МВР е изграждане на
информационни фондове, управление на информационната дейност и определяне на
реда за контрол над информацията. С допълнение на закона от 2002г. особено
задължение е защитата на класифицираната информация. Органите на МВР изпълняват
функции по административното наказване , налагане и изпълнение на принудителни
административни мерки.
Повечето от основните задачи и дейности, свързани с превенцията и контрола над
престъпността, се осъществяват от Национална служба Полиция”. Тя действа
самостоятелно и съвместно с други държавни органи, организации и граждани.
Национална служба Борба с организираната престъпност е специализирана
полицейска оперативно-издирвателна служба на МВР за противодействие и
неутрализиране на престъпна дейност на местни и транснационални престъпни
структури. Дейността на НСБОП за противодействие на организираната престъпност е
свързана с: икономическата и финансово-кредитна система; терористични действия;
контрабанда; незаконен трафик; фалшификация на парични знаци и ценни книжа;
корупция в държавната и местната администрация.
Националната служба Гранична полиция е специализирана охранителна и
оперативноиздирвателна полицейска служба на МВР, която осъществява контрол в
района на държавната граница , при нейното преминаване и при полети на гражданската
авиация.
Има различни възгледи за организация на полицията централизация или
децентрализация. Променящият се свят изправя полицията пред рецица
предизвикателства, което изисква тя да бъде адаптивна. Нарастването на тежката и
особено на организираната престъпност са аргумент в полза на централизацията на
полицейските служби, както показва опитът и в Канада.
Органите на полицията в осъществяването на превенцията и контрола над
престъпността работят във взаимодействие с органите на прокуратурата, на които е
възложен надзорът за законност.
Полицията има важни функции по осъществяване на превенцията и контрола в
районите по местоживеене.
Министерството на правосъдието е свързващо звено между изпълнителната и
съдебната власт. По силата на Закона за съдебната власт на министъра на правосъдието,
който е председател на Висшия съдебен съвет, и на отделни структури в
министерството, напр. дирекцияИнспекторат” , са възложени функции, обединяващи
усилията в превенцията и най-вече в контрола над престъпността.
В системата на Министерството на правосъдието е Главна дирекцияизпълнение на
наказанията” , чиято дейност е насочена към поправяне на осъдените и подготвянето им
за включване в обществения живот. С изменението и допълнението на Закона за
съдебната власт от 2002г. Съветът за криминологични изследвания, който от
създаването си през 1967 г. беше в системата на прокуратурата , премина към министъра
на правосъдието.
Съдебна власт
Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите
лица, и държавата. В нея са включени съдът, прокуратурата и следствените органи.
Поради обвързаността им с наказателното преследванеразследване, поддържане на
обвинение и обсъждане, те биват наричани органи на наказателното правосъдие в
съвременните международни документи. Органите на наказателното правосъдие имат
правомощия да осъществяват контрола над престъпността главно чрез наказанието като
специфично средство, предвидено в Наказателния кодекс. Цялата санкционна политика-
чрез наказанието и другите нормативно определени средства за въздействието , е
насочена към контрола над престъпността и поведението на престъпниците.
Прокуратурата , като самостоятелен орган на съдебната власт има по-широки
правомощия в областта на превенцията на престъпността. Съгласно Конституцията и
Закона за съдебната власт прокуратурата следи за спазване на законността, като : 1)
привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа
обвинението по наказателни дела от общ характер; 2) упражнява надзор при изпълнение

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 яну 2020 в 16:31 студент на 42 години от Русе - ВУАРР, факулетет - Русе, випуск 2020
06 яну 2020 в 15:30 в момента не учи на 56 години
18 дек 2019 в 21:17 учител на 56 години
09 окт 2019 в 01:02 в момента не учи на 45 години от София
21 мар 2019 в 11:05 студент на 33 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Философско-исторически факултет, специалност - Философия, випуск 2019
28 сеп 2017 в 00:20 учител на 62 години
30 май 2017 в 11:16 ученик на 23 години от София - kkk?, випуск 2015
22 май 2017 в 19:16 ученичка на 20 години от София - 022 СОУ "Г. С. Раковски", випуск 2019
11 ное 2016 в 20:05 студент на 25 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Финанси, випуск 2016
 
 

Органи и институции (национални и международни) за контрол и противодействие на престъпността

Материал № 1170539, от 08 апр 2015
Свален: 22 пъти
Прегледан: 23 пъти
Предмет: Криминалистика
Тип: Доклад
Брой страници: 4
Брой думи: 1,223
Брой символи: 8,885

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Органи и институции (национални и международни) ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала