Големина на текста:
СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА
Тема 1: Същност и характерни особености на сигурността
1.Същност на сигурността- сигурността е твърде сложно и многоаспектно понятие. Най-
разпространени са няколко осн.схващания за същността на сигурността :
-Състояние на отсъстваща, липсваща заплаха за обществната система или за нейните елементи.
Частично това схващане е прието от Концепцията за нац.сиг на РБ.Това е състояние на
безметежно и спокойно съществуване,облекчаващо общественото развитие. Това разбиране за
сигурност предполага благоприятни външни и вътрешни условия и не изисква особени грижи и
усилия от обществото.
-Способност със справяне със заплахите и произтичащите от тях рискове за запазване или
постигане на желано общ.състояние. Тази способност може да бъде изграждана при отсъствие
на заплахи.
-Сигурността като висше благо,представляващо баланс м/у заплахи,които съзават рискове и
противодействащи или защитни фактори.Поддържането на желания баланс е въпрос на
поведенски нагалси и на форма на поведение на обществото.То може да бъде повече или по-
малко безгрижно или загрижено за своето настояще и бъдеще.От тази гледна точка
сигурността може да се разглежда като цел и специфично качество на устойчивото
общ.поведение.
2.Характерни черти на сигурността (4 основни) :
-най-често тя е свързана със състоянието на криза и конфликт и поддържането й изисква защита
от възникналите при такива ситуации заплахи и от произтичащите от тях рискове за
ценностите и интересите,както и свобода на институционалните фактори и лични субекти на
обществото да противодействат на нежеланите и недоброжелателните въздействия или
смущаващи фактори.
-Сигурността се характеризира и със степен на антагонизъм м/у заплахата и защитата, която се
влияе от множество особености на средата,в която протича кризистното или конфликтното
взаимодействие.Динамиката на антагонизма прави вземаните решения по сигурността
краткотрайни и им придава повече операционен, отколкото стратегически характер.
-Обществената сигурност е поле на отговорност и компетенция на публичния сектор и
държавата.Институциите на публичния сектор са отговорни пред обществото за адекватността
на защитната дейност.
-Ниската сигурност се свързва потенциално с рискове за загуби на защитата и защитаваните
активи. Рисковете са продукти на осъществените заплахи и неадекватната реакция на
защитниците.
Поддържането на желано равнище на сигурност изисква определени разходи и има своята цена. От
ресурсна гледна точка за обществото особено значение придобива въпросът за оправдаване на
разходите за поддържане на сигурността. Неоправданото изразходване на средства за сигурност
ограничава възможностите за развитие на обществото.Лансирането на фалшиви заплахи и пораждания
от тях страх са мощно средство за манипулиране и отклоняване на обществото от естествения път на
развитие и подобряване на благосъстоянието.От друга страна подценяването на реални заплахи може
да доведе до неоправдани реални загуби и също да задържи общ. развитие.
Тема 2 :Национална сигурност и отбрана
В практиката и теорията не дават общоприето и утвърдено определение на понятието нац.
сигурност.Нац.сиг. е слабо дефинирано понятие.Периодът на МО,маркиран с края на Студената
война е време на редефиниране на това понятие за нашата,а и за засегнатите от промяната
страни.Очевидно вниманието към нац.сиг.расте в период на криза,които обществото ясно забелязва
неадекватността на съществуващи концепции след неуспешно справяне с нововъзникнали заплахи.
По общото дефиниране на понятието,подсказва усещане за по-голяма отвореност,зависимост и
несигурност и вглеждане в по-широк кръг от проблеми от потенциални заплахи за страната.По
тясното тълкуване е следствие на вътрешната затвореност и търсене на гаранции в традиционните
силови средства за сигурност.
Сигурността на нац.с-ма или държ.сигурност вкл.вътрешната(човешка,индивидуална,гражданска,
групова и др.) и външна (военна,дипломатическа,политическа и др.) сигурност. Разглеждана от
гл.точка на аспектите на различните науки,нац.сиг.може да бъде политическа,икономическа,
социална,екологична,информационна,енергийна и други.
Пряко свързани с проблема сигурност са въпросите за схващанията ,ролите,рисковете и
отговорностите, които трябва да приемем в нац.политика,за да вгради своето място в общата и
неделима с-ма за сигурност.Традиционното схващане за нац.сиг.в страната се свежда обикновено до
гарантиране на нац.сиг.,независимост и суверенитет.Повече от 200 години нац.сиг. означава преди
всичко военна сигурност на д-вата и директно се свързва с нейната отбрана и силова
структура.Войната като класическа форма на конфликт се разглежда в тяхсна връзка с държавата и
политиката.Чарлз Тили посочва : „Войната прави д-вата,а д-вата прави войната”. Доминира
схващането,че войната е продължение на политиката с военни средства.При този подход на
прекомерно свързване войната с политиката,освен проблем и най-важно средство за гарантиране на
сигурността са изграждането и поддържането на армия и въоръжени сили.
Първостепенни въпроси стават духовните и материалните основи на военния или отбранителния
потенциал и военната мощ,които след ВСВ получават отбранителна интерпретация.Приемането на
военна концепция при конструиране (изграждане) на с-ма за нац.сиг.вкл.различни схващания за
допустимото и приемливо прилагане на сила в МО. В периода на Студената война се развиват идеите
за равновесие на силите като единствен гарант за стабилност и сигурност. Много голямо внимание и
усилия са отделени на въпросите за достатъчността на силите с цел ограничаване на непрекъснато
разрастващата се надпревара във въоръженията.
Необходимо е да се изясни разликата м/у народ,нация и д-ва. Традиционното за началото на 20 век
определение за народи или народности е че това са общности,които се различават от другите по
език,раса,религия,обичаи и които нямат една и съща история.Приема се че народите и народностите
се основават не само на материалните интереси,но и на чувствата,които създават по силна обществена
спойка. Чувствата се изразяват в идеала на отечеството.След ВСВ светът заменя глобалната си
организация (ОН) Обществото на народите с ООН.Докато д-вата управлява определена територия с
граници,нацията е особена обществена група,притежаваща специфични качества.Д-вата изгражда
правна с-ма ,събира данъци,поддържа полиция и затвори,има армия.
Д-вата има преди всичко политически характер.Нацията и национализма не са идеология или
политическо образование,те са по-скоро културно явление.За тях ключово значение има нац.
идентичност.Антъни Смит посочва следните общи характерни черти на нац.идентичност:
1.историческа територия или отечество
2.общи митове и исторически спомени
3.обща масова публична култура
4.общи юридически права и задължения на всички граждани
5.обща икономика и териториална мобилност
От тези харак.черти може да се изведе определение за нация-население,което споделя обща
историческа територия,общи митове и исторически спомени,масова публична култура,обща
икономика и общи права и задължения на всички членове.
Тема 3 : Национални ценности,интереси и цели на сигурността
Чл.19 ;чл.20 от стратегията за нац.сиг.на РБ ( сами )
І.2 Национални интерси
19. Жизнеоважни нтерси а:
> гарнтиране на правта, свобдите,сигурноста и благосътоянието на гражданиа,
общество и държавта;
> запзваненасувернитеа,териториалнат цялостнастрантаи единство на
нацията;
>защитан констиуционоустановенияредидемократичнитецности;
> защитананаселниетоикритчнат инфраструктраприкриз,бедствия,аври,
катсрофи другирсковеизаплахи;
> съхраняванеиразвитена ционалнат идентичност,изграждащ сенаосноват на
единогражданство;
>гарнтиранеинтегритеан българскот гражданско бщество;
> преодляване анегативнитедмографскипроцеси,назначителнитедиспропрци в
развитетонарегионитеи зграждане асоциално-иконмическасреда,осигуряващ условияза
развитетонапоклениябългарскиграждани,спосбнидагрантиратнаРепубликаБългария
достйномястовЕСивсетовнитеполитчески,конмически,финасови социалнипроцеси.
20.Другиважни нтерси а:
>благоприятна ипредвидмасредазсигурност;
> ефктивнофункциониране абългарскитеинстиуци заедностезинаЕСиНАТОза
постигане аколективнат нисгурностиподбряване анейнот сътояниечрезразвитена
оперативнатсъвместимост;
> подържане адобросъедскиотношенияиосигуряване арегионалнасигурности
стабилност;
>развитенарегионалнот сътрудничество зонатнаЧерномрскиярегион;> гарнтираненаенргийнат
сигурностчрездиверсиф кациянавидовет енргия,
източництеитрасета надоставкнаенргийни другистраегическисуровин;
> развитенаобразованието,възпитанието,науктаинаучно-приложнитедйностив
духан ационалнитеиобщоевропейскитецности;
> гарнтираненаиконмическа,финасоваисоциалнастабилности конмически
просперите;
>превнция противодействиенакорупциятаиорганизрантапрестъпност;
>ограничавне апосегателства срещуличностаисобственоста;
>запзваневисок ачествонаоклнатсредаиприоднитерсурси.
Тема 4 : Институционална структура на сектора за сигурност и отбрана
IX елемента :
I Народно събраниеПостоянна комисия по външ.полит.и отбрана; пост.комисия по вътр.сиг.и
обществен ред ; пост.комисия за контрол на ДАНС; Подкомисии-постоянно действаща
подкомисия,която осъществява парламентарен контрол в/у дейността на нац.разузн.служба (НРС);
НСО и служба военна информация ; Временни комисии
II Президентпрезидентска администрация, консултативен съвет за нац.сиг.,НСО и НРС
III Министерски съвет (МС)-съвет за сигурност към МС.ДАНС,Изпълнителна агенция
електронни съобщителни мрежи и информационни системи,Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към МС,ръководена от министъра на вътр.работи(по Закона защита
при бедствия)
IV Министерство на външните работи
V Министерство на отбранатащаб на отбраната, обща администрация,специализирана
администрация
VI Структури на пряко подчинение на министъра на отбраната-службавоенна информация”,
слубжавоенна полиция”,военните академии и висшите военни училища,военно-медицинска
академия,нац.гвардейска част,нац.военно-исторически музей и др.структури създадени със Закон
или с акт на МС.
VII Българска армия-тя е национална военна институция,основа на бълг.въоръжени сили и вкл.
съвместно оперативно командване,три вида въоръжени сили и формирования за подготовка,
поддръжка и логистично осигуряване.
VIII Министерство на вътрешните работи (МВР) –в чл.9 от Закона за МВР (ЗМВР) са
регламентирани осн.структури на МВР
IX Териториални органи на изпълнителната власт областен управител-?областен съвет по
сигурност ; Кмет на общината ? общински съвет по сигурност.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
19 ное 2020 в 15:58 родител
02 ное 2020 в 12:05 студент на 34 години от София - Военна академия "Г. С. Раковски", факулетет - Национална сигурност и отбрана, випуск 2022
13 май 2020 в 23:49 студент на 33 години от София - ВТУ "Тодор Каблешков" - София, факулетет - ТСТТ, специалност - Транспортен мениджмънт и логистика, випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Публична администрация
Тест по публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 5 курс
Изпитен тест за магистратура по публична администрация. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
85
1
1 мин
29.05.2013
Публична администрация
изпитен тест по Публична администрация за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 50 затворени въпроса, всеки от които изисква един или повече верни отговора.
(Много лесен)
50
100
1
4 мин
27.02.2015
» виж всички онлайн тестове по публична администрация

Лекции по стратегическо управление на отбраната и сигурността

Материал № 1141210, от 23 дек 2014
Свален: 39 пъти
Прегледан: 53 пъти
Предмет: Публична администрация, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 13
Брой думи: 5,767
Брой символи: 38,178

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по стратегическо управление на отбраната ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител


виж още преподаватели...
Последно видяха материала