Големина на текста:
Примерно годишно тематично разпределение
по Домашна техника и икономика – 5. клас
Раздел
Наименование на
темата
Брой
часове
Очаквани резултатиПрактически дейности
1
2
3
4
5
Проектиране в
дома
Инструктаж по
техника на
безопасност и
охрана на труда
1-знания и умения по техника
на безопасност и охрана на
труда
-запознаване с техника на безопасност и
охрана на труда
Предметите
около нас
1-знания и умения за анализ на
конструкция на различни
обекти в дома и работилницата
-анализиране на конструкцията на някои
изделия, определяне на съединенията и
съединителните елементи
Чертежите са
езикът на
техниците
1-умения за чертане на линии и
геометрични построения
-чертане на взаимноуспоредни и взаимно-
перпендикулярни прави, на различни видове
линии, делене окръжност на равни части и
други графични упражнения
Изработване на
скица и чертеж
2-знания за изобразяване на
обект в изгледи;
-умения за използване на
различни линии, мащаб и
геометрични построения.
-анализиране на детайли и допълване на
изгледи в техните скици;
-скициране и чертане на изгледи върху
чертожен лист А4.
Домът, в който
живеем
2-умение за описание на
основни характеристики на
съвременния дом
-изработване на макет на къща и анализиране
на външния му вид и изгледите му;
-анализиране на план на жилище и детска
стая, скициране на ново предложение.
Подготовка на
проект
2-знания и умения за вземане на
решения и договаряне в
рамките на малки ученически
проекти;
-оценка на идея или проект.
-обсъждане и оценяване на идеи колективно;
-подготвяне на проект и договаряне на
изпълнението му (проектът се изпълнява при
следващите теми).
Занаяти и
съвременност
Занаятите в
миналото и днес
2-знания за същността на
занаятите и връзката им със
съвременните професии;
-знания за стока и услуга;
-умения за възпроизвеждане
или аналогизиране на
занаяти.
-проучване на занаяти, обясняване значението
на фамилни имена, представяне на различни
занаяти на табла;
-описване на занаяти в населеното място;
-аналогизиране на занаяттъкачество,
гайтанджийство, грънчарство и др.(по избор).
Важно нещо ли е
професията
1-умения за търсене на
информация за различни
професии
-проучване на темаВажно нещо ли е
професиятачрез интервю;
-провеждане на дискусия на темаИдеалното
бъдеще“.
Домашна
икономика
1-умения за различаване на
потребител и производител и
основни разходи в дейностите;
-умение за съставяне на
калкулация.
-описване и обсъждане на потребителските
интереси на отделни членове на семейството;
-планиране на месечните разходи в два
вариантаспоред желанието и според
възможностите, сравняване и преразглеждане;
-определяне на необходимите ресурси за
позната дейност и съставяне на калкулация.
Компютрите
променят труда
на хората
1-умения за използване
клавиатурата на техническо
средство за оформяне на
надписи,
реклама, калкулиране и
др.
-разглеждане на касови бележки, изчисляване
с електронен калкулатор и сравняване;
-оформяне на покана или др. на компютър.
Съвременни
комуникации
1-знания за използвана в бита и
трудовата дейност
комуникационна техника;
-умения за работа с компютър.
-разглеждане на различни модели мобилни
телефони и сравняване на техните
възможности;
-съставяне и изпращане на писмо чрез е-поща.
Работа с
материали
Свойства и
приложение на
материалите в
бита
1-знания за често използвани
материали и тяхното приложение
в бита;
-знания за някои свойства на
материалите и достъпни начини
за установяването им.
-изследване твърдостта на различни материа-
ли, попълване на таблица и сравняване на
резултатите;
-изследване якостта, еластичността и плас-
тичността на различни материали;
-разглеждане на различни изделия, определя-
не вида на материалите и обясняване на
връзката между предназначението на изделие-
то и свойствата на материала.
Конструкция и
технология за
изработване
1-умения за работа с учебна
документация;
-умения за частични изменения
и идеи за довършване на
конструкцията на предмети от
различни материали.
-анализиране конструкцията на изделия,
предлагане на промени в конструкцията и
скициране на идеята;
-съставяне на планза изработване на изделието
и попълване на технологичната карта.
Обработване на
дървесина
4-умения за измерване на
линейни размери;
-знания и умения за безопасна
работа с ръчни инструменти;
-умения за работа с
инструкционни карти;
-умения за осъществяване на
различни съединения;
-умения за рационално
подреждане на работното място.
-запознаване с инструкционните карти за
операциите разчертаване, рязане с ръчен трион,
пилене и пробиване и извършване на
необходимите действия при изработване на
избраното изделие;
-подреждане на инструментите в шкафа за
съхранение.
Обработване на
метал
4-умения за работа с учебна
документация;
-умения за измерване на
линейни размери;
-знания и умения за подбор и
безопасна работа с ръчни
инструменти при изработване на
изделия от метални материали.
-разглеждане на изделия от метал, избиране за
изработване, скициране и анализиране на
неговата конструкция;
-съставяне на план за работа и попълване на
технологична карта;
-запознаване с инструкционните карти за
операциите разчертаване, рязане с ръчна
ножовка, огъване и извършване на необходи-
мите действия за изработване на избраното
изделие;
-подреждане на инструментите в шкафа за
съхранение.
Българска
шевица
4-знания за често използвани
материали и тяхното
приложение в бита;
-знания за българската шевица и
умения за пренасянето й в
съвременни изделия.
-разглеждане на българска шевица;
-разглеждане на различни модели и избиране
на изделие за изработване, скициране на модела
и изработване на изделието;
-организиране и провеждане на изложба по
проектКато старите майстори“, изработване
на табелки за изделията и майсторите им.
Енергия и
техника в бита
Енергията около
нас
1-знания за начините за
пренасяне и преобразуване на
енергия;
-умения за събиране и
групиране по определени
показатели на информация за
източници и преобразуватели на
енергия.
-проследяване и описване на различни форми
и преобразуватели на енергия;
-посочване предназначението на различни
уреди;
-посочване названията на източници и
консуматори на електрически ток.
Електричеството
действие
1-знания за материалите, които
са проводници и изолатори;
-умения за разчитане,
съставяне на схема и монтаж на
несложна електрическа верига.
-проследяване на електрически вериги и
анализиране;
-разчитане и сравняване на схеми и
определяне вида на свързване;
-изработване на тестер, провеждане на
експеримент с различни материали,
попълване
на таблицата и решаване на кръстословицата.
За топлина,
светлина и уют в
дома
1-знания за електроуреди от
бита;
-знания за предупредителни
знаци и символи върху уреди и
облекло.
-разглеждане на електроуреди, проследяване
на електрическите вериги и обясняване
устройството и начина на действие;
-проследяване електрическата верига на ютия
и обясняване устройството и начина на
действие на терморегулатора;
-разглеждане на превключвателите и обясня-
ване правилата за използването им;
Електричеството
е полезно, но и
опасно
1-знания за електроуредите в
бита и
правилата за безопасната
им работа
-участие в игра с използване на знанията за
електроуредите;
-решаване на кръстословица.
Чудният свят на
изобретенията
2-умения за събиране на
информация за източници и
преобразуватели на енергия.
-анализиране на технически модели;
-изработване на избран модел.
Кулинарство
Хранителни
продукти
1-познаване на изискванията
за здравословен начин на
живот
-изработване на стратегия за разумно
пазаруване при определен повод;
-търсене на информация в Интернет за
хранителните вещества в различни продукти и
формулиране на съвети за използването на
различните продукти;
-запознаване с комикса и допълване на
репликите на героите.
Храненето
необходимост и
удоволствие
1-знания за избор на меню и
режим на хранене;
-знания за изискванията за
здравословен начин на живот.
-разглеждане на диаграмата за BMI,
определянето му за всекиго и съответни изводи
и препоръки;
-записване на традиционно и променено меню
и аргументи за това;
-определяне на режим за хранене и меню за
еднодневен излет в планината.
За първи път в
кухнята
1-знания за приложението в
дома на дезинфекция,
почистване и средства за тях.
-съставяне и обясняване на правила за
поддържане на лична хигиена и хигиена на
работното място;
-съставяне и обясняване на правила за
безопасна работа в кухнята, демонстриране
оказване на първа помощ при нараняване;
-попълване на таблица с местата за
съхраняване на хранителни продукти.
Обработване на
продуктите без
1-умения за подготовка на
хранителни продукти;
-попълване на таблицата календар с
плодовете и зеленчуците през годината;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
06 мар 2018 в 16:15 родител на 50 години
 
 

Годишно разпределение домашна техника и икономика 5-ти клас

Материал № 1142466, от 03 яну 2015
Свален: 96 пъти
Прегледан: 97 пъти
Тип: Разпределение
Брой страници: 4
Брой думи: 1,425
Брой символи: 9,484

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Годишно разпределение домашна техника и икономи ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала