Големина на текста:
Банкова сметка като основа на безналични плащания
/Тема 6/
Банковата сметка се използва от клиентите за съхранение на пари и за извършване на
плащания. Всяко местно или чуждестранно физическо или юридическо лице може в избрана
от него банка да открива и води банкови сметки.
Значението на тази услуга е свързано с акумулирането на свободните парични
средства в икономиката, намаляване на излишните налични пари в обръщението, възможност
на преразпределение на вложените в банките пари в сфери, където те са необходими,
сигуност на спестяванията, възможност за увеличаване скоростта на движение на парите в
обръщение и др.
Видове банкови сметки
Законово регламентираните банкови сметки, които може да се разкриват в
търговските банки в България от физически и юридически лица са:
-Разплащателни сметки- използват се за съхранение на пари, които са платими на
клиента и могат да бъдат изтегление в брой или да се използват за плащания, без да е
необходимо банката да бъде предизвестена за това.
-Депозитни сметки- използват се за съхранение на пари и са платими с определен срок
за предизвестие или при други условия за плащане, предварително определени с
договор. Те се разкриват най- често при откриване на срочни депозити (седмични,
месечни, годишни).
-Сметки на разпоредители с бюджетни ведомства (бюджетни)- откриват се за
съхранение на пари на разпоредителите с бюджетни средства и пари, отпуснати от
бюджета на други лица.
-Спестовни сметки- в тях се съхраняват пари на граждани срещу издаване на
спестовна книжка или друг документ, съдържащ идентични данни.
-Набирателни сметки- използва се за съхранение на пари, предоставени за
разпореждане на клиента на банката от негово поделение, не обособено като
самостоятелно лице, ли за учредяване на юридически лице.
-Акредитивна сметка- в тях се бликират средства, когато има договорено плащане с
акредитив за погасяване на задължение на клиента към трето лице, като плащането се
извършва про изпълнение на условията, постевени при откриването на акредитива.
-Ликвидационни сметки- в тях се съхраняват пари на лица, които са обявени в
ликвидация.
-Особени сметки- в тези сметки се съхраняват сметки на лица, за които е открито
производтсво по несъстоятелност.
Банките могат да откриват на клиенти и други видове сметки, които се обслужват при
определени условия (заемни, картови, чекови).
Откриване на банкова сметка
Банковата сметка се открива по желание на клиента, който подава в избраната
от него банка искане.
Към искането от фирмите за откриване на сметка се прилагат следните
документи:
-Спесимен от подписите на лицата, които имат право да разпореждат със средствата по
сметката от името на титуляра на сметкта;
-Акт, скойто са оправомощени лицата, имащи право да се разпореждат с парите по
сметката;
1
-Удостоверение за регистрация на лицето, откриващо сметката;
-Извлечение от учредителния акт на лицето, което открива сметката, удостоверение за
регистрация по БУЛСТАТ;
-Удостоверение за данъчна регистрация.
При откриване на сметка на физическо лице, към искането си гражданите
предоставят лични документи и декларират пред служител на банката, че са запознати
с условията на банката за откриването, воденето и закриването на банкови сметки.
След предоставяне на документите, банката преценява и взема решение по
искането за откриване на сметката, като при отказ, тя не е длъжна да мотивира
своето решение. Сметката се открива след сключване на договор.
Допълнителни, изискуеми документи за откриване на банкова сметка
Според юридическия статут Документи
ЕТ- едноличен търговец Те представят всички документи, свързани с
регистрацията на фирмата и вписването й в
търговския регистър
Търговски дружества
-Списък с имената и адресите на
съдружниците, които носят солидарна
отговорност при извършване на транзакциите.
-Протокол с решение за откриване на
банкова сметка, където се уведомяват и
лицата, на които ще бъдат предоставени права
за разпореждане със средствата по сметката.
-Дружествени договори,
-Устави,
-Договри за управление,
-Търговски сертификати и др.
Организации с идеална цел
-Копие от устава на организацията
-Правилник за дейността
-Договор за управление на организацията
Граждани
-Лични данни (име, адрес, професия и др.)
-Образец на подписа им (При
разплащателните, картови, депозитни,
спестовни сметки, техният подпис се съдържа
в договор и банките не изискват отделни
спесимени.)
Общи сметки (роднински връзки или
икономически, свързани лица)
-Подписи от титулярите, носещи
солидарна отговорност при опериране със
средствата по общата сметка.
2
Особености при откриване, водене и закриване на отделните видове
банкови сметки
Видове сметки и
цели за ползване
Особености при
откриване на
сметката
Опериране със
средствата
Закриване на
сметката
Разплащателна
Използване за
безсрочно
съхранение на пари,
безкасови плащания,
възможност за
ползване на кредит,
извършване на
инкасови операции,
получаване на
банкови операции,
сключване на
валутни сделки при
по- изгодни валутни
курсове, ползване
на пакети от
банкови услуги.
Разкрива се за юридически
и физически лица, срещу
представяне на искане за
откриване на банкова
сметка и съответните
съпътстващи документи в
зависимост от статута на
клиента. Банката може да
изисква и др. Документи
освен тези, които са
определени нормативно
например за актуално
състояние на фирма,
финасовото и платежно
състояние на клиентите.
Транзакциите се извърщват
незабавно, без предизвестие
срещу платежни документи, до
размера на авоарите по
банковата сметка или
разрешения овърдрафт. За
обслужване на сметка и
извържване на транзакциите се
начисляват такси, комисиони и
лихви за ползване на кредита
съобразно тарифата на
банката. Олихвяването се
извържва годишно.
Закриването се
извършва по
искане на
титуляра или
банката, като се
изпълняват
съответните
нормативни
изисквания.
Депозитна
Използва се за
съхранение на пари
при разкриване на
депозити за
определен срок от
време. В тези
сметки се депозират
свободни парични
средства на
клиенти, в момента,
за които не е
планирано как да
бъдат използвани.
Целта за влагането
им в банка е да бъде
намален риска от
обезценяване,
свързано с
намаляване
покупателната сила
на парите, поради
инфлационните
процеси и
получаване на по-
висока лихва.
Окрива се за физически и
юридически лица като
процедурата не се
различава от тази на
разплащателната сметка, с
изключени на това, че при
нейното откриване
повечето банки изискват
сведения за финансовото
състояние на клиента.
Средствата по сметката могат
да се теглят и преди
договорения срок, но при
нарушаване на договора
клиента носи съответните
санкции. При нарушаване на
договора, клиентът трябва да
подпише декларация, в която
декларира, че добровилно
нарушил условията на
договора и е съгласен да
заплати дължимите такси,
комисиони и наказателни
лихви. За фирмите банките
разработват депозитни
продукти, които позволяват да
се внасят пари и да се ползват
част от депозита без да се
нарушават условията на
договора.
В зависимост от
условията на
договора,
сметките се
закриват с
изтичане на срока
или по искане на
клиента, ако
договорът се
поднивява
автоматично с
изтичане на срока
записан в него.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 дек 2019 в 12:26 студент на 23 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Международни финанси, випуск 2022
20 май 2018 в 15:22 студент на 35 години от София - Нов български университет, факулетет - Юридически факултет, специалност - Право
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
1 мин
28.10.2014
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Ученици от 11 клас
Тестът обхваща част от учебния материал, задължителна подготовка в 11-ти клас. Има въпроси, свързани с видовете плащания, операции на банките и други. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
4
1
3 мин
09.10.2019
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банкова сметка

Материал № 1148650, от 21 яну 2015
Свален: 10 пъти
Прегледан: 13 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 2,721
Брой символи: 16,271

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банкова сметка"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала