Големина на текста:
УВОД
Децата на улицата са относително нова социална група за България, която възниква в края на 80-те и началото
на 90-те години
на XX век.
Появата на деца. които живеят за известен период на улицата е свързано с обедняването на населението,
увеличаването на безработицата в национален мащаб и особено сред ниско квалифицираните слоеве на
населението, липсата на адекватни механизми за социална защита.
Всички тези деца се нуждаят от грижи и сигурност.
В България грижите и услугите за децата на улицата се предлагат предимно от неправителствени организации,
като първите действия се предприемат са през 1993 година.
Към момента в България има изградени 12 центъра (дневни и
денонощни ) за работа, грижа и закрила на децата на улицата. Това
са места за връзка за среща, за споделен жизнен опит.
Основната цел е да се предоставят временно подслон на децата, в същото време да се издирят родителите или
заведението, в което е било настанено всяко от децата и да го върнат там
По време на престоя си децата получават храна, медицинска помощ, облекло, имат възможности за
развлечение, организират се различни форми на обучение. Работи се и по създаването на различни навици -
хигиенни, здравни, училищни и други. В някои от центровете е застъпена уличната социална работа с децата и
тази с техните семейства.
Мисията на социалните работници е да подготвят тези деца за самостоятелен живот като ги поощряват и
насърчават, да им разкрият условията за разширяване на техния диапазон от контакти, от изяви, да ги
поощряват да посещават уличи ще.
Като всички деца и децата на улицата имат различни интереси, имат нужда да бъдат харесвани и обичани.Това
може да стане с помощта на екипи от специалисти: социални работници, педагози, психолози и др., които да
имат специална подготовка, организаторски умения, професионализъм и педагогически подход, за да могат да
прилагат успешно методите на работа за приобщаване на децата на улицата в обществото, за тяхната
интеграция и социализация.
Причини
1.Обедняването на населението
2. Увеличаването на безработицата в национален мащаб и особено сред ниско квалифицираните
слоеве на населението,
3.Липсата на адекватни механизми за социална защита.
4.причини
5.В символна и практическа криза се оказа действащият модел на семейна институция
6.Трудности при отглеждането на децатакакто чисто финансови, така и във взаимоотношенията
родители-деца.
7.Съществуващата система на грижи за децата предлагаше почти изцяло институционална грижа
Реформата в системата за грижи за децата
1.С приемането на ЗЗД започна реформата в системата на грижи и закрила на децата в България.
2.създаде се ДАЗД - на централно ниво и на местно нивоОЗД във всяка община.
3.приеха се важни политически документи като Национална стратегия за децата и Национална
програма за закрила на детето,
4.Рискова групаДеца на улицата
? Н
ационалната стратегия за защита правата на децата на улицата за периода 2003-2005г.
Целите и дейностите в нея са насочени преди всичко към гарантиране и осигуряване правото на образование,
правото на здравеопазване и правото на закрила в семейна среда.
ГЛАВА ПЪРВА
ПОСТАВЯНЕ НА ПРОБЛЕМА.ПРОИЗХОД И СТРУКТУРА
1.Децата на улицата по света.
Децата на улицата се срещат днес е почти всички региони на земята. До преди няколко години, наблюдения от
Европа и Северна Америка показват, че феноменът деца на улицата /безнадзорни деца/ се проявява
изключително в развиващите се страни на Латинска Америка, Африка и Азия. Днес дискусията за
съществуването на безнадзорните деца в Съединените Щати, Канада и в европейските страни, както и в
бившите съветски републики е неизбежна. Който наистина иска да ги види, ще ги намери, както в центровете на
големите градове като Ню Йорк, Мадрид, Букурещ, Неапол, Москва, Кьолн, Марсилия и Лондон, така и в
техните предградия или западащи квартали със старо строителство.
Понятиетодеца на улицата" внушава висока хомогенност /еднородност/ на белезите за сравнение, които не
могат да бъдат потвърдени от изследванията. Това важи както за индикаторите, които засягат житейската
ситуация, културната среда и .кариерите", които децата в тяхната социализация на улицата преминават, така
също и за съответната назована житейска ситуация и форми на преодоляване трудностите в живота.
Предполагаемият брой на децата на улицата по света е между 80 и 100 милиона /УНИЦЕФ Германия 1992 г./
Децата на улицата са наричани бездомни". Те имат детство, което е пълна противоположност на
определенията за детство. Запитани защо са на улицата, около половината от тях отговарят, че предпочитат
улицата поради постоянния бой и тормоз в къщи. Насилието в дома за повечето от тях е ежедневие.
Без достатъчна материална и духовна семейна подкрепа, както и поради липса на формира психическа и
образователна зрялост, те се чувстват пренебрегнати и са предразположени да търсят пътища и средства за
самостоятелно преживяване извън семейната среда.
От интервюта, който Тайлър провежда в Богота с 94 бездомни
момчета на възраст под 18 години споделя: 'Много от тях бяха
малтретирани физически или стреляне по тях беше стреляно
или бяха намушквани с нож. Те се прехранваха чрез комбинация от
легални и нелегални дейности. Те мразеха насилието и
предателството".
Според друг изследовател общественият образ на бездомно дете е обобщен така: ‘’Те прекарват нощите си
някъде по улиците, стоят будни до късно, спят малко и са пред погледа на минувачите като бездомни
скитници, крадци или малолетни престъпници". /Глосер 1990 г/
Но те не са просто скитници и крадци, те са част от картината на обществото.Някои от тях не искат да бъдат
наричани .бездомни", заради негативния смисъл на думите, други обаче изграждат поведението си според този
образ.
За да се разбере в действителност какви са бездомните деца, трябва де се извърши проучване за техните
семейства, за тяхното бъдеще и за тях самите.
Много от хората, които работят с бездомни деца, са единодушни, че малко от тях са били изоставени, По-
правилно е да се каже.че постепенно връзките със семейството са се разпадали и то поради различни причини.
Като причини може да се изтъкнат насилието и експлоатацията в семейството, родители-алкохолици или лоши
взаимоотношения с доведени родители, разпад на семейството поради бедност и др.
Липсата на семейна среда поражда причините за глада, за кражбите при тези деца. те нямат друг избор освен да
крадат и проституират. Те рискуват да се заразят с болести предавани по сексуален път.
В началото на 80-те години международна неправителствена програма за бездомни деца и младежи описа тези
деца като .намиращи се в ситуация, в която те са лишени от защитата, наблюдението и напътствието
но отговорни възрастни'.
В края на 80-те години УНИЦЕФ предложи да се направи разлика между децата ОТ улицата и децата НА
улицата, като тази дефиниция се основава на опита, събран в Латинска Америка.
Децата ОТ улицата са тези, които идват от бедни семейства и които трябва да споделят отговорността за
оцеляването на семейството, като работят по улиците на града и по пазарите. И независимо, от това, че през
деня тези деца са на улицата повечето се връщат при семействата си през нощта.
Децата НА улицата са една по-малка група, която всекидневно се бори за оцеляването си без подкрепата на
семействата си. Въпреки, че често ги наричат .изоставени", тези деца може сами да се напуснали
семействата си уморени от несигурността и насилието, връзките им със семействата са прекъснати и в
действителност те са без семейства Лаком, 1985 г./
Но независимо от това дали ги наричаме деца НА улицата, или деца ОТ улицата, те са личности като нас, всеки
със своя житейска история, проблеми, нужди и надежди
.Като цяло. независимо от трудния си живот, тези бездомни младежи бяха много по-малко язвителни
отколкото очаквахме. Те искаха да обичат и да бъдат обичани, да работят нещо и да дават своя принос
Техните представи за тях самите, за света и за живота им отразяваха тяхната действителност. Те
съзнаваха заплахите и опасностите , но не се ръководеха от тях."/Таплър, 1992 г. ст 206/
Безнадзорните деца не изживяват само лична трагедия и не са просто жертва на нашето безразличие, рано или
късно те се превръщат в скрита заплаха за обществото.
Всички тези деца са нашите деца
От отворено писмо на бездомните деца до техните връстници, от Докладите на първата конференция за
бездомните деца в Манила, 1990 г. стр.71 те казват така
.Ние бихме искали да завършим училища, за да можем да осъществим амбициите си и да имаме светло
бъдеще Ние също така искаме де имаме собствени домове, където да намираме закрила и място за сън.
Ние също така бихме искали да помагаме на други бездомни деца. за да не се скитат повече по улиците и
да не дишат лепило. Ние също искаме да сме здрави, за да помагаме на страната си Бихме искали да
започнеш мое живот. за да бъдат нашите деца правилно насочени. Но най-вече ние искаме да живеем в
богаи мирен свят, защото тогава няма да има повече бездомни деца"
Бездомните деца не са по различни от другите деца Положението на бездомните деца е драматизираното
състояние на всички останали деца". Лайлър, 1992 година
2 Децата на улицата в България
През последните години нашето общество е изправено пред изключително тежък и болезнен проблем
- увеличаването на безпризорните деца, или както ги наричаме, децата на улицата.
Необходимо е да се уточни, че това понятие включва две групи деца. Първата са децата, които
прекарват по-голямата част от деня на улицата, където намират препитание, най-вече от просия,
или от някаква елементарна трудова дейност, а вечер се прибират по домовете си, при своите
семейства. Втората група деца живеят на улицата в буквалния смисъл на думата. Те или нямат
семейства, или са ги напуснали поради различни причини. От малки опознават най-
отблъскващите страни на живота - глад, болести, мизерия, превръщат се в жертва на насилие и
сексуална злоупотреба, и оцеляват благодарение на случайността или на милосърдието на
околните. Като правило не ходят на училище и остават неграмотни, не получават професионална
подготовка и постепенно стигат до дъното на обществото.
За съжаление, тези деца все още не са обект на системна и целенасочена грижа от страна на
държавата, не са разработени адекватни мерки за защита на техните права. Към нерадостната им

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Децата на улицата

Успешно зашитена дипломна работа по социология на тема "Децата на улицата"...
Изпратен от:
Николай Петров
на 2014-12-15
Добавен в:
Дипломни работи
по Социална политика
Статистика:
0 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 1
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Много лесен)
9
66
1
28.05.2015
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Децата на улицата

Материал № 1138868, от 15 дек 2014
Свален: 0 пъти
Прегледан: 319 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 77
Брой думи: 27,099
Брой символи: 165,404
Цена: 80.00 лв. Закупи материала
Докладвай
Последно видяха материала