Големина на текста:
А.1. Общи сведения за водоснабдяването.
А.1.1. Предназначение на водоснабдяването.
Водата има важно значение за живота на хората, флората и фауната на
нашата планета.
В населените места водата е необходима за задоволяване на питейните,
битовите , санитарно-хигиенните и противопожарните нужди. Вода се използва и в
промишлеността за производствени нужди. Големи количества вода използват топло-
електрическите централи, промишлените предприятия и комплекси, железопътния
транспорт, селскостопанските комплекси, и други единици на нашата икономика.
За задоволяване на нуждите от вода се строят водоснабдителни системи.
А.1.2 . Водоснабдителни системи.
Водоснабдителната система е съвкупност от съоръжения и водопроводи,
предназначението на които е да уловят, транспортират и доставят на консуматорите
вода. Комунално-битови системи. Строят се за снабдяване на населените
места (градове, села и др,) с вода за питейни, битови и санитерно-хигиенни
нужди : за поливане на градини, миене на улици, за противопожарни и други
нужди.
Промишлени системи -
големи консуматори на вода са топлотелектреическите и
атомноелектрическите централи, металургичните заводи и др. При тях
водата се използва за охлаждане на агрегатите и за технологичните процеси.
Транспортни системи.
Водата е нужна за задоволяване на питейни и битови нужди на авто- и жп.
Гари, за технологични и противопожарни нужди на жп. депа и др.
Селскостопански системи.
за задоволяване на нуждите на аграрно-промишлените комплекси,
животновъдните ферми, консервните заводи и др.
Специални системи.
предназначени за
курортните комплекси, почивни станции, изложбени палати и др.
Смесени (комбинирани) системи. Те се строят, за да задоволяват не само една,
а няколко нужди едновременно
А.1.3. Водоснабдителни схеми.
Видът на водоснабдителната схема се определя от вида на
водоизточника, дебита му, качествата на водата, положението ми спрямо
снабдявания обект, от релефа на терена и неговата сложност.
Гравитационни (самотечни) водопроводи. При гравитационните водопроводи
водата се подава от водоизточника до консуматора (населеното място)
самотечно (схема 1). Водата от водоизточника постъпва в съоръжение за
водовземане каптаж (1). По главния водопровод, наричан ощевъншен
водопровод” (2) водата самотечно стига до водоема (резервоар) (3). Оттам по
главната тръба (4) тя постъпва в уличната водопроводна мрежа на населеното
място (5).
Помпено-напорни водопроводи. При тях водата се подава до
консуматора посредством помпени станции. Водовземното
съоръжение се намира по ниско от населеното място. Това налага
водата да се повдига (изтласква) с помпи
Водовземането е от река (1) става с водовземно устройство (2). Водата
постъпва в кладенец (3). От кладенеца чрез помпена станция (4) за
първо изкачване водата стига до пречиствателните съоръжения (5).
Пречистената вода се съхранява във водоем за пречистена вода (6).
Чрез втора помпена станция (7) за второ изкачване водата стига до
водната кула (кула-водоем) (8) (схема 2)
По системата има смукателни тръбопроводи (10) и напорни
тръбопроводи (11). В населеното място водата се разпределя по
водопроводна мрежа (12).
Водоизточниците се разделят на повърхностни (надземни) и
подземни (подпочвени). Повърхностните водоизточници са потоците,
реките, езерата и язовирите. Водата в тях в повечето случаи е замърсена
съдържа различни примеси, микроби и др. И за да бъде използвана за
питейни нужди, се налага да се пречисти и обеззарази.
Подземните води, особено дълбоколежащите в земните недра, не
са замърсени и повечето от тях са бактериологично чисти, поради което
могат да бъдат използвани за питейни и други нужди без пречистване.
Затова в много случаи за водоснабдяване на населени места и промишлени
предприятияконсуматори на чиста вода се предпочитат подземни води.
Водовземане от реки
и до нея се прибягва само тогава, когато няма други по-добри
водоизточници.
самотечно в тръба (2) през водовземна глава (1). Тя трябва да бъде разположена най-
малко на 40см над дъното и 50-100см под най-ниското ниво на водата в реката, за да
се осигури вода и през най-сухите дни на годината. Водовземната глава (1) има
решетка, която задържа носените от водата материи
водовземната тръба (2) отива в бреговия кладенец (6), който едновременно е
събирателен и черпателен кладенец. Водовземната тръба има спирателен кран (3). Във
втората половина на кладенеца, зад мрежата (4), е монтирана смукателна тръба (8),
която в началото има цедка (5), поставена най-малко 60-80см над дъното на кладенеца
на дълбочина 50-60см под най-ниското водно ниво. Смукателната тръба преминава от
събирателния кладенец в помпена станция (10), през съединителна галерия (9).
Галерията има отвор (7) за контрол и ревизия. Водата чрез помпите (12) се изтласква
до напорния тръбопровод (11) към пречиствателната станция.
А.1.7. Видове водопроводни мрежи.
От резервоара водата достига до населеното
място посредством флавна тръба. В
населенето място тя се разпределя по
главни и второстепенни тръбопроводи,
които я довеждат до консуматорите.
Всички тръбопроводи, арматурни части и
съоръжения, изградени в улиците на
населеното място, образуват
водопроводната мрежа. Нейното
предназначение е да подаде вода до
консуматорите (жилищни и обществени
сгради, промишлени предприятия и др.).
Водопроводните мрежи са два вида:
-отворена (разклонена);-
затворена(сключена,циркулационна).
При разклонената мрежа
от главната тръба по страничните улици се
отделят
клонове (второстепенни тръби), които имат
по-малък диаметър; от тях се отделят други
клонове с още по-малък диаметър, докато
се стигне до крайните улици, където
краищата на тръбите се затапват..
Разклонената мрежа има някои съществени
недостатъци:
-когато се случи повреда в някой клон,
всики уастъци зад повредата остават без
вода;
-водата в крайните клонове застоява и се
затопля, ако не се черпи постоянно;
-тръбите по-често са изложени на водни
удари.
-Поради тези причини разклонената мрежа
се прилага само при малки селища и
населени
места
Сключената (циркулационна)
мрежа е за предпоитане, понеже при нея
във всяка точка от мрежата водата идва от
две направления. При нея всички тръби са
съединени помежду си и образуват
затворени пръстени. При повреда в даден
уастък той се изолира рез два съседни
спирателни крана, а другите части на
мрежата се снабдяват с вода. Предимство
на сключената мрежа е, че водата не
застоява, както това става при разклонената
мрежа.
А.1.7.1. Разположение на
водопроводните мрежи.
Водопроводните тръби се полагат в
пътното платно на улицата на
разстояние 1-1,50 м от бордюра на
тротоара.
За да се запази водата в тръбите през
зимата от замръзване, а през лятото от
затопляне, тръбите се поставят на
дълбочина най-малко 1,50 м в земята,
мерена от горния ръб на тръбата до
терена (платното на улицата). Тръбите
обикновено следват наклона на улицата.
(терена).
А.2.1.Сградни водопроводни
системи.
Предназначението на сградните
водопроводни системи е да осигурят
достатъчно количество вода с
необходимият напор за всички
консуматори
Всяка сградна водопроводна система се
състои от:
- водопроводи
- съоръжения
- водочерпни прибори
Питейно-битовите сградни
водоснабдителни системи служат за
снабдяване на сградата с вода за
пиене, миене, пране и др.уги нужди.
Производствените
(промишлените)промишлените
предприятия.
Противопожарните водоснабдителни
системи служат за гасене на пожари в
жилищни, обществени и промишлени
сгради.
А.2.2.Сградно водопроводно
отклонение
(схема 15) Тръбопроводът който
свързва уличния водопровод със
сградната водопроводна мрежа,
арматурите и приборите се нарича
сградно отклонение. За всеки парцел се
прави отделно сградно отклонение по
норматив. Когато парцелът е голям
може да се направят няколко
отклонения
Устройство на сградното отклонение.
(схема 16)
1 - водовземна скоба, 2 - тротоарен
спирателен кран
3 – главно тръбно отклонение, 4
сграден арматурен и водомерен възел
( два спирателни крана 4,7, втория с
изпразнител, водомер 5 и възвратен
вентил 6 )
А.2.3.Дворна водопроводна мрежа/
Всякадворна водопроводна мрежа се
състои от водопроводни тръби, и
съоръжения (шахти,чешми, хидранти и
др.).
Дворните шахти
се строят за малки сгради
Шахтата е в близост до оградата на 2,0м
- 3,0м
. Изгражда се от бетон или зидария от
тухли
Със размери 80/80см и дълбочина около 10см
по-дълбоко от захранващата тръба.
ХА.0.1Х-ОТПАДА Водопроводни
тръби, видове, фасонни части и
арматури.
Изборът на вида на тръбите (чугунени,
стоманени, пластмасови и др.) зависи от
предназначението на водопровода, от
работното налягане в него, от условията
на експолатация
Канализацията се изпълнява от бетонови
тръби, PVC, полиетилен (уребрен),
стъклопласт и др. В малките населени
места в България
водопроводната мрежа е изпълнена от
етернитови тръби. Такива тръби не се
прилагат вече за изграждане на
водопроводни мрежи.
Спирателните кранове служат за
спиране и пускане на водата. Монтират
се на всяко отклонение, започващо от
главен клон. Поставят се на разстояние
300-50м един от друг. Пожарните
хидранти служат за вземане на вода от
водопроводната мрежа при гасене на
пожари или за миене на улици.
Въздушниците служат за изпускане на
събралия се в тръбата въздух
Възвратните клапи не позволяват на
водата, течаща в определена посока да
се връща обратно.
Редуктивните вентили служат за
понижаване на налягането в тръбите,
когато то надвишава допустимия
максимум (7-8atm).
Сградните водопроводни мрежи се
изппълняват от стоманени поцинковани
(галванизирани) тръби, пластмасови
тръби (полипропилен), пластмасови
тръби (трипластов полиетилен),
стоманени черни тръби за
противопожарни мрежи, медни тръби. За
канализация се ползват PVC, чугун,
полиетилен.
Тръбите се свързват с винтова резба и
фасонни части (фитинги). Фитингите са
направяни от ковък чугун ил мека стомана.
Муфа служи за съединяване на тръби с
еднакъв диаметър
Нипелчрез него се съединяват две фасонни
части с вътрешна резба или арматура с
вътрешна резба
Коляно употребяват се за отклонения от
90?.
Холендървръзка на тръби които трябва да
се демонтират
Пластмасови тръби. В момента
пластмасовите тръби намират най-широко
приложение във вътрешните водопроводни
мрежи, и особено в канализационните
инсталации.
А.3.1. Противопожарни сградни водоснабдителни системи.
Противопожарната водопроводна мрежа може да бъде:
-Самостоятелната водопроводна мрежа се захранва от
Смесената
може да има самостоятелна разпределителна мрежа /задължително склчена/ или вертикалн клонове да се отделлят от общата разпределителна мрежа.
Пожарните кранове се поставят на най-забележими и леснодпстъпни места с обслужващ радиус 20-25 м. Крановете са комплектовани с 20 м платнем маркуч навит на макара
и струйник.
А.3.2. Автоматични системи за пожарогасене.
-дренчерна инсталация;
-Спринклерна инсталация
-----------------------------------------
А.4.1. Локални и централни уредби за топла вода
Загряването на водата може да се извърши с локално разположени средстваелектрически бойлери, бойлери свързани със серпентина към готварските печки, самовари,
газови бойлери, бързи електрически нагреватели, слънчеви колектори и др. и с централни средствабързи и бавни водонагреватели свързани или не със сградни котелни
инсталации или чрез централно водоснабдяване (ТЕЦ).
Електрически бойлери. Най-често това са метални цилиндри с полусферични дъна, поцинковани или емайлирани, поставени в декоративен кожух от боядисана стоманена
ламарина.
Затоплянето на водата става с поставен в метална серпентина реотанов нагревател в среда от кварцов ситен пясък.
Прекъсването на нагряването става с термореле при t=80
Газови бойлери; печки на твърдо гориво; напорен и безнапорен самовар.
Б.6.1. Предназначение на канализацията.
Под понятието канализация се разбира
комплексът от санитарни мероприятия и
инженерни съоръжения, които обезпечават
събирането и отвеждането от територията на
населеното място
на отпадъчните води, както и тяхното
пречистване
Б.7.1. Санитарни прибори.
Санитарните помещения
Клозет. Санитарно помещение за
физиологични нужди, клозетът
оборудван е с клозетно седало, тоалетен
умивалник, биде.
Баня. Санитарно помещение са хигиенни
Б.8 Санитарни помещения по БДС
Класификация.
-самостоятелни;-комбинирани
-Едностранно обзавеждане
-Г-образно
-П-образно
Основни изисквания.
Б.9.ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВО НАЕЛ.ЕНЕРГИЯ
1.1Производството
Чрез ВЕЦ- водно електрически централи се добива около 18-20% от общото средногодишно електропроизводство в България.
Чрез ТЕЦ- топло електрически централи се добива около 35-40% от общото средногодишно електропроизводство в България. Основен топлинен източник е изгарянето на
твърди и течни горива - въглища, мазут, природен газ в специални уредби.
Чрез АЕЦ- атомна електрическа централа се добива около 44-46% от общото средногодишно електропроизводство в България. Имаме 1 АЕЦ-Козлодуй.
Б.6.2.Видове канализационни системи и
схеми.
Сградната канализация обхваща всички
прибори (мивки, клозети, вани, писоари и др.)
и канализационната мрежа (вертикалните и
хоризонталните тръби ) в сградата ,
посредством които нечистите, а понякога и
дъждовните води се отвеждат вън от нея.
Дворната канализация приема отпадъчните
дъждовни води от градините и дворовете и ги
отвеждат в уличната канализация.
Вътрешнокварталната канализация се
строи при група сгради, оформени като
вътрешен жилищен квартал. Такава
канализация имат жилищните комплекси.
Уличната канализация приема водите от
отделните парцели, сгради и квартали и ги
отвежда до приемника (река, море и др.) или
извън населеното място до пречиствателната
станция, където нечистите води се пречистват.
Канализационната мрежа на населеното място
се състои от различни канали: главен
събирателен колектор,
Събирателните канали (подколектори)
. Уличните канали , които
отвеждат в подколекторите.
Б.6.3. Канализационни схеми.
Общата схема на канализационната мрежа на
дадено населено място се определя от
конфигурацията на терена, мястото и вида на
приемника
Перпендикулярната схема има събирателни
канали, които са приблизително
перпендикулярни на хоризонталите на
приемника.
Перпендикулярната пресечена схема
събирателните канали се разполагат
перпендикулярно или косо към приемника, но
не се включват направо в него, а се вливат в
главен събирателен канал и се отвеждат до
пречиствателна станция.
Успоредната
схема има събирателни канали успоредни или
почти успоредни един спрямо друг и спрямо
приемнника.
.Б.4.1. Видове сградни канализационни
системи.
Сградните канализационни системи служат
да приемат и отвеждат отпадъчните
санитарни-битови и дъждовни води от
сградите до уличната канализационна
мрежа или до пречиствателно съоръжение
нужди, банята е оборудвана с вана или
душово корито, може и само душ
батерия, тоалетен умивалник, биде,
подов сифон.
Баня-клозет. Съдържа вана /д корито,
тоалетен умивалник, биде, клозетно
седало, сифон
Умивалници. Умивалниците са
фаянсови и чугунени
Изводите за студена и топла вода в този
случай са на височина 60см от готов под,
а за канал на 50см от готов под. Когато
на умивалника няма отвори,
смесителната батерия се монтира на
стената - конзолно, а излазите за студена
и топла вода са на височина 100-110см
от готов под, канала е отново на 50см от
готов под.
Вани.
Когато се проектира санитарното
помещение и се предвижда вана в
обзавежданрто отвора да се предвижда с
по 5см по голям и от двете страни.
Ваната има отвор за сифон, розетка с
тръба за преливане, свързана със сифона.
Смесителната батерия е на същата
страна или по дългата страна на ваната.
Те са откъм краката.
Излазите са на височина около 15см над
ваната около 80-100см от готов под.
Душови корита.
Задигането е около 20см от котата на
готовия под
Изпълняват се от пластмаса (акрил) или
полупорцелан
предвижда отводнителна тръба Ф50 по
пода на санитарното помещение.
Биде. Бидето е уред за задоволяване на
хигиенни нужди. Размерите му са 35-
42/55-70/35-40см.
Изводите за топла и студена вода са на
20см от готовия под, а извода за канал е
по средата им на 10см от пода.
Канализационната тръба е с диаметър
Ф50мм и се вкопава в стената.
Клозетното седало представлява чиния
(гърне), с размери 35-40/50-70см, високо 39-42
мм, снабдена в долния край с водно (сифонно)
затваряне.
II.10. Свободната ивица пред умивалник,
клозетно седало и биде трябва да бъде
най-малко
70см, а пред вана и душово корито 80см
II.11. Разстоянието между отворена
навътре врата и санитарен уред трябва
да бъде най-
малко 15см.
II.12. Разстоянието от оста на
умивалник, клозетно седало или биде до
съседна стена или отоплителен уред
трябва да бъде не по-малко 0т 45см.
II.14. Разстоянието от клозетно седало
или биде до външен ръб на санитарен
уред / умивалник, вана, душово корито /
трябва да бъде не по-малко от 35см.
II.17. Тоалетната полица е на височина
120-122см от пода
II.19. Бордът на лежаща или седяща вана
трябва да е на височина не повече от
65см от повърхността на пода.
II.20. Осите на излазите на водосмесител
за душ кабина или вана трябва да са на
100-102см от пода.
II.24. Височината на напорен промивен
кран е мин 110см от пода.
12. СИЛНОТОКОВИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ.
ПВ проводник с венелитова изолация.
Единичен проводник с плътно жило и
пластмасоева изолация. Полага се
задължително в гофрирана тръба и са поне 2
проводникафаза и нула.
ПВВМсъщо с венелитова изолация. Троен
проводник , свързани са чрез пластмасата.
Може да се полагат под мазилката или в
гофрирана трба. Разстоянието между кабелите
е 6-8мм (осово).
2.4 Инсталационни тръби Сега се използват
гофрирани pvc тръби с диаметър до 36мм.
Залагат се предварително в стените заедно с
разпределителните кутии. В последствие се
изтеглят кабелите.
2.5 Инсталационни арматури.
Разклонителни кутии - Изпълняват се от
пластмаса или стоманена ламарина.
Поставят се на всяко място където се
отклонява кабел (за контакт, ключ,
осветително тяло).
1.2 ПРЕНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ
Пренасянето на ел.енергия се извършва чрез далекопроводи с високо напрежение – 220
Електричеството се подава към сградите с 4 проводника – 1 за нулата и 3 за отделните фази означавани обикновенно с букви
. Консуматори ползващи мощност до 6
Консуматорите ползващи мощност над 6
-Кабелната мрежа към абонатите и системата на главното ел. табло или етажните ел.табла се устройва по две принципни схемирадиална (всички табла са в партера) и
магистрална (на всеки етаж има табло)
------------------------------------
Определяне местата на контактите и ключовете. Ключът се слага до вратата да е лесно достъпен при отваряне на височина 110-150см от пода. За
библиотеката
За кухни се предвиждат доста контакти тъй като там има най-много ел.уреди.
За детски стаи и кабинети контакти се слагат над леглата, под работната маса на височина 15 см от пода за компютър

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 мар 2020 в 20:10 студентка на 46 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на туризма, випуск 2015
01 мар 2020 в 11:06 в момента не учи на 36 години
22 яну 2020 в 20:50 ученик на 21 години от Добрич - ЕГ "Гео Милев", випуск 2018
27 дек 2019 в 10:25 в момента не учи на 44 години
21 авг 2019 в 13:24 студентка на 38 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Право, випуск 2016
25 яну 2019 в 15:19 ученик на 24 години от София - 001 АЕГ, випуск 2014
08 окт 2018 в 15:43 ученичка на 23 години от София - kkk?, випуск 2016
15 сеп 2018 в 16:30 ученичка на 26 години от София - 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт "Иван Вазов", випуск 2013
 
 
Онлайн тестове по Технически науки
Тест по микропроцесорна техника
изпитен тест по Технически науки за Студенти от 2 курс
Тест по микропроцесорна техника. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
31
67
1
14.05.2013
Тест по стандарти и системи за управление
изпитен тест по Технически науки за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по стандарти и системи за управление в Пловдивски Университет, УНСС, ВУАРР. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
27
1
1 мин
09.05.2013
» виж всички онлайн тестове по технически науки

Сградни системи и инсталации

Материал № 1151579, от 29 яну 2015
Свален: 53 пъти
Прегледан: 59 пъти
Предмет: Технически науки
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 8,420
Брой символи: 51,772

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Сградни системи и инсталации"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Калин Ангелов
преподава по Технически науки
в град София
с опит от  21 години
1 284

виж още преподаватели...
Последно видяха материала