Големина на текста:
Съвременното семействомодели и динамика
Въведение
Семейството, като форма на съвместно съжителство, съществува още от дълбока древност.
Неговата поява, същност, функции и значение са били в центъра на вниманието на редица
изследователи - социолози, философи, етнографи и психолози. Независимо от множеството
трансформации, които претърпява и в съвременните условия, за преобладаващата част от
членовете на обществото, семейството продължава да бъде една от основните социални групи, в
която са включени, и която активно влияе на формирането им като личности.Семейството се
явява важен компонент в структура на всяко общество и изпълнява множество социални функции.
То е групата, в която се осъществява първичната социализация и възпитание на децата, а също и в
значителна степен се реализират грижите за възрастните и нетрудоспособните членове на
обществото. В икономически аспект семейството е основна потребителска единица и е
ангажирано с ежедневната организация на бита на отделния индивид.
През последните години интересът към проблемите на семейството значително нарасна. Това
се дължи както на общия ход на социалното развитие, така и на известно подценяване и
недостатъчна разработка на тези проблеми в миналото. Но в по-голяма степен този интерес е
следствие от някои общи тенденции на развитието, свързани с централизацията на социалния
живот, с централизацията на неговата организация, с едно явление, което може да се
характеризира катосвръхорганизацияна живота. И като че ли една естествена реакция на тези и
подобни явления е засилващият се интерес към такава специфична малка; група, каквато е
семейството, стремежът да се потърси и решение на редица проблеми.
Интересът към проблемите на семейството обаче се определя в демократическите страни и
от други фактори - включително от необходимостта да се осветли въпросът, как и доколко
революционните социално-икономически изменения у насее отразиха върху семейството, как и
доколко демократичният начин на живот влияе върху измененията в семейството. Успехът на
големите революционни обществени промени; се определя в последна сметка от това, доколко те
са навлезли в най-традиционните институции на обществото, доколко са съумели да ги
преобразуват в духа и насоките на своите идеали, доколко са могли да ги приведат в съответствие
с изградения от тях начин на живот. Измененията в структурата, функциите, ценностната
ориентация, връзките с обществото и поведението на българското семейство, както и в системата
1
на взаимоотношенията между неговите членове са ярък белег за социалните постижения на
нашата революция. Това определя и актуалността на темата.
Изложение
Социологията на семейството се занимава с отношенията на личността и обществото, със
социалния тип в общуването на човека. Човек не е продукт само на биологическия си вид, но и
резултат от формиралия се социогенезис. В комплекса от процеси като мислене, труд и общуване
се заражда социогенезиса на човека. В процеса на взаимодействие на хора се формира нова среда,
социална по природа, която усилва влиянието си върху формирането на човека. Достигайки до
равнището на общество, тази социална среда започва да формира човека като личност и
индивидуалност. Понятието индивид отразява биологичните качества на човека, които нямат
повторение в света. Индивидът се характеризира с природни заложби, свързани с неговата
рационална и емоционална характеристика. Именно те се развиват от обществото и се превръщат в
способности /социални свойства на човека, изразяващи неговата социална, а не физическа сила.
Индивидите обаче не могат да овладеят своето положение без връзка помежду си, без
установяване на междуличностни и обществени отношения. Човек не може да живее без другите
хора. Това е така, защото човек си служи с вещи, произведени от цялото общество. Във всяка вещ
по този начин е събрана силата на обществото. Притежавайки я, ползвайки я, всеки човек
придобива и действа с обществена сила. Трудът става най- здравата връзка между хората, основа
на обществените им отношения. Биологичното и социалното у човека съществуват не едно до
друго, а едно в друго, проявяват се едно чрез друго, в интегративен процес.
Институциятасемействоот социологическа гледна точка е определена сфера на социални
отношения, както и обществен орган, установени юридически и морално. Извършва определени
дейности по създаването на материални и духовни блага по обслужването на хората при
задоволяването на потребностите им по образованието и възпитанието на подрастващите, по
управлението на обществото и т.н. Институцията включва:
определен брой хора, като броят варира в много широки граници;
социални вещи от един или друг вид;
дадена съвкупност от социални предписания, норми и правила, като те могат да бъдат
писани и написани, които регламентират изпълнението на функциите на социалната институция,
нейното поведение и работата на хората в нея.
Тези норми обединяват хората в общности, като тези общности могат да бъдат различни.
Между хората в социалната институция съществуват отношения на координация и
субординация /съподчиненост/ съобразно конкретната система от социални роли. Всяка
2
обществена организация е социална институция, но не всяка социална институция притежава
социалните форми на обществена организация. Заедно с напредъка на обществото се увеличава
броят и разнообразието на социалните институции. Този процес отговаря на увеличението, а и на
разнообразието на обществените потребности, доколкото социалната институция е средство за
задоволяване на определена потребност /например образованието и възпитанието в по- предходни
времена се е осъществявало в семейството и едва по-късно се създава като институция, друг
пример е здравеопазването/. Превръщането на едно явление, общност, факт в социална институция
е процес на институционализация. Същевременно в хода на обществения живот някои социални
институции отмират или се преобразуват след отпадането на социални потребности. По този начин
в институционалната структура на обществото, включваща съвкупността от всички институции на
даден етап, се извършват постоянни изменения. Най- често социалната институция се разглежда
като социална организация, имаща продължителна регулативна функция в обществото с
дефинирана система от роли. Социалните институции са както отделните единици /семейство,
училище, църква/, така и цялостни структурни образувания /държавата, армията/. Редом с
организацията като тип общност, под социална институция често се разбира и определени
социално значими факти и форми на груповото поведение и масовото съзнание - вярвания, обичаи,
традиции. Тоест, социалната институция е сложна съвкупност от ценности, норми и представи,
споделяни от определена група или общност. Институционали-зацията прави дадена дейност,
поведение и взаимодействие по-предсказуеми на основата на съответни норми, ценности и
правила. Внася се по-голяма организираност, увеличава се ефективността на дейността.
Съществуват и определени санкции, възнаграждаващи или наказващи спазването на системата от
институционални норми в дадената държава или общество в процеса на историческо развитие на
семейството като вид договор или вид институция
1
.
Като всяка друга институция, в процеса на развитие на обществото, семейството също се
променя. В съвременните условия, в световен мащаб се наблюдават процеси на изменение на
семейно-брачните отношения в посока на снижаване на раждаемостта, ръст на разводите,
увеличаване броя на самотните хора, които дават основание на някои учени да характеризират
днешното състояние на семейството като кризисно. Все по-често се проявяват затруднения в
неговото нормално функциониране, което налага вниманието на социалните работници да е
насочено към този обект на социална дейност и към решаване на проблеми му, свързани с
безработица, жилищни и здравни потребности, бедност, конфликти, прояви на девиантно
поведение и др.
1
Макавеева, Люба Ал.; Българското семейство: Етно-соц. аспекти / Люба Макавеева. - София: БАН, 2010; стр. 33-35
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 мар 2016 в 14:15 студент на 31 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - икономика и бизнес, випуск 2017
 
 

Съвременното семейство – модели и динамика

Материал № 1149385, от 23 яну 2015
Свален: 0 пъти
Прегледан: 167 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 27
Брой думи: 9,309
Брой символи: 59,630
Цена: 13.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала