Големина на текста:
Статистика
Ако даден опит води към реализирането на един от n равновъзможни изхода и ако m от тези изходи
благоприятства събитието А, то вероятността на събитието А е:
- Р (А) = m
n
Асиметрията е налице, когато: /има отклонение на емпиричното разпределение от:/
- стандартизираното нормално разпределение /на страничната изтегленост/
Асиметрията може да бъде:
- дясна (положителна) или лява (отрицателна )
Алгебрични средни величини:
- средна аритметична, средна хармонична, средна геометрична и средна квадратична
Алтернативни признаци са:
- категорийните, с точно 2 определения
Вероятността е:
- Мярка за обективната възможност на сбъдването на дадено случайно събитие
Вторият момент е равен на:
- дисперсията
Вероятността, случайната величина да има значения в интервала (a,b) е равна на:
Вероятността P(i) се определя като: ?
- граница на относителната честота на появата на изхода i в процеса на неограничено увеличение на ?
броя на случайните експерименти n, тоест
Вероятността на дадено събитие А, /която се означава с Р (А)/, се намира под израза: Р (А) = брой на
благоприятстващите изходи
Броя на всички възможни изходи
Вероятността Р () се определя като: wi
- Граница на относителната честота на появата на изхода в процеса на неограничено увеличаване наwi
броя на случайните експерименти n.
В зависимост от това, дали се изчисляват от всички дадени значения на признака, респективно от
всички членове на динамичния ред по някакъв математически израз, или се определят от положението,
което заемат в статистическите редове, средните величини биват:
- Аналитични (алгебрични) и позиционни (неалгебрични).
В зависимост от своята странична източеност кривата на разпределението бива:
- симетрична и асиметрична
В зависимост от натрупването на случаите в реда ексцесът бива:
- нормален, положителен и отрицателен
Геометричната средна се използва за:
- осредняване на редове от относителни числа с положителни стойности
Генералната съвкупност(population) обхваща:
- всички единици(случаи),описващи даденото масово явление
Дадена точкова оценка е най-добра, ако тя е:
- неизместена, ефективна, състоятелна и достатъчна.
? Да се намери неизместена оценка на дисперсията на Х:1, 2, 3, 4, 5:
=2,5
? Да се изчисли стандартното отклонение на извадката 1,2,3,4,5:
кв.корен от 2
? Дадена е извадката: 0,7,12,5,33,14,8,0,9,22
Да се да се изчисли размахът(рангът) на разсейването: R=Xmax-Xmin=33-0 = 33
Да се изчисли средното аритметично отклонение: =7,4
Да се изчисли оценката на стандартното отклонение: =10,12;
Да се изчисли оценката на дисперсията: =102,44;
Да се изчисли медианата: 8+9/2 = 8,5
Да се изчисли модата: 0 /цифрата, която се среща най-често
Да се изчисли средната аритметична: 0+7+12+5+33+14+8+0+9+22 = 11
Медиана: 8,5
Модата е: 0
Да се изчисли претеглената средна аритметична на реда: 5, 3, 8, 5, 6
Отг: Х=5*2+3*1+8*1+6*1 / 2+1+1+1 = 5,4
? Дадена е извадката: 2, 3, 2, 2, 3, 7, 2
Да се намери средната аритметична: 2*4+3*2+7*1/7 = 3
Да се намери медианата: 2,2,2,2,3,3,7 =2/средната цифра,след подреждането им по големина/
Дискретните признаци са разновидност на:
- вариационните признаци.
Дискретната случайна величина може да приема:
- определени стойности в даден интервал, а непрекъснатата (континюална)-всички стойности
Дисперсията (variance) на генералната съвкупност се означава:
- 2X (сигма хикс на квадрат, или ако се подразбира променливата величина, само сигма на квадрат) и ?
се изчислява по аналогична формула, като се осредняват квадратите на дистанциите между
наблюденията и средната на генералната съвкупност u.
Дисперсионният анализ е статистически метод, предназначен за:
- оценка на влиянието на различни фактори върху резултата от експеримента, а също така и за
следващо планиране на аналогични експерименти.
Една случайна величина е нормално разпределена, когато:
- има множество стойности, които са породени от достатъчно много независими помежду си фактори,
причиняващи случайни колебания
Ексцесът /куртозисът/ показва:
- Връхната източеност на емпиричното разпределение, като за еталон се използва стандартизираното
нормално разпределение
Когато Е = 0 имаме нормален ексцес; Е0 наднормален; Е0 поднормален.? ?
? За всеки пореден в нарастващ или намаляващ порядък статистически ред З-тият центил ( percentile) е
число:
- Такова, че р% от измерванията лежат под р-тият центил и /100-р/%попадат под него
За да бъде определена една случайна величина, трябва да се знаят:
- съвкупността от стойностите, които тя може да приеме и вероятността, с която приема тя тези
стойности, т.е. колко често ги приема
За изчисляване величината на ексцеса се използва:
- четвърти централен момент.
За центилите може да бъде дадено следното определение:
- центилът е число, такова, че р% от измерванията лежат под р-тия центил и (100-р)% попадат над него
Зависимостта, която се изучава в статистиката е:
- стохастична
Използвайки таблица на нормално разпределение, определете вероятността, че стандартизираната
нормално разпределена случайна величина има значения, по-големи от 1,64:
- 5,05%
Използвайки таблица на нормално разпределение, определете вероятността, че стандартизираната
нормално разпределена случайна величина има значения, по-малки от 1,64:
- 94,950%
Квартилите са (средни неалгебрични величини):
- Нивата, които разделят хистограмата на четири групи, всяка от които съдържа 25% от измерванията
Квантилът е:
- числова характеристика на случайната величина Х и съответното й разпределение на вероятностите
(съответната хистограма)
Квартилното отклонение са дава от израза:
Q = ( Qu – Ql ) / 2
Коефициентът на екцес е равен на: Е= u4-3= m4 -3
4?
Коефициентът на Пирсън се изчислява:
Като лявата страна на основната формула за отношението между средната аритметична, мода и
медиана се раздели на средното квадратно отклонение: Sk1= X-Mo
?
Коефициентът на асиметрията на ЮЛ се изчислява: Като дясната страна на основната формула се
раздели на средното квадратно отклонение: Sk2 = 3(X-Mе)
?
Коефициентът на вариация се изчислява като:
- Отношение на стандартното отклонение към средната аритметична стойност V = Sx/Х
Коефициент на вариация: 10,12148 / 11
= 92,01%.
Коефициент на асоциация е показател:
- който дава силата на връзката между признаци, които са алтернативни
Кои са трите фази на статистическото изучаване:
- наблюдение, групировка и анализ
Колкото коефициентът на корелация е по-близък до 1,
- толкова зависимостта е по-силна и обратно, колкото е по-близка до нула, толкова по-слаба
Корелационната зависимост м/у две случайни величини е:
- функционалната зависимост м/у едната от тях и условното математическо очакване на другата.
Куртозисът показва:
- връхната източеност на емпиричното разпределение като за еталон се използва стандартизираното
нормално разпределение
Кумулативни признаци:
- категорийни, при които има повече от едно определение на признака за една и съща единица
Кумулативните статистически редове са:
- статист. редове по категорийни признаци, при които някои единици притежават повече от едно
определения
Максималната стойност на дисперсията при качествени алтернативни признаци е:
Математическият модел е:
- съвкупност от математически зависимости, описващи чрез средствата на математиката процесите,
имащи място в обекта-оригинал
Медианата, Ме, е:
- средното по положение число, когато наблюденията в статистическия ред са подредени във възходящ
или низходящ ред
Модата, Мо, (средната гъстота) е:
- стойността на признака, която се среща най-често
Моделът и видът на силата на връзката се определят от:
- функцията на регресия
Множеството от всички елементарни събития, което се съпоставя на всеки опит, се нарича:
- Пространство на елементарните събития
Може да се докаже математически, че когато една случайна величина се формира под влиянието на
много случайни фактори, които действат независимо един от друг, то тази случайна величина има:
- нормално разпределение
Мерките за разсейване (measures of variability) показват:
- разсейването на значенията на случайната променлива и имат важна роля при оценяването и
проверката на хипотези.
Момент от к-ти ред се нарича: Средната аритметична / математическото очакване/ на к- тата степен
отклонения на отделните наблюдения / варианти/ от някаква константа А.
к = 1
k= -1, средна хармонична;
• k=0, средна геометрична;
• k=1, средна аритметична;
• k=2, средна квадратична,
• k=3, средна кубична и т.н.
Найважното условие една извадка да е представителна е:
- изборът на единиците в нея да е случаен
- да бъде направена от голяма генерална съвкупност
Намерете размаха на разсейването на извадкатаХ;5,9,101,225,3:
- 222
? Намерете стандартното отклонение на извадката Х: 5,3,2,4,1:
- 2,24
Намерете неизместена оценка на дисперсията на генералната съвкупност по извадката Х: 5,3,2,4,1:
- 2,5
Намерете неизместена оценка на дисперсията на генералната съвкупност по извадката
Х;95,80,80,75,75,75,50:
- 178,57
Намерете неизместена оценка на дисперсията на генералната съвкупност по извадката Х: 5,3,2,4,1:
- 2,5
Намерете дисперсията на извадката Х;95,80,80,75,75,75,50:
- 153,02
Намерете средната аретметична на извадката Х;5,3,2,4,1:
= 3 (5+3+2+4+1/5)
Намерете модата на извадките Х: 5, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 3:
= 3
Намерете медианата на извадката Х: 5, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 3; (1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5) =3,
а когато са четни : пак се подреждат от най-малкото към най-голямото, събират се средните две числа
и се делят на две, напр.: Х:4, 5, 5, 6, 7, 20 Ме=(5+6)/2=5,5.
Намерете медианата на извадката Х: 5, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 395, 80, 80, 75, 75, 75, 50
= 5
Намерете дисперсията на извадката Х;5,3,2,4,1:
- 2
Неалгебрични (позиционни) средни са:
- медианата, модата и квантилите

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
11 юни 2021 в 18:47 студент на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2014
09 юни 2021 в 16:03 студент на 30 години от Пловдив
09 юни 2021 в 13:12 потребител на 22 години
07 юни 2021 в 15:33 ученик на 21 години от Монтана - ФСГ "Васил Левски", випуск 2019
31 май 2021 в 13:45 студентка на 28 години от София - УНСС, факулетет - Общоикономически, специалност - Предприемачество, випуск 2015
25 май 2021 в 16:13 учител
21 май 2021 в 18:41 в момента не учи на 50 години от Варна
21 май 2021 в 14:07 родител на 45 години от София
21 май 2021 в 09:23 потребител на 27 години
29 апр 2021 в 12:27 в момента не учи на 39 години от София
 
 
Онлайн тестове по Статистика
Тест по статистика
изходен тест по Статистика за Студенти от 2 курс
Изходен тест по статистика с цел проверка знанията на студентите преди изпита. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
19
180
1
30.09.2013
Тест по Статистическо изследване на зависимости, УНСС, студенти 3-ти курс
изпитен тест по Статистика за Студенти от 3 курс
Тестът е по Статистика и се състои от 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Даван е на изпит в УНСС.
(Труден)
13
80
2
03.11.2016
» виж всички онлайн тестове по статистика

Пищов по статистика

Материал № 1141538, от 27 дек 2014
Свален: 305 пъти
Прегледан: 474 пъти
Предмет: Статистика, Икономика
Тип: Пищов
Брой страници: 20
Брой думи: 8,648
Брой символи: 58,252

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов по статистика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Тонка Тончева
преподава по Статистика
в град Хасково
с опит от  11 години
266 70

Катя Бойкова
преподава по Статистика
в град Гоце Делчев
с опит от  16 години
152 70

виж още преподаватели...
Последно видяха материала