Големина на текста:
Резюме:
Семейството, като специфична социална среда изпълнява определени функции по
изграждане и насочване на личността, за самоопределяне във връзка с процеса на
общуване и изпълняваните семейни роли. Семейната среда и взаимоотношенията в
семейството влияят на емоционалната стабилност, адаптацията и възприятията на
индивидите за околната среда
Тази значимост на семейството като основна социална единица и среда за
формиране на личността на е и причината за е нарастващия интерес към проблемите
изграждането и функционирането на семейството. В тази връзка, основния
изследователският проблем, който ще бъде фокуса на настоящата разработка са
междуличностните взаимоотношения в семейството и тяхната динамика, в това число
изпълняваните семейните роли и стереотипи, интимността и семейните конфликти.
Основната цел, на разработката е идентифицирането на факторите, които
оказват влияние върху взаимоотношенията между членовете на семейството,
качеството на семейния живот и чувството за емоционална удовлетвореност на
членовете.
Изследователските методи, използвани за набиране и анализ на релевантна
информация са анкетния метод и метода на интервюто
Резултатите от проведените изследвания, в обобщен вид могат да бъдат сведени
до следните заключения:
По отношение на интерпретацията на постигнатите резултати, може да бъдат
направени следните обобщения:
Ключовите фактори за постигане на хармонични семейни взаимоотношения са:
По отношение на взаимоотношенията между партньорите:
? Любов, уважение и равнопоставеност между партньорите;
? Интимни взаимоотношения;
? Наличието на споделени цели и ценности;
? Деца и общите усилия за тях;
По отношение факторите от външната среда:
? Материално благополучие на семейството;
? Социално-икономически статус;
1
? Семеен бит и уют;
I. Въведение:
Семейството е първата възпитателна среда за индивидите, както от
хронологическа гледна точка, така и по степен на важност. То е едно микрообщество,
което дава знания и ценности, необходими интеграцията на личността в глобалното
социално пространство.
Изследването на семейството извън неговите социални спецификации е
невъзможно. То е социален феномен, то живее в даден географски и икономически
контекст (хабитус, начин на живот), както и културен контекст (институции, наука,
морал, вярвания) и изработва своя специфична система от ценности.
Типологията на семейните конфликти е твърде пространна (Иванов 1996). Най-
популярните класификации са следните:
1. Класификация на В. А. Сисенко:
- Конфликти на основата на неудовлетворени потребности: сексуални -
понижена сексуалност на единия съпруг, несъвпадение на ритъма и цикъла на либидото,
неграмотност, импотенция, фригидност, болести, преумора, мигрена; засягане на
ценността на собственото Аз - нарушаване на достойнството, пренебрежение,
неуважение, обиди, оскърбления, постоянна критика; неудовлетворена потребност от
положителни емоции - отсъствие на ласки, нежност, грижа, внимание, разбиране;
финансови разногласия; хипертрофирани потребности и пороци; неудовлетворени
потребности от жилище, дрехи, битови удобства; отказване от взаимопомощ и
кооперация на труда; различни потребности, свързани със свободното време и отдиха.
- Конфликти, в основата на които са недостатъци и дефекти на възпитанието,
характера и нравственото развитие.
Конфликти, възникващи на основата на несъгласие за взаимните права и
задължения, разделение на труда в семейството, грижа за децата.
2. Класификация на Кристофър Муур:
- Конфликти, породени от интереси или нужди: субстантивни, процесуални,
психологически, креативни.
- Информационни конфликти: липса на информация, дезинформация, различия в
гледищата и преценката за конфликта.
2
Структурни конфликти: нееднакво разпределение на ресурси, собственост и
контрол върху тях; пространствени ограничения; времеви ограничения; нееднаква власт
и авторитет.
- Ценностни конфликти: на базата на различия в религия, идеология, жизнен
стандарт, начин на живот; на базата на различия в критериите да интерпретиране и
оценяване на идеи, поведение, информация; специфика на ценностите в затворени
общности.
- Комуникационни конфликти: обременено общуване; неадекватно възприемане
на позиции, стереотипи, презумпции, подозрения, проекции; скрито или открито
бламиране; повтарящо се негативно поведение.
3. Класификация на конфликтите в семейството (Мортън Дойч, С.В.Ковалев и
др.):
- истински конфликт: съществува обективно и се възприема адекватно;
- условен (случаен) конфликт: лесно разрешим, но това не се осъзнава;
- смесен конфликт: зад явния конфликт се крие друг; конфликт по
недоразумение; латентен конфликт;
- лъжлив (въображаем) конфликт: поради грешки във възприятието;
- пренесен конфликт; конфликт на двойното отбягване: избор на по-малкото зло;
- конфликт за роли;
- конфликт за контрол на средствата;
- конфликт за поведение един спрямо друг;
- конфликт по отношение на трети;
- конфликт поради различни нормативни представи;
- конфликт поради различно възприемане на фактите;
- кланов конфликт.
4. Типове конфликтуващи семейства (също и етапи от развитието на семейния
конфликт) по Т.М.Мишина:
- “Съперничество” - най-често през първите 5-6 години. Характеризира се с чести
караници последвани от обяснения. Тематиката на конфликтите е ограничена -
взаимоотношения, роли, роднини и др. Основните поводи за конфликти също са
стандартни - бременност, раждане, контакт с роднините. Главното им съдържание -
отсъствие на взаимно съгласие за нормите на поведение.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
22 фев 2019 в 17:11 студент на 36 години от София - ПУ Паисий Хилендарски, специалност - Психология, випуск 2017
 
 

Семейството като специфична социална среда

Материал № 1146072, от 14 яну 2015
Свален: 2 пъти
Прегледан: 103 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 17
Брой думи: 4,224
Брой символи: 26,680
Цена: 7.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала