Големина на текста:
12. Основи на военната екология и
опазването на околната среда
Екологията е наука изучаваща
взаимоотношенията между живите
организми и обкръжаващата ги природна
среда.
Общата дългосрочна стратегическа цел
на Националната стратегия по околна
среда е подобряване на качеството на
живот на населението в страната чрез
осигуряване на здравословна и
благоприятна среда и запазване на
богатото природно наследство на
основата на устойчиво управление на
околната среда.Основни фактори
влияещи на околната среда са:
влошаване на състоянието на почвите,
климатични промени, прахосничеството на
енергоресурси, намаляване на
биоразнообразието, обезлесяване,
заплаха за питейната вода, химическо и
радиационно замърсяване.Екосистема -
съвкупност от живи и неживи компоненти
на околната среда в процеса на тяхното
взаимодействие.Видове екосистеми:
естествени, изкуствени, макросистеми,
микросистеми.Военното дело като една от
целенасочените дейности пряко и косвено
влияе върху околната среда и не може да
се отдели от проблемите, свързани с
икономическото и технологично развитие,
демографията, измененията в
потреблението, опазването и
управлението на ресурсите, опазване на
атмосферата, горите, водите,
крайбрежните ивици и управлението на
отпадъците.Военната екология като наука
разглежда военните аспекти на
екологичната сигурност на държавата,
включително и въпросите за екологичното
осигуряване на въоръжените
сили.Екологичната сигурност е един от
важните елементи на националната
сигурността и е тясно свързана с
военната, вътрешната и
външнополитическа и икономическа
сигурност.В доктрината за национална
сигурност елементът "екологична
сигурност" се разглежда като защита на
личността, обществото, държавата и
околната среда от антропогенното
въздействие, стихийни природни бедствия
и катастрофи.Предметът на военната
екология е изучаването и
функционирането на военните
екосистеми.
Военна екосистема: Представлява
затворено единство (Войскова част,
съединение, обединение) от ЛС,
въоръжение и техника и обкръжаващата
ги природна среда райони за
дислокация, полигони, стрелбища и др.
Военни обекти замърсяващи околната
среда са казармени райони, военно-
морски бази, летища, полигони, химически
бази и складове, военно-ремонтни заводи
Възможни замърсявания на околната
среда във войсковия живот:
радиационното, светлинното, топлинното,
химическото, шумовото,
електромагнитното, замърсяването с
битови и стопански отпадъци,
нерационалното използване на
природните ресурси и др.
Принципите на военната екология са:
-Екологично мислене на личният състав.; -
Съизмеримост на военната дейност със
законите на природата (проблемът за
оцеляването); - Хармония между
природните и антропогенните фактори. -
Качествено развитие на въоръжените
сили; - Ефективността (производителност)
на военната; - Военна стабилност в
системата "отбрана-настъпление".
Задачи на военната екология:
- Защита на ЛС от всички видове вредно
въздействие на околната среда;
- Защита на околната среда от вредното
въздействие на военните дейности
Същност на екологическата защита (ЕЗ) -
комплекс от организационно-технически
мероприятия, осигуряващи защитата на
войските, населението и околната среда
от вредното въздействие на антропогенни
и природни фактори.
Цел на ЕЗ - максимално отслабване на
вредното въздействие на околната среда
върху личния състав и осигуряване на
нормални условия за живот (изпълнение
на поставените задачи).
Задачи на ЕЗ: - Превантивна дейност; -
Спазване на допустимите норми на
замърсяване и увреждане на околната
среда във военните обекти; - Съхранение
и възстановяване на околната среда.
17. Организиране и провеждане на
операции по търсене и спасяване.
световната системата за търсене и
спасяване (SAR) ЦЕЛ: да гарантира,
че всички хора търпящи бедствие ще
получат помощ без оглед на тяхната
националност и обстоятелствата и
независимо къде се намират.
Препоръчителен подход е
създаването на регионални системи.
СВЕТОВНАТА СИСТЕМАТА ЗА
ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
(SARПроцеса на изграждане на SAR
системите включва: - Определяне на
границите на районите за търсене и
спасяване; -Изработване на
национални (регионални) планове; -
Договори и други за ефективно
използване на всички налични
ресурси за SAR;
Резултати от дейността на SAR
системите :
-Свеждане до минимум
нараняванията и загубите на живот,
както и повреждането и
унищожаването на собственост;
-Свеждане до минимум на времето
за търсене на хора, търпящи
бедствие, чрез използване на
технологии, научни изследвания и
разработки, образование,
разпоредби и въвеждане на
задължителни мерки.
SAR райони - Това е район с
определени размери, в рамките на
който се осигуряват SAR действия.
Плановете на ICAO за
въздухоплаване в района описват
въздушните SAR райони за по-
голямата част от света. Морските
SAR райони са публикувани в SAR
план на IMO и могат да бъдат
същите или различни от въздушните
SAR райони.. Компоненти на SAR
системата -спасителен
координационен център (RCC/СКЦ);
-ако е необходимо, един или повече
спасителни подцентъра (RSC); -SAR
формирования; -координатор (SC) на
мястото на събитието; -комуникации
в SAR района;
-SAR оборудване, включително и
подразделенията със
специализирано оборудване и
обучен личен състав, както и други
ресурси, които могат да се използват
за провеждане на SAR операции;
-поддържащи съоръжения, които
осигуряват действията в подкрепа на
SAR операциите.
SAR формирования.Оборудването,
необходимо на SAR единицата, може
да се групира:-Комуникации; -
Мобилност; - Продоволствия и
оборудване за
оцеляване.Комуникации - Добрите
комуникации са от съществено
значение. Те трябва бързо да
снабдяват СКЦ с информация за
бедствието, която позволява на този
център да транспортира единиците
за търсене и спасяване и другите
ресурси до районите на търсене в
нужното време и да поддържа
двустранен контакт с хората в
бедствие.
БЪЛГАРСКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО
ОТНОШЕНИЕ НА SAR: На 12 май
1999 г. XXXVIII Народно събрание
ратифицира със закон
Международната Конвенция по
търсене и спасяване SAR-79, с който
Република България пое
задължението към Международната
Морска Организация (IMO/ИМО) да
осигурява търсенето и спасяването
на хора, плавателни съдове и
въздухоплавателни средства в
определения район. Съгласно чл.65
от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и
пристанища (МПВВПП) на Р
България, Министерство на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията (МТИТС)
поддържа организации за оказване
помощ на нуждаещите се или
търпящи бедствие хора, кораби или
въздухоплавателни средства.”.
ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ,
НОСЕЩИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЛИ
ИМАЩИ ЗНАЧИМО УЧАСТИЕ В
НАЦИОНАЛНОТО ТиС.
Министерство на отбраната (МО
Главна дирекция „ПБЗН“ в МВР:.
ГД Гранична полиция Центрове за
спешна медицинска помощ,
ДОБРОВОЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
ТИС:
Български червен кръст (БЧК)
Българска доброволна организация
за търсене и спасяване (БУЛСАР).
Цел на операциите за търсене и
спасяване на въздухоплавателни
средства, екипажи и пътници,
търпящи бедствие, е организиране,
осигуряване и координиране на
наличните ресурси по начин, който
гарантира оказването на помощ и
съдействие на лица, намиращи се в
бедствие.3.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ
ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
Търсене и спасяване на хора в
градски условия. - Търсене и
спасяване в труднопроходими и
недостъпни места.
Извършване на спасителни работи
при лифтови аварии.
Действия при земетресение.
Действия при наводнение.
Действия при горски/ полски пожари
15. СНС Същност назначение и
приложение. Държавна GPS мрежа.
Спътниковите навигационни системи
служат за: Определяне на
местоположение; Навигация;
Синхронизация по време.
Съвременните СНС имат глобален обхват:
По суша; В моретата и океаните; Във
въздуха; В околоземното космическо
пространство.
СНС отговарят на следните изисквания:
Непрекъснато действие; Независимост от
климатичните и метеорологичните
условия; Независимост от условията за
видимост.
СНС са изградени от следните компоненти
(сегменти): - Космически (спътници); -
Наземен; - Потребителски.Космически
сегмент се състои от два вида спътници на
околоземни орбити:
Навигационни(Осигуряват непрекъснато
покритие с навигационни сигнали на
обслужваната област- Брой – съгласно
архитектурата на СНС;- Функционалност
Излъчват навигационни сигнали, Приемат
команди и данни от наземния сегмент
Възможност за ограничен орбитален
маньовър; - Действащи и резервни в
орбита{Вид на орбитите –
височина(средновисоки и ниски),
форма(кръгови), наклон(полярни, 50-65
градуса) и Брой – според броя на
спътниците,4-5 спътника в равнина} );
Навигационните спътници излъчват
радиосигнали със следните особености: -
Високостабилна честота и строга
синхронизация по време; - Позволяват
идентифицирането на спътника от който са
излъчени; - Съдържат прогнозирани
орбитални данни.Структура на
навигационните сигнали:
Носещи честоти –
две или повече(Общи за системата или
Индивидуални за всеки спътник); Тип на
сигналите – шумоподобни(Ниска мощност,
Устойчивост на смущения);
Съдържание(Кодове, Навигационно
съобщение)
Комуникационни(Служат за предаване на
допълнителни данни към потребителския
сегмент - Корекции за уточняване на
координатните определения, -
Предупреждения за отклонение от
номиналната точност. Орбити –
геостационарни. Сигнали – подобни на
навигационните)
Наземен сегмент служи за управление на
СНС и има следните компоненти: Главна
станция(Обработва данните от станциите
за следене, Изготвя оперативни данни за
спътниците, Изпраща данни и команди до
спътниците и станциите за следене);
Станции за следене(Приемат сигнали от
спътниците, Предават данни към главната
станция, Препредават данни към
спътниците)Потребителски сегмент СНС
могат да бъдат: - Военни; - Военно-
граждански; - Граждански. В редица случаи
СНС се проектират и създават като
военни, а по-късно намират гражданско
приложение, чийто дял обикновено
надхвърля военнияПринцип на
действие: На определяемата точка се
измерва времето, за което сигналите
преминават разстоянието от
навигационните спътници до антената на
приемателната апаратура. За да се получи
разстоянието до всеки спътник,
измереното време се умножава по
скоростта на
светлината:Разстоянието
[km]=Времето [sec] x 300 000
[km/sec]Тъй като положението на всеки
спътник е известно, коорд. на
определяемата точка се изчисляват като
засечка по измерени разстояния.
В двумерния случай, ако са известни точки
А, B и C, а от определяемата точка P се
измерят разстоянията rAP, rBP и rCP до
тях, коорд. на т. P се определят чрез
засечка по измерени разстояния.
Приложението на СНС се базира на
същата постановка в тримерен вариант. С
помощта на един спътник се определя
сферата на местоположение на
наблюдателя. С два спътника възможното
местоположение на наблюдателя се
свежда до множество от точки, лежащи на
една окръжност. Чрез наблюдение на три
спътника едновременно местоположението
се локализира до две възможни точки.
Четири спътника са необходими за
еднозначно определяне на
местоположение в тримерното
пространство.
Скали за време: За да се осъществи тази
постановка е необходимо моментите на
излъчване и приемане на спътниковите
сигнали да се регистрират в скали за
време, строго синхронизирани помежду им.
Това изискване изпълнено само между
скалите на навигационните спътници,
защото оборудването на потребителската
апаратура с високостабилни атомни
часовници би я направило твърде скъпа и
неприложима в масовата практика. Затова
се е наложил друг подход, при който
синхронизацията на спътниковата и
приемниковата скали за време се постига
по изчислителен път.
Закъснение на спътниковите сигнали:
Приемникът генерира същите кодове,
които се излъчват от спътника.
Приемникът се синхронизира по
спътниковия сигнал така, че генерираният
код да съвпада с приетия от спътника във
всеки момент. Измереното закъснение -
псевдоразстояние” е резултат от
закъснението на сигнала и разликата на
скалите.
Спътниковият сигнал се следи и
се отчита преди колко време приемникът е
генерирал същия код. Ако скалите бяха
синхронизирани - tA , tB , tC – Измерени
псевдоразстояния, които съвпадат с
геометричните разстояния между
наблюдателя - т. P и спътниците – A, B и C.
Вдействителност: tA+? , tB+? , tC+? –
Измерени псевдоразстояния, които се
различават от геометричните разстояния
20. Използване на формирования от
въоръжените сили в спасително и
аварийно-възстановителни дейности при
земетресенияЗеметресенията
представляват кратковременни внезапни
трусове на земната повърхност. Те се
пораждат в резултат на освобождаване на
енергия във вътрешността на Земята, а в
някои случаи и на земната повърхност.
Такова освобождаване на енергия
настъпва при тектонските движения и
вулканизма.Европейската макросеизмична
скала (EMS98) • Скала на Меркали –
Канкани – Зиберг, Скала на Рихтер Скала
на Омори.
Операциите по защита на населението са
система от хуманитарни дейности със
социален, икономически и научно-
технически характер за намаляване
загубите и вредните последствия,
провеждане на спомагателни и аварийни
дейности, осигуряване на необходимите
условия за оцеляване и подпомагане при
бедствия, аварии и катастрофи.
В мирно време - участието на въоръжени
сили на територията на страната се
заключава в изпълнение на мероприятия
по превантивна и непосредствена защита
на населението и националното стопанство
при природни бедствия, аварии и
катастрофи;
При обявяване на извънредно положение
ВС могат да вземат участие в операции
срещу разпространението на оръжие за
масово поразяване, незаконен трафик на
оръжие, международен тероризъм и по
охрана на стратегически обекти и
пресичане на терористични действия.
Мястото на формированията от БА в
операциите по ликвидиране на
последствията от бедствия се определя в
зависимост от създалата се бедствена
обстановка.
Операциите за защита на населението от
природни бедствия и задачите на
определените за това формирования за
овладяване и/или преодоляване на
последствията от бедствия (ФОППБ) от ВС
на РБ могат да протекат в три етапа.
- при отсъствие на непосредствена
заплаха;- при възникване на заплаха;- при
възникване на бедствена ситуация.
Главната задача на въоръжените сили във
всички условия на политическата и
стратегическата обстановка е да
гарантират суверенитета, сигурността и
независимостта на държавата и да
защитава нейната териториална цялост
ФОРМИРОВАНИЯ В БА ЗА ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
Формированията за действие при
земетресение могат да бъдат в състав
около 50 души (до рота), снабдени с
автомобили с повишена проходимост,
автокранове, екскаватори, компресори,
булдозери, линейки, електроагрегати,
водоноски и полеви кухни. Освен това
следва да се планират и заделят
материални средства и имущества,
необходими за устройване на полеви
лагери, за настаняване на населението от
бедстващите райони.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОРМИРОВАНИЯ ОТ
БА В ОПЕРАЦИИ ПРИ БЕДСТВИЯ:
Използването на силите и средствата от
БА, определени за действие, като
формирования при възникване на бедствия
и аварии става на основание Закона за
отбраната и Въоръжените сили на Р.
България където е записано в Чл. 26. че
Министърът на отбраната съгласно т. 10.
“Разрешава участието на военни
формирования при овладяване и/или
преодоляване на последиците от бедствия
въз основа на постъпило искане от
съответния държавен орган съгласно
плановете за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни
работи”.Способът за незабавно действие
при внезапно настъпване на бедствената
ситуация и организиране на СНАВР и
операции за защита на населението.В този
случай едновременно с уточняване на
разработените планове ще започне и
активиране на формираните от мирно
време модули.За ефективно провеждане
на тези операции са изисква надеждна
система за наблюдение, координирани
действия, единно управление, взаимно
съгласуване на действията с другите
министерства и всестранно осигуряване.
За провеждане на СНАВР се създава
групировка на силите и средствата.
Най-важните задачи в хода на СНАВР са: -
придвижването на силите и средствата до
зоната на бедствието; - своевременна и
ефикасна помощ за спасяване живота и
запазване здравето на хората; -
ограничаване размерите на щетите за
околната среда и на материалните загуби; -
локализиране на зоните на бедствената
ситуация; - прекратяване действието на
опасните фактори; - изтегляне на силите и
средствата от зоната на бедствието.
Най-напред се извършват тези работи, от
които непосредствено зависи спасяването
на живота на хората или осигуряване на
тяхната безопасност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Военни аспекти на националната сигурност

Пищови по "Военни аспекти на националната сигурност"....
Изпратен от:
needle
на 2015-02-20
Добавен в:
Пищови
по Полиция, отбрана, национална сигурност
Статистика:
34 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по международна сигурност
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Изпитен тест по "Международна сигурност" в Софийския университет. Преподаватели: проф. П. Пантев, проф. Г. Стефанов. Въпросите са само с един верен отговор.
(Труден)
10
140
1
1 мин
15.06.2012
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
82
1
4 мин
11.09.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Военни аспекти на националната сигурност

Материал № 1158341, от 20 фев 2015
Свален: 34 пъти
Прегледан: 71 пъти
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Пищов
Брой страници: 3
Брой думи: 7,801
Брой символи: 51,828

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Военни аспекти на националната сигурност"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Виолета Георгиева
преподава по Финансов контрол
в град София
с опит от  3 години
249 55

виж още преподаватели...
Последно видяха материала