Големина на текста:
Обща концепция за палиативните грижи
Основни принципи и задачи на палиативните грижи
I . Етиология на понятието палиативни.
Проилиза от pallium, palliare (латински)- покривам с мантия, предпазвам или от pall (англ.)-
мантия, покров.
Известна е историята на св. Мартин, който разделил мантията си и дал половината на бедняк.
Може би тази история символизира самарянската традиция в медицината- да помогнеш на
страдащия при всякакви обстоятелства.
Медицината понякога лекува, често облекчава, но трябва винаги да подкрепя и утешава. В тази
сентенция от Средновековието можем да открием основната цел и идея на палиативната
медицина.
I I . Основна идея на палиативната медицина.
Когато сме безсилни да променим изхода и да отложим неизбежното, логично е да приемем, че
качеството на оставащия живот е по-важно от неговата продължителност.
Палиативните грижи се определят като холистични грижи, в центъра на които е поставен
пациентът и семейството му. Грижите утвърждават смъртта като физически, психологически,
духовен и културен процес, който е уникален за всеки индивид и за всяко семейство.
III . Обект на палиативните грижи.
Разглеждайки обекта на палиативните грижи следва да се отбележи, че обгрижването на
хронично болни пациенти не се включва в понятиетопалиативни грижи". Много от пациентите,
които имат нужда от палиативни грижи, са възрастни хора, като това се определя по-скоро от
комплексността на заболяванията, от които страдат, от дистреса на който са изложени, а не на
основание на тяхната възраст, така, че обгрижване на възрастни хора не е обект на палиативните
грижи.
Пациентите, “ограничениот психични заболявания, съдови инциденти, травми, деменция,
изглеждащ подходящи за палиативни грижи, но те нямат активно, прогресиращо или в напреднал
стадий заболяване с недълга прогноза за преживяемост, поради което не са обект на
палиативните грижи.
ОБЕКТ на палиативните грижи: болни с прогресиращо хронично заболяване- злокачествени
заболявания, в напреднала фаза на периферна съдова недостатъчност, СПИН, хронична
бъбречна и чернодробна недостатъчност, напреднала фаза на дихателно и сърдечно заболяване;
болни с хронични и ограничаващи продължителността на живота наранявания от катастрофи и
други травми; Терминално болни нуждаещи се от интензивни палиативни грижи.
IV . Концепция за палиативните грижи.
1. По-отношение налицетоконцепцията е:
- достойна и спокойна смърт е право на всеки индивид;
- лицето с напреднал стадий на заболяване и неговото семейство са основна единица, обект на
грижите;
- палиативните грижи трябва да са достъпни за всички лица без разлика на пол, националност,
етническа принадлежност, раса, социално-битов статус, семейно положение и пр.;
- лицето и семейството имат право да дават информирано съгласие за всички видове аспекти
на грижите.
2. По- отношение насредата" концепцията е: грижите следва да бъдат предоставени в най-
пълен възможен обем в звено, избрано от лицето и семейството; Грижите се предоставят от
интердисциплинарен екип, чиято задача, е да посрещне физическите, емоционалните, социалните
и духовни нужди на лицето и семейството му;
- грижите обхващат целия период от поставяне на диагнозата до смъртта, включват и периода
за справяне със скръбта от загубата на близкия човек.
3. По- отношение наздраветоконцепцията е:
-смъртта е един естествен процес;
1
-здравето на пациента с напреднал стадий на заболяване е едно относително и динамично
състояние, което се променя постоянно до момента на смъртта;
-всяко лице и/или семейството формулира своето разбиране за качеството на живот.
4. По-отношение нагрижите" концепцията е: предоставената помощ е с отлично качество;
грижите се предоставят на базата на добра практика и/или медицина;
предоставя се цялостна, координирана, състрадателна грижа, включваща физически,
емоционални, социални и духовни аспекти.
V . Аспекти на палиативните грижи.
Различават се следните аспекти на палиативните грижи: физически; психологически; социални;
духовни; културни; етични.
1. Дейности насочени към физическите аспекти.
1.1. Контрол на болката- целта на правилния контрол на болката и симптомите е да се
предостави на пациентите възможност да се освободят от болката или тяхната болка да бъде
достатъчно контролирана.
1.2. Контрол на симптомите:
1.2.1. Гастро- интестинални- безапетитие, чревна непроходимост, асцит, иктер.
1.2.2. Кардио- респираторни- задух, плеврален излив и др.
1.2.3. Общи- анорексия, кахексия, умора, главоболие, безсъние, ретенция на урината,
декубитус, отоци.
1.2.4. Когнитивни- възбуда, тревога, делириум, обърканост, депресия.
1.2.5. Психо-социални- тревога, страх, гняв, мъка.
2. Дейности, насочени към психологическите аспекти:
Оценката на психологическите нужди или потребности на индивида се извършват на основата
на:
2.1. субективна оценка на членовете на екипа;
2.2. споделените от пациента мисли и чувства;
2.3. невербалната комуникация.
3. Дейности, свързани със социалните аспекти:
3.1. обезпечаване на доходите;
3.2. създаване на битов уют;
3.3. уреждане на имотни и други юридически проблеми;
3.4. работа с доброволци;
3.5. получаване на финансова подкрепа.
4. Дейности, свързани с духовната подкрепа:
Въпросите, които си задават терминално, болните засягат миналото, настоящето и бъдещето.
Особено въпросите свързани с бъдещето: предстоящата раздяла (предстоящата смърт),
безнадежност, мисли за задгробния живот, засилване на вярата.
5. Дейности, свързани с етичните аспекти:
-да се помага;
-да не се вреди;
-автономност- да се признава правото на всеки пациент за самоопределение, лечението да се
назначава и провежда само с информираното съгласие на пациента;
-справедливост- справедливо разпределяне на ресурсите на здравната помощ в съответствие с
потребностите без дискриминативно отношение.
Палиативно лечение- същност. Видове палиативни грижи.
Определение: Палиативната медицина е специализирана медицинска дейност, определена в
дефинициите на Световната здравна организация. В този смисъл през 1990г. Световната здравна
организация дефинира понятието палиативни грижи катоАктивната цялостна грижа за
пациенти, чиято болест не се поддава на медикаментозно лечение.” Преобладава (водещ е)
контролът на болката и други симптоми, както и на психологични, социални и духовни
проблеми.
2
ЦЕЛ: Целта на палиативните грижи е постигане на възможно най-добро качество на живот на
пациентите и техните близки. Палиативните грижи нямат за цел излекуване на
онкозаболяването, а подобряване на качеството на живота на болните чрез премахване или
отслабване на мъчителните симптоми, причинени от болестта или от специфичното и
противотуморно лечение.
Палиативните грижи:
* Утвърждават гледната точка, че животът и смъртта са един нормален процес. Нито ускоряват,
нито отлагат смъртта.
* Предлагат облекчаване и успокояване на болката и дистресните синдроми.
* Интегрират психологическите и духовните аспекти на грижите.
* Предлагат подкрепяща система в помощ на пациента, да води активен живот.
* Предлагат подкрепяща система в помощта на семейството, да се справи със заболяването,
както и със скръбта от загубата на близкия човек.
Така медиците са в състояние да постигат значително продължаване на живота на неизлечимо
болните. Палиативните грижи се провеждат екипно от голям брой различни специалисти
онколози, но и от социални работници, психолози, психотерапевти, духовници.
В световната медицинска практика палиативните грижи се разглеждат като развитие на мрежа
от здравни заведения, оказващи помощ за болния в края на живота. Хората, посветили се на
палиативните грижи, не приемат евтаназията. Целта на специалистите в тази област е да се
създаде по-добро качество на живот за пациенти със силни хронични болки.
В България вече е създадена фондация- “Палиативни грижи”. Развитието на тази идея в голяма
степен беше улеснено от въвеждането на здравното осигуряване, приемането на Кодекса на
лекаря, Хартата за правата на болния, Правилника за хосписите и други нормативни документи.
Все още съществуват организационни проблеми за палиативните грижи в България. Не е напълно
изяснено и финансирането на организациите, занимаващи се с проблема. Оказването на
палиативни грижи на болния в края на живота им и на техните близки е непрекъснат процес, в
който участват личният лекар, болниците за активно лечение, диспансерът, хосписите, домовете
за стари хора, социалните служби. Неотменна част от развитието на палиативните грижи е
създаването на система от хосписи в страната. Прилагането на палиативни грижи налага
потребност от нови знания сред медицинските специалисти. Необходимо е създаването на нова
медицинска специалност по палиативна медицина, казват българските медици, работещи по
проблема.
ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ:
*Приема индивидуалните ценности на всеки човек като независима и индивидуална личност.
*Най-висшето от правата на човека е да остане жив.
*Създава система от специални грижи на болните до настъпването на смъртта. *Осигурява
облекчаването на болките и страданията.
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ:
*Загуба на основните жизнени функции и наличието на хронична болка.
*Отрицателната настройка на човека да е част от обществото.
*Негативно отношение към себеоценката, надеждите и себеуправлението при хронично и
онкоболните.
Задачите се базират на модел от 4 основни звена:
*Медицинско- Цели на лечението са временната рехабилитация, облекчаване на симптомите,
контрол на болката, запазване и подобряване на качеството на живот на пациентите.
*Грижовно- Мед. сестри преминават през специално обучение за работа в болница и в
отделенията по палиативна медицина. Те притежават специални знания, така че да реагират
адекватно на особените нужди и потребности на умиращите хора.
*Психосоциално- Тук е включена цялата емоционална подкрепа, която медицинския персонал
и доброволците, включени в лечението, оказват на пациента и на неговите роднини и близки. При
социални въпроси имаме на разположение социални работници, при психологически проблеми-
психоонколози или психолози.
*Духовно- Духовната подкрепа не се основава на прибързани отговори, а дава на тежко болния
или умиращия пациент възможност за размишление над духовни въпроси. Това може да стане в
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 ное 2021 в 12:29 студент на 44 години от Велико Търново - Медицински колеж към МУ Плевен, специалност - ПНУП, випуск 2023
 
 

Лекции по палиативни сестрински грижи

Материал № 1127530, от 07 ное 2014
Свален: 526 пъти
Прегледан: 534 пъти
Предмет: Сестрински грижи
Тип: Лекция
Брой страници: 16
Брой думи: 8,259
Брой символи: 46,722

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лекции по палиативни сестрински грижи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала