Големина на текста:
I.Резюме
Настоящето изследване е посветено на правната уредба на трудовата
книжка и трудовия стаж. Интересът към темата е провокиран от няколко
взаимно обусловени предпоставки.
На първо място е несъмненото практическо измерение напроблематиката. Едва
ли има работодател, юрисконсулт, специалист по
човешки ресурси, а най-после и работник или служител, който да не се е
сблъсквал с недотам изчистените процедури по издаване, съхранение и
предаване на трудова книжка, респективно с установяването иизчисляването на
трудов стаж.
Действащата нормативна уредба и нейното приложение са превърнали почти в
традиция, на правните и фактически действия,свързани с трудовата книжка и трудовия
стаж, да се гледа строго формално, почти механично, без винаги да се държи сметка на
юридическите последици. Има случаи, когато последните имат изключително важно
значение и за двете страни по трудовото правоотношениеработодател и работник или
служител.
На второ място, правната доктрина е оставила почти без внимание въпросите,
свързани с трудовата книжка и трудовия стаж. Фактът, че със законодателните промени
от последните години за гражданите има по-голямо значение осигурителния стаж, не би
трябвало да означава, че трудовият стаж не е годен обект на научно търсене. Още тук е
мястото да се подчертае, че следващото изложение не цели да придава по-голямо
значение на трудовия стаж, респективно трудовата книжка, отколкото е необходимо.
Напротив, безпристрастното осветляване на изследваните обекти само би улеснило
правоприлагането, каквато е и идеята на научния труд.
Обединяването на предметно различни материи в едно изследване може да се
стори еклектично. Това е така, обаче, само на пръв поглед. То е продиктувано от
тясната им връзка. Трудовата книжка е основният удостоверителен документ относно
трудовия стаж.
От друга страна, трудовия стаж е измежду най-съществените
юридически факти удостоверявани с трудовата книжка. Тази неразривна
връзка и оправдава обединяването на двете материи в едно изследване.
1.Трудова книжка
1.1Правна уредба и същност.
Трудовата книжка е важен документ, в който са отразени данни, свързани с
трудовата дейност на работника или служителя като страна на трудовото
1
правоотношение. С нея се удостоверяват факти и обстоятелства, които произтичат от
трудовото правоотношениеот неговото възникване, действие и прекратяване.
Правната уредба на трудовата книжка се съдържа в Кодекса на труда (чл.347-350) и в
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж от 1993 г.,приета от Министерския съвет
във връзка с чл. 356 от КТ.
Трудовата книжка е легално дефинирана в чл.347 КТ, където е посочено, че тя е
официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани
с трудовата дейност на работника или служителя“.Отразените в нея данни имат
важно правно значение за редица трудови и осигурителни права на работника или
служителя.Тя винаги има държавно удостоверително значение.Трудовата книжка се
издава по утвърден от Министерството на труда и социалната политика образец, който
придава официален характер на този документ.
Официалният документ е документ, издаден от длъжностно лице в кръга на
службата му по установените форма и ред, съставлява доказателство изявленията пред
него и за извършените от него и пред него действия (чл. 179,ал.1 Граждански
процесуален кодекс).
Удостоверителните документи установяват съществуването или
несъществуването на определени факти, събития или обстоятелства, които авторът,
издал документа възпроизвежда в него.
От тази легална дефиниция и от допълнителните разяснения за същността на
официалните удостоверителни документи могат да се ограничат основните правни
характеристики на трудовата книжка:
?Трудовата книжка, в качеството си на официален документ, съдържа в
себе си изявления на своя издател, който е лице оторизирано от закона и
притежаващо съответната власт да направи тези изявления. В ролята на
това лице може да бъде както отделният работодател, така и инспекцията
по труда. Казано с други думи, официалният и характер произтича от
овластяването на всички работодатели от закона, от една страна да
издават трудови книжки, и, от друга страна, да извършват необходимите
вписвания в тях (чл. 348,ал.2,чл. 349, ал.2 КТ);
?Трудовата книжка е официален удостоверителен документ.Тя
представлява свидетелство за вписаните в нея факти и обстоятелства. Те
се отнасят единствено и само до възникването, съществуването и
прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение.
?Притежавайки качеството на официален удостоверителен документ,
трудовата книжка има материално доказателствена сила. Тя е
доказателствоза изявленията, които се съдържат в нея. Като всеки
официален документ, тя установява авторството на издаването му
отделния работодател или държавен орган (инспекция по труда), а като
свидетелстващ официален документудостоверените в него факти се
смятат за верни, отговарящи на действителното фактическо положение,
което удостоверяват. Поради тази причина удостоверителното значение
2
(доказателствената сила) на вписаните в нея факти и обстоятелства има и
действие спрямо всичкисъдилища, други държавни органи и
длъжностни лица. Доказателствената сила обвързва всички правни субекти
да се съобразяват, да зачитат и да приемат за верни вписвания в нея,
извършени по съответния законов ред. При наличие на основание и правен
интерес законодателят е дал възможност по реда на чл. 212 ГПК да бъде
предявен инцидентен установителен иск за оспорване на отразени в
трудовата книжка факти. Компетентният съд се произнася с решение,
което е със сила на присъдено нещо.
?Фактите, които удостоверяват трудовата книжка са свързани с трудовата
книжка, са свързани с трудовата дейност на работника или служителя.
1.2.Представяне, издаване и съхраняване на трудовата книжка.
Представяне на трудовата книжка.При постъпване на работа работникът или
служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка (чл. 348, ал. 1
от КТ).При постъпване на работа тя се представя на работодателя, който взема
необходимите данни от нея и ги вписва в специална книга по образец (Приложение 1
към Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, НТКТС). Подобен дневник се
води и в териториалната инспекция по труда. Това означава, че работникът или
служителят трябва да предаде на длъжностното лице своята трудова книжка, за да бъде
отразен в нея фактът на постъпване на работа. От този момент започва и изпълнението
на задълженията по трудово правоотношение.
В случаите, когато работникът или служителят постъпва на работа за първи път,
работодателят е длъжен в 5-дневен срок, считан от деня на постъпването, да го снабди,
да му издаде трудова книжка (чл. 348, ал. 2 КТ).Неизпълнението на това задължение на
работодателя представлява административно нарушение, изразяващо се в неспазване на
трудовото законодателство по смисъла на чл. 414, ал. 1 КТ. Постъпването на работа за
първи път трябва да се удостовери с писмена декларация от работникът или служителя,
с което се гарантира, че лицето не е имало предишни трудови правоотношения.
Издаването на трудовата книжка практически означава да бъдат вписани
законоизискуемите данни в нея.
Нова трудова книжка се издава и в случаите на изгубване на вече издадена такава
(чл. 350,ал. 2 и 3 КТ). Къмизгубванеторазпоредбата на чл.7, ал. 2 от Наредбата за
трудовата книжка и трудовия стаж добавя и случаите на унищожаване на трудовата
книжка по различни причини.При изгубване или унищожаване на трудовата книжка нова
такава се издава от съответната инспекция по труда. Тя се издава заедно с данните,
вписани в изгубената или унищожена трудова книжка. Законодателят задължава
виновната страна за изгубването или унищожаването (работникът или служителят или
работодателят) да предостави тези данни на инспекцията по труда. Ако книжката е била
изгубена или унищожена от работника или служителя, в новата трудова книжка
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 апр 2021 в 08:56 студентка на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Счетоводство и контрол, випуск 2021
30 яну 2021 в 19:13 студентка на 27 години от Кърджали - Филиал "Любен Каравелов" на ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Стопанско управление, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
21 дек 2020 в 21:01 в момента не учи на 43 години
05 яну 2020 в 20:26 студент на 31 години от Хасково - колеж по икономика и администрация, факулетет - 2011, специалност - Туризъм, випуск 2015
16 ное 2019 в 23:31 студентка на 33 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Природо-математически, специалност - Химия, випуск 2010
19 сеп 2019 в 22:26 ученичка на 23 години от Шумен - СОУ "Панайот Волов", випуск 2016
14 сеп 2019 в 18:34 студент на 23 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Финансово - счетоводен факултет, специалност - Финанси, випуск 2019
20 май 2019 в 17:59 потребител на 29 години
03 май 2019 в 15:51 ученичка на 27 години от Сандански - Второ ОУ "Христо Смирненски", випуск 2015
02 май 2019 в 22:25 потребител
 
Домашни по темата на материала
Обхващане на проблемен въпрос по КТБД В ДЕТСКАТА ГРАДИНА с посочена литература Спешно
добавена от violeta1983_1983 15.03.2015
0
9
 
Онлайн тестове по Труд и трудови отношения
Тест по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
изпитен тест по Труд и трудови отношения за Студенти
Тест по наредба РД-07-2 за проверка на знанията по безопасни и здравословни условия на труд. За студенти БЗУТ. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
23
198
2
07.08.2013
» виж всички онлайн тестове по труд и трудови отношения

Трудова книжка и трудов стаж

Материал № 1135971, от 05 дек 2014
Свален: 49 пъти
Прегледан: 65 пъти
Предмет: Труд и трудови отношения
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 5,547
Брой символи: 33,527

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Трудова книжка и трудов стаж"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Цветелина Събова
преподава по Труд и трудови отношения
в град Пловдив
с опит от  10 години
314

виж още преподаватели...
Последно видяха материала