Големина на текста:
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с
увреждания 2008-2015 г.
Законът за защита срещу дискриминацията доразвива конституционния принцип за забрана
на дискриминацията и равенство пред закона, съдържащ се в член 6 от Конституцията на
Република България, като въвежда механизми за неговото прилагане на практика.
Целта на закона е да се осигури на всички лица (включително и хората с увреждания)
правото на равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите за участие
в обществения живот. В закона се дефинират пряката и непряка дискриминация,
преследването (виктимизация), подбуждането към дискриминация, тормоза, сексуалния
тормоз и расовата сегрегация. Предвидени са редица изключения, при които различното
третиране на лица не се счита за дискриминация. Не се считат за дискриминация и
специалните мерки в полза на лица или групи, с цел изравняване на възможностите им,
докато тези мерки са необходими.
Законът за защита срещу дискриминация съдържа изрична разпоредба, с която се
задължава работодателя да пригоди работното място към нуждите на лице с увреждания
при неговото наемане или когато увреждането на лицето настъпи след наемането му на
работа, освен когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно
работодателя.
Особено важно значение има фактът, че броят на децата в специалните училища
намалява. През 2001/2002 учебна година учениците в специалните училища са 17 563, а
през учебната 2006/2007 г. 9532.
Необходимо е образователната политика да е насочена, от една страна, към намаляване
на броя на специалните училища и увеличаване на броя на интегрираните деца със
специални образователни потребности, а от друга - към определяне на нови функции
на онези специални училища, които ще продължат да съществуват, насочени към
обучение на деца с тежки и с множество увреждания и към подпомагане на
включващото обучение – методически и със съответните специалисти.
Освен достъп до качествено образование хората с увреждания трябва да получат и
възможност за трудова реализация в рамките на свободния пазар на работна ръка. Това
е един от най-важните фактори за тяхната интеграция и самостоятелност.
В Кодекса на труда е предвидено работодателите, които имат повече от 50 работници и
служители трябва да определят ежегодно работни места, подходящи за хора с намалена
работоспособност в размер от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и
служителите. Практиката обаче показва, че работодателите не изпълняват тази
разпоредба. По данни на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” през
2007 г. са констатирани 244 нарушения, свързани с неизпълнение на разпоредбата на
чл. 315 от Кодекса на труда.
Законът за интеграция на хората с увреждания, в раздела “Трудова заетост”, урежда
правото на труд на хората с увреждания в интегрирана работна среда, както и правата и
задълженията на работодателите. Създадени са условия в трите форми на заетост: в
обичайна среда, в специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, в
развитие на собствен бизнес. Министерският съвет ежегодно определя списък на стоки
и услуги, чието производство се възлага на специализираните предприятия и
кооперации. На тях ежегодно се отпускат субсидии по защитени проекти и програми.
Субсидират се и 30 на сто от дължимите осигурителни вноски.
Стратегическа цел:
ІІ. Гарантиран достъп до качествено образование за всяко дете с
увреждане
1
.
Оперативни цели:
1. Всички деца с увреждания в предучилищна и училищна възраст да
бъдат обхванати от образователната система.
2. Общообразователните училища и детските градини да станат
архитектурно, информационно и комуникативно достъпни за всички
деца с увреждания.
3. Осигурявяне на условия за развитие и интегрирано обучение в
областта на науката, изкуството, спорта и др. на децата с увреждания.
Създаване на система за издирване и осигуряване на подкрепа за
талантливите деца с увреждания.
4. Подобряване качеството на специалното образование и разширяване
на услугите, които се предлагат в съответните учебни заведения.
Дейности:
1.Изграждане на достъпна архитектурна среда в детските градини и
училищата, като на първо време се осигури поне по едно учебно
заведение във всеки квартал.
2.Създаване на възможности за децата с множествени увреждания и с
психични проблеми да участват в процеса на образование, обучение и
социализация от най-ранна възраст, за предпочитане в детските и
общообразователните учебни заведения. За обучението им да бъдат
осигурени достатъчно щатни педагози с различна специализация,
медицински и обслужващ персонал.
3.Извършване на оценка на индивидуалното развитие и образователните
потребности на децата в помощните училища и пренасочване на децата
с увреждания към общообразователните училища.
4.Създаване на подкрепяща среда и прилагане на индивидуален подход
към децата с увреждания в общообразователните училища.
1
Отнася се до образованието в предучилищна и училищна възраст.
5.За всяко дете с увреждане в общообразователното училище да се
разработва индивидуален план на обучение с участието на
мултидисциплинарен екип от специалисти в състав съобразно
състоянието на детето и с участието на родител.
6.Усъвършенстване на системата за оценка на знанията на учениците с
увреждания.
7.Към общините да се разкрият ресурсни центрове, като се използва
свободният сграден фонд. Да се определи статутът на ресурсните
учители. Специалните училища да осъществяват дейност като центрове
за ресурсно подпомагане за: ранно въздействие и интегрирано обучение
на деца и ученици в детска, предучилищна и училищна възраст;
консултиране и обучение на родители на деца и ученици с увреждания;
консултиране на учители в детските градини и училищата, в които са
интегрирани деца и ученици с увреждания.
8.Включване на деца с увреждания в интегрирани форми на извънкласни
занимания и дейности - кръжоци, клубове по интереси и др.,
провеждани в училища, читалища, дневни интеграционни центрове и т.
н. Създаване на групи по трудотерапия, музико- и арттерапия за деца с
увреждания към центровете за работа с деца.
9.Осигуряване от обществените библиотеки на достъп до информация
(литература, фонограми, аудиовизуални средства и др.) за децата с
увреждания.
10.Насърчаване на творческите изяви на талантливи деца с увреждания
чрез съвместни прояви с ученици от училищата по изкуствата
(конкурси, състезания, олимпиади и др.) и с подкрепата на творческите
съюзи на художници, музиканти, артисти и др., на музеи, галерии и др.
културни институти.
11.Разработване на нормативен акт, който да урежда реда за подпомагане
на образованието на талантливи деца с увреждания поради
необходимостта от осигуряване на допълнителни условия и финансови
средства.
12.Актуализиране на образователните програми по специална педагогика с
цел подготовката на кадри с различен профил (според вида на
уврежданието) и насърчаване на студенти доброволци за работа с деца
с увреждания.
13.Педагогическите кадри да преминат през основен курс на обучение и
периодични курсове за квалификация с цел да усвоят необходимите
знания и умения за работа с деца с различни увреждания в масовото
училище.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 юни 2021 в 08:52 в момента не учи на 32 години
20 мар 2021 в 17:08 потребител
01 фев 2021 в 10:15 студент на 43 години от Габрово - ТУ Габрово, факулетет - С, специалност - Социални дейносто, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Кариерно развитие

25 мар 2008
·
309
·
16
·
2,826
·
284

Модул - упражнения по теория и информация на карирното развитие.
 

Отдел "Закрила на детето"

29 яну 2009
·
911
·
8
·
1,733
·
999
·
1

Организация и дейност на Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане".
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
683
·
6
·
949
·
513
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Корпоративно социална отговорност

12 фев 2008
·
345
·
8
·
2,256
·
160

Съществуват много мнения за отношението между успешния бизнес и общественото благополучие. Според някои, двете не са свързани и за постигането им трябва да се работи отделно.
 

Прилагане на политика по заетостта за постигне на пълна заетост

25 мар 2008
·
223
·
11
·
1,772
·
123

Прилагане на политика по заетостта за постигне на пълна заетост, подобряване на качеството и производителността на труда и засилване на социалната и териториалната кохезия.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Осигурителни отношения
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 1 курс
Тест по социална политика, съдържащ 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
21
33
1
4 мин
27.02.2015
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания

Материал № 114638, от 19 мар 2008
Свален: 419 пъти
Прегледан: 191 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Общ материал
Брой страници: 7
Брой думи: 1,477
Брой символи: 13,738

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стратегия за осигуряване на равни възможности н ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения