Големина на текста:
НАРЕДБА № 2 ОТ 12.09.1990 Г. ЗА ЗАЩИТА ОТ АВАРИИ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ
ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА
Издадена от председателя на Комитета по качеството и министъра на транспорта,
В сила от 01.01.1991 г. Обн. ДВ. бр.100 от 14 Декември 1990г.
Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба има за цел да осигури защитата на хората, материалните ценности и
околната среда от аварии при производството, търговията, съхраняването, обработването,
превозването, използването и контрола (наричани по-нататък "дейности") на опасни химични
вещества (ОХВ).
Чл. 2. (1) По смисъла на тази наредба опасни за възникване на аварии са химичните
вещества, включително и съединения и смеси от тях, които поради изразената си
реактивоспособност и токсичност могат по пряк или косвен начин да увреждат хората,
материалните ценности и околната среда.
(2) Количествените граници (количествата), над които химичните вещества и химичните
отпадъци са опасни за възникване на аварии, са посочени в приложения № 1 и 2.
(3) Опасността за възникване на аварии от съединяването или смесването на различни
химични вещества се оценява съгласно приложение № 3, раздел Б, т. 2.
(4) Класифицирането на химичните вещества според степента на тяхната
реактивоспособност (пожаро- и взривоопасност, корозионна активност и др.) и токсичност става
съгласно съответните нормативни актове и стандартизационни документи.
Чл. 3. Химичните вещества, съединения или смеси от местно производство и от внос
подлежат на обявяване в териториалните органи на държавна власт и на регистрация по ред,
определен от Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда (МОС),
Министерството на вътрешните работи (МВР) и Щаба на Гражданската отбрана на Народна
република България (ГО на НРБ).
Чл. 4. (1) За новорегистрираните ОХВ и количествените им граници се изготвя списък от
Министерството на здравеопазването съгласувано с МОС, МВР и ГО на НРБ.
(2) Списъкът по ал. 1 допълва приложения № 1 и 2 на тази наредба и всяка година се
обнародва в "Държавен вестник".
Раздел II.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Чл. 5. (1) За предотвратяване на аварии при дейности с ОХВ юридическите и физическите
лица са длъжни:
1. да извършват всяка година оценка за опасността от аварии и последствията от тях
съгласно приложения № 3 и 4 и да предприемат необходимите организационни и технически
мерки за защита;
2. периодично съгласно съответните нормативни актове и технически изисквания да
проверяват годността на технологичните линии, складовете и средствата за транспортиране,
както и нормалното действие на наличните защитни, контролно-измервателни и сигнални
устройства;
3. да разработват планове за действие при аварии и мерки за тяхното ликвидиране;
4. да организират обучението на персонала за самозащита и за бързо ликвидиране на
последствията при аварии;
5. да осигуряват необходимите индивидуални и колективни средства за защита, тяхното
съхраняване, периодична профилактика и организация за раздаването им при нужда;
6. да разполагат с необходимите средства и съоръжения за обезвреждане на ОХВ в
случай на аварии.
(2) Задълженията по ал. 1 се определят съвместно с териториалните органи на
държавната власт и ГО на НРБ, като оценките за опасността се изпращат за утвърждаване по ред,
определен от Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните
производствени аварии (ППК по СБ и КПА).
стр. 1 от 17
Чл. 6. Дейностите с ОХВ се извършват, ако са спазени изискванията на чл. 5, както и на
съответните стандартизационни, технологични и други специфични за тези дейности документи.
Чл. 7. При внос на ОХВ вносителят изисква документация за тяхната реактивоспособност,
токсичност и екологична опасност, както и за начините за тяхното обезвреждане, унищожаване и
мерки за индивидуална и колективна защита.
Чл. 8. (1) Юридическите и физическите лица извършват обработката и превозването на
ОХВ съгласно съответните международни и вътрешни нормативни актове.
(2) При превозване на ОХВ товародателят, съгласувано с органите на ГО на НРБ, МВР,
МОС, и превозвача оценяват опасността от авария съгласно приложение № 4.
Чл. 9. Транспортирането на ОХВ в границите на предприятието с технологичен транспорт
и тръбопроводи се извършва съгласно съответните стандартизационни документи и вътрешни
инструкции.
Чл. 10. (1) Местата за дейности с ОХВ и транспортните средства, пренасящи ОХВ, се
означават със символите за опасност съгласно съответните стандартизационни документи.
(2) При международни превози се спазват изискванията на съответната страна и на
сключените международни договори.
Чл. 11. (1) Опасните химични вещества се съхраняват в складове и хранилища,
отговарящи на съответните проекти и технически изисквания, както и в съответствие с
приложение № 3.
(2) Максималните количества на основните видове ОХВ при съхраняване в отделна
вместимост (съд) не трябва да превишават нормите, посочени в приложение № 5.
Раздел III.
КОНТРОЛ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Чл. 12. (1) Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните
производствени аварии или упълномощените от нея органи осъществяват контрол по
изпълнението на тази наредба.
(2) Органите по ал. 1 могат да извършват проверки по всяко време, а техните предписания
в рамките на компетенциите им са задължителни за изпълнение от ръководителите на
съответните юридически лица и от физическите лица, извършващи дейности с ОХВ.
(3) Териториалните органи на държавна власт осъществяват контрол по състоянието на
обектите и при неспазване на изискванията на тази наредба уведомяват ППК по СБ и КПА.
Чл. 13. Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните
производствени аварии и упълномощените от нея органи могат да спират дейността с ОХВ на
обекти, когато:
1. не са налице условия за спазване изискванията на тази наредба;
2. се извършват нарушения на тази наредба.
Чл. 14. Контролът над дейностите с ОХВ във войсковите поделения и в системата на МВР
се осъществява по ред, установен от съответния министър.
Чл. 15. Юридическите и физическите лица, които извършват дейности с ОХВ,
задължително правят застраховка "Гражданска отговорност".
Раздел IV.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. (1) Нарушенията на изискванията на тази наредба, както и неспазването на
предписанията на ППК по СБ и КПА и упълномощените от нея органи се установяват от тези
органи, като на виновните лице се съставя акт съгласно чл. 32 от Закона за административните
нарушения и наказания.
(2) Наказателните постановления се издават от ръководителите на органите, посочени в
ал. 1, или от упълномощени от тях длъжностни лица.
(3) При нарушения, имащи характер на престъпление, незабавно се уведомяват
териториалните органи на МВР и прокуратурата.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Министерството на здравеопазването:
стр. 2 от 17
1. до края на месец юни 1991 г. да определи реда за регистрация на ОХВ съгласно чл. 3
на тази наредба;
2. до края на 1992 г. да извърши регистрация на ОХВ, които не са регистрирани.
§ 2. Юридическите и физическите лица, които извършват дейности с ОХВ, до края на
месец юни 1991 г. да актуализират нормативната си база в съответствие с изискванията на тази
наредба.
§ 3. Тази наредба е съгласувана с Министерството на народното здраве и социалните
грижи, Министерството на индустрията и технологиите, Щаба на Гражданската отбрана на
Народна република България, Министерството на околната среда, Комитета по труда и
социалното осигуряване и Министерството на вътрешните работи.
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 12 от ПМС № 31 от 1989 г. за повишаване
готовността на страната за действие при стихийни бедствия и крупни производствени аварии
(необнародвано) и е в сила от 1 януари 1991 г.
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
Количествени граници, над които основните химични вещества са опасни за възникване на
аварии
№ по
рред
Наименование на веществото № на ООН (1)
Количествена
граница, kg
1 2 3 4
1. Ацеталдехид108910000
2. Ацетон109010000
3. Ацетонцианхидрин1541100
4. Ацетонитрил16481000
5. Ацетилхлорид17171000
6. Ацетилен (чист)100110000
7. Ацетилпероксид20841000
8. Акролеин 1092100
9. Акриламид 20741000
10. Акрилнитрил1093100
11. Акрилова киселина 22181000
12. Азотен окис 166010000
13. Азотен двуокис 10671000
14. 4-аминодифенил100
15. Амитон 100
16. Амоняк10051000
17. Амониев нитрат194210000
18. Анабазин 100
19. Арсеноводород (арсин)2188100
20. Азбест (във форма, която може да се вдиша)100
21. Атрацин 1000
22. Аураминов хидрохлорид 100
23. Азинфос-етил*19951000
24. Азинфос-метил* 100
25. Алдикарб* 100
26. Алдрин* 100
27. Алилалкохол 1000
28. Алиламин 23341000
29. Алуминиев хлорид (нехидратиран) 172610000
30. Азотна киселина над 10% 1000
31. Алахлор 1000
32. Беномил 100
33. Бензалдехид-цианхидрин 100
стр. 3 от 17

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Наредба но 2 от 12.09.1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества

Тази наредба има за цел да осигури защитата на хората, материалните ценности и околната среда от аварии при производството, търговията, съхраняването, обработването, превозването, използването и контрола...
Изпратен от:
NeNoRMaLeN
на 2006-12-06
Добавен в:
Общи материали
по Право
Статистика:
169 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лекции по Вещно право

26 май 2007
·
1,007
·
19
·
8,834
·
191

Едно гражданско правоотношение се характеризира с два основни елемента: субекти и обекти. Субектите са лицата, които по силата на правната норма имат права и задължения, т.е. са носители на права и задължения. Имаме два вида субекти на правото...
 

Вещно право - същност, видове

03 юни 2006
·
3,093
·
2
·
407
·
158
·
5

Вещното право е част от гражданското право, което дава правна уредба на отношенията по придобиване, упражняване и защита на правото на собственост и другите вещни права. Има много нормативни актове, които съдържат разпоредби в тази насока
 

Лекции по Морско Право

22 мар 2008
·
470
·
15
·
8,103
·
302
·
2

Пред криза са енергийните ресурси металните и минералните и други морски суровини. Има прогнози че морското дъно и неговите недра особено на голяма дълбочина съдържат непознати биологични видове елементи съединения източник на нов вид енергия...
 

Тест по Вещно право

26 май 2007
·
1,086
·
5
·
643

Тест по Вещно Право при проф. Георги Боянов...
 

Международно публично право

19 фев 2008
·
1,206
·
40
·
13,347
·
646
·
1

Понятие за МПП. Възникване и историческо развитие на МПП. Международно право и международни отношения. Международното право и външна политика. Международно право и международно частно право. Науката за МПП и нейното съвременно състояние...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Право
Право и интернет
изпитен тест по Право за Студенти от 4 курс
Тестът е за проверка на знанията на студентите от МВБУ, четвърти курс, първи семестър. Въпросите са от затворен тип, само с един верен отговор.
(За отличници)
24
13.09.2019
Тест по гражданско право
изпитен тест по Право за Ученици от 12 клас
Тестът съдържа въпроси по гражданско право. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
4
1
3 мин
12.08.2019
» виж всички онлайн тестове по право

Наредба но 2 от 12.09.1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества

Материал № 11330, от 06 дек 2006
Свален: 169 пъти
Прегледан: 151 пъти
Качен от:
Предмет: Право
Тип: Общ материал
Брой страници: 17
Брой думи: 2,520
Брой символи: 23,489

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Наредба но 2 от 12.09.1990 г. за защита от авар ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения