Големина на текста:
ФАКУЛТЕТ: „Финанси“
КАТЕДРА: „Финанси и кредит“
Д О К Л А Д
На тема:
„Технология на персоналното
данъчно облагане“
Изготвил: Джунейт Мустафов
Факул.номер:121208
Дата: 18.04.2014г.
Данъчното облагане на физическите лица е инструмент, чрез който държавата
реализира своите основни функциифискална (формиране на приходи за финансиране
на бюджетните разходи), социална (преразпределяне на ресурсите и доходите) и
икономическа (поддържане на стабилността на икономиката).
Персоналните и имуществени данъци, дължими от физическите лица, имат
съществена роля в управлението на персоналното богатство, поради което всеки се
стреми към редуцирането на данъчното си задължение. В тази връзка прилагането на
инструментариума на персоналните финанси е немислимо без отчитане на всички
налични данъчни удръжки в страната, намаляващи стойността на натрупаното
персонално богатство. Ето защо обект на разглеждане в този доклад са персоналните
фискални плащания по Закона за днъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФ)
и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Те са от огромно значение за персоналното
финансово състояние и за неговото рационално управление във времето.
Подоходното облагане на физическите лица в България се регулира и определя
със Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Обект на
облагане са доходите на местните и чуждестранните физически лица, а субект са
физическите лица, включително от дейността като едноличен търговец. Ако едно
физическо лице пребивава в страната повече от 183 дни през данъчната година, то се
смята за местно, като денят на влизане и денят на излизане се смятат поотделно за дни
на пребиваване в страната. Ако физическото лице е престояло в страната по-малко от
183 дни, то се счита за чуждестранно.
1
Посоченото разграничение на местни и
чуждестранни лица не важи за чуждестранните лица, пребиваващи с цел обучение или
като експерти. Те се облагат само за реализираните доходи в България независимо от
срока на пребиваването. В обхвата на ЗДДФЛ в зависимост от техния източник попадат
доходите от трудови правоотношения, доходи от стопанска дейност, дейност като
едноличен търговец (ЕТ) и доходи от друга стопанска дейност (свободни професии,
занаятчийска дейност и др.) Като облагаеми се тритират и персоналните доходи от наем
или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (вкл. доходи от
временно отсъпване ползването на права по договори за лизинг, франчайзинг, факторинг
и други подобни), както и доходите от прехвърляне на права или имущество.
От своя страна съвкупността на необлагаемите доходи е разнообразна.
Съгласно чл. 13 от ЗДДФЛ към необлагаемите доходи се отнасят: доходите, придобите
през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако
между датата на придобиване и датата на продажбата или замяната са изминали повече
от три години; доходите от продажба или замяна на два недвижими имота, както и
селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако времето между
придобиването и продажбата или замяната е повече от 5 години; доходите от продажба
или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, придобити от
данъчно задълженото лице не по-малко от една година преди продажбата, както и на
1 Проф. д-р. Величко Адамов, Проф. д-р Теодора Димитрова, Техника на данъчното облагане,
2013г., Абагар.
движимо имущество с изключение на доходи, получени от продажбата на акции, дялове,
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и
доходи от търговия с чуждестранна валута, доходи от продажба на произведения на
изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; сумите получени от
задължителното пенсионно, здравно и социално осигуряване, както и доходи, получени
след придобиване парвото на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на резерви,
получени по застрахователни договори и доходи от инвестиции на активи на фондовете
за допълнително пенсионно осигуряване; лихвите по банкови сметки с изключение на
депозитни сметки в местните търговски банки, клонове на чуждестранни банки; лихвите
и отстъпки от държавни, общински и корпоративни облигации. Не се облагат и
мораторните лихви по облигационни отношения; обезщетения и други подобни
плащания при средна и тежка телесна повреда, смърт или професионално заболяване;
обезщетения по имуществени застраховки и обезщетения за отчуждаване на права и за
загуби до размера на загубата, обезщетения по застраховкиЖивоти други лични
застраховки в страната.
Технологията на подоходното данъчно облагане се базира на няколко основни
положенияформиране на облагаемия доход, определяне на данъчната основа и
ликвидация(изчисляване) на данъка.
2
В случай, че паричните доходи са във валута, те се
преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването им.
Непаричните доходи се остойностяват в българки левове към датата на придобиването
им по пазарна цена. Облагаемият доход и данъчната основа се конкретизират за всеки
източник поотделно, като общата годишна данъчна основа е сума от отделните такива,
намалена с нормативно установените облекчения.
Съгласно ЗДДФЛ физическите лица могат да се възползват от данъчни
облекчения, повечето от които се прилагат с цел осъществяваен социалната политика на
държавата. Лицата с и над 50% намалена работоспособност имат законовото право да
редуцират годишната данъчна основа с абсолютна сума (7920 лв. за текущата година),
включително за годините на настъпване и изтичане валидността на решението за
неработоспособност. На законово основание физическите лица могат да редуцират
данъчната основа с пълния размер на внесените за сметка на лицето задължителни
осигурителни вноски съгласно КСО и с направените лични вноски за допълнително
доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори
за застраховкиЖивотв общ размер до 10% от сумата на данъчната основа.
Широкоприложим вариант за редуциране на данъчното задължение е данъчното
облекчение за дарения ( от 5% до 50% от данъчната основа в зависимост от статута на
дарението). До 5%, когато дарението е в полза на здравни и лечебни заведения,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, специализирани
институции за деца и домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижаа,
детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии, бюджетни
предприятия, специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, БЧК,
2 Проф. д-р Теодора Димитрова, Персонални финанси, 2010г., Издание на СА „Д.А. Ценов“
Свищов.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 май 2020 в 19:29 ученик на 23 години от Пловдив - ПУ -интернат "Стефан Караджа", випуск 2017
04 май 2020 в 09:08 студент на 53 години от Свищов
02 май 2020 в 14:35 студент на 23 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финансов мениджмънт, випуск 2020
25 мар 2020 в 17:36 в момента не учи на 26 години
17 мар 2020 в 16:09 учител на 59 години от Разград - ПГИ "Робер Шуман", випуск 2021
17 мар 2020 в 08:59 студентка на 38 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет финанси, специалност - Финанси, випуск 2022
26 юли 2019 в 14:39 студент на 44 години от София - УНСС, факулетет - Админист, специалност - Маркетинг, випуск 2014
26 юни 2018 в 20:04 студент на 26 години от Велико Търново - СА - Свищов, специалност - МТД, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Данъчно облагане

14 юни 2011
·
183
·
2
·
1,341
·
344
·
1

Данъчно облагане. При този метод необходимите на държавата ресурси се набавят като част от ресурсите на частния сектор (на база на регламентирани законови процедури) принудително се прехвърлят в държавния сектор ...
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Тест по Данъчна политика за 4-ти курс
междинен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Междинен тест по Данъчна политика за студенти от 4-ти курс. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
21
3
1
6 мин
30.07.2018
Тест по данъчна политика за 4-ти курс
междинен тест по Данъчен контрол за Студенти от 4 курс
Тестът съдържа 16 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, Данъчна политика, Финанси.
(Труден)
16
19
1
1 мин
01.09.2014
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Технология на персоналното данъчно облагане

Материал № 1131558, от 22 ное 2014
Свален: 63 пъти
Прегледан: 90 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Доклад
Брой страници: 11
Брой думи: 4,079
Брой символи: 22,337

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология на персоналното данъчно облагане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения