Големина на текста:
ВЪВЕДЕНИЕ
През ХХ век и особено през неговата втора половина, в световното развитие
станаха безпрецедентни събития, които изправиха човечеството пред нови исторически
реалности.
В политически план най–съществените промени са завършването настудената
война”, края на двуполюстното разделение, ускореният процес на обединяване на
Европа, формирането на нови принципи на международните отношения.
В края на ХХ и началото на ХХІ век в обществено–политическото пространство
все по–остро се проявява едно явление, което макар и да е съпътствало многовековното
човешко развитие от момента на неговото политическо структуриране и образуването на
държавите, днес влиза в противоречие с обективните потребности на времето, получава
застрашителни размери и се превръща в първостепенен световен проблем. Това явление
е тероризмът. Той променя своите форми, придобива все по–опасен характер за хората
и обществените отношения, обхваща все повече страни и континенти, създава нови
заплахи за националната сигурност и политическата стабилност на държавите и
международните отношения.
Тероризмът днес е форма на необявена война срещу цивилизацята и свободата с
цел деструктивно въздействие върху демократичните общества и държави.
Терорът се използва не само от екстремистки групи и организации, но и от
разузнавателните служби на някои държави, като се наблюдава стремеж към
контролиране и направляване на дейността на терористичните организации, насочени
срещу други държави. Много политически дейци го характеризират като един от
най–острите социални проблеми. Редица държави приемат допълнителни
наказателноправни, административноправни и други мерки за разширяване на своите
възможности в превантивната и наказателната дейност.
Интересът към терористичната дейност е закономерен. Тероризмът предизвиква
тежки сътресения в социалната действителност на цели страни и райони. Докато през
1968г. неговият дял е бил 18 на сто от всички прояви на политическо насилие в света,
само 5 години по–късно процентът се е увеличил на 46.
Ролята на тероризма като особен компонент на човешките взаимоотношения в
най–широк аспект, закономерно предопределя специфичното внимание, което му се
отделя в теорията и в политическата практика. Той зае място между актуалните
социални явления, които изискват изострено внимание и задълбочено изследване поради
това, че като форма на престъпна дейност терорът има висока степен на обществена
опастност. Няколко признака подчертават тази констатация.
Чрез терористичният акт, независимо от крайната му цел, винаги се извършва
посегателство върху хора или материални обекти: политически и обществени дейци,
служители на правозащитни органи, жители на определени райони, посетители на едни
или други обществени места, предприятия, учреждения, организации и т.н.
Действията на терористите се отличават с подчертана антихуманност и насилие в
различни форми, и то не само към политическите противници.
Конкретните акции са насочени към оказване на натиск върху политическата
власт, както и за дестабилизация на съвременното общество чрез всяване на смут и
страх в населението.
2
Терористичната дейност е противозаконна според международното и вътрешното
право на отделните държави. Всяка отделна терористична акция е едно или друго
престъпление.
Извършителите на терористична дейност използват съвременни технически
средства и технологии, реална е заплахата за използване на свръхмощни оръжия и
общоопасни средства, включително ядрени, химически и биологически оръжия.
Предполага се, че някои терористични организации притежават такива средства за
терор, щото мисълта за тях, че могат да ги използват е страшна.
Организирането и провеждането на терористичната дейност като цяло, както и на
конкретните терористични акции, се извършват строго конспиративно, формите и
степените на конспиративност зависят от поставените задачи.
Терористичната дейност и отделните терористични акции често са съчетани с
целенасочена пропаганда, която служи за популяризиране програмата на терористите и
засилване на деморализиращото й въздействие.
Терористичната дейност е тясно свързана с другите форми на престъпна дейност,
а така също и с организираната престъпност /под формата на търговия с наркотици,
оръжие и произведения на изкуството, стокова котрабанда/, която при необходимост се
използва за финансиране на конкретни терористични акции.
През последните години тероризмът се проявява като една от основните заплахи
за сигурността на отделните държави, региони и за международната сигурност като
цяло. Днес заплахата от тероризъм има много измерения. Страховата психоза, както и
чуството за нестабилност, които тероризмът поражда сред обществеността, оказват
влияние върху политическите, социалните и икономическите решения в национален,
регионален и глобален мащаб. Безпрецедентните по мащаб и поражения терористични
актове от 11 септември 2001г. срещу Световния търговски център в Ню Йорк и
Пентагона във Вашингтон, при които загинаха граждани на 80 държави, оказаха дълбоко
въздействие върху външната политика на САЩ и върху международните отношения
като цяло.
В сегашната епоха на глобализация, чрез тероризма регионалните конфликти
излизат извън националните граници и придобиват международни измерения.
Международната общност се стреми към сътрудничество в глобалната борба с
тероризма, като подготвя условията за многонационални действия срещу тероризма и
държавите, които спонсорират екстремистите. Налага се прилагане на интегриран
подход, насочен към вземане на конкретни решения и основаващ се на световния опит и
практика. Търсят се новаторски политически решения за противодействие срещу
трансграничния тероризъм.
В международен план се поощрява сътрудничеството между различните
международни и национални институции, ангажирани в борбата с терористичната
дейност и се предлагат различни методи и препоръки относно противодействието срещу
всички аспекти на тероризма.
В съвременния свят за борба с тероризма се отделят значителни ресурси.
Усилията на водещите в межународен план държави са насочени към глобално
изследване на този стратегически проблем, с който се сблъскват не само САЩ, Русия,
Израел, но и редица други страни в различни части на света. Изследват се всички
аспекти на тероризма, включително неговото психологическо въздействие.
Реакционната идеология и политика на терористите, както и тяхната
идеалистическа система от възгледи и представи изградени върху вярата за
3
съществуването на свръхестественото, чиито реални изразители са те, ги прави
изключително опасни във всяко отношение на всички аспекти на живота.
СЪЩНОСТ НА ТЕРОРИЗМА
Кратка история
Тероризмът вече се утвърди като значителен, респектиращ социално–правен
феномен. Известно е, че корените на това антисоциално явление са заложени в
дълбините на човешката история. Още в древността са извършвани терористични
действия главно под формата на заговори и атентати, завъшващи често пъти с
убийството на владетели и високопоставени държавници.
В епоса на Древна Елада, Египет, Персия има описания на актове на насилие,
чиято цел е задоволяване на лични или групови интереси. Без съмнение в основата на
художествените сюжети са залегнали исторически достоверни събития.
Повече от 3000 години делят убийството на египетския фараон Рамзес ІV от
извършваните днес терористични актове. През този низ от години в резултат на
съзаклятия са били лишени от живот редица владетели и сановници, заемащи
най–горния ред в държавната йерархия: цар Дарий І; македонския цар Филип ІІ;
римските императори Тиберий Грахк, Гай Юлий Цезар; римските папи Йоан VІІІ, Лъв
VІ, Йоан ХІІ, Бенедикт VІ; френските крале Анри ІІІ, Анри ІV и много други.
Едни от първите описани в историята прояви на насилие с характер на
терористични актове са през периода 7366г. пр. Христа, извършени от еврейската
общност зелоти, бореща се срещу римляните в автономната област Фесалони. През ІІ век
сл. Хр. в Юдея действа сектата на сикариите /сика означава кинжал, меч/, чиято основна
задача е да унищожава продажните юдеи, т.е. онези, които сътрудничат на римляните и в
частност на Йосиф Флавий. Още Тома Аквински и отците на християнската църква
говорят за убийствата на продажни евреи. В средните векове представители на
мюсюлманската секта асошафини убиват халифи, префекти и губернатори, които не се
придържат към правата вяра /исляма/. Успяват дори да убият Конрад Монфератски,
представител на Йерусалим в Сирия. Членовете на тази секта се придържат към
принципите на конспиративност и секретност, често дори се преобличат като чужденци,
включително и като християни. Техният ръководител Хасан Сибап бързо прозира, че за
да има успех дейността на ръководената от него организация, е необходимо да бъде
по–многобройна и да спазва желязна дисциплина и конспиративност при провеждането
нанаказателните си акции”. Пак по това време до политически терор прибягват и
някои тайни общества в Индия и Китай. Оттогава е известно тайното общество на
удушвачите религиозна общност, почитаща богинята на разрушението Кали. Неговите
членове използват при ликвидиране на жертвите си единствено копринен шнур, чрез
който ги удушават.
Според Збигнев Домарнчик първият човек, използвал насилието за постигане на
лични цели е Хасан Ибн Саб. През 1090г. основал мюсюлмански орден в Персия, чиито
членове се наричали асасини. Ръководната върхушка на асасините практикувала като
средство на политическа борба убийството на противника.
4

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Тероризъм с националистическа и религиозна мотивация

Тероризмът днес е форма на необявена война срещу цивилизацята и свободата с цел деструктивно въздействие върху демократичните общества и държави...
Изпратен от:
zaqary79
на 2014-12-06
Добавен в:
Курсови работи
по Международни Отношения (МИО)
Статистика:
81 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
нато като основен гарант за териториалната цялост,политическата независимост и сигурност
добавена от denzoo 22.04.2018
1
5
 
Онлайн тестове по Международни Отношения (МИО)
Тест по международни икономически отношения
изходен тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест по международни икономически отношения. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
27
18
1
5 мин
01.10.2013
Тест по външноикономически отношения за 3-ти курс
професионален тест по Международни Отношения (МИО) за Студенти от 3 курс
Тест, предназначен за Специалност МИО. Тестът се пада на редовен изпит и предварителен изпит по ВИО, УНСС. Съдържа 50 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
50
146
2
2 мин
27.08.2014
» виж всички онлайн тестове по международни отношения (мио)

Тероризъм с националистическа и религиозна мотивация

Материал № 1136188, от 06 дек 2014
Свален: 81 пъти
Прегледан: 88 пъти
Предмет: Международни Отношения (МИО), Икономика
Тип: Курсова работа
Брой страници: 25
Брой думи: 9,523
Брой символи: 63,258

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тероризъм с националистическа и религиозна моти ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала