Големина на текста:
1.Функционално
предназначение на ТСА.
Понятието ТСА обхваща уреди
устройства и системи за получаване,
предаване, преработка, съхранение
и използване на инф. предназначена
за изграждане на с-ми за
автоматизация. В зависимост от
предназначението ТСА биват:
-средства за получаване на инф. за
състоянието на техн.прцес
(датчици)
-средства за преобразуване и
предаване на инф. такива са
ареообразуватели, канали за връзка,
шифратори и дешифратори
-средства за обработка и съхранение
на инф. (самопишещи уреди,
регулатори и др.)
-изпълнителни у-ва чрез които се
въздейства в/у технологичния
процес, усилватели на мощност,
изпълнителните механизми,
регулиращите органи.
Според вида на източника ТСА се
делят на :
-ел.ТСА основни техни х-ки и
предимства са:Високото
бързодействие голяма
чувствителност, висока точност на
работа, ел. сигнали лесно се
предават на големи разстояния,
имат малки габарити и чрез тях
могат да се реализират сложни
закони. Поради тези си предимства
те намират най широко приложение
в практиката.
-Пневматични ТСА (енергиен
източник е сгъстен въздух). Основни
предимства са простата
конструкция, пожаро и взриво
безопасни.
-Хидравлични ТСА (захранваш
източник е флуид) Главно
предимствопри едни и същи
габарити се постига мах. мощност.
-Комбинирани(ел-пневматични и ел-
хидравлични и др.)
Ел. и хидравлични ТСА в
зависимост от вида на
управляващия сигнал биват
аналогови и дискретни.
Дискретните от своя страна биват
импулсни и цифрови.
Принцип на изграждането на ТСА:
1.Апаратен- апаратите имат много
функционална конструкция. При
тях конструктивно са обединени у-
ва != ф-ии: измервателно, задаващо,
регулиращо, показващо и
регулиращо у-ва. 2-ри принцип-
блоков при него изграждането става
чрез обединение на еднофункц.
Блокове. 3. Унитарен тук се
използват блокове с универсално
предназначение от типа на
интегратори, дешифратори,
унифициращи преобразуватели и др.
характерно за този принцип е че се
работи унифицирани сигнали
т.е.сигнали дешифрирани в
определен интервал. Основни
изисквания към ТСА: Надеждност
на работа, точност, икономическа
ефективност, изискване за проста
експлоатация и обслужване,
универсалност на приложение(да
може да се използва както за
измерване на t така и на разход и
други измервания). Етапите в
развитието на ТСА
-начален- в него се формират
принципите за изграждане на ТСА
от ниско ниво на автоматизация.
Характерно за този етап е че няма
особено масово производство на
ТСА.
-етап на серийно производство на
ТСА. характерното тук е
стандартизацията на ТСА по групи:
за производство на датчици, на
регулатори, на изпълнителни
механизми и регулиращи органи.
-етап на АСУТП- през този етап се
появяват сложни с-ми. Прави се
унификация на ТСА. разширяват се
функциите и взаимозаменяемостта
на ТСА както и тяхната
съвместимост. В този етап се
появяват и интелигентните датчици,
изпълняващи голям брой операции.
2.Регулатори. общи
сведения. Класификация.
В най общ вид една проста
едноконтурна с-ма за управление
има следния вид:
-грешка ; ?
р-регулатор ;
u-регулиращо у-во
О-обект на у-ние
Y
З
задание
Y-регулируема величина
Регулатора е тази част от с-мата за
автом.регулиране, в която се
определя формата, интензивността
и момента на подаване на
управляващо въздействие с цел
процеса в обекта да протече по
точно определен начин. Схемата за
авт.регулиране може да се
представи по следния начин:
ИБ-измервателен и сравняващ блок.
В него става сравняване на
текущата стойност и формиране на
грешката : ? ?=Y
З
-Y . ЗБ-задаващ
блок-това е блока формиращ
зададената стойност на
регулируемата величина.
ФБ-функционален блок. Формира
управл. въздействие на базата на
големината на и заложения?
алгоритъма на работа.
ИМ-измервателен механизъм
формира управл. въздействие и го
реализира чрез управление на
РО(регулиращ орган).
И-източник на енергия
Е-източник на допълнителна
енергия. Блоковете от които е
изграден регулатора са ИМ, ФБ, ИБ
и ЗБ. ФБ формира алгоритъма на
работа, който представлява
функционална връзка м/у входа и
изхода на регулатора. Тази функц.
Връзка определя закона на
регулиране.
Класификация на регулаторите:
Според вида на спомагателната
енергия са :-директни,
електрически, пневматични,
хидравлични, комбинирани.
По вида на задаващата величина
регулаторите биват:
-стабилизиращи у=const
- програмни y=y(t), управляващото
въздействие се променя във времето
и за това се използва програматор.
следчщи регулатори y=?(x) При
тези регулатори изменението на
управл. въздействие Y зависи от
някакъв друг параметър, който се
следи.
Според функц. зависимост-
статичен рег.-при него в установен
режим се формира статична грешка.
-астатичен р-р- в установен режим
няма статична грешка
Според алгоритъма на регулиране
биват: аналогови и дискретни
Според структурата на
изграждане-с постоянна структура и
с променлива структура(по време на
работа се променя алгоритъма)
Принцип на изграждане на
промишлени р-ри
-апаратен- при него р-ра е
самостоятелно устройство
съдържащо ИБ, ЗБ, ФБ, и
ПБ(преобразуващ блок)
- агрегатен принцип при него р-ра се
комплектова от отделно
конструктивно обособени модули.
Този принцип позволява по голяма
гъвкавост, опростява връзката м/у
отделните устройства в с-мата и
дава възможност за използване на
унифицирани сигнали. На този
принцип се изграждат най-
съвременните регулатори
3.Позиционни р-ри. Р-ри
с постоянна скорост.
Позиционни регулатори-тези р-ри
при които регул. въздействие може
да приема само определен бр.
стоиности. Те могат да бъдат дву-
(най-разпространените), три- и
четерипозиционни.РО в положение
на изкл може да заема междинни
положения.Пример: 30% вкл. и 15%
вкл. В случаят р-рът не е
симетричен.При използване на този
закон на регулиране се работи със
статична грешка.
Идеалната статична х-ка на
двупозиц. р-р има следния вид:
Вижда се че независимост от
регулеруемата величина У,когато
У<Узад изх. величина на регулатора
µ=100%;Когато
У>Узад=>µ=0%;µ=15%;µ=30%......П
ри µ=0,позиционния закон се нарича
асиметричен,а ако
µ>0%=>несиметрична х-ка. Статина
х-ка на идеалния двупозиционен р-р
Следователно законът на реалния
двупозиционен р-р ще е :
Смятаме че делта нетрябва да
превишава 1% по отношение
скалата на уреда и ?У=> =1%.?
2.Статична х-ка на трипозиционен
Закон който х-ра трипозиционен:
Многопозиционен регулатор се
използва рядко.
II.Конструкции на позиционните
регулатори:
В зависимост от конструктивната
има реализация:
1.Регулатори реализирани на базата
на автом:
-двупозиционен закон на
регулиране.Реализира се като на
вала на реверсивен ел.двигател се
монтират 2 диска с прорези,които
се обхождат от чупещи
контакти.При реализация на
трипозиционен р-р се монтира трети
диск.
-позиционния р-р може да се
реализира на базата на пишещ
прибор.
2.Констуктивно обособени
устройства.
III.Динамични х-ки на системи с
позиционни реулатори.
стат грешка се опр от 2?
Астатично звено=>системата е без
саморегулиране и с преходна х-ка
y=k
o
(F-µ)t;n-честота на
превключване на рел. елемент;n=?,
?->0 -имаме вибриращ режим на
релейния елемент. Oбект с гол.
закъснение : Статичната грешка се
определя от / ??
зона.Двупозиционни се използват,
когато имаме малко чисто
закъснение.
Регулатор с постоянна
скорост(РПС)
а)Общи сведения-РПС реализира
преместването на РО с постоянна
скорост.В повечето случаи РО се
задвижва от асинхронен двигател с
късо съединение вътре.Нека
означим скоростта на преместване
на РО с dµ/dt .Законът който
реализира РПС:
dµ/dt=Kp.sign !=?0 dµ/dt=0 =0?
РПС представлява нелинейно
звено.Скоростта на преместване се
приема за положителна,когато У
нараства и обратно.Структорна
схема на РПС:
dµ/dt=KpU; Пропорционалност на
входната величина U,но при
изпълнителния механизъм с
постоянна скорост това
отсъства,благодарение на
поставения преди това релеен
елемент(РЕ). Големината на изхода
на РЕ е постоянна по модул,
следователно скоростта на
асинхронния двигател ще бъде
постоянна, а посоката на движение
ще се изменя в съответствие със
знака на U.При тези условия св-вата
на изпълнителния механизъм с
постоянна скорост съответстват на
чисто интегриращо звено.В този
случай инерциалността се
пренебрегва.
б)динамика с РПС;
Обекта на управление е резервоарът
и се представя като ОУ с
апериодично звено със
самоуправлвние.
Процесът на регулиране не
завършва в t=t1,тъй като ?g<?p. В
този период уравнението има
следния вид
T.d
2
h/dt
2
+dh/dt=Ko.Kpo.Kp;h=0 t=t1;
dh/dt=0 t=t1;
В случая момент t1,неможе да се
намери аналогично,поради което
решението се тарси графично.Бива
3 начина в зависимост от
Кр:1)затихващ-когато при t=t1, ? ?g
<? ?g
o
;2)разходящ; 3)колебателен;
Анализа на преходните процеси
показва,че увеличаване стойността
на Кр с постоянна скорост води до
увеличаване на колебателност и
неустойчивост на преходния
процес.
Тема4:
Общи сведения: У-то,чрез
което се описва вразката м/у изх. и
вх. величина на регулатора се
нарича закон за регулиране.Най-
разпространени са лин. закони на
регулиране,съдържащи
пропорционална,интегрална и
диференциална съставящи,биват:
П,И,ПД,ПИ,ПИД.
П р-р.Статични и динамични х-ки:
Законът на регулиране се описва със
сл. у-е: µ(t)=Kp.? (t).Стат. х-ка на
идеалния П р-р:
В този случай на
всяка стойност за регулеруемата
величина при зад. Кр иам само едно
положение на РО.Поради това тези
рри работят със стат. грешка и
реализират стат. с-ми за регулиране.
µ(t)=Kp.? (t),при ? (t)>0, тоµ(t)=m; m
се избира така,че при µ(t)=m
гарантира y(t)=y
з
,t=?.Особеностите
на П р-ра:
1.Прост закон за регулиране.2.Има
само един параметър за
настройка.3.Работа със стат. и
динамична грешка.При увел. на
Кр,стат. грешка намлява.,но при
Кр>=Кгр с-мата става неустойчива.
Динамични х-ки на с-ми с П
регулатор: а)Работа на П р-р с
обект от 1-ви ред с
саморегулиране.: Т(dy/dt)+y=K
2
F-
K
1.
µ, заместваме с µ=Kp.y и реш. В
реалните обекти винаги съществува
чисто закъснение , както и нелин. и
инертност на РО
Работа на П р-р с обект от 1-ви
ред без саморегулиране
С нарастване на Кр се нямалява
времето ан преходния процес както
и статичната грешка.
И р-и:Интегрални са тези р-
ри,които реализират
пропорционална зависимост м/у
скоростта на преместване на
ипълнителния механизъм и вх.
въздейстеие.
а) идеални статични.Закон за
регулиране се описва с у-ето:
dµ/dt=Kp.?(t).
Статична(идеална),честотна и
преходна х-ки:
По удобно е вместо Кр да се работи
с Ти=1/Кр.
б) динамични х-ки на с-ми с И р-р.
1.Работа на И р-р с обект от 1-ви
ред без саморегулиране.Той не
може да работи с такъв
обект,поради получаване на
автоколебателен процес(няма
затихване).
2.Влияние на Кр в/у преходния
процес при обект с саморегулиране:
От графиката се вижда че с
нарастване на Кр се реализира
процес с по-малки мах. динамични
отклонения и по-малки отклонения
на tпп.
Осн предимства на И р-ра:с-мите
реализирани с И р-р са
астатични(нямат стат. грешка)
Недостатък:Поради голямо
дефазиране той не може да работи с
всички обекти.
ПИ р-ри: реализира на изхода си
величина, която е пропорционална
както на грешката,така и на
интеграла на грешката във
времето.Структурна схема
реализираща ПИ закон.:
Обикновенно ПИ р-ра се реализира
с структурна схема с ОВ от вида:
При реализацията на а) ОВ трябва
да бъде диференциално звено;б)-
апериодично звено;
Особености на ПИ p .: 1.Проста
конструкция;2.Работа без стат.
грешка;3.Устойчива работа с голям
бр. обекти, поради което иам
голямо приложение;
Динамични х-ки на с-мите с ПИ р-р:
1.Работа с обект от 1-ри ред без
саморегулиране- В този случай
преходния процес е колебателно
затихващ като h
max
е
обратнопропорц. на Кр,т.е. Кр
расте, h
max
намлява;
2.Работа с обект от 1-ри ред с
саморегулиране-В този случай
преходния процес е колебателно
затихващ като h
max
е реципрочно на
Кр,т.е. Кр расте, h
max
намалява.
ПИД р-р:При тези р-ри изх.
величина се формира от
въздействие пропорционално на вх.
величина, интеегралата по
отношение на времето и нейната
производна.
Статични и динамични х-ки на р-ра-
ПИД р-ра извършва преместване на
РО пропорц. на
отклонението,интегралата и
скоростта на изменение на
регулеруемата величина.
Структурна схема на р-ра:
ПИД р-ра е обобщаващ случай, от
него могат да се получат всички
елементарни р-ри от линейните р-
ри.
При работа с обекти с голямо чисто
закъснение и при бързоизменящи се
смущения ПИД р-ра дава най-добри
възможности относно качеството на
преходния процес.
5 въпрос :
П р-р: Реалният П р-р най-често се
изпълянява на базата на лин. модул:
Wp(p)=…;ако К1/Ков=Кр и
Тим/К2Ков=Тб => Wp(p)=Кр.
(1/Тб.р+1).
Идеалния
Реалния
Баластното звено изкривява
динамичните х-ки на реалния р-р
спрямо идеалния.
µ(t)=Kp.?(t)
µ(t)=Kp.(1-е
-t/Тб
).?(t)
ПИ р-р: Структорни схеми за
реализация на ПИ р-р:
а)
Wp(p)=...,=> Wp(p)=Кр.(1+1/Тир)
б)
Wp(p)=..., Wp(p)=Кр.(Тир+1)/Тир
ПИД р-р :Различията м/у идеалния
и реалния ПИД р-ри са значително
по-големи от тези на ПИ р-
ри.Структорна схема: а)
Wp(p)=...,
б)
Wp(p)=...,
Рвална преходна х-ка:
Вси1ки структори освн а),работят в
режим близъ до ПИ р-
р.Структората а) реализира закон
по-близък до идеалния ПИД
закон,но дава значително по- дъляк
преходен процес.
6 тема:
Обши сведения: Изледване на
несъвпадането на х-ките на
идеалния и реалния р-р е удобно да
се направи чрез въвеждането на
допълнително звено наречено
баластно звено.Разликата м/у
идеалния иреалния р-р се опр. чрез
понятието образ на нормална
работа.Тя представлява областта в
пространството на амплитудата и
честотата на вх. сигнал и
параметрите за настройка на р-ра.
Област на нормална работа на П р-
р.
Wp(p)=...,Кр=1/Ков;Тб=Т1/К1.Ков;
Вижда се, че за разглежданата
структура на П р-ра областа на
нормална работа се определя от
комбинатите Тб=f(w);
Област на нормална работа на Пи р-
р.
1.При обхващане на ОВ на
изпълнителния механизъм.
Wp(p)=...,
Определяне на областта на
нормална работа става по същия
начин-> Тб=f(w).
2.Когато изпълнитекния механизъм
не е обхванат от ОВ
Wp(p)=...,Областта на нормалната
работа се получава аналогично
както за П р-ра.
Област на нормална работа на ПИД
р-р.
Wp(p)=..,
Област на линеен режим- реалните
регулатори съдържат различни
нелинейности.Така например в
усилвтелите съществува линейна
зависимост м/у вх. и изх. сигнал.
а);б)срещат се уилватели с идеални
релейни х-ки;в)Усилвтели с
хистерезис;г)със зона на
нечувствителност
д)ъсилватели с х-кизона на
нечувствителност и зона с
ограничение.
Областта на линеен режим
представлява област в
пространството на
амплитудите,честотите и
параметрите за настройка.
Структорните схеми,с които се
реализират реалните р-ри с
отчитане на НЕ са:
НЕ= f(х);
НЕ не е обхванат от ОВ:
НЕ е бхванат от обратна връзка:
Примери:
1.П р-рреалната статична х-ка се
отличава от идеалната с диапазона
на пропоционалност.:
7 тема:
1.Структорна схема на релейно
импулсните р-ри (РИР)- те са
предназначени за работа с
механизми с мостоянна скорост.
Особеното в тук е, че усилвателния
блок с коеф. К1 е релеен елемент.
РИР имат следните особености,
които опр. широкото им използване:
а)Реализацията на релейния
усилвател е значително по-проста
от тази на линейния;
б)По-лесно се съгласува изх на р-ра
с вх. на ИМ->реализира се
контактор;
г)Големината на въздействие се опр.
като средна стойност на поредица
импулси с постоянна амплитуда;
д)от гледна точка на
автоматизацията пром. Обекти
представляват ниско честотни
филтри;
2.Реакция на единично вх
въсдействие.
а)описание на РЕ - стат. х-ка;
Реакция на РЕ на синусоидален вх.
сигнал
(b1-a1,b2-a2) –хистерезис; (o-a1,o-
a2) – зона на нечувствителност;
Ако a1=a2,b1=b2 и c1=c2 РЕ се
нарича симетричен.
б)Ипълнителен механизъм (ИМ) –
най-голямо разпространение на
подхода за изграждане на
електрически ИМ (ЕИМ) е:
АДасинхронен двигател;РД
редуктор;
Предаването на сигнала е
еднопосочно от АД към РД;
Осн. предимства на този начин на
изграждане на ЕИМ:
1.простота на ел.захранване;
2.простота на превкл. от
автоматичен в режим ръчен;
3.наличие на самоспиране;
4.независимост на скоростта на
въртене на АД от товара:
Осн. Недостатъци на ЕИМ:
1.нелинейност на връзката
x3=f(x1);
2.наличие на инерционност на в
зависимостта x3=f(x1) при
стъпаловидно предаване и снемане
на сигнала х1;
9 Тема:
Усилвател с коеф. на предаване (-
к): U
изх
=-к.U
вх
.
Ако м/у U
изх
и U
вх
на операционния
усилвател съшествува лин.
зависимост,то:
1.Диференциалното вх. напрежение
Ud=0;
2.Потенциалът на т. А е равен на
нула;
3.Тъй като вх. съпротивление на
операционния усилвател е много
голямо, то I1=I2, I1=Uвх/R1, I2=-
Uизх/R2;
к= Uизх/ Uвх=- R2/R1;
2.Усилвател с коеф. на предаване
(к) – неинвертиращ усилвател,
U
изх
=к.U
вх
.
3.Усилвател с коеф. на предаване
(1): U
изх
=U
вх
.
Характерно е, че има много високо
вх. съпротивление и се използва за
вх стъпало. 4.Диференциален
усилвател.: U
изх
=k.(U2-U1)
5.Суматор.: U
изх
=k.?.
n
i-1.
Ui.
6.Интегратор:
7.Диференциатор.:
Uизх=T.dUвх/dt.,като Т=R.C.
10. Схеми реализиращи ПИ. ПИД
закон, апериодично звено.
1. Апериодично звено
=> T=R
2
C
2.Схема реализираща ПИ-закон
3.ПИД закон
11.Сравняващи у-ва.
Релейни у-тели. Обратни
връзки
1.Сравняващи у-ва. Схемата му е:
Задължително е U
X
и U
ЗАД
да имат
противоположни знаци. С-служи за
подтискане на
шумовете(филтриране).
Сравняващите у-ва служат за
фиксиране на разликата м/у
заданието и сигнала на изхода.
2.Релейни усилватели-използват се в
позиционните и релейно импулсните
р-ри. Представляват най често ОУ
работещ в режим на компаратор.
Съществуват и интегрални схеми-
компаратори на напрежение.
Схемата на релеен усилвател с ОУ
има вида:
Схемата на този
усилвател е:
Това е най простата схемна
реализация, логаритмична
зависимост м/у входа и изхода.
Х-ката на диода в аналитичен вид е:
I
Д
-ток през диода
I
0
-обратен ток на диода
U
Д
-напрежение в/у диода
U
Т
-температурен потенциал
за стойността
Ако изберем участък от
х-ката на диода където
тогава можем да запишем След
логаритмуване заместваме
т.е. имаме логаритмична зависимост
м/у U
ВХ
и U
ИЗХ
. основен недостатък
на тази схема е зависимостта на
параметрите от температурата
3.ОВ в регулаторите
ОВ определят свойствата на с-мите.
Могат да се разделят на
-Ов с пасивни елементи
-ОВ с функционални усилватели
-Модифицирани ОВ
-ОВ по положение на ИМ
ОВ с пасивни елементи:
Предав. функция на тази ОВ е
Друг вид ОВ е
Ако можем да реализираме ОВ с
диференциращи свойство. При
Т1=Т2
Трети вид ОВ
С тази схема можем да реализираме
ПИД закон
Модифицирани ОВ
Използват се в релейно- импулсните
регулатори
12 въпрос:
1.Общи сведенияАвт.
компенсатори(АК) са
предназначени за измерване и
регистр. на малки по стойности
постоянни напрежения и токови
сигнали от термодвойки рН
електртоди и др. технологични
параметри, които могат да се
преобразуват в постоянно
напрежение.най-често работят в
комплект с термодвойки и се
използват за измервне регистриране
на температура.
2.Блокова схема:
Uk=Iраб.Rр.
Обхвата на измерване е в mV,
независимост от УН и УМ.
3.АК за измерване на термодвойки:
Измерваното на напрежение Ех се
сумира алгебрически с
напрежението от диагонала на
моста.
Ех=S(p? - o?), o?температура на
студения край. Ех спрямо o? =>
Ех
о
=So.?o?, So.?o?=I2.R4. ?
R4
.?o?,
?
R4
=So/I2.R4;
1 4 тема :
1)Пневмо съпротивления(дросели) –
предназначението им е да създават
съпротивления при протичане на
въздух през тях.Съпротивл. зависи
от дължината и сечението на
канала.Биват: постоянни,
променливи и управляеми:
а)постоянни дросели:
- тип капиляр:
l/d > 10;
G=(p1-p2);?
-тип бленда:
l/d < 10;
G=??p1-p2;
-дюза:
l/d > 10;
G=?(p1-p2);
б)регулеруеми дросели;
-цилиндърцилиндър: само l се
изменя.
-конусконус: и двта параметри се
изменят.
в)управляеми дросели:
- дюза преграда:
x<=d/4;
-дюза сачма:
-дюза конус:
2)Пневмо капацитети
предназначени са д натрупват опр.
кол. сгъстен въздух.Натрупването
се осъществява за сметка на
налягането.Служат за
осъществяване на динамични
операции - диференциране и
интегриране.Биват постоянникух
цилиндър и променливи- бутало
цилиндър.
3)Пневмо камерисъчетание м/у
пневмодросели и
пневмокапацитети:
а)Поточни:
б)глухи:
Дроселите и капацитетите могат да
бъдат постоянни или променливи.В
динамично отношение
представляват апериодични звена!
4)Пневматични линии за връзка
предназначени са за предаване на
сигнали от един елемент към друг
или от едно устройство към
друго.Предаването на сигнали става
за сметка на промяната на
налягането на входа им.
5)Пневмо усилвателинай-голямо
разпространение са получили
дюзовите усилватели с 2 или 4
входа.Двувходовия усилвател се
състои от 2 управляеми дросели
дюза преграда.
6)Интегратори най-простия
индикатор представлява глуха
камерта с дросел на входа
7)Апериодично звено обхванато с
(+) ОВ:

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 окт 2021 в 20:46 студент на 36 години от София - Технически университет, факулетет - Факултет Автоматика, специалност - Автоматика, информационна и управляваща техника, випуск 2022
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Технически средства за автоматизация

Материал № 1144832, от 10 яну 2015
Свален: 98 пъти
Прегледан: 130 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 1,060
Брой символи: 6,627

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технически средства за автоматизация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала