Големина на текста:
Същност, цел и задачи на предучилищната педагогика
Предучилищната педагогика е наука за възпитанието на децата от предучилищна възраст в
детските заведения и в семейството.
Тя има за предмет теорията на възпитанието и обучението на децата от три до седемгодишна
възраст.
Съдържанието, както и предмета на предучилищната педагогика се определят от
физиологическите и психическите особености в развитието на децата. Тези особености в
детското развитие през периода от три до седемгодишна възраст налагат проучването на
редица проблеми, като този за подготовката на децата за училище и приемствеността между
детската градина и семейството.
Задачите на възпитанието се конкретизират от общата цел на предучилищното обучение и от
определените задачи, които решава детската градина, а именно да се поставят елементарните
основи на физическото, умственото, нравственото, естетическото и трудовото
възпитание на децата от предучилищна възраст.
? Физическото възпитание при децата от три до седемгодишна възраст има особено
значение за тяхното правилно физическо и умствено развитие. Основни задачи в тази насока
са укрепване на здравето и каляване на организма, овладяване на основни движения и
създаване на съответни нравстени качества и навици - активност, инициативност,
дисциплинираност, умение за работа в колектив, културно-хигиенни навици.
? За всестранното развитие на детската личност умственото възпитание има
доминираща роля. На подрастващите се дават основни елементарни научни знания за
обкръжаващата ги действителност, сведения за битовия, трудовия и обществено-
политическия живот, знания за езика, за природата и явленията и др. Наред с това у децата се
развиват умствените способности, а именно: усещанията, възприятията, паметта,
въображението, мисленето и речта. Всичко това води до възможността на подрастващите да
разбират и обобщават елементарни връзки, да се разширяват знанията им.
? Целта на нравственото възпитание е да се създаде единна връзка между нравствено
съзнание и поведение. Чрез предучилищното възпитание на децата се обособяват различните
съставки на нравствената сфера, изграждат се представи и елементарни понятия за добро и
лошо, овладяват се определени нравствени умения и правила за поведение, възпитават се
нравстени чувства, които регулират поведението. Същевременно с това се изграждат морални
ценности и черти на волята и характера, поставят се основите на организираното поведение.
? Трудовото възпитание в предучилищна възраст формира правилното отношение на
децата към труда. У подрастващите се изграждат определени трудови умения и най-общи
навици, а също и качества, необходими за трудовия човек. Постепенно се забелязва ползата от
труда на околните, осъзнава все повече неговата обществена значимост и удоволствието от
свършената работа в полза на колектива.
? Естетическото възпитание от раннна възраст въздейства не само върху съзнанието и
волята, но главно върху чувствата и въображението. Ето защо то създава у децата усет към
красивото, приучава ги да разбират неговата същност и да го създават в игрите и занятията,
развивайки творческите си способности и усвоявайки единството на форма и съдържание.
Съвременните тенденции в предучилищното образование се характеризират с желанието за
интензивни промени по отношение развитието на детската индивидуалност. В центъра на
новата образователна парадигма е детето с неговите потребности в условията на
информационната епоха и глобализиращия се свят. Концепцията за основните принципи и
иновативните моменти в проекта за нов Закон за предучилищното и училищното образование
включва овладяването на умения за работа с постоянно променяща се информация и
усвояване на методи на учене, на ключови компетентности и нагласи за учене през целия
живот с цел адаптиране към обществото на знанието и пълноценно участие в социалния и
икономическия живот.
Целите на предучилищното образование са съобразени с европейските ключови
компетентности и могат да бъдат систематизирани по следния начин:
1. Речеви компетентности за говорим български език;
2. Социални компетентности за интегриране с другите, за интеркултурен диалог и
толерантност;
3. Компетентности за ориентиране в природния свят и за екологосъобразно поведение в
обществото;
4. Когнитивни компетентности за учене и осъзнаване на математическите представи и
връзки;
5. Креативни способности и културни компетентности на изразяване в играта,
познанието, общуването и изкуството;
6. Компетентности за саморегулиранесамостоятелност, инициативност и
икономичност в приложно-практически и технически план;
7. Компетентности за активност в съвременната медийна среда коопериране,
спортуване и релаксиране;
8. Компетентности за кодиране и декодиране на знаци и послания при общуване и
комуникация, включително и на чужд език;
Мисията на детската градина като образователна институция е да бъде осигурено
пространство за игра, познание, общуване и творчество като желани и значими за децата и
техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.
Детската градина е отворена система за публично социално присъствие и център на субекти с
отношение и отговорност към единната социално-педагогическа системадетска градина
начално училище”. Тя трябва да бъде подходяща среда за социални контакти при реализиране
на целите на съвременното предучилищно образование и да осъществява педагогически
целесъобразно и компетентно сътрудничество с родителите.
Предучилищното образование трябва да отговаря на потребностите на обществото за мулти- и
интеркултурно възпитание на подрастващите, да осигурява навлизането на детето в
европейски ориентираните образователни институции.
За да се развият потенциалните възможности и способности на децата, за да се стимулира
познавателната им активност и за да се осигури равен шанс на всяко едно от тях за успешна
подготовка за училище, е необходимо създаването на обективни условия, благоприятстващи
развитието на собствения им познавателен опит. В тази връзка математическата дейност в
познавателното развитие на детето играе важна роля в цялостния образователно-възпитателен
процес в детската градина.
Предучилищното образование в България се утвърждава като европейски ориентиран
образователен модел на единната социално-педагогическа система, след който предстои
основният училищен етапзадължителното начално образование. Признава се значимостта на
детството като образователен приоритет на обществото на 21 век.
Промените в обществено-икономическия и социален живот влияят върху сектора на
образованието, то е призвано да отговаря на новите потребности на хората, а това изисква
цялостно реформиране и изграждане на една нова, модерна, динамично развиваща се
образователна система, която да се превърне в основа на икономическия растеж на страната.
Образователните процеси на детето през първите седем години обхващат аспектите на
неговата индивидуалност. Особено ценното в тях е развитието на социално ориентирано
поведение и готовност за поемане на отговорност в изграждането на адекватна картина за
света.
Възприетите принципи за подбор и структуриране на образователното съдържание
предполагат и изискват създаването на единна система от средства, методи и форми, които да
гарантират спираловидно обогатяване на съдържанието във възрастов план по посока на
поставените цели и очаквани резултати. Съобразяването с възрастовите особености на децата
от психолого-педагогическите позиции на системно-структурния, емпирично-ситуативния
подход и принципите за индивидуализиране на образователните цели и сътрудничеството
неимоверно утвърждава идеите на хуманизма в общоевропейски план. Взаимодействията и
взаимоотношенията учител-детесе очертават като съществени за саморазвитието и
творчеството. Във възраст, в която особена роля имат възможностите на детето за
ориентиране в средата, личностно-ориентираният модел осигурява благоприятни за
индивидуалните възможности на децата ситуации, в които детето самo търси средствата за
решаването на задача, без да е налице предварително зададена схема за реализиране на
дейността, именно чрез преходите от един в друг вид ситуации. Комбинирането на образи във
външен и вътрешен план при възприемане и преобразуване на предмети и обекти, интуицията,
своеобразната инициатива за откривателство са опити, често пъти свободни и
нерегламентирани, но жизнено необходими. Те се постигат чрез единството им с другата
основна формарегламентираните педагогически ситуации. Тези две основни форми намират
естествено продължение в подготвителната група, където съдействат за екипност и
отговорност при направен избор и защита на дадена идея.
По традиция в българското образование се правят усилия да се постигне средно образование,
гарантиращо степен на добра подготовка за реализация в практически ориентиран или в
житейски план. Значението за бъдещото социално участие на детето в обществото е огромно,
личностното изявяване на подрастващите е резултат от ученето съобразно условията на
средата. Предучилищното образование създава мотивация за учене и така полага основите за
учене през целия живот, което се изразява в непрекъснато, преднамерено добиване на знания
от страна на индивида през целия му съзнателен живот.
Другият вариант за обучение през целия живот е извън рамките на образователната система,
без участие на преподавател. За децата от предучилищна възраст това е водещата роля на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Същност, цел и задачи на предучилищната педагогика

Предучилищната педагогика е наука за възпитанието на децата от предучилищна възраст в детските заведения и в семейството. Тя има за предмет теорията на възпитанието и обучението на децата от три до седемгодишна възраст...
Изпратен от:
dyvka
на 2015-02-04
Добавен в:
Лекции
по Педагогика
Статистика:
153 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Педагогика
Тест по педагогика на тема: Изкуство и възпитание
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 2 курс
Тематичен тест за студенти по педагогика върху тематиката - изкуство и възпитание. Всички въпроси имат само един верен отговор-
(Лесен)
45
64
1
15.10.2013
Тест по педагогика на тема: Естетика на училищната среда
тематичен тест по Педагогика за Студенти от 5 курс
Тест по Естетика на училищната среда, предназначен за магистри по Управление на образованието. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
39
30
1
7 мин
18.09.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогика

Същност, цел и задачи на предучилищната педагогика

Материал № 1152969, от 04 фев 2015
Свален: 153 пъти
Прегледан: 320 пъти
Предмет: Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,135
Брой символи: 8,052

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, цел и задачи на предучилищната педагогика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Десислава Петрова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  28 години
523

Дияна Тонева Якова
преподава по Педагогика
в град София
с опит от  12 години
512

виж още преподаватели...
Последно видяха материала