Големина на текста:
Издръжка на живота. Същност, методи и функции.
Осигуряването на задоволяване човешките потребности е свързано с разходи,
които формират т.н. издръжка на живота. Разходите за издръжка зависят от вида на
социалната група. Издръжката се характеризира с вертикални параметри – в различните
периоди от време, хоризонтални параметри по региони на планиране, сектори на
икономиката, видове производства и др. За разлика от обобщените баланси за издръжка
на живот, които могат да бъдат открити в изследванията на статистическия институт (СИ),
адекватната социална политика изисква диференциална издръжка, определена от
следните признаци: социален, професионален, полов, регионален, възрастов, други.
Сложността на подобна оценка е провокирала създаването на множество методи
за нейното определяне. Към настоящия момент са известни следните основни методи:
- нормативен – обосновава се потребителската кошница на базата на научно-
аргументирани нормативи за потребление. Те отчитат т.н. традиционно потребление.
Предимство на този метод е отчитането на специфичните традиции, присъщи на дадено
население. Недостатъците са в моралното остаряване на разработените нормативи.
- фактическо потребление. Основава се на издръжката на живота на база
обективно възникнало потребление. Периодите обикновено са в рамките на 1 година и се
адаптира ежегодно, което е основното предимство на метода. Недостатък са
неравновесията между пазарите на производствени фактори и стоки.
- сравнителен метод. Издръжката се определя като параметрите на потребление
се взимат на готово от страни, близки по икономическо развитие.
- коефицентен метод. Издръжката на нивата на различни социални групи се
определя като процент (%) от средната издръжка на живот.
- експертен метод. Основава се на експертнотно мнение на специалисти в
областите: статистика, социално управление и икономика на труда. Правят се т.н.
екстрабулации въз основа развитието на факторите, влияещи върху издръжката.
Наблюдават се тенденциите в следните процеси: инфлация, еластичност на
потребителското търсене, размер на предлагането на търсените стоки. Следи се за
промяна в структурата на населението.
- метод на пренесените нормативи. Това са готови нормативи от големи
организации, като между народната организация по труда. Тя е разработила 172
конвенции и 179 препоръки.
- метод на дискусията. Под формата на кръгли маси, работни срещи и други се
търси политически и експертен консенсус по отношение отделните пера в издръжката на
живот.
- метод на договарянето. Издръжката не произтича от нормативи, а от конкретни
договорености между държавата, работодателски и работнически организации.
- определяне на диференциална издръжка въз основа на “изстраданото”
потребление. За всяка социална група издръжката на живот се адаптира и
усъвършенства въз основа на предходни грешки.
От особена важност при измерване издръжката на живот е отчитане структурата
на потребление в следните аспекти:
- трябва да се избягват пропуски на важни видове потребление;
- да се отразят специфични особености и традиции на социалните групи;
- да се калкулират правилно относителните тегла на стоките в издръжката;
- да се осъществи достатъчна представителност на стоките и услугите;
- да се оцени пълнотата на потребителската кошница и своевременно да се
коригира.
Основа за разработване издръжката на живот е крайното потребление. То се измерва в
две форми
- парична – остойностените продукти, установени на база описаните методи,
определени в диференциални потребителски кошници;
- натурална – всички потребени стоки са в натурални измерители.
Паричната форма е масова и лесно за употреба. Основен недостатък е изборът на
цени за остойностяване. Вариантите са следните:
- цени към определен момент;
- средни цени;
- борсови цени;
- оценка по себестойност.
Много е важно при установяване издръжката на живот да се спазват следните
критерии:
- научност – трябва да се докажат всички параметри на издръжката;
- социална справедливост – издръжката не трябва да води до облагодетелстване на едни
социални групи за сметка на други;
- пазарана реалистичност – тук е важно издръжката на живот да не води до противоречие
между собствениците на капитала и трудещите се;
- актуалност – издръжката трябва да отчита инфлацията.
Издръжката може да бъде следните видове:
- издръжка със средно разнообразие – определя се като средна за население, заети,
типове домакинства, категория персонал и др.;
- издръжка с високо разнообразие – за всяка социална група са добавени освен
материалните и духовните потребности;
- с ниско разнообразие – задоволяване на основните жизнени потребности.
Фактори, влияещи върху издръжката:
- производителност на труда;
- потенциал на икономиката;
- социално-справедливо разпределение;
- оцеляване на социално слабите;
- физиологична основа на издръжката на живот.
Методите за регулиране на издръжката се основават на индексацията и
компенсацията.
Индексацията е метод, който актуализира издръжката с настъпилите инфлационни
процеси. Тя е метод, използван масово в страните с развита пазарна икономика.
Характеризира се с масова публичност и е предмет на договаряне между държавата,
синдикати, работнически и граждански организации.
Компенсацията е известна като т.н. “закъсняла индикация”. Чрез нея се
актуализират елементите на издръжката след като са възникнали социални рискове.
Индексирането на издръжката се осъществява с помощта на следните методи:
- индекс на потребителските цени – винаги на основата на потребителските кошници се
изчислява размерът на настъпилата инфлация;
- дефлатор на БВП – подобрена потребителска кошница, но включва повече стоки;
- договорен индекс – компромисен размер на инфлацията на база изчисления, направени
от държавата, браншови организации и работодател.
Не трябва да се смесват понятията индексация, инфлация и компенсация. В
повечето случаи индексацията измерва изменението на издръжката на живот
впоследствие настъпилата инфлация. Тя може да е по-голяма или равна от инфлацията.
Компенсацията осигурява издръжката посредством увеличението на трудов и нетрудови
доходи.
Социални групи в обществото, които дават насока за диференцирането на
социалната издръжка за живот. В обществото на дадена държава социалните групи
страдат от т.н. “социално неравенство”. То съществува поради следните две причини:
- наличието на собственост;
- общественото разделение на труда.
Въз основа на това неравенство съществуват следните основни видове социални групи:
- наемни работници и служители – най-многобройната група с две подгрупи:
* лица с трудови доходи
* лица със смесени доходи
- безработните;
- частни собственици на земя:
* едри собственици – над 150 дка, получават доходи от земедели и аренда
(договор между собственик и арендатор)
* средни собственици – 50 до 150 дка, основни доходи от обработка на земя
* малоимотни – под 50 дка – вземат под аренда земя за попълване на доходите
- безимотни селяни – техните доходи са от труд и социално подпомагане;
- предприемачи :
* семеен бизнес – със собствен труд стопанска дейност
* ползващи наемен труд
- арендатори и кооператори (сдружение на физически лица)
* арендатори
- частни собственици от раституцията – рентни доходи
* частни собственици, които използват имотите за получаване на предприемачески
доходи
* частни лица, които получават предимно рента
* частни лица, допълващи рентата с трудови доходи
Доходи и разходи на домакинствата, участващи в определянето на издръжката на
живот. Характерно за страни като България в преход към развита пазарна икономика е
намаляването на доходите и потребление, увеличаване на социална диференциация и
бедността. В България основни причина за това са:
- снижаване дела на трудовите доходи за сметка на социалните;
- снижаване на качеството безплатни социални услуги;
- снижаване на социалните плащания в пари и натура във фирмите;
- неадекватна индексация на доходите.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 ное 2017 в 19:23 студент на 26 години от София - УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ “ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН, факулетет - Фнансово-счетоводен, випуск 2019
21 дек 2015 в 19:34 студент на 28 години от София - Лесотехнически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Алтернативен туризъм, випуск 2015
27 фев 2015 в 22:50 в момента не учи на 30 години от Нови Пазар, випуск 2010
17 фев 2015 в 14:47 студент на 29 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2016
17 фев 2015 в 13:01 студент на 28 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Финанси, випуск 2015
 
Подобни материали
 

Социалната политика в областта на труда

13 дек 2007
·
704
·
30
·
5,526
·
322

Предпоставки за съществуването на трудовия пазар. Интереси и стратегии на търсенето и предлагането на труд. Видове пазари на труда.
 

Паралел между доброволно допълнително социално осигуряване и задължително социално осигуряване

15 дек 2007
·
588
·
14
·
1,948
·
187

Социалното осигуряване има за задача да предпази лицата, при които са се сбъднали определени социални рискове (болест, инвалидност, старост и други) от негативните икономически последици на същите. Социално осигурителните плащания от страна на държавата
 

Социално осигуряване

22 мар 2008
·
1,361
·
51
·
4,942
·
760
·
2

Лекции по Социално осигуряване 1.Същност – процес, при който е на лице формиране на парични фондове и изразходване на тези фондове с цел покриване на тези рискове. Съществуват множество определения на различни автори, но във всички е налице ...
 

Социално подпомагане

04 май 2008
·
632
·
10
·
978

Социалното подпомагане се извършва по начин, който да запазва човешкото достойнство на гражданите. Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на...
 
Онлайн тестове по Социална политика
Тест по Корпоративна социална отговорност за 2-ри курс в УНСС
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 39 въпроса, болшинството от които имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти от 2-ри курс в УНСС
(Лесен)
39
6
1
18 мин
28.08.2018
Тест по осигурителни системи и фондове за 4-ти курс
изходен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 36 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти по Финанси, изучаващи Социално осигуряване и политика, и по-конкретно системите и фондовете, свързани с тях.
(Лесен)
35
117
1
2 мин
28.08.2014
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Издръжка на живота. Същност, методи и функции.

Материал № 1132078, от 23 ное 2014
Свален: 5 пъти
Прегледан: 7 пъти
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Реферат
Брой страници: 6
Брой думи: 1,678
Брой символи: 11,293

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Издръжка на живота. Същност, методи и функции."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала