Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
Големина на текста:
Първа Тема 1:Eтика и морал
Етиката и моралът са от термините които отдавна затворени в академичния дискурс днес имат шанс да придобият
публичност и масова употреба.Най- често етичното се свързва с институцията за правилното морално поведение с
поведение съответсващо на обществото приетото или социалния навик.Началото на етиката се свързва с
интерпретация на думата –етос-,а традиционно употребата на понятието –етика-като нов филосовски термин се
свързва с Аристотел за идентифицирането на знания за област,чиито основни понятия са същността на човека висше
благо ,,добродетел,щастието като цел и средство.Етиката обвързваме с всичко онова,което човек върши по любов или
с желание,т.е. спонтанно и без друга принуда,освен да се нагоди към реалността.Под морал разбираме всичко кооето
се върши по задължение т.е.като се подчиняваме на една норма,която възприемаме като принуда или заповед.Етиката
отговаря на въпроса Как да живея?,а моралът-Какво трябва да правя?Етиката противопоставя доброто и
лошото,докато моралът противопоставя помежду им Благото и Злото в себе си.Етиката и моралът имат различна
цел.Моралът се стреми към добродетел и се увенчава в светостта,докато етиката се стреми към щастие и се увенчава
в мъдростта.Най–често във всекидневното съзнание моралът се отъждествява с доброто, с добрия човек,с добрите
последици от постъпките с добрите намерения.Във всекидневното съзнание моралът се отъждествява с обичайно-
традиционна форма на общуване между хората,която има свои правила и норми и като такава се превръща в
ценностна сфера, необходима за общността и отделния човек.Моралната идеология на съвременното общество
предполага,че никакво благо неможе да бъде наложено на човека независимо от неговата воля.
ТЕМА:2Приложна философия.Приложна етика
Етиката най-общо може да се определи систематичен стремеж да се осмисли нашия индивидуален и обществен
нравствен опит по такъв начин ,че да се установят правилата ,които трябва да управляват поведението на хората ,да
се изработят ценностите,към които си струва да се придържаме,а също и да се възпитават такива черти на характера
на хората,каквито те е полезно да развиват в себе си.Съществуват три взаимосвързани нива на етически анализ
,общоизвестни като описателна етика ,нормативна етика и метаетика.Описателната етика изучава и описва
различните морални системи,принципи и ценности на отделни култури и общества.Нормативната етика се изгражда
върху положенията на описателната,но нейната задача е систематизиране на различни норми,правила и ценности на
моралната система на обществото,определяне на освополагащите принципи за извеждане на спецефичните морални
норми.Метаетика се нарича понякога аналитична, има работа със значението на моралните термини –добро-
,зло-,морална отговорност,-морален дълг-,както и с логиката на етическото мислене.Приложната етика дава едно
ново разбиране на проблемите на морала и в този смисъл представлява нов вид етика,нов подход към проблемите на
самата етика.И така както метаетиката се различава от традиционната нормативна етика приложна етика също се
отличава от тях.При това ,промяната в образа на етиката не се случва за сметка на различни добавени към етиката
приставки –био -метаПриложна философия Резултатите от философските постижения на дадено общество оказват
силно влияние на неговото развитие. Това е непосредствено видимо за области като етиката и политическата
философия. Изследванията и ученията на Конфуций, Авероес, Макиавели, Лок, Русо, Маркс и Мил са само някои
примери за философии, които са били определящи за държавното управление и политическите процеси в съответните
епохи и общества.Философията през вековете има силно влияние върху образователните институции и практики. През
Античността множество философи откриват свои образователни школи, най-известни от които са Академията на
Платон и Ликейонът на Аристотел. В началото на 19 век работата на Шелинг, Шлайермахер, Хумболт и Фихте става
теоретическата основа на класическия немски университет. Концепцията за прогресивното образование, най-вече чрез
философията на Джон Дюи, има значително влияние върху образователните политики през 20 век в Съединените
щати. По-късно основни принципи на прогресивното образование са доразвити във философията с деца.
ТЕМА:3 Етика на социалната работа
В развитието на етиката на социалната работа могат да се разграничат няколко основни етапа:Първият етап започва в
края на19в,когато социалната работа официално встъпва като професия .В основата на социалната работа лежи една
силна традиция на благотворителността,резултат от християнската религия , проповядваща любов към другите и лично
задължение за помощ и подкрепа на тези,които са в нужда.През този период вниманието и интереса на социалната
работа е ориентиран много повече към морала на клиента ,отколкото към морала или етиката на професията и
практикуващите.Двете най-важни опции на мисията на професията са организиране на помощта и реакция на
проклятието на бедността.Тази грижа често взема формата на заздравяване на морала на бедните.В началото на 20в
целите и ценностните ориентации на много от социалните работници променят своя адрес от безпокойството и грижата
за морала на бедните към отстоявана необходимост от радикална социална реформа,предназначена за по добро
решаване на редица социални проблеми,както тези, свързани с жилищното настаняване,здравеопазване
,хигиена,трудова заетост,бедността и образо-ванието.През втората половина на20в-вкрая на40-те и началото на 50-те
години грижата за моралните измерения на социалната работа като професиясе засилва ,макар и в друга форма.За
разлика от предишните периоди ,средата на 20в е много повече фокусиран върху морала и етиката на професията и
практикуващите я.След няколко годишни дискусии и публични дебати,делегатите на конференция на Американската
асоцияция на социалните работници през 1947г. приемат етичен кодекс.И през 1948г в Белгия е приет първия
Деонтологичен кодекс с който социалната работа официализира и признава своите собствени ценности и изважда в
употреба термина профисионална деонтология вместо профисионален морал.
ТЕМА:4Морални съждения и ценностни императиви на социалната работа
Моралните съждения са винаги нормативни съждения.Нормативните съждения са онези,които изразяват ценности.В
тях се фиксира лично предпочитание или непредпочитание на една нагласа спрямо друга,изтъква се определен
избор,приемане или неприемане на едно нещо пред друга алтернатива Пример за нормативни съждения:Мона лиза е
италианска картина.Етиката като всяко хуманитарно познание е познание за ценности.Определят ценностите като
специфично човешко.Те са най дълбокия пласт,до който достигаме,когато се стремим да определим същността на
човека.Защото човек е единствено превъзмогващо себе си същество.Специфичното човешкото е ценностното
измерение на битието,Човешкото съществуване е двойствено,защото се измерва в две измерения :Е: и ТРЯБВА ДА
Е,реалното и идеалното.Човек има идея за време с трите негови измерения и може да предпоставя бъдеще в образи
,цели и ценности.Ценностите са сферата на дължимото,светът на идеалните образи,които са закрепени в съзнанието
на културата.Ценностите се обосновават чрез императиви,а самите те се изразяват чрез нормативни
съждения.Императивът на нравствеността е категоричен,защото без да поставя в основата си като условие някакво
друго намерение ,което може да се постигне чрез известно поведение той повелява непосредствено това
поведение.Категоричния императив засяга само формата и принципа на доброто. Човешките действия са винаги
ценностно детерминирани и следователно –свързани норми. Същноста на човека може да се опише –човек
съществува в ценностен свят.Дори когато загуби неговата цялостност ,той продължава да живее с трагичната мисъл
за тази загуба.Способноста за нравствени преценки прави човека отговорно същество,субект със сводна воля.
5.Стандарти на социалната работа, свързани с клиентите
Приемане на отговорност към определени клиенти, но в рамките на мрежата от ограничения, поради
етичните претенции и на други.
Зачитане правото на клиента да има отношения на доверие, на запазване на личната тайна и конфиденциалност,
и за отговорно използване на информациятаНабирането на данни и информация трябва да съответства на
професионалната функция, както и на информираността на клиента данните как и за какво ще бъдат използвани.
Никаква информация не бива да се издава без разрешение от страна на клиента, с изключение на случаите, когато
клиентът не може да бъде отговорен, или друг може да го застраши.
Разпознаване и уважение към индивидуалните цели, отговорности, на разнообразието сред клиентите.
Професионалната услуга трябва да помага на клиентите да поемат отговорност за своите действия - в обсега на
агенцията и на социалната среда на самия клиент. Освен това трябва да помага на всички клиенти с еднаква
готовност. Където професионалната услуга не може да бъде изпълнена при такива условия, клиентите трябва да
бъдат уведомени навреме и точно, за могат да действат свободно.
Помагане на клиентите - индивид, група, общност или общество - да постигнат себереализация и максимален
потенциал в рамките на съответните права и на другите. Услугата трябва да помага на клиента той самият да
разбере и да използва професионалните взаимоотношения на социалния работник, за да може да се продължи
отстояването на желанията и интересите на клиента.
Стандарти на социалната дейност, свързани с агенции и организации
Сътрудничество с тези агенции и организации, чийто политики, процедури и опарации са насочени към адекватното
изпълнение на услугата и окуражаване на професионалната практика съответно етичните принципи на МФСР.
Отговорно изпълнение на обявените цели и функции на агенцията или организацията, допринасяйки за развитието на
здрави политики, процедури и практики, за да може да се постигнат възможно най-добрите стандарти и практики.
Запазване на оптимална отговорност към клиента, въвеждайки желани промени в политиките, процедурите и
практиките по местните канали на агенцията и организацият Ако не са постигнати необходимите поправки след
изчерпване на каналите, отправяне на уместни искания към по-висши власти или по-широка общественост.
Осигуряване на професионално обяснение пред клиента или общността за експедитивност и ефикасност, като
периодично се преоценява процеса и ресурсите за справяне с проблема.
Използване на всички възможни етични средства за да се премахне не етичната практика, когато политики, процедури и
практики са в пряк конфликт с етичните принципи на социалната дейност.
Тема:6Морална отговорност-конституиращ принцип на социалната работа
Морална отговорност:
Отговорността е белег за вменяемост на индивида, същностна човешка черта. Моралната отговорност се отнася и за
нашите действия и нашите бездействия. Пълна морална отговорност се носи тогава, когато лицето напълно съзнателно
и преднамерено е извършило, това което иска или не иска.
Има обстоятелства, в които моралната отговорност е ограничена и такива, в които е снета независимо, че е извършено
неморално действие.
Общоприетите условия, които изцяло премахват моралната отговорност са:
-незнание или неинформираност;
-неспособност за извършване на дадено действие.
Морално дължимото поведение се нуждае от свобода. Никой не може да бъде задължен за нещо, което не е зависимо
от него. Човек носи отговорност за избрано нещо, за което сам е решил, а не за което не е зависимо от него, а от
обстоятелствата.
Морално отговорното поведение зависи и от конкретните обстоятелства, в които се намира. От тази гледна точка тя
може да бъде смекчена:
-в неопределена ситуация, в която се действа;
-трудностна ситуация – например оказан е натиск на човек да пази информация, която сама по себе си може да покаже
наличието на някакви вредни последици, които се отнасят до адресата;
-минимална включеност на индивида в дадена дейност;
-сериозност на лошите последици.
ТЕМА:7Етически принципи в социалната работа –утилитаризъм,формализъм,справедливост
Най-общия подход към етиката на социалната работа е да се формулират общи етични принципи които дават насоки за
това как трябва да се действа.Като практическа дейност,социалната работа се реализира чрез взаимоотношения и
взаимодействия на социалния работник с отделни индивиди или общности.Принципите създават хомогенна среда за
социалната работа .Етическите теории, в които са изведени основните принципи,позволяват да се погледне на
моралните ситуации не само като събития ,в които участват определени субекти със свой характер ,ценности и
поведение.Етичните принципи са формулирани в различни теории на етиката. – принципът на утилитаризма,
принципът на формализма и принципът на справедливостта.Принципът на утилитаризма (от utilis – полезен) гласи, че
“дадено действие е правилно от етична гледна точка, ако общата сума от приложените крайни резултати от това
действие е по-голяма от сумата на общите резултати на всяко друго действие, което субектът би могъл да извърши
вместо него”. Според утилитарния принцип при извършването и оценяването на дадени постъпки, винаги трябва да се
извърши следното:
1.Да се определят какви са другите алтернативни действия;
2.За всяко действие да се определи пряката и косвена печалба и загуба;
3.Като етично приемливо поведение да се приеме тази алтернатива, която води до най-голяма сума от полезни ефекти.
Принципът на формализма е известен и като принцип на универсализма. Това е принцип за правата на човека. В
етиката “правото е система от норми, която осигурява съвместен живот на хората, на основа на личната свобода и
минимум наказания за нарушаването им”.
Приципът на справедливостта е изискване за съответствие между деяние и възмездие, между право и задължение,
между вложено и придобито. Справедливостта е древен идеал в соцално-политическите доктрини. В този аспект са
познати различни разбирания за справедливостта като:
-Справедливостта като равенство, съгласно което се пледира за равно разпределение на благата и вредите между
всички хора в групата или обществото;
-Справедливостта според участието и приноса на всеки;
ТЕМА:8Етичното поведение в социалните структоури
Коректно държание и поводение - В рамките на своята професионална дейност и работа социалният работник
трябва да поддържа високи стандарти на професионално поведение.
1. Индивидуалното поведение на социалния работник е лична работа както на всеки друг човек, освен когато това
поведение компроментира изпълнението на професионалните отговорности и задачи.
2. Социалният работник не траябва да участва, оправдава или да бъде свързван с безчестни дейности, измами и
подобни некоректни неща.
3. Социалният работник трябва ясно да се разграничава от изявления и дейности направени като обикновен човек и
като представител на професията „социален работник", организация или група.
Компетентност и професионално развитие - Социалният работник трябва да се старае да постигне и поддържа
висок професионализъм при изпълнение на своите професионални задачи и функци.
1. Социалният работник трябва да приема задачи и да поема отговорности само при наличие на съответната
компетентност или възможността на придобиване на такава.
2. Социалният работник не трябва да дава погрешна информация за своята квалификация, образование, опит или
връзки и контакти.
3. Социалният работник не трябва да позволява нейните или неговите лични проблеми, психическо изтощение или
проблеми в областа на душевното здраве да се отразяват на професионалната преценка, изпълнението и рискуването
на най-доброто на тези за които социалният работник носи професионална отговорност.
4. Социалният работник, чиито лични проблеми, психическо изтощение или проблеми в областа на душевното здраве
се отразяват в професионалната оценка и работа, трябва незабавно да потърси консултации и да предприеме
съответните възстановителни действия като потърси професионална помощ, да прекъсне временно практикуването на
своята професия, както и да предприеме всички необходими действия, за да защити своите клиенти и другите.
Честност и почтенност - Социалният работник трябва да действа в съответствие на най-високите стандарти на
професионална честност и почтенност и безпристрасност:
1. Социалният работник траябва да бъде нащрек и да устоява на влиянията и натиска които се намесват и появяват
при изпълнение на професионалната си дейност, както са необходими и професионални и безпристрастни преценки
при изпълнение на своята професионална работа;
ТЕМА:9Моралните конфликти-теории,механизми за справяне
Конфликтите са част от живота на хората. Всеки ден в работата, в училище или в семейството би могъл да се
породи конфликт. Най – често срещаните конфликти обаче са на работното ни място, може би поради факта, че дори в
най-сплотения колектив има доза конкуренция. Както в целия свят, така и в България социалните конфликти са
реалност. Но заедно с това тяхното проявление в отделните страни е различно, благодарение на различния начин на
живот, степен на икономическо развитие, народностната психология и много други фактори, които правят всеки
проблем специфичен за отделната държава.
Но както всичко останало така и конфликтите имат своя начин за разрешаване. Административната култура и етика ни
дава няколко начина за разрешаване на моралните конфликти.В социологията са се утвърдили две схващания за
същността и ролята на конфликтите в обществото:1. Плуралистична теория. Според нея институционализираните
конфликти най често се разглежда като потвърждение на доброто здраве на обществото, белег за демократизма му.
Приема се, че плуралистичното общество е съвкупност от конкуриращи се интереси и в него съществуват правила,
които позволяват да се изразят и разрешават конфликтите и да се предпазва обществото от възможността която и да е
заинтересована група винаги да доминира по всички спорни проблеми, като по този начин нараства възможността на
индивида гражданин да бъде свободен участник в общностите и в обществото като цяло. Тази теория обосновава
тезата, че обществото, което дава редовно израз на своите икономически, политически и социални конфликти, има по
голяма вероятност да бъде свободно общество. Теория за консенсуса. Представителите й разглеждат конфликтите в
обществото като нещо временно и отрицателно, като симптом за някакъв недостатък в социалната организация или
като липса на съгласие за основни ценности в обществото. Според теорията за консенсуса всеки конфликт е опит за
упражняване на власт, но не всеки опит за упражняване на власт включват и предполагат конфликти.
Механизми за справяне с конфликти
Според Уолтън и Маккерси разрешаването на противоречието като процес може да протече в три основни
разновидности:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Етика и право

Етиката и моралът са от термините, които отдавна затворени в академичния дискурс днес имат шанс да придобият публичност и масова употреба. Най-често етичното се свързва с институцията за правилното морално поведение с поведение съответсващо на...
Изпратен от:
web15
на 2015-01-28
Добавен в:
Общи материали
по Етика
Статистика:
21 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Общи материали по Етика за Неучащи несваляни с 5 страници Други от Неучащи
 
 
Онлайн тестове по Етика
Тест по етика и право за 10-ти клас
изходен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът е върху учебното съдържание по етика и право за 10-ти клас. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
13
784
1
07.03.2013
Тест по етика за 10-ти клас
изпитен тест по Етика за Ученици от 10 клас
Тестът обхваща учебния материал, изучаван по етика в средното училище. Състои се от 15 въпроса, като някои от тях имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
15
357
1
21.08.2013
» виж всички онлайн тестове по етика

Етика и право

Материал № 1151040, от 28 яну 2015
Свален: 21 пъти
Прегледан: 36 пъти
Предмет: Етика, Философия
Тип: Общ материал
Брой страници: 5
Брой думи: 3,209
Брой символи: 20,883

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Етика и право"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Павлина Костадинова
преподава по Етика
в град София
с опит от  20 години
491

Павлин Славов
преподава по Етика
в град Благоевград
с опит от  12 години
437

виж още преподаватели...
Последно видяха материала