Големина на текста:
====1====
Дидактика/Д/ от гр. ездидаско”(уча)
Дидаскалия(обучение);Дидаскалос в
др.гърц.(учител – „даскална
б.ез.).В.Ратке 1ви се нарича
дидактик”(1612). Коменски 1ви въвежда
термина в педагог.литер.-„Дидактиката е
изкуство да се обуч. вс.на всичко.”(1635
във Вел.Дид.)
3те периода на
дидактиката:1Елементарен стадий-
харак.с набирането на фактологичен
материал за обуч. 2Систематичен-
обощава се натруп.опит, систематизират
се принцип.положен.;вниква се в съдърж.и
организ.на обуч./Коменски 17век/ 3 Сите-
мен-Д се обособява като интергративна
наука за обуч.(20век).
Предмет,ф-ции,задачи на Д :
ПредметД изследва обуч.,като цялостно
явление.Особен вид д-
ност,представл.единство м/у
дейност.препод. и учене.Осн.характ.-
взаимовръзка,взаимодействие,единството
м/у процесуалната и съдърж.стран. на
обуч.Д е соц.наука-тя осиг.взаимовр. м/у
отдел.теор.и модели,м/у отдел.концепции
на обуч. Д разкрив. закономер.и
принципите на обуч.
Ф-ции на Д:1.Научно-теоритическа ф-я
на Д 2.Прогностично-
конструктивна(нормат.) ф-я на Д.
Зад.Д:Зад. на Д изразяват отделните
проблеми с които се занимава.Д
разработва целите и задачите на
обучението в зависимост от социалната
задача на обществото.
1.изследва съдърж.на обуч.,чрез дей-стите
препод.и учене.2.Опред съдърж.на
обуч.,т.е.
опред.теор.положения, отнасящи се до
съдърж.на обуч.3.Разглеж. тех-гията на
обуч.-принципи,методи,средства.
4.Разгл.организац.ф-ми на обуч.,които
обуславят дейността на учит.и учениц.и
разгл. урока като осн.ф-ма на организац.на
обуч. в у-щето.5.Разработва пробл.за
подготовката и квалифик-ята на уч-ля,т.е.
педагог. подготовка на бъдещите и
настоящите у-ли. диференцира
обуч.съобраз.възраст.и индивидуал.
особен. на у-ците
Съдърж.и структора на Д
проблематика: Раз-ли на Д: 1.Д
пропедевтика-отнасяме науч статут на
Д,нейните метологични осн и нейния
научен иструмент.
2.Телеологическа Д-обхваща пробл за соц
и-ния към подготов и развит на
подрастващите.3. Обектна Д (ОнтоД)-
разраб теор-ните на съдърж на обуч и обр-
нието.4.Субектна Дразраб предмета на Д
в с-вие с д-ност препод.и учене5.Субект-
обектна Д-р-жда същн и особен на
обуч,като д-ност,вз-действие и процес
(комуникД).6.НормативнаД-р-жда въпр за
закономерностите и принципите на
обуч.7.ТехнологичнаД-и-нява пробл за
орган-нните с-ми,ф-ми,м-ди и с-тва за
обуч.
Доцимология и дидактометрия:
1.Провер и оценяване на подгот.и
развититиети на учащите. 2.Д
прогностика(фоторология)-разработва
теорит.и организ.предпоставки за прог-
зирането в сфер.на Д.
Д и др.науки: 1. Д и ТВ-общ
обект/единния учебно-възпит.процес/. 2.Д
и Ф-фия-връзка с гносеологията,
аксеологията, логиката,
етиката,естетиката. 3.Д и О.п-гия;
възраст.п-гия. 4.Д и анатом.,хигиената и
физиологията. 5.Д и кибернетиката. 6.Д и
ИПБО.
Д в нач.у-ще,като относително
самостоятелна научна област произтича от
следните обстоятелства:1.В зависимост от
постиженията на у-ците се дава нач.на
интелектуалното раз-тие на децата. 2.През
нач уч-щна възр.се пораждат
познават.интереси на у-ците. 3. в 3ти кл.
Придобиват привичките и мотивите за
учене. 4. 1-4 клас се развиват много
динамично
нравстевените,волевите,естетическите,физ
ическите качества. 5.В началното училище
децата се обучават от един учител.
====2====
Наблюдение.е важен метод за открив на
същ-вени моменти в проц. на обуч.С
помощта на наблюд може да се съберат
много данни, които улесняват Д обоб-
ване. Всяко наб-ние трябва да отг. на
следните изисквания:1.Да има ясна
цел;2.Да се планира и да се провежда
системно наблюдението предвижда
точно аспектите, учебните предмети,
класовете и учителите, при които ще се
извършва наблюдението, а също така и
времето на наблюденито;3.Данните от
наблюдението трябва да се регистрират
най-точно, за да не се забравят или
изопачават;4.Наблюденията трябва да се
повтарят, за да може едни и същи факти
да се наблюдават неколко кратно, защото
обобщения, изградени само върху
единични наблюдения, не са достатъчно
обосновани. Важно достоинство на
наблюдението е това, че то се извършва
при естествени услович на обучението и
учителите, и учениците се изявяват в
обикновенната си всекидневна форма.
Д експеримент.Изключително надежден
метод за събиране на данни за различни
страни на обучението. Неговата силна
стана е възможността да се изучава дадено
явление при точно отчитане на условията,
при които то протича. Важно предимство
на експеримента е и това, че той може да
се повтори толкова пъти, колкото е
необходимо за целите на
изследването.Важни са
независимите(променливи усл.за
разкр.същ.на явлен.) и
зависимите(разл.резулт.в процеса на обуч.
Класификации на
експериментите :1.Лабораторен
експериментизучав. Явлен се получ.в
лаб.условия. 2.Констатиращ експеримент
изследователят се стреми да разкрие
количественото и качественото
състояние.3.Преобразуващият
експериментизследователят се намесва
активно и създава нови условия за
протичане на обуч.
Методи на тестовете.Чрез меетодът на
тестовете се постига обективно измерване
на дадени състояния, отношения,
познания. Тестовете трябва да отговарят
на определени изисквания. Друго
изискване към тестовете е еталонирането
им, т.е. да отговарят точно за възрастаа за
която са предназначени. Тестовете трябва
да бъдат и стандартизирани, за да може да
се извършват сравнения между
изследваните лица или класове. Е.
Планшар класификация на
дидактическите тестове:1.Според
измерваните
бхарактеристики:Биометрични
(сензорни);Психологически;Педагогическ
и (училищни).2.Според начина на
прилагане:Индивидуални;Групови(колект
ивни).3.Според използвания
материал:Вербални;Невербални
(практически).4.Споредцелта:Диагностичн
и;Прогностични;За ориентиране.
Анкетен метод. събират данни за
дейността, мненията, отношенията на
учители, ученици, родители, ръководители
и др.Класификации на въпр.:1.Въпроси за
факти, действия, извършени в различно
време;2.Въпроси за мотиви, оценки и
мнения;3.Въпроси по форма:Открити
свободни въпроси; Закрити въпроси;
Преки въпроси; Косвени
въпроси.3.Въпроси по
функции:Филтриращиедни изследвани
отговарят, а другине; Контролни
контролират правдивтостта на
отговорите.Принципите и
правилата:1.Да съдържа най-съществени
въпроси, да пести времето на
изследваните; 2.Да отправя разбираеми за
изследваните лица въпроси; 3.Да отчита в
състояние ли са изследваните лица да
отговарят на въпросите; 4.Да не съдържа
въпроси, които будят нежелание да се
отговаря на тях; 5.Да отговаря на типа
изследвани лица и на техните социални и
психологически характеристики.
Емперичен метод-разглежда разв.на
личноста в рвзултат на въздействие
1.получават се данни за реални
педагог.явлен.и проц. 2.данните се
обясняват и описват. 3.формулираните
хипотези се проверяват експиремент.
4.формул.се принципи,правила,закони и
др.
====3====
Същност-образува се план.представа за
педагог. цели на възможния очакван
резул.от уч.възп.В завизимост от целта се
избират методи и средтва за
реализирането и. Първи опити за
формиране на педаг.цели/19-20в./:
1.теология; 2. методология. В Др.Гър.-
формират се харм.развити личности,
силни и здрави за опазване на страната,
осн.предмет е гимнастиката. ВАтина-
единство м/у физ.и дух.р-тие. Гимнастика
и изкуство. В Спарта-физ.труд и обуч. В
Рим-осн.на религията/смирение,
послушание, без
удоволствия.Рицар.идеал-7те
риц.добродетели./отл.телослож.;боравене
с лък и меч и т.н./. Църковен и
манастирски-7те свободни из-ва.
Таксономии на целите. Понятието
таксономии има гръцки произход maxis и
nomos закон за реда. Когнитивната
таксономия на Блум е изградено от
йерархия от шест равнища от простото
запомняне и възпроизвеждане на знания до
способността да оценяваш процеси и
явления. Таксономията на Блум има
следния вид:1.Знание запомняне и
възпроизвеждане на изучаван материал. 2.
Разбиране способността да се представи
смисълът на изучаването чрез различни
форми, интерпретации, сравнения. 3.
Приложение включва способността да се
решават задачи, като се прилагат изучени
правила, методи, теории. 4. Анализ
предполага възможността за разделяне на
цялото на части, откриване на нови връзки
и отношения. 5. Оценяване способността
да се отсъжда по отношение на
изучаваното, като се използват външни
или вътрешни критерии. 6.Синтез свързва
се с произвеждането на уникални
комуникация, продукция.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Пищов с всички теми по дидактика

Пищовът съдържа теми по дидактика разработени по лекции на доц. д-р Петър Петров и "Дидактика" на М. Андреев...
Изпратен от:
Станислав Николов
на 2014-11-17
Добавен в:
Пищови
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
198 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Дидактика 1 курс 2 семестър


всички лекции за Дидактика за 1 курс 2 семестър.Моье разпечатка и пищови...
 

Дидактика


Дидактиката като наука - основни понятия, статут на училищната дидактика и др...
 

Съдържание на образованието и обучението


Разработка на темата Съдържание на образованието и обучението по Дидактика...
 

Дидактика - пищови


Дидактиката е част от педагогиката, която изследва закономерностите на учебния процес. Тя има за предмет организираната дейност на подрастващите за усвояване на знания, умения и навици...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
107
1
4 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
354
2
1 мин
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Пищов с всички теми по дидактика

Материал № 1130209, от 17 ное 2014
Свален: 198 пъти
Прегледан: 279 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Пищов
Брой страници: 2
Брой думи: 1,067
Брой символи: 6,590

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Пищов с всички теми по дидактика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения