Големина на текста:
България, в сравнение с предишни години, постигна обещаващ напредък при
хармонизирането на своето законодателство с acquis. България одобри заключителния
доклад по TINA (Оценка на нуждите от транспортната инфраструктура) от октомври
1999г.; посредством това следва да се създаде основата за продължаването на транс
европейските мрежи върху територията на България. На тази база българските власти
изготвиха Средносрочна инвестиционна програма за развитието на национална
транспортна инфраструктура и Стратегия за транспортния сектор 2000 - 2006г., които
определят приоритетните проекти и необходимите инвестиции, свързани най-вече с
паневропейските транспортни коридори. Дълго договаряния с Румъния въпрос за втори
мост на река Дунав беше разрешен с постигнатото между България и Румъния през
февруари 2000 г. споразумение за неговото месторазположение. През юни 2000 г. бе
подписано техническо споразумение за финансирането, организацията и проектирането
на проекта. Решаването на този въпрос бе до голяма степен подпомогнато от дейността
на Пакта за стабилност.
Освен Закона за автомобилните превози, който влезе в сила през септември 1999 г.,
през април 2000 г. влезе в сила новия Закон за пътищата, регулиращ собствеността,
ползването, управлението, строителството и ремонта на пътната инфраструктура. През
последната година към Закона за движение по пътищата от 1999 г. бяха приети редица
подзаконови актове, свързани с изискванията на acquis по отношение на пътната
безопасност, квалификацията на водачите, прегледите за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства, регистрацията и статистиката. Трябва да се
отбележи, че българските изисквания по отношение теглата на камионите не отговарят
на тези на ЕО, тъй като предвидените стойности за осево натоварване и общо тегло са
по-ниски в сравнение с тези в ЕО. През януари 2000 г., Автомобилната администрация
беше реорганизирана. Беше създадена Държавно обществена консултативна комисия
по проблемите на безопасността на движението по пътищата, с цел да се улесни
координацията на действията между органите, ангажирани с работата в тази област.
В областта на сухопътния транспорт е необходим по-нататъшен напредък по
отношение на прозрачността, яснотата и равнопоставеността при прилагането на
пътните данъци и такси. Настоящото българско данъчно законодателство все още не
съответства на acquis: законодателството остава сложно, липсва прозрачност и някои от
неговите аспекти се явяват дискриминационни по отношение превозвачите от
Общността.
След няколко години преговори през юли 2000 г. бе подписано двустранното
Споразумение между Република България и Европейската общност за условията за
превоз на стоки по шосе и за стимулиране на комбинирания транспорт. През април
2000 г. България заяви своята готовност да подпише многостранното споразумение
ИНТЕРБУС за случайни международни превози на пътници с автобус. Неговото
прилагане ще доведе до частично хармонизиране на изискванията на acquis за превоз на
пътници по шосе.
Втората фаза на преструктурирането на железопътния транспорт бе завършена в края
на 1999г. чрез разделяне и счетоводно отделяне на предприятието "Железопътна
инфраструктура" в рамките на Българските държавни железници (БДЖ), което
приближи България до изискванията на acquis в тази област. Тъй като пълната
хармонизация с acquis в областта на железопътния и комбинирания транспорт е част от
третата фаза на преструктурирането, която започна едва в началото на тази година,
досега не бе постигнат напредък в тези области.
По отношение на вътрешните водни пътища през февруари 2000 г. бе приет Закона за
морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. Българският речен
флот все още понася негативните последици от фактическото разделяне на река Дунав
на две части при Нови Сад (нагоре и надолу по течението). Комисията работи заедно с
Дунавската Комисията за възстановяване на корабоплаването по Дунав.
България положи значителни усилия за хармонизиране на законодателството си в
областта на въздушния транспорт и прие през изминалата година 8 авиационни
наредби. Преговорите между ЕО и България по многостранното Споразумение за
установяване на Общоевропейско авиационно пространство (ЕСАА), което ще доведе
до постепенно, значително хармонизиране със законодателството на ЕС в областта на
въздушния транспорт, преди датата на присъединяване към ЕС, приключиха с
подписването на двустранния протокол. Той включва ангажименти, целящи пълното
прилагане на Споразумението (ЕСАА) преди края на 2005 г. През май 2000г. Съветът
на Обединените авиационни власти на Европа одобри кандидатурата на България за
членство. Фактът, че България не осигури приватизация на Балкан, съответстваща на
условията за мажоритарна собственост и контрол, заложени в третия либерализационен
пакет на ЕО, изисква по-нататъшно внимание.
Горепосоченият Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата също осигурява рамка за по-нататъшното хармонизиране с acquis в
областта на морския транспорт, особено по отношение на критериите за безопасност.
По този начин бе постигнат прогрес по краткосрочния приоритет, заложен в
Партньорството за присъединяване за хармонизация на законодателството за морска
безопасност. Въпреки това безопасността на корабите под български флаг продължава
да предизвиква загриженост през тази година, независимо от взетите мерки за
повишаване на безопасността от страна на ИА "Морска Администрация". Броят на
българските кораби, задържани съгласно Парижкия меморандум за разбирателство за
Държавен пристанищен контрол намаля от 12.5% през 1998г. на 8.1% през 1999г. За
сравнение средния процент на корабите, плаващи под флага на страните-членки и
задържани е 3.6%.
По инициатива на България, през април 2000 г., беше подписан Меморандум за
разбирателство за Държавен пристанищен контрол и държавен контрол в региона на
Черно море. Меморандумът има за цел постепенното изваждане от експлоатация на
под- стандартни кораби, чрез повишаване квалификацията на инспекторите и създаване
на Информационен център, до който всички черноморски страни ще имат достъп (до
2001г.). В допълнение към това с помощта на програмата ФАР бе въведена система за
контрол и управление на корабния трафик (VTS система) за българското черноморско
крайбрежие.
Административната структура включва 3 изпълнителни агенции: "Морска
Администрация" в София и нейните 4 регионални поделения на морското крайбрежие и
Дунав, която осъществява 3-те вида контрол: Flag State control, Port State control и
Coastal State control; новосъздадената "Пристанищна администрация" със същото
разположение на своето седалище и поделения; и агенцията за "Проучване и
поддържане на река Дунав" в Русе, отговорна за плавателните условия по вътрешните
водни пътища.
Обща оценка
Като цяло България продължава да осъществява насърчителен законодателен напредък
и да предприема широк спектър от институционални мерки в подготовката си за
членство. Въпреки това, за да се постигне пълно съответствие с acquis, са необходими
по-нататъшни усилия за завършване процеса по хармонизация и засилване на
институционалния капацитет. През следващите години ще са необходими значителни
инвестиции в инфраструктурата, както и инвестиции в транспортни средства,
направени от операторите, за да се осигури изпълнение на критериите за техния
автомобилен и корабен парк.
По отношение на транспорта по шосе е необходим по-нататъшен напредък във връзка с
прозрачността, опростяването и уеднаквяването на прилагането на пътните данъци и
такси. Настоящото данъчно законодателство на България все още не съответства на
acquis: законодателството остава сложно, липсва прозрачност и някои от неговите
аспекти изглеждат дискриминационни по отношение оператори от Общността.
Независимо, че България предприе окуражителни стъпки при преструктурирането на
железопътния транспорт, забавянето във връзка с приемането на новото
законодателство намалява скоростта на този процес.
По отношение на въздушния транспорт е необходимо по-нататъшно хармонизиране във
областта на въздушната безопасност, техническото хармонизиране, правилата за достъп
до пазара и тарифите. Що се касае до приватизацията на авиокомпания Балкан е
необходимо да се осигури съответствие с условията за собственост и контрол,
съдържащи се в законодателството на ЕС в областта на въздушния транспорт. По
отношение административния капацитет, България трябва да продължи укрепването на
организацията и инфраструктурата на въздухоплаването, включително увеличаване на
финансовите и човешките ресурси.
По отношение на водния транспорт е необходимо по-нататъшно хармонизиране и
институционално укрепване, за да се постигне пълно съответствие с acquis. Броя на
задържаните български кораби, при инспекции на Държавния пристанищен контрол,
остава висок.
Приоритетно трябва да се подобри дейността на административните институции в
областта на морската безопасност, първо в сферата на администрирането на флага,
както и в сферата на държавния пристанищен контрол. Следва да се обърне внимание
на наличието на достатъчен брой квалифицирани инспектори, които да прилагат acquis
в тази област. В допълнение към това, в сферата на морската безопасност трябва да се
въведе и прилага важно вторично законодателство, включително правила за издаването
на корабни сертификати, превоз на опасни товари и корабни регистри.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Историята на транспорта в България

България, в сравнение с предишни години, постигна обещаващ напредък при хармонизирането на своето законодателство с acquis. България одобри заключителния доклад по TINA (Оценка на нуждите от транспортната инфраструктура) от октомври 1999г.; посредством...
Изпратен от:
moment244
на 2008-03-21
Добавен в:
Анализи
по Транспорт
Статистика:
118 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Логистична система и транспортна логистика

13 окт 2008
·
203
·
5
·
817

Лекция, която ще помага на студенти и на ученици. Съдържа ясна и точна информация за поставената тема. Ясно и точно са посочени всички понятия, най-важните неща по темата.
 

Транспортът като елемент от стратегията на логистиката

09 апр 2007
·
737
·
4
·
317
·
4

Транспортът е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти от гледна точка на спазването на срока за доставка при наличие на...
 

Развитие и особености на автомобилния транспорт

09 яну 2008
·
694
·
4
·
561
·
9
·
2

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората световна война бързо нараства.Той заема първо място в структурата на превозваните товари и пътници.На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно...
 

Материални потоци. Логистика

16 мар 2008
·
462
·
7
·
1,457
·
214

Във фирмата съществуват паричен поток, поток от хора, поток от информация и материален поток. Причините за пораждане на материалния поток се пораждат от разделението на труда – този процес води до все по-задълбочаваща се специализация...
 

Транспорт - лекции

18 окт 2008
·
451
·
12
·
3,801

Лекции по транспорт, написано със съкращения като за пищов.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Транспорт
Високоскоростен електрически транспорт
тематичен тест по Транспорт за Студенти от 5 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от ВТУ "Тодор Каблешков", София, магистратура, 2-ри семестър. Въпросите имат само един верен отговор.
(За отличници)
30
18.09.2019
Тест по високоскоростен електрически транспорт
входен тест по Транспорт за Ученици от 10 клас
Тестът е входен и се състои от 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за ученици от 10 клас
(Труден)
30
9
1
5 мин
10.10.2013
» виж всички онлайн тестове по транспорт

Историята на транспорта в България

Материал № 115778, от 21 мар 2008
Свален: 118 пъти
Прегледан: 81 пъти
Качен от:
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Анализ
Брой страници: 3
Брой думи: 825
Брой символи: 7,780

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Историята на транспорта в България"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения