Големина на текста:
Същност.
Използваната в българския език дума –„инвентаризация”, всъщност произлиза
от френсия език (inventare). Семантично погледното представлява периодична
проверкана инвентара в предприятието. „Инвентаризация” е процесът на
подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и
стойностите на параметрите на активите и пасивите на предприятието към
точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със
счетоводните данни и установяванена евентуални разлики”
1
. Или иначе казано
е способ за проверка (чрез измерване, броене, теглене и др. ) на
количествените и качествените стойности на активите и пасивите към даден
момент и съпоставянето им със счетоводните данни. В последствие се
установяват евентуалните разлики.Инвентаризацията е документален способ
за контрол,чиято крайна цел е да се постигне пълно съответствие между
данните от счетоводното отчитане и фактическото им състояние. Според
Закона за Счетоводството тя се осъществява през всеки отчетен период
(разбира се по усмотрение на управата могат да се назначат и по-чести
проверки).При бюджетните предприятия нещата стоят по малко по-различен
начин, като там срока за извършване на инвентаризацията може да бъде
раличен, като това какъв ще бъде той зависи от министъра на финансите
2
. За
неспазване на определения в чл.22 от Закона за Счетоводството срок (а
именно на всеки отчетен период) в административнонаказателните разпоредби
ясно е упомената санкцията в чл.47 ал. 1. Други случаи за извършване на
инвентаризация са:
? При извърване на смяна на МОЛ;
? По искане на съда, прокуратурата, сметната палата;
? По инициатива на ръководителя на предприятието;
? При стихийни бедствия, кражби и др.
Инвентаризацията е необходима за установяването на промените настъпили в
активите и пасивите в дружеството. Някои от тези промени не зависят от волята
на човек. Такива изменения могат да бъдат както качествени, каквито са
изпарение, изветряне, изтичане на срок на годност и т.н.,така и количествени
(несъзнателно допуснати грешки в отчетния процес, които дават разлика между
информационното представяне и фактическото състояние на подлежащия на
проверка обект,разпиляване, решки допуснати при пакетираане и т.н.) Има и
други случаи, в които има замесени трети лица, като резултатите от техните
действия (кражби, злоупотреби или просто използване на непремерена сила)
дават резултат в инвентаризационния процес. Други непредвидени
случайности, които могат да нарушат целостта на нашите активи са стихийните
бедствия. Като извод до момента можем да изведем, че инвентаризацията
служи за:
1 Закон за счетоводството, допълнителна разпоредба §1, т.10
2 Тълкование на чл.22 от Закона за счетоводството
? Отчитане на количествата и стойностите на наблюдаваните обекти;
? Помага за навременното откриване и коригиране на допуснатите грешки;
? Установява естествените загуби,излишъци и липси;
? Документира и урежда тяхното компенсиране.
Организация и ред за провеждане.
Ще започнем проучването си за реда на провежданата инвентаризация с нещо
парадоксално, а именно това че няма точно и ясно установен ред и правила в
разпоредби, правилници, закони,нормативни актове и т.н., които да са в сила
към дадения момент. „Въпреки това можем да открием такава информация в
Националния сметкоплан, който е бил в сила до 01.01.2002г. в част първа
„Общи разпоредби”, буква „В”.Основни положения за извършване на
инвентаризация. Подобни насоки се съдиржат и в сметкоплана за стопанската
дейност на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България
(ИДЕС). И двата посочени по-горе документа вече нямат нормативна сила. Това
обаче не означава забрана за тяхното ползване.”
3
Ако предприятието иска да
направи по-ясни рамки за провеждането на собствените си инвентаризации
може да си разработи план за провеждане на инвентаризация,като за
методически препоръки избере превилата за националния сметкоплан и
сметкоплана за стопанската дейност на ИДЕС, а документалната необходима
част като образци може да открие в „Албум с първични документи”.
При провеждането на инвентаризационния процес, за неговото вярно и
обективно отчитане на подлежащите на проверка обекти е необходимо да
бъдат изпълнени някои процедури. За оптимизиране на точността на инвентара
на предприятето е по-добре да вземем за пример вътрешните правила за
инвентаризация на активите и пасивите на опитните предприятия. Вариант за
препоръчване е преди да започне инвентаризацията, да се проверят
документалното оформяне на закупените, получените или отдадените под
наем, за съхранение или временно ползване на материални и нематериални
активи. Ако се открие допусната грешка при техническите документи или
счетоводното отчитане тя да се отстрани своевременно, това би спестило
последващи евентуални санкции. От своя страна тази предварителна проверка
води и негативни последици, като манипулиране на получения краен резултат с
цел прикриване на нередности, затова тази подготовка за инвентаризация не
винаги е подходяща, тъй като се разчита основно на честността и точността на
обекта подлежащ на проверка.
При инвентаризация е необходимо да бъдат изпълнени процедури,
осигуряващи обективно, вярно и точно метрифициране на отделните
отчетни обекти.
Първата задължителна стъпка в провеждането на инвентаризацията е
назначаването на комисия от ръковопдителя на предприятието, където е
3 ГФО_2004
невъзможна проверката само от една комисия се назначава централна комисия
и колко е необходимо работни комисии. Пример за такава централна комисия е
често споменаваната наскоро Централна избирателна комисия, позната още
като – ЦИК. В заповедите за назначаване на комисията се определят обектите
подлежащи на проверка и сроковете за започване и завършване на
инвентаризацията. Метод за запазване на поверителност е връчването на
заповедите непосредствено преди започването. Още един елемент
потвърждаващ истинността на инвентаризацията е задължителното присъствие
на материално отговорното лице или негов нотариално упълномощен
заместник.
Последната стъпка предхождаща инвентаризационния процес е подписването
на декларация/и от лицата отговарящи за съответните отчетни обекти, че са
предадени и отчетени в счетоводството на предпривтието всички разходни и
приходни документи, както и наличността на съответстващите на
документацията парични средства. (Приложение 1). Комисията запечеатва
всички входове и изходи и проверява точността на всички измерителни уреди,
едва тогава се пристъпва към фактическата част, а именно самото
преброяване, имерване, претегляне и т.н.
Следващата стъпка в процеса е попълването на инвентаризационнен опис
(Приложение 2) от всеки член на комисията, в който се отчитат вече
инвентираните активи. Задължителни реквизити по отношение на
съдържанието на описа са следните:
?Шифър и вид на актива;
?Мярка;
?Фактическа и счетоводна стойност с данни за натура, единична цена и
стойност;
?Разлики (липси или излишъци) с информация за натура, единична цена и
стойност.
Вписвайки данните от установените наличности членовете на комисията
трябва да бъдат убедени в тяхната реалност, затова се налага опакованите
активи да бъдат разопаковани. В случаите когато опаковането на актива е
извършено от доставчик и опаковката е пломбирана, вакумирана или при
разопаковане се нарушава целостта на продукта, тогава се проверяват само
отделни произволни единици. Както ясно се вижда от предложената бланка на
инвентаризационен опис, всеки един екземпляр се подписва от материално
отговорното лице или неговия упълномощен представител, като с подписа си
потвърждава истинността на документа и няма възражения по отношение на
съдържанието му. Съществуват няколко случея, в които се съставят отделнни
инвентаризационни описи и те са следните:
1. Отделен опис за материалните активи, които са на път, на склад и
в други преприятия на отговорно пазене, се инвентират на база
счетоводните документи

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 мар 2020 в 17:37 студентка на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет информатика, специалност - Бизнес информационни системи, випуск 2020
07 мар 2020 в 11:40 ученичка на 24 години от Сливен - ПГИ "Проф. д-р Д. Табаков", випуск 2014
01 мар 2020 в 16:27 ученик на 22 години от София - СМГ "Паисий Хилендарски", випуск 2016
31 май 2019 в 21:39 студент на 23 години от София - УАСГ, факулетет - АРХ, специалност - Архитектура, випуск 2022
11 яну 2019 в 12:11 студент на 42 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ, випуск 2017
13 дек 2018 в 16:49 студент на 28 години от Варна - ИУ Варна, факулетет - Финансово счетоводен, випуск 2018
14 окт 2018 в 15:55 учител на 49 години от Варна - ПТГ, випуск 2016
20 апр 2018 в 17:33 студент на 44 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Философски факултет, специалност - Културология, випуск 2013
15 апр 2018 в 23:20 студент на 44 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Биологически, специалност - Биотехнологии, випуск 2013
08 фев 2018 в 13:05 учител
 
 
Онлайн тестове по Счетоводство
Тест по Счетоводство за 2-ри курс на тема "Счетоводна школа в Италия"
тематичен тест по Счетоводство за Студенти от 2 курс
Тест за счетоводната школа в Италия по Теории, системи и школи в счетоводството. Съдържа 16 въпроса, всеки от които има само по един верен отговор.
(Труден)
16
3
1
5 мин
26.07.2018
Счетоводство на предприятието
входен тест по Счетоводство за Ученици от 11 клас
Теста е предназначен за проверка на входното ниво на ученици от 11. клас. Може да се ползва и като изходящ за 10. клас. Повечето въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
11
2
3 мин
13.09.2019
» виж всички онлайн тестове по счетоводство

Инвентаризация

Материал № 1161831, от 02 мар 2015
Свален: 41 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Счетоводство, Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,040
Брой символи: 19,989

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Инвентаризация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Стела Григорова
преподава по Счетоводство
в град Варна
с опит от  3 години
7

Галина Русева
преподава по Счетоводство
в град Стара Загора
с опит от  17 години
33

виж още преподаватели...
Последно видяха материала