Големина на текста:
Планиране на търговската дейност 19.03.2012 г.
Планиране на капитала на търговската фирма
1. Същност - Капиталът изразява финансовите средства, необходими за придобиването на
необходимите за дейността активи. ? процесът на планиране на капитала е процес на
вземане на финансови решения; решения на финансовото осигуряване на търговската
дейност. От тази гледна точка, потребността от капитали се предопределя от планираните
активи с оглед широкото разбиране за инвестиции както дългосрочни, т.е. в ДА, така и
краткосрочни, т.е. в КА ? капиталът осигурява финансово тези инвестиции.
2. Подходи за планиране на капитала
а) Има случаи, когато ТФ първо взима инвестиционни решения, т.е. определят се вида и ст-
та на необходимите активи за нормално протичане на дейността и за постигане на желаните
цели. Това е и единият от подходите при планиране на капитала, а именно от
инвестиционните към финансовите решения. Това не означава, че тези финансови
решения не се оценяват чрез с-ма от показатели и съотношения с цел доказване на
целесъобразността им, т.е. степента до която отговарят на финсновите цели на ТФ.
Размерът, видът и структурата на планирания капитал до голяма степен обуславят и
планираното финансово състояние на ТФ.
б) Планираният капитал е елемент на плановия счетоводен баланс и неотменим елемент на
финансовия план. Поради тази причина е възможен и друг подход за планиране на капитала,
а именно определяне размера, състава и структурата на капитала въз основа на
целевата ефективност на управлението му. При него в основата на планирания капитал
са основните финансови показатели и съотношения.
Изводът е, че независимо от избрания подход за планиране на капитала, финансовите
коефициенти и съотношения са в основата на планиране на капитала - коефициентите,
характеризиращи степента на задлъжнялост, възвращаемостта на капитала общо и др.
Ако наличните активи и инвестиционни проекти се приемат за дадени, т.е. инвестиционните
решения вече са взети е необходимо вземането на решения за финансовото осигуряване на
активите. Тези решения са свързани със стратегията, източниците и инструментите за
осигуряване на необходимите финансови ресурси. В търговските фирми, състава и
структурата на активите преобладават КА, което е обусловено от спецификата на
търговската дейност. В резултат на това капиталът, изразяващ финансовите ресурси за
финансиране на КА преобладава в общия капитал.
1
Планиране на търговската дейност 19.03.2012 г.
Тъй като разглеждаме инвестициите в широк смисъл ? м/у инвестиционните и финансовите
решения съществуват и известни различия:
- от една страна като правило финансовите решения могат да се определят като по-сложни
от инвестиционните, тъй като се използват много по-голям брой и по-сложни финансови
инструменти. Освен това участниците на финансовите пазари са по-многобройни.
- от друга страна финансовите решения могат да се оценят като по-лесни в сравнение с
инвестиционните, тъй като могат да бъдат по-гъвкави, т.е. могат да се променят например в
резултат на покупката/продажбата на финансови инструменти.
3. Финансово планиране
Чрез планирането на капитала трябва да отговорим на следните ?-си:
- какъв е размерът на необходимия общ капитал, т.е. да планираме общия капитал;
- каква трябва да е структурата на капитала от гледна точка на възможните източници на
финансови ресурси;
- каква част от капитала ще се използва за финансово осигуряване на инвестициите в ДА и
КА.
При даването на отговор на тези ?-си е възможно прилагането на горепосочените 2 подхода,
а именно от инвестиционните към финансовите решения или първо да планираме капитала.
? за да дадем отговори на тези ?-си базата е т.нар.финансово планиране, чрез което се
определят финансовите цели на ТФ, касаещи контрола и организацията на търговската
дейност, взаимодействието м/у решенията за инвестиране и финансиране и предвидените
промени в обкръжаващата среда.
В зависимост от плановия хоризонт се разграничават дългосрочно и краткосрочно
финансово планиране.
- Дългосрочното финансово планиране се отнася до решения, свързани с
инвестиционната политика на ТФ, разглеждана в тесен смисъл, а именно капиталовото
бюджетиране, въз основа на което се избират проекти за инвестиции в ДА; капиталовата
структура и дивидентната политика. Решенията се основават на използването на най-
благоприятните възможности за инвестиране и необходимите финансови ресурси, като
плановият период е по-дълъг от 1 година.
- Чрез краткосрочното финансово планиране се определя размера на инвестициите в КА
и източниците за финансирането им. Познавайки състава и структурата на КА знаем, че
2
Планиране на търговската дейност 19.03.2012 г.
съществуват минимални КА, които имат х-р на ДА (относително постоянни са във
времето), финансовото осигуряване на които от гледна точка на възприетия подход на
финансиране могат да бъдат различни. Т.е. не бива от това разделение на финансовото
планиране да предполагаме, че съществува = м/у краткосрочно финансово планиране и
краткосрочни източници на финансови ресурси; дългосрочно финансово планиране и
дългосрочни източници на финансови ресурси???
Финансовия план е документ, съдържащ необходимата инфо., методите и действията,
посредством които финансовите цели ще бъдат постигнати.
Тъй като общия капитал изразява финансовите ресурси на ТФ, то планираният общ
капитал ще изразява финансовите ресурси, необходими за осъществяване на дейността и
постигане както на финансовите, така и на маркетинговите цели на ТФ.
Източниците на финансови ресурси могат да се обособят в 3 групи:
А) Външни и вътрешни
- вътрешните са СК, съществен елемент на който е реинвестираната печалба и
амортизационните отчисления;
- външните се набавят от финансовите пазари, а именно набиране на капитал чрез емисия на
ЦК, чрез сключване на договори за банкови заеми, лизингови споразумения и др.
Финансирането както чрез вътрешни, така и чрез външни източници притежава определени
предимства и недостатъци, които се предопределят от фирмените цели, състоянието на
финансовите пазари и ик.условия. При планирането на капитала, ТФ трябва да вземе
следното решение: до каква степен при финансовото осигуряване на дейността трябва да
участват външни и вътрешни източници на финансови ресурси? При вземането на това
решение трябва да се проведе внимателен анализ на съществуващата и очакваната в бъдеще
конюнктура на финансовите пазари, в резултат на което може да се оцени действието на
финансовия лост.
Във втората група източници на финансови ресурси, капиталът се разглежда като:
- Собствен. Елементите на СК са: основен, резервен капитал, неразпределена печалба от
минали периоди, финансов резултат от текущия период (нетната печалба).
- Привлеченформира се от дългосрочни заеми (банкови, облигационни и др.),
крактосрочни банкови заеми, краткосрочни задължения към доставчици, персонал, бюджет
и др.
Важно е да се вземе решение каква част от СК и каква част от ПК ще се използват за
финансовото осигуряване на инвестициите в ДА и КА. Въпреки че съгласно счетоводния
стандарт, като елемент на СК присъства нетната печалба, от гледна точка на източник на
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Планиране на капитала

Капиталът изразява финансовите средства, необходими за придобиването на необходимите за дейността активи. Процесът на планиране на капитала е процес на вземане на финансови решения; решения на финансовото осигуряване на търговската дейност...
Изпратен от:
jumeirah
на 2015-03-29
Добавен в:
Лекции
по Планиране и прогнозиране
Статистика:
7 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Планиране и прогнозиране за Студенти несваляни с 7 - 10 страници Други
 
 
Онлайн тестове по Планиране и прогнозиране
Тест II по Фирмено планиране за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Тестът е втора част на въпросите за Фирмено планиране, предназначени за студенти от 3-ти курс. Състои се от 25 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
25
6
1
9 мин
01.11.2016
Тест по бизнес планиране
изпитен тест по Планиране и прогнозиране за Студенти от 3 курс
Изпитен тест по бизнес планиране. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
34
336
1
1 мин
28.03.2013
» виж всички онлайн тестове по планиране и прогнозиране

Планиране на капитала

Материал № 1168177, от 29 мар 2015
Свален: 7 пъти
Прегледан: 5 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 7
Брой думи: 1,798
Брой символи: 11,465

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Планиране на капитала"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала