Големина на текста:
1. Обща характеристика на СО.
На основно място в човешкия живот стой труда, за да функционира той са необходими
определени условия:
наличието на капитал който да финансира материалните условия на производството
работна сила която да постави в движение капитала (средствата за производство)
потребители, който да изкупят материалните блага, за да се възстановят разходите за капитал и
работна сила, и да се повтори процеса за производството, т.е. да се осъществи възпроизводство
Мястото и ролята на социалното осигуряване във възпроизводството се определя от това, че
капитала и работната сила са в неразривно единство. Едновременно с това обаче те са в
противоречие, по отношение ролята и разпределението на резултатите от производството.
Мястото и ролята на социалното осигуряване в системата от интереси , субекти и резултати се
определя от финансовото обезпечаване на средствата и условията на живот и производство на
социалноосигурените като съставна част на труда, обективно необходима за възрпоизводството. С
възникването си трудът разделя хората на три големи групи: от една страна трудоспособните, а от
друга нетрудоспособните и неработоспособните.
Социалното осигуряване има за основа икономически интереси и функции свързани с обществото
и съвкупното производство. Те се се съчетават със съвкупните социални интереси. От една страна
възпроизвеждат и увеличават капиталовия и трудов потенциал на обществото като база за
социалния му потенциал, а от друга страна те трябва да отговарят на изискванията на социално
ценностната система за сигурност в обществото, в което са живели. Или социалното осигуряване е
във висока степен е неактивна икономическа дейностчрез СО не се създават доходи, а само се
преразпределят вече реализирани такива.. По закон социалното осигуряване не е само и главно за
социална защита, а икономическа необходимост от съхраняване на икономическия потенциал на
нацията и обществото, за осъществяването на икономическите им функции и неговото изпозлване
при възникнали условия за участие в труда. СО може да се определи като съвкупност от соц-икон.
отношения, които се пораждат при образуване, управление и разпределение на специален фонд,
финансиран от вноски на определени източници и предназначен за разпределение с цел
задоволяване на потребности на лица по отношение, на които са се сбъднали определени събития.
Разнообразието на този система произтича от:
- самата същност на СО от гл. т. единството и разликата в осиг. вноски и осиг. доходи
- спецификата на тристранните отношения и интереси между осигурители, осиг. лица и осиг-та
институция
- характера и мащабите на произтичащите икон., соц., фин. и демографски процеси
- характера и силата на въздействие на паз. отношения и структури
- начина на възникване и проявление на осиг. отношенияи възприетите приоритети за соц.
стратигия и политика
2. Етапи на българската осиг. система
В България СО преминава през 3 основни етапа :
1 – 1889-1949 г. - в този етап СО се ръководи от принципите и практиката на класическите
осигурителни системи, изграждани в Германия, Белгия, Франция
2 – 1949-1990 г. - в този период нашата осигурителна практика силно се влияе от тогавашното
съветско законодателство, премахват се деференцираните осигуровки и се създава един общ фонд
който се грижи за обезщетяването на вскички възникнали осигурителни рискове.
3 – След 1990 г. - започват реформи с цел да се доближи нашата СО система към принципите
изградени в бисмарковия модел.
С влизането в сила на кодекса за задължително общественото осигуряване през 2000 г.,
общесвеното осигуряване се поставя на 3 клонна основа като се дава възможност за включване в
системата на частни осигурители.
3. Интерпретации на солидарността
- Индивидуална интерпретациядоближава се до обединяването в съвкупност за предпазване
от рисковете, моделирано чрез парадигмата за преразпределение на риска. Взаимоизгодния
характер на солидарността предопределя хоризонталното преразпределение в група от хора,
които са обект на еднакви рискове. По-високите вноски от високодоходните групи обуславят
техните по-високи обезщетения. По-ниските вноски от нискодоходните групи ограничават нивото
на техните обезщетения. Следователно взаимозависимата система на солидарността може да
доведе до наслояване на отделни частни програми на социално благосъстояние. Организира се
чрез частни и публични осиг. схеми.
- Колективна интерпретация на социалната осигуреностхората очакват подкрепа един от
друг като еднакви членове на една и съща общност, като граждани на една и съща държава. Това
води до вертикално преразпределение от богати към бедни и от нискорискови към високорискови
групи. Когато такава система е базирана върху осиг. вноски, тогава по-високите вноски се
използвата за увеличаване на нивото на обезщетенията за по-високорисковите и/или по-
нискодоходните групи. Осъществява се само от публично-организирани схеми.
4. Предмет на социалното осигуряване
СО е особен вид икономическа дейност, изразяваща се в набирането, управлението и изграждането
на активи, придобити от осиг. вноски от работодатели, осигурени лица и трансфери на държавата.
То е механизъм за акумулиране и разпределение на паричните средства в полза на бенефициентите
по повод на настъпили покрити осиг. рискове.
Дейността на СО се организира в рамките на т.нар. осигурителни съвкупностиголеми
групи от хора, изложени на определени сходни рискове на труд. Осигурителните отношения
съществуват обективно и независимо от волята на хората, обхванати в осиг. съвкупност.
Дефиниране на предмета на социалното осигуряванена базата на всичко описано по горе може
да се каже, че предметът на социалното осигуряване включва:
А) потребностите на нетрудоспособните в зависимост от тяхната възръст, здравно състояние, пол,
природо-климатични условия, демографско състояние, продължителност на нетрудоспособността
и други
Б) интересите на нетрудоспособните за удолетвореност от функционирането на социално-
осигурителната система
В) действащите методи и механизми за размер, диференциация и социална спаведливост на
покучаваните доходи, обезщетения, помощи, преференции, облекчения и други.
Г) демографското състояние и тенденциите във възпроизводството на населението с оглед
осигуряване на стабилост и позитивни перспективи на нацията
Д) заетостта на трудоспособните с оглед на пълно и ефективно използване на работната им сила за
производство на стоки извършване на услуги и увеличаване на потенциала на икономиката за
съвременно развитие на СО
Е) здравно състояние на населението, нетрудоспособните и заетите
Ж) финансирането, приходите и разходите на системата
З) конторлът и условията за нормално функциониране на социално осигурителната система
На практика СО се явява реализирана цел на социалната политика на държавата.
5. Основни понятия в системата на социалното осигуряване
За да се разбере понятието социално осигуряване и неговия предмет първоначално трябва да се
разграничат няколко други понятия:
- социални отношенияотношенията изразяващи взаимодействията между различните социални
субкети, заемащи различно място и изпълняващи различни функции в процеса на производството,
обмена, разпределението и потреблението на социални продукти. Проявяват се като връзки и
зависимости между индивиди, принадлежащи към определена соц. група.
- социална политикавъзприетата от държавата линия на действия в социалната област,
съвкупност от действия за решаване на социални проблеми. Със свойте действия социалната
политика оказва влияние върху социалните отношения, опира се на тях и ги регулира. Затова като
определение може да се каже, че социалната политика е съвкупост от дейности насочени към
регулиране на социалните отношения или дейности, по регулиране на отношенията на равенство
или неравенство в обществото. Нейните действия трябва да бъдат насочени само към онези
социални проблеми за чието разрешаване е необходима намесата на държавата.
- социална защитапонятие включващо всички институционализирани форми на обществено
организирани действия за защита срещу социалните рискове. Тук освен социалното осигуряване
трябва да бъдат включени още социалното подпомагане, здравеопазване, образователната система,
прекфалификацията на кадри във връзка с решаване проблемите на безработицата и други. Тоест
социалната защита е по-широко понятие от осигурителната защита тъй като има по-голям обхват
и е насочена към по-голям кръг от социални рискове.
- осигурителна защитаобществена форма на защита, обхващаща всички отделни индивиди или
групи от населението заплашени от неблагоприятните социално-икономически последици на
рисковете на труда. Може да се прояви в задължителна или доброволна форма.
- социално подпомаганесродна на социалното осигуряване дейност, изразяваща се в
предоставяне на средства за съществуване на лица изпаднали в нужда, който не са в състояние на
друго законово основание да придобият такива доходи за себе си и за семействата си. Или
социалното подпомагане се намесва там където социалното осигуряване не се намесва. То се
осъществява от държавата чрез държавния бюджет и е безвъзмездно. И социалното осигуряване и
социалното подпомагане гарантират социалната сигурност на гражданите. Социалното
осигуряване обаче е насочено към предпазване на лицата, засегнати от оптределени социални
рискове. Следователно основните прилики между социалното осигуряване и социалното
подпомагане се изразяват в идентичността на обекта на дейстията и формата на плащанията.
Различията в тях се свеждат основно в две направления:
- в начина на осигуряване на средствата ( при СО средствата идват от специален фонд а при СП
идват от бюджета)
- в начина на определяне на плащаниятапри социалното подпомагане помощите се предоставят
в еднакъв размер на нуждаещите и са според потребността, а не според наличието на осигурителни
отношения, формирани в подписани договори както е при социалното осигуряване.
6. Основни принципи на социалното осигуряване
6.1. ЗадължителностДействието на този принцип се изразява в безусловното включване в
осигурителната съвкупност на цялото население. Прилага се при покриване на всички соц.
рискове, водещи до загубата на доход или бедност.
6.2. ДоброволностДоброволността е в основата на частното осигуряване. Това дава възможност
за избор на начините на неговата реализация на пазарна основа в това число и предпочитания за
институцията за доброволно пенсионно, здравно или за безработица осигуряване и неговаите
параметри и разновидности. Лицата трябва да имат право но избор да инвестират свободните си
финансови ресурси на пазарна основа.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социално осиуряване

Лекции по осигутелни системи и фондове, раздел "Социално осигуряване"...
Изпратен от:
Margarita Ilieva
на 2014-12-21
Добавен в:
Лекции
по Социална политика
Статистика:
46 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
62
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
40
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Социално осиуряване

Материал № 1141093, от 21 дек 2014
Свален: 46 пъти
Прегледан: 62 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 19
Брой думи: 8,338
Брой символи: 53,246

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално осиуряване"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала