Големина на текста:
БИЗНЕС АНАЛИЗ
I . Теоретични основи на бизнес анализа.
В хилядолетната история на обществено икономическото развитие и производството
и потреблението на материални блага от изключителна важност е опознаването на
процесите, факторите на производството, закономерностите, причините довели до
измененията в тях. От тук основните методи на познанието, анализ и синтез, като
субективна човешка дейност, стават основа на разкриването на връзките и
зависимостите между процесите, причините и факторите, които ги обуславят.
Самото понятие анализ има гръцки произход и буквално означава разлагане,
разчленяване на цялото на неговите съставни части. Или като метод на познанието,
анализът служи за изследване и изучаване на съставните части на даден процес, за да
се разкрият неговия вътрешен строеж, структура, свойства, настъпили изменения и
причините, които ги пораждат. В този смисъл, анализът се явява изходна позиция за
опознаването на всеки изследван обект. Поради разнообразието на процесите и
аналитичните обекти, анализът използва различен инструментариум и преследва
различни цели, от където той бива икономически, политически, медицински и т.н. От
гледна точка на целите на стопанското управление и изследването на
закономерностите, връзките и зависимостите, причините и факторите на
икономическите процеси се обособява икономическия /бизнес/ анализ.
Икономическия анализ възниква и се развива в края на 19 и началото на 20 век. В
началото се прилага като подход в отчетната дейност, като с усъвършенстване на
стопанската дейност се обособява като самостятелна функционална наука, която
обхваща специална система от знания и ...... със своя методология и методи на
изследването. Същността на анализа се проявява чрез неговите функции и задачи, а
именно:
* информационно познавателна, която е свързана с изучаването и опознаването
на икономическите процеси;
* контролно регулираща, чието проявление е в разкриването на допуснатите
слабости, неефективното използване на ресурсите и разкриване на възможните
резерви в организацията и използването на производствените фактори;
* планово стимулираща, която характеризира способността на анализа да оказва
влияние върху разработването ......... и стратегически решения за бъдещото развитие
на организациите.
От тук бизнес анализът се определя като съвкупност от знания, методи и
средства за комплексно и системно отразяване и иззследване на стопанската
дейност на предприятията, за получаването на обективна оценка за нейното
състояние, резултати и проблеми, с цел разкриване на възможностите и
резервите за оптимално развитие на дейността в переспектива. В съответствие с
това, основните задачи на бизнес анализа са:
* оценка на състоянието и степента на използване на входящите в стопанската
дейност ресурси;
* разкриване на тенденциите и закономерностите в развитието на стопанската
дейност;
* установяване на факторите и степента на тяхното влияние вурху постигнатите
резултати;
* оценка на изпълнението на целите. Стратегиите и плановете на стопанската
дейност;
* установяване и оценка на постигнатите резултати от стопанската дейност;
* използване на резултатите от анализа за изработването и вземането на ефективни
управленски решения.
Предмет на икономическия анализ е статичното и динамичното изследване на
икономическите параметри на стопанската дейност и влиянието на обуславящите ги
фактори и причините, предопределящи успешното развитие на бизнес структурите.
Обект на анализа са отделните стопански единици, независимо от предмета на
дейност и техния юридически статут.
Основните принципи на анализа са системност, комплексност, логическа
последователност и обвързаност на етапите,показателите и резултатите и
практическа насоченост на анализа.
Анализът се извършва с помоща на система от показатели: натурални, условно
натурални, трудови, стойностни, количествени и качествени, абсолютни и
относителни, общи и частни, обемни и структурни и т.н. Поради това, че в основата
на анализа е разкриването, оценката и прогнозирането на влиянието на отделните
фактори върху аналитичните обекти за разкриване на тяхното състояние и изменение
и от тук необходимостта от изследването на тези фактори като причина, условие за
даден процес, което от своя страна е свързано и с разкриването на резервите за
ефективна стопанска дейност.
II . Метод на бизнес анализа
В зависимост от предмета и обекта на бизнес анализа се прилага съответната
методология на същия, състояща се от методи и средства за цялостно и
взаимносвързано изучаване на бизнес процесите и обуславящите ги фактори.
Основните приложими методи на бизнес анализа са:
* метод на сравнениетопосредством който се извършва съпоставка на факторите
и икономическите параметри на стопанската дейност, с други такива приети за база,
и на тази основа, разкриване на тенденциите и переспективите за развитие.
* метод на групировката, който се изразява в обособяването на анализираните
данни в еднородни групи по определен признак. Така става възможно изучаването на
състава, структурата и динамиката на анализираните обекти.
* метод на детайлизацията, при който всеки фактор се детайлизира на
подфактори, за да се влияе в дълбочина на анализираните процеси и явления.
* балансов метод за изследване на балансовите зависимости между активите и
пасивите на предприятието.
* метод на верижните замествания за установяване на отделните фактори върху
даден резултативен показател, когато този показател е представен като сума,
разлика, произведение, частно или комбинация от тези действия.
* метод на разликите, чието приложение е тогава, когато връзката между
факторите е представено като произведение.
* индексен метод, при който се определят индекси по време и по място между
фактическите и базисните резултати и от тях се определя влиянието на факторите.
* графичен метод, чрез който визуално се представя развитието на даден бизнес
процес.
Приложението на посочените методи е както по единично, така и в комбинация, в
зависимост от целите на анализа. Постигането на целите и задачите на анализа е в
пряка зависимост от информацоинната база данни. От тук основен информационен
източник е стопанската отчетност и нейните три клона: оперативна, статистическа и
счетоводна отчетност за анализа на стопанското състояние. Основен източник на
информация е счетоводната система, вътрешните отчети и годишния отчет.
Анализът на производствената програма и производствените фактори на база
статистически отчети, годишници и справочници, както и редица икономически
изследвания.
Бизнес анализът се осъществява в определена последователност със следните 3
основни етапа:
* подготвителен, през който се набира и обработва необходимата информация, като
се изготвят необходимите таблици;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Бизнес анализ

Теоретични основи на бизнес анализа. Метод на бизнес анализа. Анализ на измененията на обема на продукцията. Анализа от използването и ефективността от използването на ДМА...
Изпратен от:
mehmed1902
на 2015-04-03
Добавен в:
Лекции
по Бизнес анализ
Статистика:
45 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Бизнес анализ
Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс
изпитен тест по Бизнес анализ за Студенти от 5 курс
Тестът по бизнес диагностика е съставен от 15 въпроса върху първи раздел от дисциплината - Същност и видове диагностика - за студенти 5-ти курс. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
15
9
1
2 мин
19.08.2014
Семестриален тест по бизнес анализ
изходен тест по Бизнес анализ за Студенти от 4 курс
Примерен семестриален тест по Бизнес анализ за самоподготовка на студенти. Изготвен е на база изучавания материал по дисциплината в НБУ. Подходящ за студенти от НБУ или други ВУЗ, в които се изучава бизнес анализ. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
16
120
1
24.07.2013
» виж всички онлайн тестове по бизнес анализ

Бизнес анализ

Материал № 1169531, от 03 апр 2015
Свален: 45 пъти
Прегледан: 53 пъти
Предмет: Бизнес анализ
Тип: Лекция
Брой страници: 29
Брой думи: 6,842
Брой символи: 43,051

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Бизнес анализ"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала