Големина на текста:
Стандартни Системи за управление
1.Анализ на опасностите и контрол на критичните точки е система, която осигурява: Б езопасността на
храните.
2.Българския Институт по стандартизация /БИС/ е: Обществена правна организация.
3.Базовият модул на стандарта GLOBALGAP е валиден за: Всички организации, произвеждащи селск.
Продукция.
4.Вземане на решения основани на факти е принцип на: Управление на качеството
5.В Закона за храните на РБългария е предвидено: Да се разработи и внедри НАССР
система за всички участници в хранителната верига
6.Видове управленски процедури: Управленски процедури на единични дейности и Комплексни упр-ски
процедури
7.Всички документи, свързани с подготовката и оценката на риска се съхраняват при : Отговорника за
ЗБР
8.В ISO 9004:2009 „Управление за устойчив успех на една организация. Подход за управление чрез
качествотое предвидено да се формулира: Политика и стратегия.
9.В описанието на продукта, съгласно БДС ЕN ISO 22000:2006 се записват:аибвзети заедно.
10. В Системата за управление на околната среда се определят: Аспекти.
11. Внедряването на процесите протича при следната последователност: Идентифициране, планиране,
внедряване и измерване, анализиране и подобряване.
12. В организацията се определят и възлагат отговорности за функционирането на Системата за
управление на околната среда (СУОС). В кой случай те се променят, съгласно ISO 14001:2004? При
извършването на структурни и технологични промени в организацията
13. Вътрешните одити на системата за управление на качеството се провеждат: На основа на утвърдени
програма и план.
14. Вътрешните одити на Системата за управление на качеството в една организация се провеждат от:
С пециалисти от организацията, преминали целенасочена квалификация.
15. Вътрешният одит на Системата за управление на качеството е: Одит от 1-ва страна.
16. Документите от СУК трябва да бъдат. Във всякаква форма и на всякакъв носител.
17. Документите от Системата за управление на качеството трябва да бъдат представени: Във всякаква
форма и на всякакъв носител.
18. . Доставчиците на продукти и услуги трябва да бъдат: Оценявани и одобрявани.
19. Джоузеф Джуран е един от най-изтъкнатите учени с принос към развитието на управлението на
качеството. Според него инициативите към качеството трябва да произхождат от: Висшето ръководство на
организацията .
20. Европейският подход в стандартизацията се прилага чрез т.нар. „Нов подход”. Той налага:
Съществените изисквания към продуктите да бъдат хармонизирани и задължителни чрез директиви.
21. За аварии, катастрофи и бедствия организациите, които разработват системи за управление на
околната среда и за здраве и безопасност при работа са длъжни да внедрят: Правилник за
вътрешния ред в организацията.
22. За всяка критична контролна точка се избират: Параметри за мониторинг.
23. За вътрешните одити, управл. на несъответствията, коригиращите и превантивните действия се
разработват и внедряват: Документирани процедури.
24. За даден клас системи за управление се прилага: Принципна технология за
управление
25. За една фирма за отглеждане на зърнени култури основни процеси са:
Поддържане
на измервателното оборудване, преквалификацията на персонала,
управлението на документите
26. За оценяване съответствието на Системата за управление на околната среда (СУОС) със
законовите и доброволно приетите изисквания се изготвя: Подходяща процедура. За даден клас
системи за управление се прилага: Принципна технология за управление .
27. За да се реши един проблем в организацията, споредрибената косна К.Ишикава, следва да се вземат
предвид: Мениджмънт, Хора, Материали, Обкръжаваща среда, Технология Методи Машини и други на
организацията.
28. Идентифициране на всички опасности, Определяне степента на риска и
Разработване на конкретни мерки и начините за контрол са: Елементи на НАССР -
плана
29. Ишикава разглежда качеството в по-широк смисъл: К ачество на услугите, качество на информацията
30. Инфраструктура: Система от помещения и съоръжения, обзвеждане и услуги , необход. за функц. На
дадена организация
31. IFS Междунар. Стандарт на храните, е създаден от предпр. Членове на Главния съюз герм. Търгов. На
дребно
32. Квалиметрията, това е наука за: Способите за измерване и квантификация на показателите за качество
33. Квалиметрията позволява да се дадат: Количествени оценки и качествени характеристики на стоките
34. Когато организацията е въвела и поддържа Системата за управление на околната среда (СУОС), тя е
длъжна да: Извършва мониторинг и измерване на основните параметри на процесите и дейностите, чрез
които се въздейства върху околната среда.
35. Когато законови изисквания са по-строги от изискванията на GLOBALGAP: Предимство имат
законовите изисквания .
36. . Когато изискванията на клиента не са документирани: Изисква се документирано представяне на
изискванията.
37. Концепцията тотално управление на качествотоЕ въведена от : д-р Арманд Ф. Файгенбаум
38. Концепцията на тоталното управление на качеството се отнася до: Цялостното управление
на организацията.
39. Кауро Ишикава има особено голям принос за развитието на тоталното управление на
качеството. Според него контролът на качеството трябва да се осъществява от:
Участниците в даден процес на основата на обучение и квалификация.
40. Кои от посочените по-долу документи се изисква задължително да бъдат включени в
Системата за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008? Наръчник по
качеството, Политика по качеството, Процедури
41. Кои от посочените по-долу параметри са характерни за управленската процедура: Времетраене, Входяща и
изходяща информация, Изпълнители.
42. Конкретни цели по управлението на Околната среда в една организация се. Утвърдена програма.
43. Компетентността на персонала се доказва чрез: Образование, обучение, умения и опит
44. Критични граници и Процедури за мониторинг са елементи от: НАССРплан .
45. Критичните контролни точки (ККТ) се определят чрез: Така нареченитедърво на решенията”.
46. Маршрути за евакуация и сборни пунктове се определят съгласно: Процедурата за готовност за извънредни
ситуации и способност за реагиране .
47. Международните, регионалните и държавните стандарти са: Доброволни.
48. Международният стандарт ISO 9004:2009 „Управление за устойчив успех на една организация. Подход за
управление чрез качествотовъвежда две нови понятия: Устойчив успех и околна среда на организацията.
49. Международна организация по стандартизация е:Международен орган за разработване и публикуване на
стандарти.
50. Млечните продукти могат да бъдат замърсени с: Микробиологически, химически и физически.
51. Най-важната дейност при планирането на Системата за управление на околната среда
/СУОС/ е: Идентифицирането и определянето на аспектите на околната среда.
52. Най-общата схема на процес се състои от: Вход, процес, изход .
53. Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа се: Следят за актуалност.
54. . Нормативните актове, свързани със здравето и безопасността при работа се: Следят за актуалност.
55. Обект на стандартизацията са: Продукти , услуги
56. Областта на приложение на Системата за управление на качеството трябва да бъде документирана в:
Н аръчника на качеството.
57. Общи изисквания от наградите по качествоДемингНаградата наМалкъм Болдрич” ,Европейската
награда по качество, Японското награда по качество са: Лидерство, управление на човешките ресурси,
използване на информация.
58. Обществото спрямо организацията е: Заинтересована страна
59. Основна причина за въвеждане на сертифицирането на организациите по международно
признатите стандарти за управление е: Повишаване на доверието между организациите в
съвместната им дейност.
60. Общата технология за управление се отнася за: В сички системи за управление.
61.Основна причина за въвеждане на сертифицирането на организациите по
международно признатите стандарти за управление е: Повишаване на доверието
между организациите в съвместната им дейност.
62. Определете, коя от дефинициите съответства на понятиетоефикасност”: С тепен, до която
планираните дейности са изпълнени и планираните резултати са постигнати.
63. Организирането и провеждането на вътрешния одит е дейност от Методиката за
разработване и внедряване на система за управление на качеството. В кой етап
е включена тя? Внедряване на документите от Системата за управление на
качеството в практическата дейност на фирмата
64. Определянето на критични граници за всяка критична контролна точка и Въвеждане на система
за мониторинг на всяка критична контролна точка са основни принципи от: С истемата за
безопасността на храните.
65. Определянето на процесите и прилагането им в организацията е изискване при:
Създаване, внедряване и поддържане на Система за управление на качеството
66. Общата цел на стандартизацията е защитата на интересите на потребителите и държавата по
въпросите на качеството на продуктите, процесите, услугите. Коя от посочените по-долу
формулировки можете да определите като подцел на стандартизацията? Безопасност на продукта,
работата и услугите за околната среда, здравето и имуществото.
67. Осигуряване на всички необходими условия за реализирането на даден процес- С а според
9000:2007.
68. Оценяването по International Food Standard (IFS) – Международен стандарт за храните се
извършва по: Основно ниво, висше ниво и препоръки.
69. Оценката на риска се извършва: Първоначално и при промяна.
70. Политиката на организацията по здравето и безопасността при работа, трябва да бъде:
Определена и одобрена от ръководството на организацията.
71. По процесите, които една организация е възложила на външни изпълнители: Т я носи отговорност,
както и за процесите, които сама осъществява .
72. Представителят на ръководството за Системата за управление на качеството трябва да бъде:
Член на висшето ръководство на организацията.
73. При работа с риск за здравето и безопасността: Използват се лични предпазни средства.
74. Процесен подход означава (съгласно ISO 9001:2008): Прилагането на система от процеси в една
организация, както и тяхното идентифициране, взаимодействие и управление, за да се получи желаният
резултат.
75. Процесът на съхранение и транспортиране на продукти в организацията е обект на: Оперативно
управление
76. Процесите, чиито непосредствен резултат е произведената продукция или извършените услуги
са: Основни.
77. При изграждането на система, съгласно ISO 9004:2009 „Управление за устойчив успех на една
организация. Подход за управление чрез качествотое предвидено да севъведат: Принципите,
определени в ISO 9000:2005 „Системи за управление на качеството. Термини и определения”.
78. При самооценяването на организацията следва да се само оценяват:5 нива
79. Програмата предпоставка означава: Основни условия и дейности, които са необходими за
поддържане на хигиенична среда навсякъде в хранителната верига.
80. Продуктът трябва да бъде идентифициран и проследяван: През целия цикъл на създаването му.
81. Процесен подход означава съгласно 9001:2008- Да. Прилагането на система от процеси в една
организация, както и тяхното идентифициране, взаимодействие и управление, за да се получи
желаният резултат. Осигуряване на всички необходими условия за реализирането на даден процес-
са според 9000:2007
82. По коя от клаузите на 9001:2008 могат да се правят изключения от СУК:Кл.7.
83. По повод на системата за управление на здравето и безопасността при работа, със
заинтересованите страни се извършва: Оценка на резултатите от подготовката на системата за
управление на здравето и безопасността при работа.
84. Първата версия на международния стандарт ISO 9001 е публикувана през:1987 година
85. Разработването на технологични правила за организационните звена и длъжности е: Етап на
разработване на технологии и управление.
86. Разработвате технология на управлението на организацията в която работите. Първата стъпка, която ще
предприемете е: Анализ на съществуващата технология на управление .
87. Рамката за създаване и преглед на целите по качеството е изискване към: Наръчник по качество.
88. Ръководен принцип при безопасността на храните е:Политиката за безопасност на храните трябва да се
основава на изчерпателен, интегриран подход, където са определени отговорностите на всички участници в
хранителната веригапроизводители на фуражи, фермери, производители на храни, работещите с храни,
компетентни органи, потребителите.
89. Ръководителя на НАССР екипа трябва да притежава: Подходящо образувание .
90. Системният подход при разработването, внедряването, функцията и поддържането на СУК най-ярко се
отразява във: В заимозависимостите между процесите.
91. Сертификационният одит на Системата за управление на качеството се провежда от:
Държавни органи
92. Съгласно изискванията за планиране, организиране и провеждане на вътрешните одити на Системата за
управление на качеството е задължително, поне един път за определен период да бъдат одитирани: В сички
процеси, включени в Системата за управление на качеството.
93. Системният подход при разработването, внедряването, функционирането и
поддържането на Системата за управление на качеството най-ярко се отразява във:
Взаимозависимостите между процесите
94. Системния подход за решаване на проблемите, известен като PDCA/ цикъл на подобрение на Шухарт
деминг/вклйчва следните функции: Планиране, изпълнение, проверка ,действие.
95. Стандартът GLOBALGAP е: Доброволен за селскостопанските производители
96. Стандартът ISO 9004:2009 „Управление за устойчив успех на една организация. Подход за
управление чрез качествотоима за цел да потвърди освен, че организацията се управлява в
съответствие с изискванията на клиента : Да докаже съответстващото на дейността ресурсно
обезпечаване
97. Стандартът е: Нормативно-технически документ, установяващ комплекс правила, норми, изисквания,
утвърден от компетентен орган.
98. Срокът на сертификата GLOBALGAP е: 12 месеца
99. Терминъткритична границаозначава: Стъпка, при която може да бъде приложен контрол и
която има значение за елиминиране на дадена опасност за храната или за намаляването й до
приемливо ниво
100.Терминът качество е определен в ISO:09000:2005 като: Степен до която съвкупност от присъщи
характеристики удовлетворява изискванията.
101.Терминъткритична контролна точкаозначава: Стъпка, при която може да бъде приложен
контрол и която има значение за елиминиране на дадена опасност за храната или за намаляването й до
приемливо ниво
102.Техническите средства за наблюдение и измервания е необходимо да бъдат: Калибрирани и
проверявани през определени периоди.
103.Техническите средства за наблюдение и измерване е необходимо да бъдат: Калибрирани и
проверявани през определени периоди
104.Технологичната схема за, например производството на даден хранителен
продукт: Се потвърждава на място от НАССР екипа

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стистеми и стандарти на управление - упражнение

Анализ на опасностите и контрол на критичните точки е система, която осигурява...
Изпратен от:
Magdalena Yordanova
на 2015-04-07
Добавен в:
Упражнения
по Управление на качеството
Статистика:
18 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Управление на качеството
Тест по системи от стандарти в международния бизнес
изпитен тест по Управление на качеството за Студенти от 4 курс
Тест по системи и стандарти в международния бизнес за студенти, изучаващи предмета. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
25
29
1
2 мин
11.07.2013
Управление на качеството
междинен тест по Управление на качеството за Студенти от 2 курс
Тест при доцент Димова, Обществено здравеопазване и здравен мениджмънт. Тестъс съдържа 27 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
27
21
1
5 мин
26.02.2015
» виж всички онлайн тестове по управление на качеството

Стистеми и стандарти на управление - упражнение

Материал № 1170463, от 07 апр 2015
Свален: 18 пъти
Прегледан: 31 пъти
Предмет: Управление на качеството
Тип: Упражнение
Брой страници: 5
Брой думи: 2,958
Брой символи: 18,764

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стистеми и стандарти на управление - упражнение"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала