Големина на текста:
Изследване и усъвършенстване на работата на
товарните ж.п. превози
(Повишаване на икономическата ефективност на железопътните превози на
примера на ПТП София)
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД.............................................................................................................................. 3
ПЪРВА ГЛАВА. ОСНОВНА ЧАСТ. АНАЛИЗИ ОЦЕНКА НА
ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТОВАРНИТЕ ЖП ПРЕВОЗИ В БЪЛГАРИЯ...................... 7
1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТОВАРНИТЕ
ПРЕВОЗИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ...............................................................
7
1.1. Същност на железопътния транспорт.......................................................................... 7
1.2. Организация наЖелезопътна инфраструктура”.................................................... 8
1.3. Организация на товарните превози............................................................................ 12
2. СЪЩНОСТ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ...........
16
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТА И ЕФЕКТИВНОСТТА
НА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ.............................................................................................. 19
4. РЕНТАБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЖП ПРЕДПРИЯТИЯ.
ДЪРЖАВНИ СУБСИДИИ..................................................................................................
27
ВТОРА ГЛАВА. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТОВАРНИТЕ ЖП
ПРЕВОЗИВ ПТП СОФИЯ................................................................................................... 34
1
1. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТОВАРНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ
ПРЕВОЗИПТП СОФИЯ.................................................................................................. 34
2. ИКОНОМЕТРИЧЕН И РЕГРЕСИОНЕН АНАЛИЗ ПО ОТНОШЕНИЕ
ТОВАРНИТЕ ЖП ПРЕВОЗИ НА ПТП СОФИЯ............................................................ 39
3.ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ТОВАРНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ....................................................................
53
3.1. Повишаване на приходите................................................................................ 57
3.2. Повишаване на превозните цени..................................................................... 61
3.3. Намаляване на експлоатационните разходи................................................. 62
3.4. Създаване на конкуренция в отрасъла...................................................................... 72
4. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА
ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ В ЕВРОПА.............................................................................................
73
4.1. Отделяне на управлението на инфраструктурата от превозната
дейност..................................................................................................................................... 76
4.2. Отговорности на държавата по отношение на железопътната
инфраструктура..................................................................................................................... 77
4.3. Независимост на управлението на железопътните предприятия.............. 78
4.4. Финансово оздравяване на железопътните предприятия........................... 79
4.5. Достъп до железопътната инфраструктура...................................................
80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................
82
ИЗПОЛЗВАНИ ЛИТЕРАТУРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ.. 85
ПРИЛОЖЕНИЯ......................................................................................................... 87
2
УВОД
Транспортът е един от основните отрасли на икономиката. Той е важен фактор за
нормалното и ефективно функциониране на Всяка стопанска дейност. Това се определя от
обстоятелството, че транспортът, респ. товарният транспорт, свързва сферата на
производството със сферата на потреблението. С изпълнението на тази си функция товарният
транспорт свързва в единно цяло не само отделните отрасли на националната икономика, но и
различните райони на страната.
Голямо е влиянието на транспорта върху развитието на другите отрасли. Наличието на
механизиран транспорт е една от основните предпоставки за осъществяването на съвременното
крупно производство. Той е материална основа за снабдяване на производствените предприятия
с гориво, суровини, спомагателни материали, както и за реализирането на продукцията им в
близки или отдалечени от местопроизводството райони.
Във всеки производствен процес голяма роля играе преместването на необходимите за
производството суровини и материали. Памукът например се премества от кардировъчното
отделение в предачното, въглищата се изкачват от рудника на повърхността. Същото явление, но
в по-голям мащаб, се наблюдава и при преместването на готовата продукция от едно
самостоятелно производствено място в друго, пространствено отдалечено от него.
В отделни отрасли на промишлеността значителна част от производствения процес се
свежда до процес на транспортиране, респ. до пространствено преместване на съответните
продукти. Например при сглобяването на машините в монтажния цех целият производствен
процес се свежда до преместване и съсредоточаване на различните части, изработени В други
цехове, необходими за комплектуването на съответните машини и съоръжения. При извличането
на нефта от земните недра на повърхността производственият процес също е в известен смисъл
транспортиране, т.е. извършва се пространствено преместване на земното масло.
Важната роля на товарния транспорт за стопанското развитие се определя преди Всичко
от факта, че чрез него се осъществяват икономическите връзки между отделните отрасли и
различните райони. На негова основа са били възможни създаването на икономическите връзки
между различните по-близки и далечни страни и изграждането на международния пазар и на
световното стопанство.
Товарният транспорт създава възможност да се осъществява по-правилно териториално
разположение на производството и да се използува трудът по географски области в зависимост
от природните и икономическите им особености. Създават се възможности за най-пълно
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2021 в 19:26 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Международна икономика и политика, специалност - Икономика, випуск 2020
 
Домашни по темата на материала
Изчисляване на главно предаване на Мерцедес 190Е
добавена от tutitooo 11.11.2015
0
20
 

Изследване и усъвършенстване на работата на товарните ЖП превози (Повишаване на икономическата ефективност на железопътните превози на примера на ПТП София)

Материал № 1155650, от 12 фев 2015
Свален: 1 пъти
Прегледан: 117 пъти
Предмет: Транспорт, Технически науки
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 101
Брой думи: 23,937
Брой символи: 152,726
Цена: 31.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала