Големина на текста:
==1==
Науч.статут на Д-от гр.ез. – уча, наставлявам,
назидавам.Дидагмаурок .Исторически
данни:1.В.Ратке – 1612г./пръв дидактик/ -„Наука
за душевното акушерство”. 2.Коменски дава
науч.обоснование в Вел.Д/1635г/.„Д е наука да се
обуч всички на всичко“.Обикн Д се разгл като
теория за обуч и образов.Особености на Д-
Обект на изследване на Д е единството между
дейностите преподаване и учене.Д е интегративна
теория на обучението.Отнася към соц науки.
Интегративния характер на Д се изразява с в-ката
м/у отделни теории и модели.Д е с-ма от знания и
норми за обуч.Ф-ции на Д:1.Научно
теоретическа2.Нормативна функция (практико-
конструктивна)Задачи на дидактиката: 1.Д
решава въпр за целите и зад на обуч в за-мост от
обществото.2.Д изследва организ и съдърж на
обуч и ученето във фун-нален план чрез
дейностите преподаване учене.3.Д разработва
проблемите за съдърж на обуч.4.Д определя
технологията на обучението Дидактиката
изследва различните организационни форми на
обучение.5.Д разглежда въпрос за подгот и ква-
цията на учителите.6.Д диференцира обуч
съобразно възрастовите и индивидуалните
особености на учениците. С-ра на Д
проблеми.Раздели на
дидактиката1.Дидактическа пропедевтика
разработва въпросите за научния статут на
дидактиката2.Телеологична дидактикаобхваща
въпроси за социалните изисквания към
подготовката и развитието на
подрастващите3.Обектната дидактика
(онтодидактика) – тя очертава на теоретичните
основи за съдържанието за образованието и
обучението4.Субектната дидактикаразглежда
преподаването и ученето като дейности5.Субект-
обект на дидактикаизяснява особеностите на
обучението като дейност, взаимодействие и
процес (комуникацията учител-
ученик)6.Нормативна дидактикаразглежда
закономерностите и принципите на
обучение7.Технологична дидактикатя
разглежда проблемите за организационните
системи, форми, методи и средства за
обучение8.Доцимология (наука за изпитването) и
дидактометрия (резултатите)9.Дидактическа
прогностика (дидактическа фоторология)
разработва теоретическите и организационните
предпоставки за диагностицивно учебното дело и
дидактика.) Най-тясно взаимодейства с другите
науки в системата на педагогиката, но най-явна е
връзката на дидактиката с методиките на
обучение за отделните дисциплини.Дидактиката
осъществява най-общите закономерности,
характеристики на обучението валидни за всички
учебни предмети. Съответната методика по
отделния учебен предмет разглежда конкретните
за съответния учебен предмет- цели, задачи,
принципи, методи, форми на обучение (частни
дидактики). Вузовска дидактикасистеми,
форми, средства, методи за обучение във
висшето училище. Диференциране на
дидактиката: Създават се профилирани
дидактите - към тях могат да се отнесат
дидактика на началното училище, дидактика на
средния и горен курс на обучение, вузовска
дидактика, дидактика на перманентното
обучение, военна дидактика.Училищна
дидактика. В класическата педагогика
дидактиката и теория на възпитанието са два
раздела:1.И двата раздела имат общ обект,
единния учебно възпитателния процес.2.Те се
намират в единство.3.В теорията на възпитанието
се разглежда социалния опит на подрастващите.
4.Дидактиката има връзка с методологическата,
възрастовата, педагогическата, социалната,
генетичната психология и т.н.5.Методиката на
техническите науки има връзка с трудова и
инженерна психология.6.Дидактиката има връзка
с история на педагогиката, със сравнителното
образование, с педагогическата социология,
училищната хигиена и ергонометрията на
учебния труд.
===2===
Дидактически изследвания се препокриват с
педагогическите изследвания. Разглеждат се като
форма и разновидност на педагогическите
изследвания. Всяко едно конкретно
дидактическо изследване имат за предмет и
обект единството между дейностите преподаване
и учене. Източници на дидактическите
изследвания:1.Практиката е основен източник на
обучението;2.Дидактическото наследство на
представителите на дидактиката от
миналото;Етапи на дидактическите
изследване:2.Планиране и организация на
изследването;3.Провеждане на
изследването;4.Представяне и анализ на
резултатите;5.Внедряване в
практиката;6.Разработване на научен
продуктЕмпирични методи:2.Наблюдение
самостоятелен метод или в състава на други
методи Изисквания за провеждане на
наблюдението:1.трябва да има ясно осъзната
цел; 2.наблюдението трябва да се провежда по
определена програма или инструкция; 3. да се
провежда при установени строго отчитани
условия;4.Наблюдението да се фиксира в писмен
вид Видове наблюдения:1.Непосредствено,
директно; 2.Опосредствено, индиректно;
3.Открито, скрито )Според обхвата
бива:1.Цялостно и епизодично 2.Специализирано,
3.Непрекъснато Съществуват разграничение на
наблюдението:
1.Самонаблюдение;2.Експериментално;3Търсещо
наблюдение т.н. Дидактическия
експериментЧрез него се изследва
ефективността на учебната дейност в зависимост
от различни фактори и условия. Чрез него могат
да се изследват широк кръг проблемиролята на
ефективността на съответни методи и методики
на обучение, ролята на учене върху формирането
на личните качества на ученика. Той може да
бъде условно диференциран на констатиращ етап,
формиращ най-сложния етап и заключителен
експеримент.Чрез формиращият етап се
осъществява реалното изменение на
наблюдавания обект Заключителния
експеримент са крайните резултати които са
постигнали учениците за определен период от
време. Метода анкета 1.Система от въпроси и
отговори към тях, които се дават за изказване на
собствено мнение. 2Стандартизирана и
нестартизирана /свободна/ Изискване при
формулировката на анкета: 1.Точни, ясни и
разбрани формулировки 2.Да няма еднакви
въпрос, които да водят до двусмисленост 3.Да не
се надхвърлят възможностите на анкетираните
4.Да се избягват, т.нар. сугестивни /внушителни/
въпроси Видове въпроси: 1.За знания; 2.За
закономерност; 3.За определени факти;
4.Демографски въпроси. По форма биват:
1.открити и закрити;2.преки и косвени; 3.могат
да бъдат алтернативниДа или Не; 3.скалирани
въпроси Съставяне на анкетна карта: 1.най-
важните въпроси, които ви вълнуват 2.не бива да
има въпроси, които да има 3.да няма хаотичен
сбор и отговори 4.в началото се поставят
въвеждащи въпроси 5.в средата се поставят
въпросите, които ви вълнуват 6.в заключение се
поставят личностни/ интимни въпроси
Композиция на анкетната карта: 1.уводна част
обръщение към анкетирания, целите на анкетите,
гарантиране на анонимност 2.заключителна част
демографските въпроси Д тест като емпиричен
метод Той е основен метод за измерване на
учебните постижения на учениците във връзка с
общите и конкретните цели на дисциплина или на
една учебна методична единица. Тестовете се
създават по точно определена технология
Задачите и въпросите към тестовете: 1.задачи с
алтернативен отговорДа или Не; 2.задачи с
несъвместими отговори; (повече, по-
малко,равно,намалява се) 3.задачи за допълване;
4.Задачи със самостоятелно конструиране на
отговора 5.Задачи с множествен избор на
отговор; 5.задачи за съотнасяне. Етапите за
провеждане на тест: 1.Определяне целта на теста
умения, качества, знания 2.Разработване на
система от въпроси и задачи 3.Може да има
изпробване на теста и анализ на резултатите
4.Оформяне на окончателния вариант на теста
5.Разработване на методически указания за
неговото използване 6.Отпечатване и
размножаване на теста Тестовете се използват с
други методи на изследване 1.МетодИнтервю
(Устна анкета)По признака свобода на отговора
интервюто се поделя на стандартизирано или
нестандартизирано. 2.Метод на експертната
оценка Чрез този метод се изучават
дидактически явления от компетентни
специалисти, наречени експерти. Икономичен и
за кратко време се провежда. Самата експертна
оценка се реализира с беседа или интервю с
експерт. Изучаване на училищни документи и
архивиУчилищната документация е важен
източник за информация засягаща особености на
обучението и през отделните периоди от
развитието на учебното дело. Изучават се учебни
планове, програми, учебници, училищни
правилници, дневници и бележници, главни и
летописни книги на училището, ревизионни
актове, главна книга, годишните разпределения,
ученически тетрадки, практически работи.Този
метод позволява да се проследят измененията във
времето на определени факти и документален
материал от обучението. Този метод се използва
в сравнителните педагогически изследвания
Изучаване, обобщаване и разпространяване на
добрия педагогически опитИма значение за
повишаване на ефективността Критерии за
добрия педагогически опит: 1.иновации в
педагогическата дейност 2.постигнати високи
резултати от учениците 3.да отговаря на
съвременните постижения на педагогическата
наука 4.да има рационалност на
опитаТеоретични методи: 1.Теоретичен анализ
и синтезизползва се при изучаване на различни
теоретични източници като се анализират или
синтезират реални дидактически процеси и
явления. 2.Моделиранемоделът е избран обект
за нуждите на изследователските цели, за да се
даде информация за оригиналния обект. именно
чрез моделът може да се проникне по-дълбоко,
по-цялостно в същността на основния обект,
които се изучава. 3.Екстраполациятова е
прогнозирането на някой дидактически процеси и
прогнози 4.Математически и статистически
методи в дидактическите изследвания
===3===
Цели на образованието и обучението Същност на
целите В теоретичен аспект целта винаги
представлява една мислена проекция, какво ще се
получи в края. Дидактическите цели представляват
идеалният, съзнателният, планиран резултат от
учебно възпитателната работа. Опити за
формулиране на педагогическите цели има още в
началния етап в развитието на педагогиката. През
последните десетилетия в педагогиката се обособи
телеологията като самостоятелен раздел за
съдържателно определяне на педагогическите цели.
В образованието обикновено се образува една
глобална цел на образованието и възпитанието на
подрастващите, в която се отразява педагогическия
идеал на обществото. Педагогическите цели се
подреждат йерархично: 1.Общи, висши цели на
образованието и възпитанието 2.Междинни, частни
цели за съставни части на образованието и
възпитанието 3.Конкретни, оперативни цели
отнасят се до текущата възпитателна дейност
Таксономичен подход към образованието и
обучението Това са глобалните, общите цели,
които изразяват социалната поръчка на обществото
към образованието. Естествено тези цели трябва да
бъдат конкретизирани, изразени на езика на
педагогиката. Таксономическата педагогиката води
началото си от 30-те години на ХХ век Бенжамин
Блум със свой колектив в Чикаго създава т.нар.
когнитивни, познавателни таксономии. Понятието
таксономияот гръцки; ред, подреждане по
смисъла на закона А на педагогически език означава
да се систематизират, да се класифицират целите
според тяхната нарастваща сложност.
Таксономични цели: 1.Знаниетова е запомнянето,
възпроизвеждането на определени факти, понятия,
принципи, теории 2.Разбиранепреобразуване на
учебния материал от една форма на изразяване в
друга 3.Приложениетова е умението на ученика
да използва учебния материал в нови условия
4.Анализпри анализа цялото се разделя на части,
за да се откриват нови връзки и отношение 5.Синтез
това е сглобяване на отделните части по
определени от учителя критерии. Интегрират
знания за различни знания за различни проблеми
5.Оценяванеспособността да се използват
определени критерии за постигнати резултати в
обучението и образованието
===4===
Организация на обучението Основни видове
системи Известни са в класическата дидактика три
основни системи: 1.Индивидуална 2.Групова
3.Колективна 4.Груповата и колективната система
са синоними. Груповата и колективната
организация се различават, тъй като не винаги
груповата организация има колективен характер.
Най-рано възниква индивидуалната система за
обучение. Началото се среща още в първобитния
строй. Постепенно с разделението на труда и
повишаване на равнището на материалната и
духовната култура възниква необходимостта от
масова подготовка на подрастващите. Откриването
на писмеността налага нуждата от учители. Преди
учителството възниква жречиществото. Появява се
постепенно училището, първо частно, а после и
държавното. Неговата история се измерва с
времето. То се изразява резултат на културата,
същевременно е и предпоставка за запазване и
развитие. Постепенно с вековете се изменя неговото
място- място за обмяна на мисли, място където се
обучават възрастни и деца. След като религията
възприема като важен момент обучението
първоначално обучението се е извършвало в църкви,
манастири и други религиозни домове.
Индивидуалната организация е разпространена в
Гърция, Китай, запазва се до Средновековието, но
постепенно заедно с нея започва да се прилага и
груповата система на обучението. След църковните
и рицарските училища започват да се формират
народни градски училища. През Средновековието
един учител е обучават между 6 - 12 деца. 16 век
един учител обучава около 100 души. 18-19 век
мониторна система- При нея един учител обучава
300-400 души. Постепенно 17 век започва да се
утвърждава класно-урочната система. Наченки на
класно-урочната система има в Западна Украйна в
градовете Лудск, Брест и Лвов. Класно-урочната
системаобучението при нея се извършва в
рамките на една седмица, предметите са разбити на
часове, учениците се разбиват на групи/ класове,
обучението се извършва от един учител, има
система за оценяване на знанията.Основни видове
училища Образователните системи в отделните
страни са резултат от тяхното историческо
развитие. Обуславя се от действащи политически,
икономически и културни условия. Основни
системи са: 1.Детски градинимайчино училище
2.Основни училищаначално, народно,
първоначално 3.Средно училищегимназия, лицей,
колеж 4.Висше училищеуниверситет, академия,
институт Вътрешната организация на обучението
Външната организация се отнася до различните
системи (индивидуална, групова, колективна) и до
тяхното функциониране във времето. Вътрешната
организация се отнася до по конкретни въпроси
свързани с начините на групиране на учениците,
продължителността на обучението, статута на
учениците и учителите, началната и крайната
възраст за обучение, големината на училищата и
класовете, съвместното и разделно обучение на
момчета и момичета. Големината на училищата и
класовете: 1.Началните класове да са в по-малки
училища. При вътрешната организация е
необходимо да се спазват редица дидактически,
психологически и хигиенни изисквания.
Седмичното разписание се явява формата на
разпределение на различните предмети и дейности.
Реформаторската педагогика и нейните
реформации за обучението 1.Обща характеристика
за реформаторката педагогика. Тя е световно
движение, което дава стимул за нови реформи и
педагогически идеи. Тя обединява различни
подходи в историята на световното образование.
Тяхната цел не е формирането на нова
педагогическа теория, а промяна на облика и
дейността, характера на училището като
институция. Създателите на тези нетрадиционни
подходи към възпитанието и образованието са били
с различни философски, политически и религиозни
убеждения. Обединява ги една обща цел за
подобряване на училищното образование и за
реформиране на европейското училище. Периоди в
развитието на реформаторска педагогика:
1.Последните десетилетия на 19 век 2.Най-
плодотворния периодпървите две десетилетия на
20 век до Втората Световна война 3.След военните
години.Направления:1.Персоналистична
(индивидуална) педагогикацентъра на
вниманието е ученическата индивидуалност на
детето 2.Социална педагогикаориентирана е към
социалния живот 3.Трудова училищна педагогика
основен принцип при нея е участието на учениците
и професионалните им навици и умения
4.Дидактическо художество най-ранно
възникнала, при нея се дава приоритет на
развитието на художествените възможности на
учениците чрез средствата на изкуството
5.Интегрирано обучениепротивовес е на учебната
система 5.Теория на свободното
възпитание.Проекти за организация на
обучението Системата Далтон-плансъздател
Елен Паркърст през 1911 г. в град Балтон: 1.Няма
учебен план, в началото на година учителя
запознава ученика с програмата в годишния план за
работа, задачите разпределени по месеци и
предмети. 2.Учениците писмено се отчитат на
учителя какво е направил през месеца по задачите.
3.Урокът е изцяло отменен. 4.Класна стая като
понятие я няма, тя е заменена с лаборатории,
библиотеки 5.Обучението е индивидуално.
6.Предметите се разграничават на главни и
второстепенни. Главните се учат сутрин, а не
основните след обяд. Главнитематематика, езици,
природни науки, история. Не главнитеизкуствата,
ръчния труд и физкултурата Винетка план : 1.При
тази система по прогресивното е, че се въвеждат
при всички ученици задължителни индивидуални
занятия в учебното разписание. 2.Учебното време се
разпределя: до обяд учат с учител, а след обяд се
обособяват на групи по интереси. Манхаймска
система - немска система 1.Създават се четири типа
класове, които са основни нормални класовеза
средни ученици, класове за по-слабите ученици,
класове за умствено изостанали, класове за силните
ученици Валдорфски образователен модел
1.Рудолф Щайнер немец 2.Училището е
представлявало една стая в цигарена фабрика
3.Провежда се учебно време сутрин чрез двучасови
уроци като обучението се реализира блоково чрез
концентрично изучаване на учебните предмети
4.Задължително в училището има детска градина
5.Чуждо езиковото обучение започва още в 1-ви
клас 6.В този тип училище няма директор,
управлява се от самите учители 7.Запазват се
класните ръководители и паралелките до 8 ми клас
8.Ценното е, че се спазва училищната дисциплина,
няма агресия, наказания, насилие, обида.
===5===
Системата Далтон-плансъздател Елен Паркърст
през 1911 г. в град Балтон: 1.Няма учебен план, в
началото на година учителя запознава ученика с
програмата в годишния план за работа, задачите
разпределени по месеци и предмети. 2.Учениците
писмено се отчитат на учителя какво е направил
през месеца по задачите. 3.Урокът е изцяло
отменен. 4.Класна стая като понятие я няма, тя е
заменена с лаборатории, библиотеки. 5.Обучението
е индивидуално. 6.Предметите се разграничават на
главни и второстепенни. Главните се учат сутрин, а
не основните след обяд. Главнитематематика,
езици, природни науки, история. Не главните
изкуствата, ръчния труд и физкултурата Винетка
план При тази система по прогресивното е, че се
въвеждат при всички ученици задължителни

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищов по дидактика

Разработени на пищов теми от конспекта по Дидактика. При преподавател доц. д-р Петър Петров...
Изпратен от:
Станислав Николов
на 2014-11-17
Добавен в:
Пищови
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
381 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Дидактика 1 курс 2 семестър


всички лекции за Дидактика за 1 курс 2 семестър.Моье разпечатка и пищови...
 

Дидактика


Дидактиката като наука - основни понятия, статут на училищната дидактика и др...
 

Съдържание на образованието и обучението


Разработка на темата Съдържание на образованието и обучението по Дидактика...
 

Дидактика - пищови


Дидактиката е част от педагогиката, която изследва закономерностите на учебния процес. Тя има за предмет организираната дейност на подрастващите за усвояване на знания, умения и навици...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Пищов по дидактика

Материал № 1130211, от 17 ное 2014
Свален: 381 пъти
Прегледан: 531 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 10
Брой думи: 8,944
Брой символи: 59,251

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов по дидактика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала