Големина на текста:
Л Е С О Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е
Т
ФАКУЛТЕТ ПО ЕКОЛОГИЯ, ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА
И АГРОНОМСТВО
Катедра: “ЕКОЛОГИЯ
Д И П Л О M Н А Р А Б О Т А
Тема: Състояние и проблеми на ЗПТО по
средното течение на река Струма
Дипломант: Научен ръководител:
Христина Александрова Йовева доц. Д.Безлова
Консултант :
доц. Л. Малинова
Ноември, 2000г.
гр. София
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Увод....................................................................................................................3
2. Цел и задачи.......................................................................................................4
3 . Обект на изследване и метод на работа.........................................................5
4. Резултати от проучването..................................................................................8
4.1. Обща характеристика на природните компоненти и елементи...............8
4.1.1. Климат...................................................................................................8
4.1.2. Релеф ...................................................................................................26
4.1.3. Хидрографска мрежа..........................................................................29
4.1.4. Геоложка основа и почвена характеристика.....................................32
4.1.5. Флора и растителност.........................................................................35
4.1.6. Фауна....................................................................................................47
4.2. Защитени природни територии и обекти.................................................60
4.2.1. РезерватТисата................................................................................60
4.2.2. Защитена местностМоравска”.........................................................66
4.2.3. Природна забележителност Орлите”...............................................68
4.2.4. Природна забележителност Момина скала”....................................70
4.3. Теренни проучвания..................................................................................72
5. Съвременно състояние и основни проблеми на защитените природни
територии и обекти..............................................................................................79
6. Насоки за управление и препоръки за опазване на защитените природни
територии и обекти..............................................................................................82
2
Литература ..........................................................................................................85
Приложения
1. УВОД
Началото на природозащитната дейност в България се поставя след
Освобождението. Първите документи с важно природозащитно значение от
този период са свързани с опазването на горите.
Обявяването на първите защитени територии (ЗТ) е свързано с
дейността на създадения през 1928г. Съюз за защита на родната природа, с
който се поставя началото на координираната и научно-обоснована защита на
българската природа. По предложение на съюза и с негово съдействие през
периода 1933-1934г. се обявяват първите защитени природни територии и
обекти (ЗПТО) у нас : народен паркВитоша”, резерватите – “Парангалицав
Рила, “Баюви дупки в Пирин иСилкосияв Странджа.
През 1936г. се утвърждава първия Закон за защита на природата, с
който се определя правния статут на отделните защитени територии.
По съществено развитие на природозащитната дейности и
законодателство настъпва след края на 40-те, когато се доизгражда мрежата
от защитени природни територии и обекти, приемат се важни закони за
опазване на природата и отделни нейни компоненти. Създават се и различни
държавни и обществени природозащитни организации.
Значителна стъпка напред в усъвършенстването на природозащитното
ни законодателство са постановките, залегнали в Закона за защита на
природата от 1967 г. и Правилника за приложението му от 1969г. Този закон
е действал дълги години.
С новия Закон за защитените територии от 1998 г. са променени и
осъвременени основните категории ЗПО като критериите за определянето им
са хармонизирани с международните.
Създаването на мрежа от защитени територии е основа за опазването на
околната среда. В нея се защитават образци от представителни екосистеми,
тяхното биоразнообразие и естествени процеси, произтичащи в тях, както и
на характерните или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 авг 2020 в 17:11 потребител
 
 

Състояние и проблеми на ЗПТО по средното течение на река Струма

Материал № 1152868, от 04 фев 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 78
Брой думи: 15,349
Брой символи: 98,171
Цена: 28.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала