Големина на текста:
УВОД
Взривните работи (ВР) намират широко приложение в националното
стопанство и военното дело.
Над 85% от полезните изкопаеми и строителни материали се добиват чрез
използуване енергията на взривните вещества (експлозивите). Широко
внедряване на ВР намира при строителство на пътища, тунели, канали, изкопи, в
хидростроителството, за разрушаване на стари обекти, за разчистване на
металургични пещи, за раздробяване на едрогабаритни метални изделия, във
филмите и др.
Взривните технологии са широко внедрени при взривното
формообразуване и обработка на металите.
Във военното дело редица основни дейности са немислими без използване
на ВВ: устройване и преодоляване на заграждения, унищожаване на невзривени
боеприпаси, за фортификационно оборудване, при предпазване на мостове и
други обекти от ледоход. Съставна част на по-голяма част от боеприпасите са
ВВ.
При извършване на ВР строго и точно да се спазват всички мерки за
безопасност посочени в глава осма. Целият личен състав трябва да познава
правилата за работа, а ръководителят на ВР е длъжен да провери знаят ли се и
точно спазват ли се те от всички.
1. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ВРИВНИТЕ РАБОТИ
1.1. КРАТЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
Първият открит експлозив (взривно вещество) е черния димен барут.
Родина му е Китай, а след това е разпространен в Индия и Египет.
През Средните векове се появява в Европа: жителите на Болоня познавали
барута още от 1216 г., а английският монах и учен Роджер Бекон прави
съобщение за него и свойствата му. От 1548 г. до 1572 г. е разчистен фарватера
на р. Неман в Русия от подводни камъни. В минодобивната промишленост той е
употребен в Германия през 1627 г. ВДисертация за раждането и природата на
селитрата М. В. Ломоносов обобщава на високо научно ниво произхода и
свойствата на черния барут през 1749 г.
Гърмящият живак е открит през 1800 г. от Говард в Англия.
В Англия през 1813 г. Бикфорд открива огнепроводния (бикфордовия)
шнур.
Оловният азид е известен от 1831 г., а използуването му като
самостоятелен експлозив започва през 1907 г.
Нитроглицеринът е открит от Сомбреро в Италия през 1845 г.
През 1863 г. е получен тротилът и от 1891 г. започва да се прилага за
промишлени и военни цели.
Динамитът е получен от нитроглицерин и кизелгур от швецкия инженер
Албрет Нобел през 1866 г.
В следващата година (1867 г.) Нобел патентова детонатора.
Същата година (1867 г.) шведските химици И. Олсен и И. Норман създават
амониево-селитрените експлозиви.
Тетрилът е получен през 1877 г. и от 1906 г. се прилага като вторичен
заряд в детонаторите.
Френският учен Месен през 1879 г. открива детониращия шнур (ДШ).
През 1897 г. е получен хексогенът, но като самостоятелен експлозив или
като сплав се прилага от 1920 г.
Нафтонитите (амониево-селитрени експлозиви и дизелово гориво) са
открити в Швеция през 1931 г.
От 1973 г. е патентована и пусната на пазара Нонел система, разработена
от шведската фирмаДино Нобел”, която е безопасна неелектрическа система
от нискоенергиен тип.
В началото на ХХІ век са използувани нов вид програмируеми и
непрограмируеми електронни детонатори. В своята конструкция имат
електронен чип, който определя точното време за закъснение. То може да бъде с
точност до 1 ms. По този начин милисекундното взривяване има най-голям
ефект.
Взривни работи в нашата страна са извършвани през ХVІІІ в. В рудниците
Върба”, „Сполука”, „Плакалницаи др. са намерени железни барамини (шила) с
дължина до 0,4 m, с които са правени отвори и поставен черен барут в тях. Най-
известна барутчийница е изградена през 1891 г. до с. Еловица, Габровско. След
руско-турската война са изградени фабриките в гр. Кула, Карловско, село
Храбрино, Пловдивско и др. В средата на ХХ в. се изграждат заводите за
експлозиви: „Дунарит” – гр. Русе, „Еловица”-Габровско, „Горни Лом” –
Видинско, „Смядово” – Шуменско и др.
1.2. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЗРИВНИТЕ РАБОТИ
Енергията на взрива се използува от древни времена в полза на хората още
с откриването на черния димен барут. Първоночално в древен Китай за културни
цели са изработвани различни фоерверки при тържествени случаи, а в
последствие намира приложение в огнестрелното оръжие и разрушаване на
военни укрепления. Бурното развитие на промишлеността през ХІХ в. довежда
до създаване на нови експлозиви, притежаващи по-голяма работоспособност и
безопасност на работа и по-голямото им приложение.
Енергията, която се отделя при взривното превръщане и осигуряване
възможността тя да се управлява, позволява да намери широко приложение в
различни области на човешката дейност.
Над 85 % от полезните изкопаеми и строителните материали (добив на
2
инертни материали, скални блокове от гранит, мрамор, базалт, креда, варовик,
глини и др.) се добиват чрез различни взривни технологии. Аналогичен е и
случая с добив от подземни рудници на изходния материал за черни и цветни
метали. По-сложно се решават въпросите при добива на каменни въглища и в
рудниците опасни по газ и прах, където е необходимо използуване на
предохранителни експлозиви. В тези рудници се образуват газо и проховъздушни
смеси: метан, водород, сероводород, въглероден оксид и др. Взривоопасни
прахове са въглищни, серни, сулфидни и органични прахове (възникват при
фабрично производство на брашно, захар, тютюн, пластмаси и др.). Внезапните
изхвърляния на въглища и газ е сложно газодинамично явление, защото заедно с
въглищния прах се изхвърля и метан. Когато съдържанието на метан (CH
4
) e над
4,5 % се получава взрив.
Големите строителни обекти: язовири, каскади, канали, удълбочаване на
речни корита и разчистване на скални породи, прокарване на пътища и
магистрали в трудно проходими участъци, изграждане на тунели и траншеи,
могат да се изпълняват най-ефективно в определените срокове по взривен начин.
Раздробяването на метални блокове, гореща шлака и непредвидено
изтичане на метал и втвърдяването му може да се отстрани с подходяща взривна
технология.
От средата на ХХ век настъпи периода на взривното въздействие върху
металите:
- взривно формообразуване на дребни и крупни детайли;
- взривно заваряване на еднородни, дву и многокомпонентни метали;
- щамповане, рязане, пробиване и др. дейности върху металите.
Взривната обработка на металите се извършва на открити и закрити
полигони, взривни камери и под вода.
Разрушаването на стари и опасни сгради, фундаменти, фабрични комини и
др. обекти е възможно най-бързо и безопасно да се извърши с помощта на
експлозиви по предварително изработени проекти и паспорти.
Дейностите по разрушаване на елементи от дърво, тухли, камък, бетон и
метал извършвани в населени места, промишлени, строителни площадки и в
близост до охраняеми обекти (минерални извори, паметници на културата,
атомни реактори, хидротехнически обекти, гозопроводи и нефтопроводи и др.)
са специални взривни работи. Те се извършват по предварително разработен
проект и се съгласуват с всички заинтерисовани лица, което се потвърждава
след получаване на писмено съгласие.
Спирането на свлачища, предпазване от затрупвания и наноси, насочено
изхвърляне на почви и скални породи може да се осъществи при точно
определени параметри на пробивно-взривните работи (ПВР). По този начин е
защитен град Алма-Ата (Алми-Атин) в долината на Медео от тиня и камъни.
Насочено са изхвърлени над 3 млн. тона почва и скална порода с 9235 t
експлозив. В резултат на взривяването е образуван бент с широчина на основата
500 m и височина над 90 m.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 яну 2021 в 10:40 студентка на 43 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Маркетинг, випуск 2019
11 дек 2020 в 05:46 учител
22 окт 2020 в 18:30 студентка на 42 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Добив и транспорт на нефт и газ, випуск 2015
09 юни 2020 в 18:04 студент на 24 години от Велико Търново - Национален военен университет "Васил Левски", факулетет - Факултет "Общовойскови", специалност - Защита на населението от аварии, бедствия и катастрофи (гражданска специалност), випуск 2019
06 май 2020 в 22:58 студент на 34 години от Ямбол - ТУ -Ст.Загора ФТТ Ямбол, факулетет - факултет техника и технологии, специалност - АКС, випуск 2020
21 апр 2020 в 11:36 в момента не учи на 52 години от Добрич
15 апр 2020 в 17:15 учител на 48 години от Генерал Тошево
24 мар 2020 в 13:46 студент на 41 години от София - Военна академия "Г. С. Раковски", факулетет - Командно-щабен, специалност - логистика на националната сигурност, випуск 2024
 
Домашни по темата на материала
Възможности за осигуряване на безопасни условия на труд при работа с въоръжение и бойни припаси
добавена от ivonata5768 30.06.2018
1
6
 
Онлайн тестове по Военни науки
Тест за провеждане на изпит по военни устави
професионален тест по Военни науки за Студенти
Тест по УВС на ВС на РБ за курсанти и военнослужещи. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Много лесен)
30
8
1
9 мин
01.08.2018
Тест по логистично осигуряване на общовойскови формирования
изпитен тест по Военни науки за Студенти от 4 курс
Тест по логистично осигуряване на общовойскови формирования и от родовете и специални войски при отбрана. Въпросите с повече от един верен отговор са отбелязани в теста.
(Лесен)
17
12
1
4 мин
12.03.2013
» виж всички онлайн тестове по военни науки

Взрив и взривни вещества

Материал № 1137067, от 09 дек 2014
Свален: 63 пъти
Прегледан: 87 пъти
Предмет: Военни науки
Тип: Лекция
Брой страници: 17
Брой думи: 4,964
Брой символи: 31,992

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Взрив и взривни вещества"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала