Големина на текста:
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ
ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ
КУРСОВА РАБОТА
по
Регионална икономика
на тема: Проблеми и възможности за развитие на област Видин.
Изготвил: Кристина Косева
Специалност: Регионално развитие и местно самоуправление
Вид обучение: Магистърски курс, задочно обучение
Факултетен
ВЪВЕДЕНИЕ
Областната стратегия за развитие на Област Видин за периода 2014 – 2020 год. е разработен в съответствие с
изискванията, заложени в Закона за регионално развитие и Методическите указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за
развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове
за развитие (2014-2020) одобрени със одобрени със Заповед РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
Стратегията определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област Видин и е в съответствие с
Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране и
др. При нейното разработване са взети в предвид целите, приоритетите и финансовите условия на политиката
за сближаване на Европейския съюз през периода 2014-2020г., както и предвижданията на оперативните
програми. Стратегията на област Видин е тясно свързана и с Общинските планове за развитие, за които тя е
основен ориентир, източник на идеи и стратегически документ за разработване на цели и приоритети.
Стратегията за развитие на област Видин представя виждането на ръководители и специалисти от местните
структури на управление и широк кръг местни институции за развитието на обществената сфера и
икономиката в областта през следващите години.
Тя включва:
? Анализ на социалноикономическото състояние на областта;
?SWOT анализ;
? Стратегическа част, която регламентира целите и приоритетите за развитие на Област Видин за
периода 2014- 2020г.
? Обща оценка на необходимите ресурси;
? Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа;
?Критерии за оценка изпълнението на стратегията;
? Стратегически насоки за разработване целите и приоритетите на общинските планове за развитие;
? Описание на необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на
информация и публичност.
При разработването на Аналитичната част на стратегията е направен адекватен анализ за областта.
Използвани са актуални данни, получени от Териториално статистическо бюроВидин, 11-те общини, РЦЗ,
ДирекциитеБюро по трудаВидин иБюро по трудаБелоградчик, ОДЗемеделиеи др. институции и
организации. Стратегическата част е изготвена на база направените изводи от аналитичната част, SWOT
анализа и предложенията на общините, бизнеса и неправителствения сектор от област Видин.
В процеса на разработването са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политикаустойчиво
развитие, равни възможности и социално включване.
Областната стратегия за развитие е предпоставка за:
? Създаване на разбиране в общността за тенденциите на бъдещото развитие на област Видин;
? Изграждане на обща визия и консенсус на общността, чрез съгласуване инициативите на различните
нива;
?Укрепване на партньорствата между органите на управление, бизнеса и неправителствения сектор за
решаване на важни регионални проблеми.
Областната стратегия за развитие на област Видин има характер на отворен документ, който може да се
развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия.
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ
1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3 032.9 кв. км., което
представлява 2.73% от територията на Република България.
Размерит90 km в направление север-юг и 50 km в направление изток-запад. Географското положение на
областта векове наред е благоприятства развитието й като транспортен, търговски, културен и политически
център. Област Видин е входно-изходната врата на Република България за Европа и света.
На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република Сърбия, на юг е оградена
от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. Естествената северна граница - река Дунав, обуславя
възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн.
През областта преминават и два Транс-европейски коридора:
- Европейски кроидор No IV (Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща - Арад - КрайоваВидин -
София - Пловдив - Истанбул, с разклонение София - КулатаСолун) свързващ страните от Централна
Европа с Егейско море (пристанище Солун)
- Европейски транспортен коридор No VII речeн маршрут "Рейн - Майн - Дунав".
Областта включва обширни площи с разнообразен релеф. В посока от североизток към северозапад се редуват
части от следните морфографски единици: Дунавска хълмиста равнина, Предбалкан и Главна старопланинска
верига, които обуслаявт постепенно увеличаване на надморската височина на релефа в същата посока.
Обширните крайбрежни низиниВидинска и Арчаро-Орсойска, са едни от най-плодородните земи,
превърнати в обработваеми площи.
Територията на област Видин включва 140 населени места, обединени в 11 общини - Белоградчик, Бойница,
Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. В областта преобладава
градското население, което е 63.38 % от общото население.
2. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Географското положение обуславя умерено-континентален климат със сравнително студена зима и горещо
лято. Средногодишната температура е 11,2С. Най-топъл е месец юли със средна температура 23.1С, а най-
студен месец януари с 1,7С. Валежите са сравнително добре разпределени по сезони, като в ниската част на
областта са около 550-600 мм/м2, а в по-високите райони достигат до 750 мм/м2.
Наличните водни ресурси на територията на областта са формирани от повърхностни и подземни води. Реките
Тимок и Дунав са естествената ни граница с Република Сърбия и Република Румъния. През територията на
областта преминават и по-малки реки с изразено пролетно пълноводие и стабилно есенно-зимно маловодие:
Тополовец, Арчар, Лом, Чичилска, Видбол, Коматица, Грамадска, Стакевска, Скомля, Белщица и Ясова бара.
Подземните водни ресурси имат предимно карстов произход. Най-голям воден басейн е Рабишкото езеро,
намиращо се непосредствено да пещератаМагура”, с площ 3250 дка и 45 мил.куб.м вода. Подхранва се от
подземен карстов извор, както и от реките Арчар и Видбол.
На територията на област Видин в участъка Видин - Сланотрън - Кошава има находище на
високоминерализирани термални води. Водата има високи стойности на минерални компоненти /йод,бром и
др./ в състава си и е ценен природен ресурс, който може да се използва за добив на химически компоненти,
йод и луга за фармацевтичната промишленост, добив на геотермална енергия и за балнеолечебни нужди.
Водата е с доказани изключителни свойства при лечението на болести на опорно-двигателния апарат, нервна
система, кожни заболявания и инфекции. Прогнозните експлоатационни ресурси на водоизточника С-3 в
близост до с. Сланотрън в категория ЕР1 са 5.00 л/сек. или 158 680 m3/год. при температура 41°С.
Област Видин е една от най-бедните на полезни изкопаеми в България. На територията й са разкрити полезни
изкопаеми главно от седиментен (утаечен) произход във връзка с геоложката структура на региона. Най-
перспективно и с най-голям икономически ефект е находището на гипс, единствено по рода си на Балканския
полуостров, край село Кошава (община Видин). В община Белоградчик се срещат различни по състав скали
варовик, мраморизиран варовик, пясъчник и гранит. В село Гранитово (община Белоградчик) са съществували
три кариери:
- за гранит - неразработена;
- за облицовъчен камъкперла” - разработена, но понастоящем не се използва;
- за инертни материали, камък - все още работи усилено.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юни 2022 в 20:18 ученик на 21 години от Видин - СОУ "Цар Симеон Велики", випуск 2020
 
Подобни материали
 

Развитие на регионалната икономика на България за периода 2001-2006г.

24 апр 2006
·
1,516
·
7
·
1,201
·
159

Регионалната икономика възниква и се развива като комплексна икономическа наука в тясно взаимодействие с редица отраслови и тясно специализирани дисциплини и клонове на научното познание.
 

Ценови стратегии

28 май 2006
·
1,042
·
2
·
478
·
70

Стратегията е средство за осъществяване на политиката на цените. За стратегията по цените са характерни следните моменти: • тя е свързана с генералната цел на ценообразуването; • тя засяга интересите на цялата Бизнес Организация;
 

Административно - териториална характеристика и демографско развитие на община Варна

30 ное 2007
·
179
·
9
·
1,273
·
131

Историческото развитие на община Варна показва досегашната постоянна тенденция на териториално и демографско нарастване, свързано с характерното и географско положение.
 

Бизнес план

21 апр 2009
·
468
·
32
·
5,542
·
645

Фирма „Имен” ООД е със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул „Мария Луиза” №21 с е създадена с регистрация, Удостоверение №520/02.06.1990 г., а след промяната в търговския закон е пререгистрирано като ООД на 15.03.2002 г. ...
 

Стратегия и политика в организацията

10 мар 2008
·
145
·
7
·
901
·
40

Пред всяка организация стои въпросът за съответствието на стратегията й със съществуващите в нея култури. В последните години все повече се налага изводът, че културата обуславя стратегията...
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Регионално развитие
Тест по организационно изграждане и развитие на териториална единица
изходен тест по Регионално развитие за Студенти от 4 курс
Тест по организационно изграждане на териториалната единица за студенти по публична администрация. Повечето от въпросите са с няколко верни отговора, които трябва да отбележите.
(Лесен)
35
10
1
5 мин
04.10.2012
Тест по регионална икономика
изпитен тест по Регионално развитие за Студенти от 1 курс
Изпитен тест по регионална икономика, ВУАРР - В. Търново (дистанционно обучение). Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
10
120
1
31.05.2013
» виж всички онлайн тестове по регионално развитие

Проблеми и възможности за развитие на област Видин

Материал № 1132677, от 25 ное 2014
Свален: 87 пъти
Прегледан: 90 пъти
Предмет: Регионално развитие
Тип: Курсова работа
Брой страници: 25
Брой думи: 7,328
Брой символи: 40,997

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Проблеми и възможности за развитие на област Видин"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Марияна Митева
преподава по Регионално развитие
в град София
с опит от  17 години
1 501 114

виж още преподаватели...
Последно видяха материала