Големина на текста:
ФАКУЛТЕТ: „Финанси“
КАТЕДРА: „Финанси и кредит“
Д О К Л А Д
На тема:
„Технология на персоналното
данъчно облагане“
Изготвил: Джунейт Мустафов
Факул.номер:121208
Дата: 18.04.2014г.
Данъчното облагане на физическите лица е инструмент, чрез който държавата
реализира своите основни функциифискална (формиране на приходи за финансиране
на бюджетните разходи), социална (преразпределяне на ресурсите и доходите) и
икономическа (поддържане на стабилността на икономиката).
Персоналните и имуществени данъци, дължими от физическите лица, имат
съществена роля в управлението на персоналното богатство, поради което всеки се
стреми към редуцирането на данъчното си задължение. В тази връзка прилагането на
инструментариума на персоналните финанси е немислимо без отчитане на всички
налични данъчни удръжки в страната, намаляващи стойността на натрупаното
персонално богатство. Ето защо обект на разглеждане в този доклад са персоналните
фискални плащания по Закона за днъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФ)
и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Те са от огромно значение за персоналното
финансово състояние и за неговото рационално управление във времето.
Подоходното облагане на физическите лица в България се регулира и определя
със Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Обект на
облагане са доходите на местните и чуждестранните физически лица, а субект са
физическите лица, включително от дейността като едноличен търговец. Ако едно
физическо лице пребивава в страната повече от 183 дни през данъчната година, то се
смята за местно, като денят на влизане и денят на излизане се смятат поотделно за дни
на пребиваване в страната. Ако физическото лице е престояло в страната по-малко от
183 дни, то се счита за чуждестранно.
1
Посоченото разграничение на местни и
чуждестранни лица не важи за чуждестранните лица, пребиваващи с цел обучение или
като експерти. Те се облагат само за реализираните доходи в България независимо от
срока на пребиваването. В обхвата на ЗДДФЛ в зависимост от техния източник попадат
доходите от трудови правоотношения, доходи от стопанска дейност, дейност като
едноличен търговец (ЕТ) и доходи от друга стопанска дейност (свободни професии,
занаятчийска дейност и др.) Като облагаеми се тритират и персоналните доходи от наем
или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (вкл. доходи от
временно отсъпване ползването на права по договори за лизинг, франчайзинг, факторинг
и други подобни), както и доходите от прехвърляне на права или имущество.
От своя страна съвкупността на необлагаемите доходи е разнообразна.
Съгласно чл. 13 от ЗДДФЛ към необлагаемите доходи се отнасят: доходите, придобите
през данъчната година от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако
между датата на придобиване и датата на продажбата или замяната са изминали повече
от три години; доходите от продажба или замяна на два недвижими имота, както и
селскостопански и горски имоти, независимо от броя им, ако времето между
придобиването и продажбата или замяната е повече от 5 години; доходите от продажба
или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, придобити от
данъчно задълженото лице не по-малко от една година преди продажбата, както и на
1 Проф. д-р. Величко Адамов, Проф. д-р Теодора Димитрова, Техника на данъчното облагане,
2013г., Абагар.
движимо имущество с изключение на доходи, получени от продажбата на акции, дялове,
компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и
доходи от търговия с чуждестранна валута, доходи от продажба на произведения на
изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; сумите получени от
задължителното пенсионно, здравно и социално осигуряване, както и доходи, получени
след придобиване парвото на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на резерви,
получени по застрахователни договори и доходи от инвестиции на активи на фондовете
за допълнително пенсионно осигуряване; лихвите по банкови сметки с изключение на
депозитни сметки в местните търговски банки, клонове на чуждестранни банки; лихвите
и отстъпки от държавни, общински и корпоративни облигации. Не се облагат и
мораторните лихви по облигационни отношения; обезщетения и други подобни
плащания при средна и тежка телесна повреда, смърт или професионално заболяване;
обезщетения по имуществени застраховки и обезщетения за отчуждаване на права и за
загуби до размера на загубата, обезщетения по застраховкиЖивоти други лични
застраховки в страната.
Технологията на подоходното данъчно облагане се базира на няколко основни
положенияформиране на облагаемия доход, определяне на данъчната основа и
ликвидация(изчисляване) на данъка.
2
В случай, че паричните доходи са във валута, те се
преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването им.
Непаричните доходи се остойностяват в българки левове към датата на придобиването
им по пазарна цена. Облагаемият доход и данъчната основа се конкретизират за всеки
източник поотделно, като общата годишна данъчна основа е сума от отделните такива,
намалена с нормативно установените облекчения.
Съгласно ЗДДФЛ физическите лица могат да се възползват от данъчни
облекчения, повечето от които се прилагат с цел осъществяваен социалната политика на
държавата. Лицата с и над 50% намалена работоспособност имат законовото право да
редуцират годишната данъчна основа с абсолютна сума (7920 лв. за текущата година),
включително за годините на настъпване и изтичане валидността на решението за
неработоспособност. На законово основание физическите лица могат да редуцират
данъчната основа с пълния размер на внесените за сметка на лицето задължителни
осигурителни вноски съгласно КСО и с направените лични вноски за допълнително
доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори
за застраховкиЖивотв общ размер до 10% от сумата на данъчната основа.
Широкоприложим вариант за редуциране на данъчното задължение е данъчното
облекчение за дарения ( от 5% до 50% от данъчната основа в зависимост от статута на
дарението). До 5%, когато дарението е в полза на здравни и лечебни заведения,
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, специализирани
институции за деца и домове за отглеждане на деца, лишени от родителска грижаа,
детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии, бюджетни
предприятия, специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, БЧК,
2 Проф. д-р Теодора Димитрова, Персонални финанси, 2010г., Издание на СА „Д.А. Ценов“
Свищов.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Технология на персоналното данъчно облагане

Данъчното облагане на физическите лица е инструмент, чрез който държавата реализира своите основни функции – фискална (формиране на приходи за финансиране на бюджетните разходи), социална (преразпределяне на ресурсите и доходите) и икономическа...
Изпратен от:
Ali Aliev
на 2014-11-22
Добавен в:
Доклади
по Данъчен контрол
Статистика:
67 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Данъчно облагане

14 юни 2011
·
187
·
2
·
1,341
·
355

Данъчно облагане. При този метод необходимите на държавата ресурси се набавят като част от ресурсите на частния сектор (на база на регламентирани законови процедури) принудително се прехвърлят в държавния сектор ...
 
Онлайн тестове по Данъчен контрол
Тест по данъчна политика за студенти
изходен тест по Данъчен контрол за Студенти
Тестът се състои от 24 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи данъчен контрол и финанси.
(Труден)
24
5
1
10 мин
05.09.2014
Тест по Данъчен контрол за студенти от 2-ри курс
изпитен тест по Данъчен контрол за Студенти от 2 курс
Тестът съдържа 57 въпроса, някои от които може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студентите от 2-ри курс, изучаващи данъци, данъчен контрол и данъчна политика.
(Лесен)
57
33
1
10 мин
04.09.2018
» виж всички онлайн тестове по данъчен контрол

Технология на персоналното данъчно облагане

Материал № 1131558, от 22 ное 2014
Свален: 67 пъти
Прегледан: 103 пъти
Предмет: Данъчен контрол
Тип: Доклад
Брой страници: 11
Брой думи: 4,079
Брой символи: 22,337

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Технология на персоналното данъчно облагане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала