Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
Големина на текста:
Почвата е единна полифункционална, отворена система. Тя е богата на много
разнообразни елементи, спомагащи за съществуването на редица растителни и
животински организми ит.н.Липсва цялостна стратегия и политика за опазване и
съхраняване на почвите като природен ресурс. Непълна нормативна база за опазване
на почвите като ресурс:
-Прилагат се добре развити процедури по ОВОС за превантивна защита на
почвите
-Добре развити процедури за промяна предназначението на земите. Не се
допуска безконтролно управление на земи от ДГФ иДЗФ за други цели
-Основен деградационен процес е ерозията
-Замърсяването на земите с тежки метали и металоиди е локален и под 1%
-В областите на растеж на рекултивиранете терени, нарушени в резултат на
минодобивната промишленост
-Добър мониторинг за състоянието на земите и почвите
-Няма изграден ведомствен екологичен кадастър част почви
За община Бургас са определени пет пункта ат ЕНАС за наблюдение и контрол
на земи и почви за съдържание на тежки метали. Пунктовете са определени на базата
на предварително проучване през1982 год. И са типични за преобладаващите
замърсители в района и за реално отчитане степента на замърсяване на почвите.
Проследява се развитието на индикаторите Pb, Cu, Zn, Co, Ni, Cd, Cr – един път
годишно.
Обект на моите изследвания е почвата. За източник на замърсяване съм
избрала пътищата Бургас- Варна и Бургас – София.
Пунктовете, които съм избрала са транспортно ориентирани и огромно влияние оказва
транспортът.
Показателите за наблюдение и контрол на почвите се определят след
предварително идентифициране на действащите сили. Възможните източници на
замърсяване са различни. Изследваният показател е мед – Cu.
Почвените проби се взимат в строго определено време, като мястото се почиства от
растителност и камъни. Пробите се взимат с права лопата или сонди от два слоя от 0 –
5 см. И от 5 – 20 см. за необработваеми площи. Минималното количество единична
проба е 1 кг. На базата на единичните проби се подготвят още смесени проби, която се
подлага на анализ.
Тъй като, източника на замърсяване е точков, пунктовете които съм избрала са
разположени на различно разстояние.
1 пункт – Бургас – Варна
2 пункт – Бургас – София
Пробовземането се извършва два пъти в годината през период от шест месеца,
също така и в определена дата и час на месеца:
1 проба – месец януари
2 проба – месец юли
Пробите се пренасят в затворени стъклени съдове до лабораториите, в които
ще бъдат анализирани. Почвеният материал е стрит в порцеланов хаван и пресят през
неметално сито с диаметър на отворите 1 мм. и се прехвърля на порции в ахатов хаван
и се стрива до обща маса около 10 грама.
Почвената проба се накалява и разлага със смес от перхлорна и
хлороводородна киселина. Привежда се в солно-кисел разтвор, в който бихиноринът
реагира специфично с едновалинтен мед в реакционна среда от
хидроксиламинхидрохлорид.
Образуваните виолетово и пурпурночервени катиони, комплексно се
екстрахират с изобиилов алкен при рН от 403 – 5,3. Светлинната абсорбция на
цветността на разтвора се измерва при дължина на вълната 540 нанометра.
С наредба ДВ, бр.44, 1979 год. Са прието ПДК за мед при рН > 7 – 260 mg/kg
Методите за определяне на замърсяващите вещества в почвите трябва да
отговарят на БДС. За определяне на мед в почвата са съобразени с БДС 17.4.4.03-80 –
Опазване на природата – почва. Показатели за качествата на почвата. Методи за
определяне общото съдържание на мед.
Стандартът се отнася за фотометричен и атомно – абсорбционен метод на определяне
общото съдържание на мед в почвата. Методите се прилагат при съдържание на мед от
2,8 10 2500 мг/кг почва.
1. Фотометричен метод с 2,2
1
– бихинолин
1.1 Същност на метода – Почвената проба се накалява и разлага със смес от
перхлорна и флуороводородна киселина. Притегля се в солно-кисел разтвор, в
който бихинолинътреагира специфично с едновалинтния мед и в реакционна
среда от хидроксилния хлорид. Образуваното виолетово до пурпурно оцветени
катионни комплекси се екстрахират с изоамилов алкохол при рН от 4,5 до 5,8.
Светлинната абсорбция на цветния разтвор се измерва при дължина на вълната
= 540 нанометра. Точност на метода – относителна грешка–приблизително +5 %.
1.2Пречещи грешки
На определянето пречат:
Цитратен етилен-диамин-тетраацетати, оксалати, тиосулфати, силикати, фероцианиди,
ферицианиди, цианати, желязо и манган. Отстраняват се чрез внасяне на
хидроксиламин хидрохлориди което е предвидено в хода на определянето.
1.3 Апаратура – спектрофотометър или фотоелекто – колориметър.
1.4Реактиви и разтвори – Всички реактиви трябва да бъдат чисти за анализ, така
че съдържанието на мед в пряката проба да не надвишава 10 % от стойността
на медта в почвената проба.
За всички разтвори и разреждания се използва дестилирана вода, получена в стъклен
дестилатор или посредством деминерализираща йонообменна колона.
1.4.1Азотна киселина
1.4.2Перхлорна киселина
1.4.3Флуороводородна киселина
1.4.4Солна киселина – 3n разтвор
1.4.5Солна киселина – 0,1n разтвор
1.4.62,2
1
биохинолин – 0,02 %-ен разтвор – разтваря се в 450 см
3
изоамилов
алкохол при внимателно затопляне на сместа в мерителна колба от 500 см
3
.
1.4.7Хидроксиламин хидрохлорид – 20 %-ен разтвор – 25,0 грама хидроксиламин
хидрохлорид се разтварят в 80 см3 вода и се разреждат в мерителна колба
от 150 см3 до марката. При евентуално онечистване на разтвора с мед
последната се отстранява чрез последователни екстракции с 0,01 %-ен
разтвор на дитизон в тетрахлорметан.
1.4.8Буферен разтвор на натриев ацетат – 136 грама натриев ацетат трихидрат
се разтварят във водаи се разреждат в мерителна колба от 1 дм3 до
марката. При евентуално онечистване на разтвора с мед тя се отстранява
чрез последователни екстракции с 0,01 % - ен разтвор на дигизон в
тетрахлорметан.
1.4.9Мед - Стандартни разтвори
Основен разтвор:
0,1000 гр. eлектролитна мед се притегля в кварцова или стъклена чашка,
покрита с часовниково стъкло и се разтваря в 5 см3 азотна киселина. След
охлаждане остатъкът се се разтваря във вода и се разрежда в мерителна колба от
25 см3 до марката. 1см3 от основния разтвор съдържа 400 мг. мед. 25 см3 от
основния разтвор се разреждат с вода в мерителна колба от 250см3 до марката.
Приготвят се непосредствано преди употреба.
1 cm3 от разтвора В, съдържа 4 mg мед. 25 cm3 от разтвор В се разреждат с 0,1n
солна киселина в мерителна колба от 100 cm3 до марката. Пригоготвят се
непосредствено преди употреба. 1 cm3 от разтвора В съдържа 1 mg мед.
1.5 Построяване на стандартната графика
В делителна фуния от по 100 cm3 се поставя 0,1n солна киселина в такова
количество, че общият обем на разтвора след поставянето настандартния разтвор
да стане 25 см3. след това в делителна фуния с помоща на бюрета се внасят 0,00 ;
2,50; 5,00; 7,50; 10,00; 12,50; 15,00 см3 от разтвора В. Получените разтвори със
съдържание на мед: 0,00; 10,00; 20,00; 30,00; 40,00; 50,00; 60,00 мг. се обработват
по начин описан в т. 1.6.2.
Разтвор В се използва от аналогичен начин в случаите, когато изследваните
проби имат много ниско съдържание на мед. С отчетените стойности на
светлинната абсорбция се стои стандартна графика, като на абцисната ос се
нанася количеството на медта, м микрограмове, а на ординатата – светлинната
абсорбция.
1.6Извършване на определянето
1.6.1 Подготовка и привеждане на почвента проба в разтвора:
Почвен материал, стрит в порцеланов хаван и пресят с неметално сито с
диаметър на отворите 1mm се прехвърля на порции в ахатов хаван и се стрива до
обща маса около 10 gr. oт стритата почва съобразно очакваното съдържание на
мед се притегля в платиново блюдо от 0,500 до 2,000 gr. проба, която се поставя в
муфелна пещ и се накалява около 4-5 часа, при темпертаура 600* С. Накалената
проба се навлажнява с 1-2 капки вода, прибавят се 5 cm3 азотна киселина и се
нагрява на пясъчна баня при температура не по-висока от 100*С до пълно
изсушаване за отстраняване на почвеното органично вещество. След това пробата
се залива с 5 cm3 флуороводородна киселина и 0,5 cm3 перхлорна киселина.
Пренася се отново на пясъчна баня с температура от 180-200*С и се изпарява до
отсъствие на течност. Тази операция се повтаря 3-4 пъти, като последното
обработване става с 1-2 cm3 перхлорна киселина. След охлаждане, остатъкът се
залива с 10 cm3 3n HCl, пренася се на пясъчна баня или котлонс азбестова мрежа и
се загрява почти до кипене.
Солно киселият разтвор се пренася количествено без филтриране в мерителна
колба от 50 cm3. след темпариране при стайна температура се долива до марката с
вода. Разбърква се интензивно и се филтрира през филтър „синя лента”. Първите
порции от филтрата се изхвърлят.
1.6.2 Отделяне на медта
От солно-киселият разтвор се отпипетирва част със съдържание на мед до 60mg
в делителна фуния от 100 cm3, в която предварително е внесена вода, така, че

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 мар 2018 в 10:58 студент на 22 години от София
01 авг 2017 в 14:18 студентка на 28 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, випуск 2013
26 яну 2017 в 01:08 в момента не учи на 49 години от Варна
15 авг 2014 в 14:54 студентка на 28 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по растителна защита и агроекология, специалност - Агролесовъдни системи и планинско земеделие, випуск 2014
11 фев 2014 в 00:29 студентка на 28 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историко-юридически факултет, специалност - Право, випуск 2015
24 яну 2013 в 10:51 в момента не учи на 28 години от Нови Пазар, випуск 2010
12 окт 2012 в 12:46 потребител на 29 години
02 окт 2012 в 16:27 ученик
02 окт 2012 в 16:23 ученик
19 май 2012 в 15:19 в момента не учи на 39 години от София
 
Подобни материали
 

Опазване на природата на България

05 дек 2007
·
596
·
2
·
6
·
548
·
1

Биологичното разнообразие в страната е подложено на голям брой заплахи с различен характер, произход, място, време и интензивност на действие.
 

Мониторинг на околната среда. Основни понятия и категории

03 сеп 2010
·
97
·
2
·
496
·
224
·
3

Документа дава информация за основните понятия в областта на мониторинга и контрола по опазване на околната среда...
 

Замърсяване на въздуха

18 мар 2012
·
44
·
18
·
470
·
125

Въглероден диоксид. В по-големи количества затруднява дишането на животните и хората, натрупването на този газ в атмосферата води до общото затопляне на планетата и така нареченият парников ефект...
 

Замърсяване на почвите

09 апр 2010
·
132
·
5
·
1,639
·
173
·
2

Видове почви и тяхното замърсяване. Последствия от замърсяването върху почвите...
 

Киселинни дъждове

20 май 2009
·
68
·
2
·
296
·
165

Киселинните дъждове представляват дъжд и сняг с повишена киселинност, падащи върху земната повърхност. Валежите би трябвало да съдържат най-чистата от всички природни води...
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по екология и опазване на околната среда
изпитен тест по Екология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест по ЕООС за студенти. Въпросите имат само един верен отговор. Време за решаване - 60 мин. При правилен отговор на 33-40 въпроса - оценка отличен. При 25-32 - мн. добър, при 17-24 - добър, при 9-16 - среден. Под 8 правилни отговора - оценката е слаб 2.
(Лесен)
1 час
40
170
1
02.07.2013
Изпитен тест по агроекология
изпитен тест по Екология за Студенти от 1 курс
Изпитният тест по Агроекология е предназначен за студенти в Аграрния университет Пловдив и Земеделски колеж. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
127
1
21.03.2013
» виж всички онлайн тестове по екология

Замърсявае на почви с мед

Материал № 114411, от 19 мар 2008
Свален: 100 пъти
Прегледан: 51 пъти
Качен от:
Предмет: Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 9
Брой думи: 1,152
Брой символи: 10,539

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Замърсявае на почви с мед"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Валя Русева
преподава по Химия
в град Плевен
с опит от  28 години
148 33

Венцислава Ангелова
преподава по Екология
в град Силистра
с опит от  4 години
14 33

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения