Големина на текста:
Тема №14
Мотивация на персонала – същност на мотивацията. Теория за йерархия на
потребностите на Е. Маслоу. Теория на Дейвид Макклеланд. Теория за двата
фактора на Хърцбърг. Мотивация и заплащане на труда.
І. Същност на мотивацията.
Мотивацията е процес на стимулиране на отделната личност или група хора за изпълнение на
дейност, насочена към достигане на целите на организацията. Мотивацията има две форми, които влияят
на хората да се държат по определен начин или да се движат в определена посока.
Мотивацията е отнася до това, което кара хората да се движат, да мотивираш, означава да умееш
да накараш хората да се движат в посока, която мениджъра е определил. Но това, което мениджърът
желае, не винаги съвпада с желанието на хората. Целта на мотивацията е да се постигне чувство за обща
цел, интереси, хармония и членовете на организацията да бъдат максимално удовлетворени. За да се
мотивира ефективно е необходимо:
-да се разбере основният процес на мотивацията, моделът нужда-цел-действие и влиянието на
опита и очакванията
-да се познават факторите, влияещи на мотивацията
-да се оцени, че мотивацията не е просто въпрос на по-високо заплащане
-да се разбере, че силата на мотивацията се влияе от две неща – опита и очакванията.
В основата на съвременните теории за мотивацията най-голямо значение имат изследванията на
Маслоу, Макклеланд и Хърцбърг.
ІІ. Теория за йерархия на потребностите на Е. Маслоу.
Човек е “искащо животно”, той има желание да задоволява една предварително зададена схема от
потребности, между които съществува йерархия.
Във всеки момент от своя живот човек се стреми към удовлетворяване на тези потребности, които
са най-значими и най-важни за него. Задоволяването на една потребност поражда желание да се задоволи
друга, но по-висшестояща потребност.
Потребността от уважение включва и самоуважението – чрез тази потребност човек се чувства
личност, полезна и значима за себе си и за останалите.
Потребността от обвързване (принадлежност) – приобщаване към някого или нещо – любов,
поддръжка, участие в клуб, група.
Потребността от самореализация дава възможност да се покажат и развият потенциалните
възможности на човек. Тя никога не може да бъде задоволена, което определя мотивацията като безкраен
процес.
ІІІ. Теория на Д. Маклеланд.
Според тази теория хората имат 3 важни висши потребности – потребност от власт, постижения и
привързаност.
Потребност от власт – желание да се въздейства, да се влияе върху другите.
Потребност от постижения – от успех, желание да се доведе нещо до успешен край.
Потребност от привързаност – желание и необходимост от благоприятни взаимоотношения с
другите, от взаимна помощ с тях, от топло и приятелско отношение.
ІV. Теория за двата фактора на Хърцбърг.
Хърцбърг смята, че мотивацията се предизвиква от 2 фактора – мотивационен и хигиенен.
Хигиенният фактор се свързва с работните условия, контрола, заплащане, междуличностните отношения.
1
Мотивационният фактор – с атрактивната работа, с възможността за постижение, за професионален
растеж, с поемане на отговорности и т.н.
Успех и достиженияУспех и достижения
Признание Признание
Признание и одобрение на работата Признание и одобрение на работата
Отговорност Отговорност
Повишение в службата Повишение в службата
А: Задоволство, значимост Б: Недоволство, значимост
V. Мотивация и заплащане на труда
Заплащането на труда е в тясна връзка с мотивацията.
Същност и функции на работната заплата РЗ. Работната сила има стоков характер и е обект на
покупко-продажба. Оттук следва и определението за РЗ – това е цената на стоката работна сила,
определена от пазара на труда. За разлика от другите стоки, създаването на тази стока изисква
дългогодишни инвестиции в образование, професионално обучение и подготовка. При предлагането на
труда, работодателите го третира като стока с дълготрайна употреба. Така той предявява интерес не само
към настоящото състояние, но и към евентуалното бъдещо развитие на стоката труд, в резултат на което е
готов да промени първоначално договорената цена – РЗ.
РЗ изпълнява следните функции:
-Разпределителна – отразява приносът и участието на всеки работник в производството на
продукта.
-Социално-икономическа – РЗ е основният източник на средства за задоволяване на
материалните и духовни потребности при възпроизводството на работната сила.
-Материално стимулираща - чрез тази функция се реализира мотивиращата роля на РЗ за
получаване на по-високо възнаграждение и възможности за закупуване на повече
потребителски стоки.
ПРИНЦИПИ на образуване на РЗ – спазват се следните принципи:
-заплащането да става според количеството и качеството на вложения труд;
-заплащането да зависи от квалификацията на работника, сложността и отговорността на
изпълняваната, но да е независима от пол, възраст, нац. принадлежност, расова принадлежност
и т.н.
-ръстът на производителността на труда да изпреварва ръста на средната РЗ.
Важно място в мотивацията на персонала имат стимулиращите добавки към заплатата, тъй като
чрез тях се обвързва по-тясно трудовото представяне със заплатата. Съществува голямо разнообразие на
стимулиращи добавки, които се групират така:
Индивидуални добавки – такива са заплатата на парче, заплащане за икономисано време,
комисионни стимулиращи плащания, индивидуални бонуси т.н.
Групови стимулиращи добавки – към печалбата най-разпространени са разпределение на
печалбата, участие в капитала чрез закупуване на акции и т.н.
Договарянето на РЗ е един от най-важните принципи на пазарното стопанство. На практика това
са отношения, които възникват между работника и работодателя, свързани с условията на наемането и
освобождаването на работниците, условията на труд, заплащането, СО и т.н. Проблемите се решават с
договаряне, основано на взаимния интерес и компромиси.
Страни по колективното договаряне на РЗ са: на национално равнище – правителство, нац органи
на синдикатите и работодателите. На равнище предприятие или друга организация – работодателят и
синдикатите. При воденето на преговори и при вземане на решения всички страни по договарянето са
равнопоставени.
На национално равнище:
-Начинът, принципите, и процедурите за определяне на минималната РЗ за страната, както и
основанията, редът и условията за нейното изменение.
-Видовете и минималните размери на допълнителните възнаграждения , обезщетения при
трудове правоотношение, които не са еднозначно определени с кодекса на труда.
-Начините за определяне на средствата, длъжностните намаления и коефициент за РЗ.
2
-Необходимостта от регулиране на средствата за РЗ.
-Принципът, начинът и сроковете за регулиране средствата за РЗ.
На равнище предприятия или организации:
-размерът на минималната часова, дневна или месечна РЗ.
-Минималните работни заплати, диференцирани по критерии персонал, длъжност, образование
и квалификация.
-Начинът за оценяване на работните места на работниците и служителите и за определяне
размера на РЗ по индивидуален трудов договор.
-Начинът за оценяване на резултатите от труда, на база на които се определя заплатите.
-Видовете и размера на допълнителните възнаграждения и доплащанията към РЗ.
-Изменение на РЗ в зависимост от инфлацията и други икономически фактори.
-Система за отразяване условията на труд.
-Периодичността на изплащане на РЗ.
-Други въпроси, уточнени в процеса на договарянето
Индивидуалното договаряне се извършва от работника и работодателя в съответствие с кодекса на
труда, нормативните актове и постигнатите договорености.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
Little_Yu-Gi-Oh написа на 16 мар 2007 ОТГОВОРИ
потребител от Пазарджик
тц тц тц...срамота ви казвам.. поне да се отваряше файла..пък то..
 
Подобни материали
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
434
·
38
·
7,289
·
397
·
2

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Оценка на персонала

01 апр 2010
·
472
·
13
·
2,577
·
574
·
1

Мениджмънт на персонала на фирмата, оценка, контрол...
 

Управление на човешките ресурси

27 ное 2008
·
240
·
3
·
592

Управление на човешките ресурси – планиране, развитие на управление на човешките ресурси, разработване на алтернативни методи за оценка на трудовото участие и определяне на трудовите възнаграждения...
 

Подбор на персонала

15 дек 2008
·
715
·
13
·
2,152

През 21 век качественото набиране и подбор на персонала е първата крачка към успешното развитие на една фирма. Това означава търсене и намиране на такъв брой квалифицирани кандидати за дадено работно място...
 

Човешки ресурси и управлението им

24 мар 2007
·
4,744
·
1
·
211
·
195
·
1
·
6

Същност, характеристики и основни понятия...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Тест по лидерство и ръководство за студенти 3-ти курс във ВУАРР
изходен тест по Мениджмънт за Студенти от 3 курс
Сборният тест по лидерство и ръководство е предназнаен за текущо оценяване на студенти в 3-ти курс във ВУАРР. Съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
10
40
1
1 мин
26.08.2014
Мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Ученици от 12 клас
Тестът по мениджмънт за 12 клас, съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
68
1
28.05.2015
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Мотивация на персонала

Материал № 11647, от 08 дек 2006
Свален: 3,145 пъти
Прегледан: 787 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 649
Брой символи: 6,103

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мотивация на персонала"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
45

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения