Големина на текста:
Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД.
ПЪРВА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ
НА КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА.
1.Същност и особености на комуникационната политика.
2.Фирмена политика в условията на конкурентна пазарна среда.
Стратегия на фирмата. Маркетингово проучване на пазара.
3.Рекламна политика на фирмата. Разработване на елементите на
маркетинг-микса на фирмата.
4.Външни връзки с обществеността.
ВТОРА ГЛАВА. КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА НА
СЪВРЕМЕННИЯ АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ.
1.Общо състояние на автобусния транспорт в България.
2.Рекламна политика и присъствие на българските превозвачи.
3.Качеството на туристическия продуктосновно средство за
маркетингова комуникация с туристите.
4.Маркетингова и комуникационна политика наЮнион Ивкони”.
5.CMR стратегия за обслужване на клиентите наЕтап-Адрес”.
6.Рекламни канали за фирмена конкурентноспособност на общински
транспортни фирми.
7.Насоки за усъвършенстване на комуникационната стратегия на
фирмите за превоз на пътници.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ.
1
ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ
ИЗТОЧНИЦИ.
ПРИЛОЖЕНИЯ.
УВОД
Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че
собственицитемениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън
установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната
дейност. А изглежда и е така, че конкуренцията става все по-силна. Борбата за пазарен
дял се превръща в борба за по-качествено обслужване и предлагане на произвеждания
продукт или услуга. Не е достатъчно управлението да се крепи единствено и само на
методите на финансовия контрол. Нужни са и организиране, контрол, постоянен
анализ, изводи, нововъведения, инвестиции, добра маркетингова и комуникационна
стратегия и прочие. Нужно е планиране на всяко една дейност, за да се привлекат
служители, мислещи заедно с фирмата, преследващи единни цели.
В съответствие с маркетинговата концепция компаниите постигат конкурентно
предимство чрез разработване на предложения, които удовлетворяват нуждите на
целевите потребители в по-висока степен, отколкото предложенията на конкурентите.
Според М. Портър общопризнатите източници на конкурентни предимства са добрите
навици /специални знания, ориентация към потребителя, търговски връзки, техническа
квалификация, гъвкава организация/ и добрите ресурси /обхват, икономия от мащаба,
финансови структури, пазарен опит, глобализация/.
1
Изводът е, че пазарите се променят по-бързо отколкото се променя нашия
маркетинг. Класическият маркетингов модел има нужда от пренастройка, за да
отговаря на изискванията на бъдещето. Маркетингът ще работи добре, ако интегрира
елементите на микса така, че чрез съответните стратегии да постигне желаната цели и
удовлетвори исканията на избрания целеви пазар. Затова в най-новата маркетингова
терминология се отдава значение на понятието интегриране, маркетингови стратегии,
в частност интегрирани маркетинг комуникации и пласментна стратегия.
2
През последните години като резултат от промените в българската икономика,
силната конкуренция, изменението на потребителските нужди и завишените
1
Маркетинг” – Класова С, Иванов П и колектив. стр. 98, 2002
2
пак там, стр. 98.
2
изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към
световните пазари, коренно променят средата и обкръжението на организациите и
изграждат ориентиран към потребителите пазар.
Опитът на страните с развито пазарно стопанство има голямо значение за
започналото преустройство на нашата икономика, а маркетинга е съществена част от
дейността на фирмите в тези страни. Българските фирми осъзнават необходимостта от
овладяване на фундаменталните знания, свързани с маркетинговия подход в
управлението и прилагането му в реалната им дейност. Като част от маркетинговия
подход и стратегия се явява и комуникационната политика на фирмата.
С избора на темата, главната цел, която си поставяме е да дадем обща представа
за основните теоретични аспекти на маркетинг-микса като средство за въздействие
върху пазара, както и да направим анализен и теоретичен анализ на основните
характеристики и особености на комуникационния процес в самата фирма.
Теоретическите основи са подкрепени с практически пример за реално действаща
фирма за производство на мебелни компоненти в България.
Актуалността на темата се свърза с промяна на маркетинговата концепция като
единствено и само ориентиране към разработване на елементите от маркетинг микса
промоция и дистрибуция, продукт и продуктова политика, реклама и ценова
стратегия, вече е заменено и допълнено от нова маркетингова философия, ориентирана
към потребителите . Новата маркетингова философия е по-скоро ориентирана към
потребителските отношения и особености и като потребителски ориентирана, ще се
опитаме да я анализираме спрямо българската икономическа действителност. Задачите
са непосредствено свързани с главната цел, а именно да определим възможностите за
прилагане на комуникационната стратегия и нейните елементи в конкретна фирма
спрямо пазарните възможности и ограничения, както и спрямо предстоящото ни
членство в Европейския съюз, продиктувало строги изисквания към частния сектор в
България и постигането на по-висока конкурентноспособност и ефективност, както на
продуктовата, производствената, но така също и на комуникационната и маркетингова
стратегия. Основната цел на разработката е да разкрие важността на факторите, влияещи
върху поведението на потребителите. Водещата теза на настоящата дипломна работа е, че
фирмите на бъдещето ще са тези, които се фокусират върху клиента, гледат на света от
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт

Управлението на фирма като цяло е толкова сложно в днешно време, че собствениците – мениджъри могат лесно да открият как нещата излизат извън установените рамки, ако липсва подходящо планиране и контрол на цялостната дейност...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2015-02-23
Добавен в:
Дипломни работи
по Комуникационна техника и технологии
Статистика:
2 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Интегриране на дейността .... с основните приоритети на стратегия "Европа 2020
добавена от ninom 03.04.2015
2
19
 

Комуникационна политика на съвременният автобусен транспорт

Материал № 1159140, от 23 фев 2015
Свален: 2 пъти
Прегледан: 37 пъти
Предмет: Комуникационна техника и технологии, Технически науки
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 79
Брой думи: 18,495
Брой символи: 122,462
Цена: 29.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала