Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
Големина на текста:
30 Психология на професиите. Професионално ориентиране, професионален
подбор и консултиране.
От гледна точка на псих, професията е специфична насоченост на личността към опр. вид трудова дейност за чието
осъществяване са необходими опр знания, понятия, практически действия, придобити чрез практическа и теоретична
подготовка за дадена дейност. Проф. отразява сложните взаимоотнош. м/у човек и обществото. Чрез проф. човек
осъществява своето задължение към обществото.Задачата й е психолог. изсл. на същността, предназначението и
структурата на професиите, което има основно значение при осъществяването на професионалния подбор.Псих. а-з на
проф. обхваща съгласуването на изискванията на опр. професионални дейности с индивидуални особености на
личността.На тази основа възниква т. нар. професионален подбор.Псих. изучаване на проф. се изучава с оглед
подпомагане на оптималното съгласуване на дадена проф и индивидуални психол. качества. Осъществяването на проф
подбор се осъществява и върху потребностите, желанията, стремежите, ориентацията на личността към разл области на
прoфесионалната дейност.Псих.а-з на проф позволява да се изработи опр класификация на проф, групирането им по
опр признаци.Класифицирането на проф е прието да се извършва по няколко осн признака:1Предметът на
професионалната дейност- проф с преобладаване на ръчен труд или на интелектуален труд; в областта на
промишленото производство, на транспорта, на управлението; 2 Според степента на механизация и автоматизация; 3
Особена група професии са тези от управленската сфера.. Психологич.а-з на проф. се осъществява на основата на
няколко принципа:1.Пр. за структурност-той се основава на а-з на структурата на профес. дейност. Тук се вкл.
условията, при които се извършват действията, основните видове действия и операции, и сложността и тежеста на
труда в дадена проф.2. Пр.за динамичност-проследяват се измененията в псих. изисквания в проф. на човек.На основата
му се отстоява изискването за изучаване на динамиката и промените в проф., историята,развитието и бъдещето им.3. Пр
за обучаемост- този принцип предполага изсл. на формите и начините на обучение ,които съответстват на профила на
дадена професионална дейност.4.Пр за компрексност-предполага изсл на проф във връзките им с всички други
разновидности на професионалната дейност; отчитане на влиянието на дадена проф върху всички останали и обратно.
Изсл. на проф. върху основата на тези принципи се осъществява на няколко етапа:
1.ориентировъчно запознаване със социално-икономическите организации и хигиенните изисквания към дадена
проф.2.Разработване на собствена психологическа х-ка на професията , която освен съдържателен елемент съдържа и
отделните психични качества, способности ,установки ,мотивация които трябва да се формират у човека, за да
отговаря за дадена професия.Този етап има определяща роля за бъдещата професионална ориентация на
човека.3.експериментално изучаване на дадена проф.-този етап се осъществява в няколко варианта: а) констатиращ
експер.-изучаванета на проф на този етап предполага установяването на профила на проф.;б)производствен експ.-
предполага въвеждането на промени в организацията и изпълнението ,заедно с това и промени в псих фактори и
условия в производствената дейност; в)формиращ експ- изработване на опр прогрaма от дeйствия и операции и
включване на нови действия и овладяването от всеки кандидат за тази проф.; г) моделиращ експ.- изразява се в
създаванета на експериментални модели които са удобни за предварително въвеждане ориентиране и овладяване на
дадена проф.;На основата на изучаването на проф се разгръщат две основни области на психологията на професиите-
проф. ориентиране и професионален подбор.Проф. ориентиране вкл. и професионална консултация.Тя е елемент на
проф. ориентиране което включва не само въвеждане в професията а се вземат под внимание предварителните нагласи
претенции интереси желания на индивида.Проф. интереси са резултат от овладяването на проф.С проф. консултация и
проф.ориентиране върви и проф. подбор-изискване на професията към индивида.Проф. ориентиране насочва младия
чов към образование и професия съответстваща най-пълно на индивидуалните качества с цел да се постигне оптимална
съгласуваност м/у тях и изискванията на отделните видове професии, а и с оглед интересите на обществото.Проф.
ориент. Допринася за най- рационалното разпределение на хор. по отрасли и видове труд с отчитане на техните
склонности, физическите им възможности и в съответствие с растящите потребности на обществото.Проф. ор.се
осъществява чрез проф. подбор.В проф подбор се търси най-благоприятното съответствие м/у индивида и трудовата
дейност на основата на определени изисквания поставени от дадената професия.Проф подбор се стреми да установи в
каква степен дадените лица притежават качества необходими за успешното справяне с даденият вид професия.взети
заедно проф. ор и проф. Подбор решават и осъществяват няколко основни задачи: 1 Да се подготвят специалисти за
различните области на производството и културата съобразно нуждите на страната.Вз този смисъл проф. ор. и проф.
подготовка съдействат за насочване на младите кадри към най- подходящите за тях професии, така че в най- висока
степен да си постигне удовлетвореност.; 2.Да се насочват младите хора към професионалната дейност в която те биха
постигнали високи резултати на своята дейност при възможно най-малко загуби на време и най-вис. степен на
подтотовка.3.Да се установи в някаква степен доколко младият чов носи в себе си възможности за бързо и пълноценно
развитие на качествата изисквани от професията;4.Преценка на възможностите за упражняване на професионално
значими качества, възможностите за развитие в тази професия. Тук има значение и установяване компенсиращите
възможности на чов, възможности за преминаване от една проф област в друга близка до нея.//Осъществяването на
проф. ориент. предполага определено въвеждане на младите хора в разл области на проф дейност.Този процес вкл.и
отговор на опр потребности, интереси, желания на младите хора за една или друга професия.Проф консултация
съдържа елемента на определения отговор на интересуващите го въпроси и проблеми на интересуващата го
професия.Проф. конс. взима под внимание най- напред обективните качества, насоки по консултацията има
здължението да вземе в предвид физическите възможности на индивида, психомоториката и общото здравословно
състояние на чов.Проф конс взема за основа конкретните факти, измерения на проф дейнос, но не въобще за чов, а за
конкретния индивид.Затова проф конс има пред себе си проблемите на адаптацията на чов към професията и
възможностите за това, главно с оглед да се предотвратят несполуки, а в някои случаи и разочарования.Проф. конс
всъщност решава проблемите за конкретното ориентиране на индивида в дадената професионална дейност с оглед на
предварително предпазване от несполуки и с оглед на правилното ориентиране за бъдеща професия.С тези
възможности проф конс реално съдейства на най-правилната проф подготовка.
29 Същност и видове установки в трудовата дейност. Динамика на
нагласите за труд
Основното понятие с което се означава псих. нагласа на субекта за труд е понятието установка.В пс. понятието
установка произлиза от теорията за установка въведена от грузинския психолог Узнадзе.Съгласно Узнадзе
установката се дефинира като възникващ на основата на опита устойчево предразположение на индивида към
определена форма на реагиране, подбуждаща го към ориентиране в опред. посока и да действа последователно по
отнош. на всички обекти и ситуации с които тази дейност е свързана. В съдържателно отнош. термина установка се
представя като организация,облекчение на реакцията.В др. случаи се означава като постоянна особеност на
поведението.Др. автори виждат установката като очаквано поведение.Устан. представлява още своеобразна
интеграция ня предразположенията с които се опосредства псих ефект на стимулните действия.Тези и още редица
нюанси в псих облик на устан. я представят като обощено състояние на псих готовност за опр. ф-ма на
реагиране.Псих а-з на устан. съгласно Узнадзе се гради на осн. на 2 подхода- дейностния подход и личностния подход
към труда.На основата на личн. подход устан. е обвързана с потребностите и мотивите на чов. за трудовата
активнаст.Чрез установката се изразява отнош. на личността към предметите на дейността и към общуването.Имат
значение онези устан. в пс. които се отнасят до пс. на безсъзнателното.Съгласно Узнадзе устан. е псих. феномен който
възниква на подсъзнателно равнище и съпровожда непосредствено съзнателната псих активност на
чов.Експерименталната основа в която са обощени х-ките на устан. са т.нар илюзии.Узнадзе изсл няколко
разновидности на илюзиите.Това са илюзии на обема, налягането, количеството, теглото.В смисъла на Узнадзе
термина илюзии има конкретно знач. В него се вкл. само предварително създадена ориентация за възможния изход на
псих активност и за възможното осъществяване на даден акт.Устан. се отличава с някои закономерности.Първата
закон.е тенденцията към ирадиация.Това е акта ан разпространяване на устан. в първаночалните й моменти на
създаване.Втората закон. е нейната константност.Тя предшества действието и трудовия акт като цяло.Третата закон.
е нейната генерализация- показва че устан. запазва своето влияние, своето въздействие и по отнош. на ситуации които
са по-разл. от изходните ситуации.Това влияние на устан. върху др. ситуации Узнадзе нарича генерализация.С тези и
др. х-ки Узнадзе установява че устан. е феномен на съзнанието.Възникването и осъществ. на устан. е свързано с някои
разновидности.Според Узнадзе са известни 2 разнов.-фиксирана и дифузна.Фиксираната устан. е обвързана с
конкретен предмет конкр. явление и конкр. ситуация и тя функционира в границата на тези конкр. ситуации в които
тя възнаква.Дифузната уст. е нагласата в първоначалните й форми на възникване.Тази разновидност се отнася до
нагласите на новите предмети които чов. овладява.Дифузната установка показва,че нейното формиране е процес
който не възниква изведнъж и неочаквано, а е процес който в началото има тенденция да се развива и има тенденция
на неопределеност и едва след определено равнище на практическия опит се превръща в относително устойчева
нагласа и елемент на подсъзнатерна структура на поведението на чов.В пс. на труда са обособени 3 знач. на термина
устан.-техническо,биологично, психологическо.В техническото знач. на термина устан. се означава нагласяването в
най- благоприятни условия на машината на технич. устройство.Техн. знач. на устан. има място в пс. на труда
доколкото чов. осъществява своите функции чрез машините.Биол. знач. се изразява в 2 осн.физиологически понятия-
безусловен и условен рефлекс.Чрез безусл. рефл. се осъществява природната, наследствено зародената
устан.Биологичното значение на уст. отнесено към усл. рефл. показва че псих. нагласа, предразположението към опр.
стимули се задава отвън и се изгражда във вид на индивидуален опит на човек.Психологическо значение на уст. се
свързва с няколко разновидности на този феномен: 1Статистическа уст.- създаването на адекватна поза е една стат.
уст. която предразполага към извършване на адекватни действия. Стат. поза се отнася до ръцете, тяхното
разположение по отнош. на предмета на дейност.Отнася се и до долните крайници. Разположението на краката
съответства на х-ра на трудовата дейност, която чов. изпълнява;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Теми за държавен изпит по психология

Теми за държавен изпит по психология за студенти в ВСУ "Черноризец Храбър" гр Варна...
Изпратен от:
Радостина Петкова
на 2015-03-27
Добавен в:
Общи материали
по Психология
Статистика:
388 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
способности и заложби
добавена от hacr.feim15 22.11.2019
1
15
Казус / ситуация, с които сте се сблъскали професиоанлено или в личен план
добавена от florikirilova 31.10.2019
2
33
 
Онлайн тестове по Психология
Тест по психология за 12-ти клас
матура тест по Психология за Ученици от 12 клас
Примерен тест за държавен зрелостен изпит (матура) предназначен за ученици от 12-ти клас. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
40
549
1
13.08.2012
Тест по Психология за 12-ти клас
кандидат-студентски тест по Психология за Ученици от 12 клас
Тестът по психология е подходящ както за ученици от 12-ти клас, така и за кандидат-студенти и учители. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
200
1
25.11.2016
» виж всички онлайн тестове по психология

Теми за държавен изпит по психология

Материал № 1167763, от 27 мар 2015
Свален: 388 пъти
Прегледан: 598 пъти
Предмет: Психология
Тип: Общ материал
Брой страници: 82
Брой думи: 52,833
Брой символи: 312,256

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теми за държавен изпит по психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Мими Митева
преподава по Психология
в град Видин
с опит от  10 години
34 2

Етиен Бенов
преподава по Психология
в град София
с опит от  4 години
64 2

виж още преподаватели...
Последно видяха материала