Големина на текста:
Тест 1
1.Какво включва правната рамка, засягаща дейността на банковия сектор – закони (ТЗ, ЗПК, ЗПИПО,
ЗКСД, ЗМИП, ЗПФ, ЗЗД, ЗЗЛД), наредби, банкови нормативни документи (правила, процедури, политика),
директиви, регламенти
2.Защо банковата система в България е двузвенна – защото в своя състав банковата система включва
Централна банка (БНБ) и търговски банки, разделени в три групи.
3.Направете характеристика на лихвата в банкирането – лихвата е „цена” на капитала, отдаден в заем.
Тя е и „цена” на времето, тъй като паричните средства са предоставени за определен период, през който
редица фактори влияят върху покупателната им способност. Лихвата може да се представи като сумата,
която длъжникът следва да плати като разход за предоставените му на разположение за определен
период парични средства, и огледално погледнато сумата, която притежателят на паричните средства
следва да получи под формата на доход за предоставения заем в договорения период.
4.Какво представлява банковата сметка – платежна сметка, обозначена с международен номер – IBAN,
която банковите институции откриват и водят на името на един или повече ползватели на платежни
услуги, използва се за изпълнение на платежни операции и за съхранение на парични средства.
5.Посочете контрагентите, с които банките влизат във взаимоотношения в процеса на касова
дейност – БНБ, останалите български и чуждестранни банки; Дружество за касови услуги АД (ДКУ);
Дружество за транспортиране на пари и ценности (инкасова компания); Банковите клиенти при
извършване на налични преводни операции.
6.Характеризирайте безналичните разплащания – при тях се осъществява прехвърляне на средства от
сметката на платеца в сметката на бенефициента (получателят). Като основни видове безналични
разплащания са: кредитен превод; директен дебит; превод с електронни платежни инструменти.
7.Изяснете същността на влогонабирателната дейност, извършвана от търговските банки –
спестовният влог служи за внасяне и теглене на суми от клиенти по всяко време, както и за ползването на
други платежни услуги, предлагани от банката. Лихвата, която банката изплаща на клиента е по-висока от
тази по стандартните разплащателни сметки.
8.Изяснете същността на потребителския кредит съгласно действащата нормативна уредба у нас –
въз основа на писмен договор кредиторът предоставя или се задължава да предостави на потребителя,
който действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност, кредит под формата на
заем, разсрочено плащане и всяка друга подобна форма на улеснение за плащане, при които
потребителят заплаща стойността на услугите, съответно стоките, чрез извършване на периодични
вноски през целия период за тяхното предоставяне.
9.Характеризирайте ипотечния кредит, отпускан от търговските банки – дългосрочни заеми за
закупуване, строителство или ремонт на недвижими имоти, както и за рефинансиране на жилищни
кредити, отпуснати от други банки. Във връзка с дългосрочния характер и обикновено значимата стойност
на ипотечния кредит, банките изискват адекватно обезпечение – депозит, бъдещо вземане, недвижими
имоти и др.
10.Направете характеристика на бизнес кредита – кредитирането на бизнес клиенти е основен приоритет
на търговското банкерство поради неговата висока доходност, но в същото време и дейност с
определено рисков характер. В зависимост от вида на клиентския бизнес, банките предлагат кредити за
стартиращи компании, за доставки от търговски вериги, за земеделие и хранителна индустрия, за
туристически бизнес, за лекари, фармацевти и лечебни заведения, за строителни фирми, транспортни
компании и др.
11.Направете характеристика на банковата платежна карта – електронно платежно средство за отдалечен
достъп на кредитодържателя (ползвателя) до платежна сметка и/или до предварително определен
кредитен лимит, договорен между него и лицензиран доставчик на платежни услуги. Банковата карта със
записана по електронен начин информация дава възможност на нейния ползвател да извършва
многократни платежни и неплатежни операции в страната и в чужбина.
12.Направете характеристика на документарното инкасо – предаването на определени документи срещу
събирането на съответна сума по договора за инкасо. Основни участници са : наредител на инкасо
(износителят); бенефициентът (вносителят); банка на наредителя (банката, на която износителят
предава документите заедно с инкасово нареждане); банка на вносителя (банката, която предава
документите на бенефициентът)
13.Направете характеристика на лизинговата операция – отдаване под наем на реален капитал, а като
услуга предлагана от българските банки, имат за обект ползване и придобиване на множество и
разнообразни активи. В зависимост от типа финансиране на инвестицията – частично или цялостно, се
различава оперативен и финансов лизинг.
14.Посочете участниците в разработването, утвърждаването и изпълнението на законите, наредбите и
правилниците, регламентиращи дейността на търговските банки –
15.Пояснете смисъла на групирането от БНБ на търговските банки - Управление „Банков надзор” групира
банките с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в
себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние.
Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя в края на всеки отчетен
период. Първа група се състои от 5-те най-големи банки на база на общите им активи към всеки отчетен
период, втора – от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България
16.Посочете основните причини, поради които кредиторите предоставят заем срещу лихва –
увеличаване потенциала на банката; постепенно увеличаване на доходите, които се формират от
обичайната банкова дейност; оптимизиране на финансовите и оперативните разходи; оптимизиране
управлението и риска в банковата дейност; оптимизиране на предлаганите от банката услуги и продукти.
17.Посочете елементите на международния банков номер (IBAN), приложим у нас – общата дължина е
22 знака и се състои от: код на държавата “BG”; контролно число, служещо за проверка на коректността
на въведената IBAN сметка; основен номер на банковата сметка (BBAN), който се състои от 18 знака и
съдържа (БАЕ код; идентификатор на вида сметка; останалите осем знака, които се определят от всяка
банка).
18.Кои са операциите, които могат да се извършват в оперативната каса на главния касиер – да се
приемат и обработват парични средства в лева и валута, ценни пратки от/за ДКУ; прехвърлени
наличности от оперативни каси; ценни пратки, оформени от клиенти с Декларация за изброяване без
присъствие на клиента; големи вноски и тегления на клиенти; ценни пратки от/за Главна каса или друг
клон на банката; ценни пратки, постъпили в денонощен трезор и касети; касетки на АТМ.
19.Посочете основните видове безналични разплащания у нас – кредитен превод, директен дебит,
превод с електронни платежни инструменти.
20.Коментирайте разликата между спестовни и депозитни продукти – основната разлика е в срока, за
който клиентите предоставят парите си на разположение на банките. Депозитите са срочни, докато
влоговете могат да бъдат и безсрочни. Друга съществена разлика е в размера на лихвата, която се
начислява върху тях. Обикновено лихвата по срочните депозити е по-висока, но не са изключени и
изключения.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Упражнение по банково обслужване на икономическите агенти

Упражнението е предназначено за студенти, съдържа отговори на тест 1 от помагалото по въпросния предмет...
Изпратен от:
Petya133
на 2014-11-24
Добавен в:
Упражнения
по Банково дело
Статистика:
31 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банково счетоводство и други материали

23 май 2011
·
358
·
46
·
29,584
·
614

ТЕМА: Счетоводно отчитане на безналичните разплащания с кредитен превод, директен дебит и превод с електронни платежни инструменти...
 

Банково дело - въпроси и отговори

01 окт 2008
·
275
·
11
·
2,085
·
224

1.Ликвидността на една банка е приемлива когато коефициентите за ликвидност по падежни интервали са: - да могат максимално да предвиждат постъпленията си - са не по-малки от 1, поне за първите два падежни интервала 2.Капиталът от първи ред включва:...
 

Същност и класификация на банковия кредит

02 юни 2011
·
47
·
2
·
316
·
85

Същност - банков кредит е всяко вземане, възникнало в резултат от договор за банков кредит, кредитна линия, придобиване...
 

Банки и кредит

31 май 2011
·
29
·
3
·
1,455
·
67

Лихва и лихвен процент. Същност на лихвата и лихвения процент. Кредитът предопределя съществуването на лихвата. Лихвата произхожда от кредита. Заплащането на лихва е свързано с използването на кредит...
 

Банков кредит условия на банката за кредитиране

07 апр 2011
·
88
·
13
·
389

Банков кредит - същност, видове, характеристика и условия за кредитирана на банката...
1 2 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банково дело
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тест по банково дело, подходящ за изпит, специалност финанси. Всички въпроси са само с един верен отговор.
(За отличници)
41
12.08.2019
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
6
1
8 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Упражнение по банково обслужване на икономическите агенти

Материал № 1132348, от 24 ное 2014
Свален: 31 пъти
Прегледан: 32 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Упражнение
Брой страници: 2
Брой думи: 1,025
Брой символи: 6,003

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Упражнение по банково обслужване на икономическ ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения