Големина на текста:
ПРИХОДИ НА КООПЕРАЦИЯТА –
АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ
І. ПРИХОДИ НА КООПЕРАЦИЯТА
1.Приходи – икономическа същност, роля и значение за развитие
дейността на кооперацията
Извършването на стопански дейности от кооперацията е
основа за постигане на икономическата й цел – определен обем
печалба. Но тя е вторичен резултат, формиран на базата на
нейните приходи. В този смисъл приходите са обобщена
икономическа категория, която изразява съвкупността на
всякакъв вид приходи, реализиране от кооперацията за
определен период. Общата категория “приходи на кооперацията”
се формира не само от стопанската й дейност, но и от
финансови операции и от други неочаквани източници за
определен период. Като съвкупна икономическа категория
приходите на кооперацията включват приходите от различните
стопански дейности, поради което при формирането им се
проявяват и специфични белези, свързани с особеностите на
всяка отделна дейност. Но общото в случая е изискването за
осъществявана реализация. Само тагова се формират и са
налице приходи. При това не е необходимо при всяка дейност да
е налице крайна реализация. Независимо от особеностите при
формирането на приходите в рамките на различните стопански
дейности в кооперацията се определя общият им размер.
Именно той представлява обобщената икономическа категория
приходи на кооперацията”. Различният им състав позволява те
да се групират в определени групи. Общоприетата класификация
на приходите е следната:
1.1. Класификация на приходите
І. Приходи от продажби:
-приходи от продажба на продукция;
-приходи от продажба на стоки;
-приходи от извършване на услуги;
1
-приходи за бъдещи периоди;
-приходи от субсидии и дотации;
-други приходи .
ІІ. Финансови приходи:
-приходи от лихви;
-приходи от дялово участие;
-приходи от операции с движимо имущество;
-приходи от валутни операции;
-други финансови приходи.
ІІІ. Извънредни приходи:
-отписани задължения;
-получени глоби и неустойки;
-излишъци от стоково материални и други
запаси;
-други извънредни приходи.
Така класифицирани, приходите се отличават с определени
белези в различните насоки на формирането им. В първата
група са обособени всички приходи от стопанските дейности на
кооперацията. Тава са основната част от нейните приходи
поради все още слабото й участие на паричния пазар. При това
приходите са фиксирани по отделни дейности – производствени,
търговски, услуги. Тук са включени и приходите от субсидии и
дотации и очакваните от бъдещи периоди.
В зависимост от характера на търговската дейност това
са:
-приходи от продажби на дребно, в т. ч. от
търговската мрежа на дребно и от заведенията за хранене;
-приходи от продажби на стоки на едро.
И двата вида приходи биват нетни и брутни. Брутните
отразяват продажната стойност на стоките, т. е. стойността на
стокооборота на дребно или стойността на стокооборота на
едро по текущи пазарни цени. А нетните - величината на
брутните, намалени с размера на начисления в продажната
стойност данък добавена стойност. Размерът на съдържащия
се ДДС се установява по формулата:
2
НДДС = (продажна стойност х 20) : 120
В групата на приходите от дейността съществено
значение имат приходите за бъдещи периоди. Това са
паричните постъпления, които търговската фирма получава
през текущия период, но се третират като приходи за бъдещи
периоди - например възникнали" реални вземания от продажби,
които като цяло ще бъдат изплатени в близко бъдеще, а през
текущия период се получават като авансови плащания. Тук се
отнасят гаранционните отстъпки на клиентите за продадените
им стоки. Гаранционната сума е включена в цената, новако
търговската фирма организира ремонта, тя оставя тази сума за
себе си и я отразява, като приходи за бъдещи периоди.
На Второ място са групирани приходите от финансови
операции - от лихви, от съучастия, от валутни операции и от
такива с движимо имущество. Това са специфични приходи,
свързани с участието на кооперацията на паричния пазар. По
същество те са най-често срещани при кредитните
кооперации, както и при тези със стабилни кредитно -
спестовни каси. С развитието на паричния пазар у нас би
трябвало да се очаква увеличаване на относителния дял на
този вид приходи в кооперацията.
Третата група обхваща приходите, „игнорирани" от
кооперацията като отписани вземания, но по една или друга
причина възстановени. Такива са отписаните задължения на
кооперацията, получените неустойки поради неспазване на
договорната дисциплина от страна на контрагентите на
кооперацията и т.н. Особено място в тази група заемат
излишъците от стоково - материални ценности. Те фигурират
най-вече в търговските дейности. По този начин кооперацията
може да получава неочаквани приходи. Като явление наличието
на излишъци се оценява отрицателно и е резултат от принизен
контрол върху материално отговорните лица.
Според счетоводния закон приходите и разходите
произтичащи от сделки и събития, се начисляват към момента
на тяхното възникване, независимо от момента на получаването
или плащането на паричните средства или техните еквиваленти
и се включват във финансовите отчети за периода, за който се
отнасят.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 фев 2016 в 12:28 студент на 30 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
 

Приходи на кооперацията – анализ и планиране и прогнозиране

Материал № 1158090, от 19 фев 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 31 пъти
Предмет: Планиране и прогнозиране , Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 26
Брой думи: 6,019
Брой символи: 38,073
Цена: 10.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала