Големина на текста:
Аграрен университет гр.Плов див
КУРСОВА РАБОТА
На тема:Програма за развитие
на селските райони 2007-2013
Същност,цели,използване
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 има за цел:
- Подобряване на конкурентоспособността на селското и горско стопанство чрез
предоставяне на подкрепа за преструктуриране, развитие и иновация;
- Подобряване на околната и селската среда чрез предоставяне на подкрепа за
управление на земите;
- Подобряване на качеството на живот в селските райони и насърчаване на
разнообразяването на икономическата дейност в тези райони
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е наследник и продълж ение на
програма САПАРД. По-голяма част от мерките, действали по САПАРД, щ е
продължават да се прилагат, но с частична промяна в условията. Програмата субсидира
инвестиции в земеделието, преработвателната промиш леност, горската
индустрия като покупка на селскостопанска земеделска техника, съвременно
производствено оборудване,технологични линии, машини, строеж на складови
помещения, пречиствателни станции, създаване на животновъдни ферми, овощни
градини, оранжерии, лозя и др. В селските общ ини щ е се подкрепят проекти
за подобряване на инфраструктурата, за ремонт на пътища, улични настилки, ВиК
системи, за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни
дейности. В програмата са обособени четири приоритетни оси, съответстващ и на
основните направления, които щ е се подкрепят:
Обхващ а цялата територия на страната и вклю чва мерки за земеделските
производители (Мярка 121), предприятията от хранително-вкусовата и
преработвателна промиш леност, горския сектор ( М ярка 123) и др.;
Мярка 111 „Проф есионално обучение и инф орм ационни дейности, вклю чително
разпространение на научни знания и иновативни практики за заетите в зем еделието и
горитеПо мярката ще се финансират образователни курсове, инф ормационни
дейности като семинари, демонстрационни проекти, инф ормационни сесии, работни
срещ и и др. Темите трябва да касаят земеделието, харанително-вкусовата промиш
леност и горското стопанство, като могат да бъдат:
Технически (нови технологии, въвеж дане на иновационни практики и др.);
Икономически (законодателство, счетоводство, управление, маркетинг и др.);
Екологични и др;
Субсидията щ е е до 100% от одобрените разходи за описаните дейности.
Мярка 112 „Създаване на стопанства на м лади фермери
Помощ та по тази мярка щ е се предоставя за създаване на стопанства на млади фермери
(18-40г), които за първи път ще ръководят селскостопанско производство и имат
адекватни професионални умения.
Финансовата помощ ще е до 25 000 евро, платими на два пъти.
1. Първо плащ ане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след одобрение
на заявлението за подпомагане.
2. Второто плащ ане след проверка на изпълнението на бизнес плана на младия фермер,
за всяка цяла икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на
земеделското стопанството сеизплащат левовата равностойност на 2 500 евро
Мярка 143 „Консултантски услуги
Мярката щ е осигурява помощ за подготовка на бизнес планове и планове за развитие на
земеделски стопанства, консултантска помощ по време на реализирането на проект,
както и технологична консултантска помощ . Най-крайните бенеф ициенти по тази
мярка са полу-пазарни стопанства в процес на преструктуриране, организации на
производители, млади ф ермери, земеделски производители, заявили желание да
участват в мяркатаАгроекология”, на които консултантската помощ ще бъде
осигурявана безплатно.
Мярка 121 „М одернизиране на зем еделските стопанства
Помощ та по мярката се предоставя за инвестиции в материални или нематериални
активи, които подобряват цялостната работа на земеделското стопанство като:
Закупуване, строителство и обновяване на сгради и други недвиж ими активи,
използвани за производствени нуж ди от земеделското стопанство, в т.ч. и за опазване на
околната среда;
Закупуване и инсталиране на нови маш ини, оборудване и съоръж ения, необходими за
подобряване на производство (за опазване на околната среда, за съхранение и
подготовка на продукцията за продаж ба, за получаване на топлинна или електроенергия
чрез преработване на биомаса и др.);
Създаване и презасаж дане на трайни насаж дения;
Закупуване на соф туер;
Пред-проектни проучвания, хонорари за архитекти и консултанти;
О С 1: "П О Д О БРЯ В АН Е Н А КО Н КУРЕН ТО С П О С О БН О С ТТА Н А
ЗЕМ ЕД ЕЛСКИ Я И ГОРСКИ СЕКТОРИ"
Субсидиите по мярката щ е са:
До 50% от допустимите инвестиционни разходи в общ ия случай;
От 55% до 75%, в зависимост от това дали проектът е в планински район, дали е от
млад селскостопански производител или е свързан със защ ита на водите от
замърсявания с нитрати;
Мярка 122 „Подобряване иконом ическата стойност на горите
По мярката щ е се подпомага изработване на лесоустройствени проекти за частни гори,
осветления и прочистки в издънкови гори, кастрене в борови култури под 40 годиш на
възраст, отгледни сечи в млади иглолистни култури, закупуване на подходящо
оборудване за дърводобив.
Вид на ф инансовата помощ :
До 50% от допустимите инвестиционни разходи в общ ия случай. До 60% от
одобрените разходи за проекти от необлагодетелствани райони или райони, вклю чени в
Натура 2000.
До 100% от всички допустими разходи, но не повече от 50.000 EUR годиш но за общ
ини от селските райони на България;
Мярка 123 „ Д обавяне на стойност към зем еделски и горски продукти
По мярката щ е се субсидират инвестиции в материални или нематериални активи, които
подобряват цялостната работа на предприятията и се отнасят до мляко и млечни
продукти; месо и месни продукти; плодове и зеленчуци, гъби; пчелен мед; зърнени,
мелничарски и ниш естени продукти; растителни и животински масла и мазнини;
индустриални и медицински растения, маслодайна роза, билки и
непреработен тю тю н; готови храни за селскостопански ж ивотни (ф ураж и); гроздова
мъст, вино и оцет. Допустими за подпомагане са всички сектори, свързани производство
на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Подобряване на конкурентоспособността на селското и горско стопанство чрез предоставяне на подкрепа за преструктуриране, развитие и иновация; подобряване на околната и селската среда чрез предоставяне на подкрепа за управление на земите...
Изпратен от:
ivan_riadkov
на 2015-03-02
Добавен в:
Курсови работи
по Стопанско право
Статистика:
34 сваляния
виж още
 
 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013

Материал № 1161720, от 02 мар 2015
Свален: 34 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Стопанско право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 2,748
Брой символи: 16,797

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала