Големина на текста:
Стопанска академияД. А. Ценовгр. Свищов
С е м е с т р и а л е н к а з у с
по
Въведение в банковото дело
Задание 1. Текущо развитие на банковата система
През първата половина на 2013 г. глобалната икономическа активност продължи
да се повишава, но с по-бавен темп на годишен растеж – 1.6%, като по региони бяха
наблюдавани разнопосочни тенденции. Икономиките на САЩ и Япония продължиха
плавно да се възстановяват, а в Китай реалният растеж се забави, но остана висок в
сравнение с останалите региони в света. В еврозоната годишният темп на намаление на
реалния БВП започна да се забавя, а на верижна база през второто тримесечие на
годината беше отчетен 0.3% положителен икономически растежсигнал за излизане от
рецесията, продължила шест тримесечия. Глобалните индикатори за бизнес климата
започнаха да се повишават, особено през второто тримесечие. Под влияние на
намалението на международните цени на храните и на енергийните продукти глобалната
инфлация започна да се понижава и към юни на годишна база достигна 3.4%.
Тенденцията към успокояване на международните финансови пазари, формирала се от
средата на 2012 г., се запази и в началото на 2013 г.
През първата половина на 2013 г. реалният БВП слабо нарасна с 0.2% на годишна
база. Домакинствата запазиха висока склонност към спестяване и ограничиха
потреблението си, а фирмите провеждаха консервативна политика по отношение на
разходите за инвестиции. Най-голям положителен принос за растежа на реалния БВП
през първото полугодие на 2013 г. – с 2.8 процентни пункта, имаше нетният износ, а
приносът на изменението на запасите беше отрицателен с 3 процентни пункта. В реално
изражение износът на стоки и услуги нарасна на годишна база с 8%, докато поради
слабото вътрешно търсене динамиката на вноса на стоки и услуги бе по-ниска в
сравнение с тази на износа. В резултат от по-високия растеж на износа на стоки и услуги
(и в реално, и в номинално изражение) и от по-слабото нарастване на вноса търговският
дефицит се сви до 1236.7 млн. евро (при 2096.5 млн. евро през януариюни 2012 г.).
Общо текущата и капиталовата сметка отчетоха излишък в размер на 200.4 млн. евро
при дефицит от 869.1 млн. евро за същия период на 2012 г.
Поради сравнително ниската икономическа активност и процесите на
ограничаване на разходите от страна на фирмите броят на заетите продължи да
намалява, но с много по-слаби темпове в сравнение с периода 2009–2012 г., като за
първото полугодие на 2013 г. спадна с 0.5% на годишна база. Равнището на безработица
достигна 13.4% средно за първата половина на 2013 г., отбелязвайки слабо повишение
спрямо същия период на 2012 г. (12.6%). Производителността на труда общо за
икономиката слабо нарасна (с 0.7%). Темпът на растеж на средната за страната брутна
работна заплата се забави до 4% за първото полугодие на 2013 г.
Под влияние на по-ниските международни цени на храните и горивата и на
намалението на регулираната цена на електроенергията за бита средногодишната
инфлация за периода януариюни се понижи до 2.3%, като натрупаната от началото на
2
годината до юни инфлация бе отрицателна (-0.8%). Запази се тенденцията към
понижаване растежа на кредита за частния сектор, като вземанията от нефинансови
предприятия нараснаха с 1.8% вследствие главно на свитото търсене на кредити в
условията на текуща слаба икономическа активност. Вземанията от домакинства се
понижиха на годишна база с 0.9%, а по категории кредити се наблюдаваше забавяне на
спада при овърдрафта и потребителските кредити, които в края на първото полугодие
намаляха съответно с 2.3% и 1.1%, докато жилищните кредити отбелязаха нисък
положителен растеж в размер на 0.1%.
Общите приходи и помощи по консолидирания държавен бюджет нараснаха със
7.1% за първите шест месеца на 2013 г. спрямо съответния период на предходната
година. Приносът на данъчните приходи възлезе на 2.4 процентни пункта и се
определяше в значителна степен от по-високите постъпления от ДДС и от социално и
здравно осигуряване, докато приходите от преки данъци намаляха с 4.7%.
Постъпленията от въвeдения от началото на 2013 г. данък върху доходите от лихви по
депозитни сметки представляваха 39.9 млн. лв. Общите държавни разходи нараснаха със
7.7% при най-висок положителен принос (с 3.1 процентни пункта) на разходите за
социално осигуряване, подпомагане и грижи, които към края на второто тримесечие се
увеличиха със 7.0. Тенденцията от втората половина на 2012 г. към забавяне темпа на
растеж на класифицираните кредити се запази и през първото шестмесечие на 2013 г.
Делът на експозициите с просрочие над 90 дни (включително над 180 дни) в брутните
кредити (без тези за кредитни институции) се повиши до 17.1% към 30 юни (при 16.6% в
края на 2012 г.). Съотношениетонетни необслужвани кредити (над 90 дни)/нетни
кредитисъщо нарасна и в края на полугодието достигна 10.7%. Банките реагираха
адекватно на изострянето на кредитния риск, като увеличиха степента на провизираност
под формата на обезценка и специфични провизии за кредитен риск. Коефициентът на
покритие на кредитите с просрочие над 90 дни (включващи и тези от групазагуба“)
продължи да се подобрява и в края на отчетния период възлезе на 71.5%.Управлението
на капиталовата позиция на кредитните институции спомогна за увеличението на
капиталовия излишък през първите шест месеца на годината, което допринесе за
запазване на буферите, натрупани в предходни периоди. Капиталовата позиция на
отделните кредитни институции остана адекватна на рисковия им профил.
Отчетената печалба на банковата система към 30 юни 2013 г. бе в размер на 318
млн. лв., с 6 млн. лв. по-ниска от тази за първото шестмесечие на 2012 г. Поради ефекта
от нарастването на активите (с 4.7%) възвръщаемостта на активите (ROA) в
едногодишен хоризонт отбеляза лек спад от 0.83% до 0.77%. Привлеченият
допълнителен капиталов ресурс, обусловил засилената капиталова позиция на банките,
повлия върху възвръщаемостта на балансовия капитал и резерви ROЕ, при която също
бе отчетено намалениеот 6.49% до 6.15%.
Платежните системи на страната функционират ефективно и осигуряват
непрекъсваемост на потока от плащания. През първото шестмесечие на 2013 г. РИНГС
системата за брутен сетълмент в реално време с оператор БНБ, е обработила 87.4% от
стойността на извършените в страната плащания, което представляваше 489 087 броя
плащания на обща стойност 403 198 млн. лв. С 39.8% нарасна броят на плащанията в
евро през ТАРГЕТ2-БНБнационалния системен компонент на Трансевропейската
автоматизирана система за брутен сетълмент в реално време на експресни преводи в
евро (ТАРГЕТ2) с оператор БНБ. Освен че БНБ е оператор на две от основните
платежни системи, Банката осъществява надзор върху платежните системи в страната с
цел да ограничи системния риск и да подобри тяхната надеждност
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 май 2021 в 18:45 студент на 31 години от Свищов - Стопанска академия "Д. А.Ценов", факулетет - Факултет стопанска отчетност, специалност - СК, випуск 2023
07 май 2021 в 18:46 потребител
27 дек 2020 в 19:15 студент на 22 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Икономически и социални науки, специалност - Маркетинг, випуск 2019
23 мар 2020 в 18:52 в момента не учи на 27 години
20 мар 2020 в 15:18 потребител
08 ное 2019 в 21:52 ученик на 24 години от София - СМГ "Паисий Хилендарски", випуск 2016
15 фев 2018 в 21:10 студент на 27 години от Велико Търново - Висше Училище Земеделски колеж ЦДО, факулетет - Стопански факултет, специалност - Икономика на туризма, випуск 2016
02 фев 2018 в 10:30 студент на 46 години от София - МГУ "Св. Иван Рилски", факулетет - Минно технологичен факултет, специалност - УРПС, випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Развитие на банковата система

Материал № 1128885, от 12 ное 2014
Свален: 60 пъти
Прегледан: 61 пъти
Предмет: Банково дело
Тип: Курсова работа
Брой страници: 15
Брой думи: 5,572
Брой символи: 33,929

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Развитие на банковата система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала