Големина на текста:
ПЛАН КОНСПЕКТ ПО СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНСУЛТИРАНЕ
1. Същност и особености на девиантното поведение. Детерминация и причинна обусловеност на
девиантното поведение. Видове девиантни форми на поведение. Психични механизми на девиантното
поведение. Социално-психологична адаптация и насоченост на междуличностните отношения при лица
с девиации.
2. Делинквентността като форма на девиантно поведение. Специфика на детската престъпност.
Виктимологични аспекти на делинквентното поведение. Мотиви за реализиране на делинквентно
поведение. Механизми на делинквентното поведение. Личностни характеристики на малолетните и
непълнолетните правонарушители.
3. Същност, история на възникване и значение на Т-групите. Използване в психотерапията, социалната
практика, семинарните и тренингови форми и някои други групи на образователни взаимодействия.
Условия и проблеми на обучението чрез преживяване. Етика на Т-групите и принципи на поведение.
4. Функции на Т-групите при изграждане на институционална култура. Специфика на
междуличностната комуникация в група - вербални и невербални компоненти. Роли на обучителя и
изисквания към него. Техники за обратна връзка, себеразкриване, откритост.
5. Тренингови дейности при изграждане на екипи (тим билдинг). Организация и управление
специфика, цели, графици, отчети, визия, съпротива към промените и преодоляването й.
6. Социална превенцияконцептуална рамка. Фактори детерминиращи отклоненията в поведението и
необходимостта от целенасочена, системна и последователна социална превенция. Нормативни
основания и институционално осигуряване на социалната превенция на различни равнища. Субекти на
превантивната дейностхарактеристика и особености.
7. Класификация на стратегии за социална превенция. Универсална превенция. Селективна превенция.
Индикативна превенция.
8. Центрове за социална превенция. Статут и нормативно осигуряване. Превантивни програми.
Консултативна дейност в центровете за социална превенция. Основни принципи в работата с деца и
родители. Дейности в помощ и подкрепа на: деца извършили противообществени прояви; деца с
агресивно поведение; деца в риск; децажертва на насилие; деца употребяващи психоактивни
вещества (или в риск); деца с училищно проблеми, проблеми в общуването, междуличностните
взаимоотношения и адаптацията в училищната среда.
9. Социална превенция и противодействие на асоциалното поведение и правонарушенията на
малолетни и непълнолетни. Законодателна и институционална рамка. Училищни комисии за превенция
на противообществените прояви на ученици. Детски педагогически стаи. Домове за временно
настаняване на малолетни и непълнолетни. Пробационни служби. Превантивни програми.
10. Превенция на социалното изключване. Дефиниция на социалното изключване. Индикатори за
измерване. Целеви групи. Състояние на съществуващите мерки и социални услуги за превенция на
социалното изключване. Конкретни цели на стратегиите за превенция на социалното изключване
устойчиво развитие в детска и младежка възраст; пълноценен живот в общността; модерна социална
инфраструктура; ефективно управление на услугите за превенция.
11. Превенция на трафика на хора. Идентификация. Оценка на риска. Институционална рамка.
Възможности и програми за превенция.
12. Пристрастяване и зависимост - същност и характеристика. Особености на зависимото поведение.
Психическа зависимост. Физическа зависимост. Видове зависимости. Механизми за идентификация.
13. Стратегии и технологии за превенция на зависимости. Същност и характерни особености на
проектирането, моделирането и реализирането на превенцията на зависимости. Равнища на
реализиране на превантивните програми. Целеви групи. Принципи. Специфични форми, методи и
средства за превенция на зависимости. Подбор и съчетаване на различни форми и методи в рамките на
конкретни превантивни програми.
14. Зависимост от психоактивни вещества. Наркомании (токсикомании) и наркотична зависимост.
Съвременни подходи за идентификация на наркотично зависими лица. Превантивни стратегии и
практики.
15. Интернет зависимости. Проявления. Новите (модерните) зависимостипричини, следствия и
превантивни стратегии. GSM – зависимост, зависимост към показване, маркова зависимост.
16. Същност и теоретични основи на семейното консултиране. Основни направления в семейното
консултиране. Консултативни умения. Специфика на консултативния процес в семейна среда.
Основни модели на семейно консултиране при деца с проблемно поведение.
1. Същност и особености на девиантното поведение. Детерминация и причинна обусловеност на
девиантното поведение. Видове девиантни форми на поведение. Психични механизми на девиантното
поведение. Социално-психологична адаптация и насоченост на междуличностните отношения при лица
с девиации.
Поведението на човека е социално обусловено. Това твърдение произтича от факта, че всеки
човек живее в обществото и се формира в и чрез него, разбира се това въздействие е във всички случаи
опосредственочовек се намира постоянно в малки социални групи, които оказват влияние върху
него и където той извършва своята дейност. Както е многообразна човешката дейност, така
многообразни са и обществените взаимоотношения.
Всеки човек участва не само в една обществена групировка, а в няколко както едновременно, така и
последователно. В тях той изпълнява различни социални роли. Те имат значение за формиране на
неговата личност. Процесът на социализация на индивида е сложен и многоаспектен и се реализира,
както чрез официалните държавни институции,така и посредством ноформални средства. В този
процес личността овладява определен социален опит и формира социално значими черти под влияние
на активното социално въздействие.
Социализацията е процес на формиране на индивида като личност и тя задължително вкючва три
отделни аспекта на развитие : биологично , социално и психическо , където поведението на индивида е
продукт и функция на социалната среда.
Всеки човек се стреми към самостоятелност в мисли и действия , а понякога се чувства неудобно,
когато остава изолиран от начина на мислене и действията на околните.
Всяко поведение в своята същност отразява стремежите на индивида към социално признание и
социална оценка. Девиантното поведение - също, но в своята реализация то разчупва макро
обществените норми и традиции и зачита само нормите на отделна субкултура .
В търсене същността и отношенията между "нормата" и нейните "отклонения", разглеждани като
показатели за човека, се открива, че това са две взаимно отричащи се характеристики , два полюса , в
чиито граници протича човешкият живот .
В тези полюсни измерения на човека (и обществото) като биологичен и социален организъм
прозират странните метаморфози и следствени зависимости на преминаване на нормата в хиляди
разновидности .
За нормата се предлагат множество определения. Само в медицинската литература
съществуват около двеста на брой.
"Нормата - това е идеал, условно обозначаване на съществуващо явление , средностатистически
показател ,максимален вариант , равновесие със средата , функционален оптимум и т.н. "
Отклоненията съпътстват човешкото развитие и до известна степен тяхното разпространение е
обективна закономерност . Откриват се в най-разнообразни форми на изява . Представляват сложен
конгломерат от заболявания , психически разстройства , физически недостатъци , изоставане в
интелектуалното , речевото или общото психосоциално съзряване на човека и др. Тяхната глобална
диференциация е в две основни групи:
? отклонения в индивидуалното развитие и живот ;
? отклонения в социалните отношения .
От гледна точка на развитието на човека като биологичен и социален организъм , както и на
основание анализите върху отношенията между нормата и отклоненията е трудно да се даде обективен
отговор , тъй като в конкретна историческа епоха е прието едно поведение, а векове по-късно то е
отхвърлено . В годините на своя живот до определен период той съществува и се реализира в социално
- желателен аспект , но при определени обстоятелства (в резултат на влиянието на болест или
житейска ситуация) е в неадекватно отношение към изискванията на средата и се отличава с
променена физическа активност и трудна приспособимост.
Дотук очевидни критерии за т. нар. "нормално" поведение, от една страна , са исторически
обособилите се морал, етика и законност , а от друга - вариациите във формите на психическото
здраве и болест.
За оценка на представата за категориятасоциално отклонениеу различните хора и групи Д.
Дъглас и Т. Уекслър привеждат схема, която по своята същност представлява кумулативна скала . Тя
варира от най-широк по обхватност възглед за отклоняващо се поведение до най-тесен , минавайки
през множество междинни степени :
1. Усещане , че поведението на лицето е неправилно , странно , особено.
2. Усещане за неприязън , антипатия .
3. Усещане , че поведението на лицето нарушава отделни ценности или общи норми .
4. Усещането , че то нарушава моралните ценности или моралните норми .
5. Убеждение , че поведението на лицето нарушава отделни ценности или норми .
6. Убеждението , че то нарушава моралните ценности или моралните норми .
7. Убеждението , че то нарушава морално поддържаните забрани относно по - незначителните
престъпления .
8. Убеждението , че то нарушава морално поддържаните забрани относно тежките
престъпления .
9. Убеждението , че поведението му противоречи на човешката природа .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална превенция и консултиране

Същност и особености на девиантното поведение. Детерминация и причинна обусловеност на девиантното поведение. Видове девиантни форми на поведение. Психични механизми на девиантното поведение. Социално-психологична адаптация и насоченост на...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2015-03-27
Добавен в:
Общи материали
по Социална политика
Статистика:
2 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Социална политика за Неучащи несваляни с над 20 страници Авторски
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
59
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи за студенти 4-ти курс
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Предметът на СО включва: действащи методи и механизми за размер и диференциация на получаваните доходи, преференции облекчения и други. Тестът съдържа 18 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
18
46
1
1 мин
21.03.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социална превенция и консултиране

Материал № 1167960, от 27 мар 2015
Свален: 2 пъти
Прегледан: 644 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 181
Брой думи: 62,304
Брой символи: 407,411
Цена: 80.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала