Големина на текста:
Обем – 79 стр.
ГЛАВА I
СОЦИАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЛИЧИЯ В ОБЩИНИТЕ В Р
БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1992-1993 Г.
На практика проблемът се свежда да открояване на съществените
(значителните) регионални социално-икономически различия и
определянето на районите в критично състояние. Възлово тук се явява
решението на следните основни проблеми:
-за избора на подходящ метод за обобщена квантифицирана
оценка за равнището на регионално развитие;
-за избора на подходящи показатели;
-за определянето на базата ("прага") за дефиниране на
съответните общини като критични.
Към това следва да се добави далеч немаловажното обстоятелство,
че внедряването на механизъм за допълнително субсидиране на
определени общини се нуждае от политическа подкрепа, която
може да се постигне чрез неговото включване като неразделна част
от закона за държавния бюджет.
1.МЕТОДИ
1.1. Общ преглед
За определянето на териториалните социално-икономически
различия като етап от регионалния анализ по принцип могат да се използват
различни методи от математическата статистика, измерващи вариацията на
анализираните признаци например вариационен размах, различни
коефициенти на вариация (коефициент на осцилация, коефициент на
вариация по средно линейно отклонение, коефициент на вариация по
средно квадратично отклонение), коефициент на диференциация, индекси,
коефициенти и криви на локализация. От гледна точка обаче на решаването
на поставения в случая проблем -" обща квантифицирана представа.за
различията по група показатели между общините, посоченият
1
статистически инструментариум съдържа недостатъка, че получените
резултати представят в обобщен вид съществуващите териториални
различия, съответно техните изменения, но по отделни показатели. За
оценки от търсения в случая тип често се използват обобщаващи,
ненаименовани (т.е. без мерна единица) измерители, конструирани на базата
на простото евклидово разстояние от приет еталон (минимална, средна или
максимална величина на променливата), стандартизирани изходни
показатели, което позволява тяхното директно съизмерване в обща
съвкупност, включително и чрез използването на тегла. Други
статистически методи (като например много-мерният факторен анализ,
клъстърният анализ) позволяват извършването на интегрални количествени
оценки и съпоставки въз основа на голям брой изходни показатели без
оглед на тяхната размерност, но при отчитане на взаимните им връзки и
влияние, както и на въздействието им върху общото състояние на
изследвания процес или явление.
1.2.Изисквания към методиката за определяне на районите в
критично социално-икономическо състояние
Наличието на множество методи (всеки от тях със свои
преимущества и недостатъци), сложността и отговорността на задачата,
фактът, че в нея се преплитат множество противоречиви интереси,
които търсят разрешаване в условията на остра ресурсна
недостатъчност и информационна ненадеждност, налагат изборът на
конкретен метод и подход да се извърши въз основа на определени
ориентири. Като такива в случая могат да се систематизират:
простота, гъвкавост, адаптивност, отвореност, прозрачност,
максимална достоверност при съществуващата информационна база,
унифицираност (стандартизиран подход), добра разделителна способност с
цел открояване на диференциацията.
В този контекст като най-подходящ се очертава методът на
интегралната оценка, формирана въз основа на определени
показатели.
2
Таксономичен метод - предимства в контекста на решаваната
изследователска задача.
Този метод се е утвърдил като един от основните методи при
провеждането на сравнителен анализ въз основа на множество количествено
зададени показатели . Неговото название произлиза от гръцките думи
таксос (разположение, подредба) и номос (закон, правило, принцип). Като
наука так-сономипта се занимава с правилата за подреждане и
класификация.
При изграждането на теоретичните основи на таксономичния метод
се използва понятието "многомерен обект". Под многомерен обект се
разбира статистическа единица, определена с набор от характеристики.
Всеки многомерен обект може да се представи като точка в съответното п-
мерно Евклидово пространство, броят на координатите на което съвпада с
броя на разглежданите характеристики. При такава постановка
сравняването на многомерни обекти става на базата на разстоянията между
тях и така наречения "еталон" - фиктивна териториална система
("община"), която има екстремални значения за отделните показатели.
Социално-икономическите различия на 255-те общини в България
са определени чрез използването на методика, разработена на базата на
таксономичния метод. Този метод дава възможност за: а) многомерен
анализ на териториалните единици; б) стандартизиране на отделните
показатели, при което те се привеждат в съпоставим и сравним вид; в)
построяване на обобщаващи измерители както за общото състояние на
общините, така и по групи показатели.
Сравняването на общините става чрез съпоставяне на разстоянията
между тях и така наречения еталон - имагинерна "община", която има
екстремални значения за използваните показатели. Въз основа на тези
разстояния се определя интегрална оценка dj за равнището на развитие на
всяка община. Нейните стойности определят мястото на всяка община в
общото подреждане. Те се движат в границите от нула до единица и само за
силно изоставащи общини могат да вземат значения по-големи от единица.
Колкото по-малко е значението на интегралната оценка, толкова по-близо е
разглежданата община до еталонната и равнището й на развитие е по-
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Икономическо развитие на общините в България

На практика проблемът се свежда да открояване на съществените (значителните) регионални социално-икономически различия и определянето на районите в критично състояние. Възлово тук се явява решението на следните основни проблеми...
Изпратен от:
Боян Меразов
учител на 2015-02-13
Добавен в:
Дипломни работи
по Регионално развитие
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Разнообразяване към неземеделски дейности
добавена от toncheva_veselina 02.05.2019
1
9
 

Икономическо развитие на общините в България

Материал № 1155879, от 13 фев 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 93 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 78
Брой думи: 6,367
Брой символи: 39,782
Цена: 30.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала