Големина на текста:
БИЗНЕС АНАЛИЗ
I . Теоретични основи на бизнес анализа.
В хилядолетната история на обществено икономическото развитие и производството
и потреблението на материални блага от изключителна важност е опознаването на
процесите, факторите на производството, закономерностите, причините довели до
измененията в тях. От тук основните методи на познанието, анализ и синтез, като
субективна човешка дейност, стават основа на разкриването на връзките и
зависимостите между процесите, причините и факторите, които ги обуславят.
Самото понятие анализ има гръцки произход и буквално означава разлагане,
разчленяване на цялото на неговите съставни части. Или като метод на познанието,
анализът служи за изследване и изучаване на съставните части на даден процес, за да
се разкрият неговия вътрешен строеж, структура, свойства, настъпили изменения и
причините, които ги пораждат. В този смисъл, анализът се явява изходна позиция за
опознаването на всеки изследван обект. Поради разнообразието на процесите и
аналитичните обекти, анализът използва различен инструментариум и преследва
различни цели, от където той бива икономически, политически, медицински и т.н. От
гледна точка на целите на стопанското управление и изследването на
закономерностите, връзките и зависимостите, причините и факторите на
икономическите процеси се обособява икономическия /бизнес/ анализ.
Икономическия анализ възниква и се развива в края на 19 и началото на 20 век. В
началото се прилага като подход в отчетната дейност, като с усъвършенстване на
стопанската дейност се обособява като самостятелна функционална наука, която
обхваща специална система от знания и ...... със своя методология и методи на
изследването. Същността на анализа се проявява чрез неговите функции и задачи, а
именно:
* информационно познавателна, която е свързана с изучаването и опознаването
на икономическите процеси;
* контролно регулираща, чието проявление е в разкриването на допуснатите
слабости, неефективното използване на ресурсите и разкриване на възможните
резерви в организацията и използването на производствените фактори;
* планово стимулираща, която характеризира способността на анализа да оказва
влияние върху разработването ......... и стратегически решения за бъдещото развитие
на организациите.
От тук бизнес анализът се определя като съвкупност от знания, методи и
средства за комплексно и системно отразяване и иззследване на стопанската
дейност на предприятията, за получаването на обективна оценка за нейното
състояние, резултати и проблеми, с цел разкриване на възможностите и
резервите за оптимално развитие на дейността в переспектива. В съответствие с
това, основните задачи на бизнес анализа са:
* оценка на състоянието и степента на използване на входящите в стопанската
дейност ресурси;
* разкриване на тенденциите и закономерностите в развитието на стопанската
дейност;
* установяване на факторите и степента на тяхното влияние вурху постигнатите
резултати;
* оценка на изпълнението на целите. Стратегиите и плановете на стопанската
дейност;
* установяване и оценка на постигнатите резултати от стопанската дейност;
* използване на резултатите от анализа за изработването и вземането на ефективни
управленски решения.
Предмет на икономическия анализ е статичното и динамичното изследване на
икономическите параметри на стопанската дейност и влиянието на обуславящите ги
фактори и причините, предопределящи успешното развитие на бизнес структурите.
Обект на анализа са отделните стопански единици, независимо от предмета на
дейност и техния юридически статут.
Основните принципи на анализа са системност, комплексност, логическа
последователност и обвързаност на етапите,показателите и резултатите и
практическа насоченост на анализа.
Анализът се извършва с помоща на система от показатели: натурални, условно
натурални, трудови, стойностни, количествени и качествени, абсолютни и
относителни, общи и частни, обемни и структурни и т.н. Поради това, че в основата
на анализа е разкриването, оценката и прогнозирането на влиянието на отделните
фактори върху аналитичните обекти за разкриване на тяхното състояние и изменение
и от тук необходимостта от изследването на тези фактори като причина, условие за
даден процес, което от своя страна е свързано и с разкриването на резервите за
ефективна стопанска дейност.
II . Метод на бизнес анализа
В зависимост от предмета и обекта на бизнес анализа се прилага съответната
методология на същия, състояща се от методи и средства за цялостно и
взаимносвързано изучаване на бизнес процесите и обуславящите ги фактори.
Основните приложими методи на бизнес анализа са:
* метод на сравнениетопосредством който се извършва съпоставка на факторите
и икономическите параметри на стопанската дейност, с други такива приети за база,
и на тази основа, разкриване на тенденциите и переспективите за развитие.
* метод на групировката, който се изразява в обособяването на анализираните
данни в еднородни групи по определен признак. Така става възможно изучаването на
състава, структурата и динамиката на анализираните обекти.
* метод на детайлизацията, при който всеки фактор се детайлизира на
подфактори, за да се влияе в дълбочина на анализираните процеси и явления.
* балансов метод за изследване на балансовите зависимости между активите и
пасивите на предприятието.
* метод на верижните замествания за установяване на отделните фактори върху
даден резултативен показател, когато този показател е представен като сума,
разлика, произведение, частно или комбинация от тези действия.
* метод на разликите, чието приложение е тогава, когато връзката между
факторите е представено като произведение.
* индексен метод, при който се определят индекси по време и по място между
фактическите и базисните резултати и от тях се определя влиянието на факторите.
* графичен метод, чрез който визуално се представя развитието на даден бизнес
процес.
Приложението на посочените методи е както по единично, така и в комбинация, в
зависимост от целите на анализа. Постигането на целите и задачите на анализа е в
пряка зависимост от информацоинната база данни. От тук основен информационен
източник е стопанската отчетност и нейните три клона: оперативна, статистическа и
счетоводна отчетност за анализа на стопанското състояние. Основен източник на
информация е счетоводната система, вътрешните отчети и годишния отчет.
Анализът на производствената програма и производствените фактори на база
статистически отчети, годишници и справочници, както и редица икономически
изследвания.
Бизнес анализът се осъществява в определена последователност със следните 3
основни етапа:
* подготвителен, през който се набира и обработва необходимата информация, като
се изготвят необходимите таблици;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
12 сеп 2020 в 15:52 студент на 30 години от София - Нов български университет, факулетет - Бизнес Администрация - Дистанционно обучение, специалност - Бизнес администрация, випуск 2019
09 авг 2020 в 07:51 ученичка на 24 години от София - I АЕГ, випуск 2015
26 юни 2020 в 15:47 в момента не учи на 34 години
14 май 2020 в 18:49 ученичка на 41 години от София - Национална финансово-стопанска гимназия, випуск 2016
17 авг 2019 в 10:51 потребител
11 юни 2019 в 21:11 в момента не учи на 21 години, випуск 2019
28 май 2019 в 20:58 студент на 25 години от София - УНСС, факулетет - Управление и администрация, специалност - Бизнес администрация, випуск 2019
19 сеп 2018 в 22:15 студентка на 27 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет мениджмънт и маркетинг, специалност - Маркетинг, випуск 2016
12 сеп 2018 в 17:58 учител на 40 години от Гълъбово - СОУ "Васил Левски", випуск 2019
26 апр 2018 в 09:02 в момента не учи на 31 години
 
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Бизнес анализ на стопанската дейност
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Тестът е с времево ограничение от 35 минути за проверка на знанията по дисциплината. Въпросите, включени в него имат само един верен отговор.
(Лесен)
35 минути
20
6
1
5 мин
08.10.2019
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
9
1
2 мин
19.08.2014
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Бизнес анализ

Материал № 1169531, от 03 апр 2015
Свален: 42 пъти
Прегледан: 53 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 6,842
Брой символи: 43,051

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала